Skip to main content

Betydelsen av samarbete i ditt byggprojekt

Samarbete, förståelse och konsekvens är avgörande för att flytta ett projekt från budgivning till framgångsrikt genomförande på plats. Det bästa sättet att säkerställa detta är att använda en verkligt byggbar modell.
 
Det första steget i att förbättra samarbetet är att säkerställa fullständig transparens och en delad förståelse för projektet. Detta kan bäst göras genom att ge tillgång till byggbara modeller som kopplar samman rätt personer till rätt data vid rätt tidpunkt. Alla ska förstå både projektets helhet och de specifika delarna av de många olika jobb som behöver göras.

Oavsett om du är arkitekt, ingenjör, projektör, tillverkare eller projektledare bör ni alla koppla samman era arbetsflöden och skapa en enda källa som fungerar som en bas för att fatta beslut och vidta åtgärder. När alla har tillgång till samma modellbaserade information i realtid effektiviserar det byggprocessen och gör kommunikation mellan teammedlemmar och andra intressenter mer produktiv.

Att koppla samman olika intressenter i ett tidigt skede av projektet ökar förståelsen och möjliggör ett effektivt beslutsfattande som förbättrar utformning och konstruktion. När alla intressenter är anpassade, anslutna och samarbetar leder det till bättre projektprestanda och minskar riskerna för alla inblandade. När samarbetet är starkt är projektgruppens medlemmar engagerade och villiga att bidra med sina resurser och kunskaper för att uppnå målen tillsammans.

Byggbranschen är en splittrad och mycket konkurrensutsatt bransch

Byggbranschen är en heterogen och splittrad sektor som är beroende av teammedlemmar med olika yrken och expertis. Detta kan göra samarbetet till en utmaning. Informationssilor mellan de olika projektintressenterna har historiskt sett varit ett problem i branschen. Tyvärr är detta arbetssätt fortfarande dominerande, eftersom det inte fanns några tydliga alternativ förrän möjligheter till digital transformation uppstått de senaste åren.

När ett byggprojekt genomförs med en silomentalitet resulterar det i en okoordinerad process. På grund av en tajt tidsplan och odokumenterade ändringar kan projekteringsarbetet sluta med oklarheter som tolkas fel samt utlämnanden i byggdokumentationen. Detta kan leda till fel i kvantiteter och prissättning, eller kan generera dyra åtgärder och omarbetningar.

En annan svårighet i branschen är dess höga konkurrenskraft. Antag att en grupp tvingas tävla för att garantera sin lönsamhet och till och med för att säkerställa sitt nästa avtal. Projektintressenter är ofta mer intresserade av att få sin del gjord och gå vidare till nästa projekt, istället för att uppnå sina långsiktiga mål. Förseningar, konflikter och tvister skadar ofta alla möjligheter att samarbeta i denna konkurrensutsatta miljö.


Hur ditt byggprojekt drar nytta av samarbete

Samarbete möjliggör en gemensam målbild och förståelse för byggprojektet. Samarbete hjälper till att sammanföra olika teammedlemmar, partners och underleverantörer så att alla kan förstå vad som behöver göras och hur varje specifik uppgift eller jobb påverkar resten av arbetsflödet. Samarbete när det är som bäst gör det möjligt för olika projektörer att blanda sina visioner med det praktiska hos tillverkarna, entreprenörerna och andra fältteammedlemmar.

Samarbete underlättar tillgången till information och kunskap – vilket förbättrar noggrannheten i byggarbetet och minskar ineffektivitet och förseningar. Många enheter och intressenter arbetar parallellt under de olika stadierna av ett byggprojekt. Ibland saknar de tillgång till kritisk information och behöver spendera för mycket tid på att leta efter svar. Om det inte finns någon information tillgänglig kommer det inte heller att finnas någon kunskap. Att sakna kunskap från en verkligt byggbar modell kan leda till dubbelarbete, fel, missförstånd och bortkastad tid. Dessa ineffektiviteter kostar pengar. Samarbete är motgiftet mot detta, så att du kan få tillgång till information och dela förståelse för att fatta beslut med andra intressenter. Att föra samman varje del i processen minskar kostsamma överraskningar. En samarbetsgranskning i tid kan till exempel hjälpa dig att upptäcka motstridiga konstruktionsproblem innan bygget påbörjas. Samarbete minskar också omarbetningen, vilket ofta är resultatet av dålig planering och missförstånd.

Samarbete ökar ansvarsskyldigheten och arbetstagarnas engagemang. Om uppgifter tilldelas teammedlemmar som arbetar i en samarbetskultur vill de lyckas och inte svika andra. De känner att de kan uppnå sitt gemensamma mål tillsammans. När teammedlemmar gör sitt arbete framgångsrikt ökar det deras självförtroende och engagemang. När alla parter i ett projekt samarbetar, kommunicerar effektivt och arbetar smidigt tillsammans kan det optimala resultatet uppnås.

Samarbete möjliggör ett mer kvalificerat beslutsfattande. För få deltagare i byggbranschen har för närvarande möjlighet att få tillgång till den data som krävs för att förbättra både processen och projektet. Samarbete är det första steget i att göra det möjligt för alla teammedlemmar att få tillgång till relevant information och förstå helheten – inklusive projektscheman, deadlines, budget och till och med utrustningsbehov. Information är makt. Att ha tillgång till det - och samarbeta med andra teammedlemmar - gör det möjligt för varje individ eller team att förstå och diskutera detaljerna med olika intressenter. På så sätt kan de påverka projekterings- och produktionsplanen.

Samarbete förbättrar säkerheten: Byggföretag ställs inför stora tidskrav och tuffa sekvenseringsuppgifter när de arbetar i silor. Om dessa uppgifter planeras separat och inte är anpassade till andra projektintressenter kan säkerhetsriskerna öka. Ett viktigt steg mot att förbättra säkerheten på plats är att öka förståelsen för projektet och förbättra arbetsrelationen mellan olika intressenter. Samarbete gör det möjligt för projektledare och intressenter att ha en tydlig konversation om säkerhetsöverensstämmelse, motstridiga aktiviteter på plats och säkerhetsrisker. Entydig kommunikation om säkerhetsrelaterade frågor minskar osäkerheten och klargör förväntningarna. Genom att samla människor kan alla de viktigaste byggaktörerna mildra riskerna och lösa problem som ett team i ett tidigt skede.


Bild: Hotel Gradienten av Litana ir Ko, UAB

Hur förbättrar en byggbar modell samarbetet?

I byggbranschen underlättar användningen av en verkligt byggbar modell ett närmare samarbete betydligt. Det fungerar som en digital tvilling av projektet och erbjuder en komplett visualisering med den detaljnivå och noggrannhet som krävs för att öka förståelsen och minska tvetydigheten. Det ger rätt personer rätt data vid rätt tidpunkt.

Den byggbara modellen låter dig se alla estetikrelaterade detaljer. Det gör det också möjligt för dig och andra intressenter att anpassa er i genomförande, byggbarhet och till och med budget- och hållbarhetsfrågor. När du kan se hela bilden direkt behöver du inte samla in dokument, ringa flera samtal eller spåra teammedlemmar på fältet. När alla parter arbetar synkroniserat genom att titta på modellen och den automatiserade data som den genererar, då är det enkelt att utföra projektet .

Verkligt byggbara modeller möjliggör bredare och tidigare granskningar för bättre samordnade branscher och underleverantörer. De hjälper dig att upptäcka kollisioner och identifiera byggbarhetsproblem innan byggandet påbörjas. Med en modell kan du också minska mängden omarbetningar och undvika ändringar i sista minuten och oförutsedda problem.

Genom att göra det möjligt för alla i projektering-, bygg- och driftarbetsflödet att enkelt dela, granska, samordna och kommentera modeller, ritningar och projektdokument i realtid kan du minska risken, maximera effektiviteten och öka vinsten.
 
När den visuella förmågan och detaljnivån som tillhandahålls av en byggbar modell används som bas för diskussion och produktiv konversation mellan intressenter, effektiviseras byggprocesserna och ineffektivitet elimineras - vilket ger en tydlig väg framåt. Detta sätt att arbeta uppfyller också eventuella budgetproblem, eftersom chefer, kunder och projektägare kan vara säkra på att deras budget endast används för nödvändig verksamhet.


Bild: Hotel Gradienten av Litana ir Ko, UAB


Läs mer om vårt öppna förhållningssätt till BIM