Skip to main content

Tallinnan sataman D-terminaali

Tallinnan sataman D-terminaalin laajennushanke havainnekuva

Tallinnan sataman D-terminaalin laajennushanke on yksi tämän hetken merkittävimmistä ja haastavimmista rakennushankkeista Virossa. Uuden ja vanhan yhdistäminen, sekä jalan ja autolla liikkuvien matkustajien huomioiminen rakennusaikana, on haaste kaikille hankkeen osapuolille.D-terminaalin hankkeessa käytetään Trimble Connect -ohjelmistoa

Miten tällainen rakennusprosessi voidaan järjestää turvallisesti ja noudattaa samalla tiukkaa aikataulua? Avaintekijänä on mahdollisuus käyttää työmaalla tietomallia suunnittelun alkuvaiheesta aina tilaajalle luovutukseen saakka. D-terminaalin hankkeessa käytetään Trimble Connect -ohjelmistoa, joka mahdollistaa hanketietojen ja IFC-mallien siirtämisen pilvipohjaisen alustan kautta sekä työmaatoimiston että työmaan käyttöön. Trimble Connectista on mahdollista käyttää myös työpöytä- ja mobiiliversiota.  Tietomallin käyttö jatkuu myös rakennuksen luovutuksen jälkeen, jolloin rakennuksen haltija voi hyödyntää toteuma- eli as built -mallia päivittäisissä ylläpito- ja huoltotöissä.

D-terminaalin valtavan rakennushankkeen arkkitehtuurin ja sisustuksen ovat laatineet arkkitehtitoimisto R-Konsult -arkkitehdit Irina Raud, Anna Temmo, Erkki Tammeleht ja Ain Karlberg. Irina Raud suunnitteli myös alkuperäisen D-terminaalin 20 vuotta sitten.

Tietomallin tarvetta ei tuolloin tietysti ollut, mutta kaikkien vaiheiden suunnittelu tapahtui jo silloin tietokoneella. Ensimmäinen vaihe eli nykyinen sisäänkäynti valmistui vuonna 1995 ja kyseessä oli innovatiivinen projekti. A-, B- ja C -terminaalit olivat jo olemassa ja D-terminaali oli neljäs hanke. Tutustuimme hyvissä ajoin eri Itämeren satamiin ja niiden teknologioihin – silloin aika oli hyvin erilainen ja satamassa sijaitsivat tulli ja rajavartiosto. Myös rakennukseen liittyvät odotukset olivat erilaisia – suunnittelimme tietäen, että satamaterminaalin liikennemäärä tulee olemaan 800 000 matkustajaa, nykyään tämä määrä on 10 000 000 matkustajaa.” Irina Raud toteaa.

D-terminaalin laajennuksen yhteydessä on tärkeää varmistaa rakennuksen energiatehokkuus. Tähän tarkoitukseen käytetään ikkunoita, joilla on korkea U-arvo, kattoon asennetaan aurinkopaneeleja ja rakennusmateriaalit ovat innovatiivisia. Ulkopuolelta katsottuna rakennus, jossa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettua säleikköä estämään julkisivujen ylikuumeneminen, on kevyt, kylmä ja jopa teknisen näköinen. Sisustus on kuitenkin toteutettu pehmeitä sävyjä käyttäen ja viimeistelyssä on runsaasti puuta. Lähtökohta on, että ihminen tuntisi rakennuksessa olonsa mukavaksi sääolosuhteista riippumatta.

Erikoishanke, joka asettaa omat sääntönsä

SWECO Projekt AS -suunnittelutöiden projektipäällikkö Mark Skirtan mukaan D-terminaalin vilkas suunnitteluprosessi alkoi vuonna 2017 ja toteutuksen valvonta jatkuu edelleen. ”D-terminaalin koko on noin 14 000 m² ja kohteen tekee merkittäväksi se, että rakennusta käytetään päivittäin yhtä aikaa rakennustöiden kanssa. Meidän on otettava rakennustöissä huomioon, etteivät rakennus- ja purkutyöt häiritse matkustajia eikä terminaalin muuta päivittäistä toimintaa. Olemme suunnitelleet tietomallin pohjalta logistisia ratkaisuja yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijan kanssa, mikä mahdollistaa sekä rakennustöiden toteuttamisen että matkustajaterminaalin sujuvan toimimisen yhtäaikaisesti.” Skirta selittää.

”Ottaen huomioon olemassa olevan osan ratkaisut, tietomallisuunnittelu helpotti huomattavasti kaikkien teknisten järjestelmien sijoittamista korjattavaan ja uuteen rakenteeseen.” Skirta lisäsi. ”Matkustajien suurempi määrä vaatii tehokkaampia ja yleensä myös mitoiltaan suurempia teknisiä järjestelmiä. Rakennuksen tietomallin käyttäminen mahdollisti rakennustöiden sujuvan toteuttamisen, vaikka terminaalirakennus oli samaan aikaan käytössä, ja myötävaikutti tiukan rakennusaikataulun noudattamiseen. Tietomalli luo helposti luettavan kuvan kohteesta, mikä auttaa ratkaisemaan teknisiä järjestelmiä koskevia ongelmakohtia paremmin ja tarkemmin, oli kyse sitten kapasiteetista tai projektin eri osien liittämisestä.” Swecon projektipäällikkö kertoo.

Skirta lisäsi, että tietomalliteknologian soveltaminen jokaisen hankkeen yhteydessä riippuu tilaajasta. Tallinnan sataman toivomus siitä, että hanke toteutetaan alusta loppuun asti tietomallin pohjalta, on edesauttanut kaikin tavoin töiden edistymistä. Tietomalli on helpottanut ja nopeuttanut tiedonkeruuta, ratkaisujen tarjoamista, hyväksyttämistä sekä muutosten ja uudistusten käyttöönottoa.

Tueksi kaikissa rakennusvaiheissa

Rakennusyritys Nordeconin tietomallintamisen projektipäällikkö Madis Kernerin mukaan D-terminaalin laajennuksen ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä 2019, jonka jälkeen rakentamisen toinen vaihe alkaa välittömästi. Nordeconin tullessa projektiin mukaan D-terminaalin toteutussuunnittelu oli jo saatu päätökseen. Siitä lähtien Kerner on suorittanut toteutussuunnittelua tiiviissä yhteistyössä suunnittelijan ja rakennusurakoitsijan kanssa tietomallintamisen periaatteita noudattaen. 

D-terminaalin hankkeessa käytetään Trimble Connect -ohjelmistoa työmaalla

Madis Kernerin mukaan Nordecon käyttää tietomalleja jo lähes kaikilla rakennustyömailla. Trimble Connect -ohjelmiston avulla työmaapäällikkö saa ajantasaiset suunnitelmat. Myös tiedon välittäminen aliurakoitsijoille on yksinkertaista Trimble Connectin avulla. Muuttuneiden toimintatapojen omaksuminen vaatii aikaa, mutta työntekijät ovat alkaneet ymmärtää tietomallin tärkeyden.

Tietomallin käyttö rakennustyömaalla on helpottanut kaikkien osapuolten työtä. ”Tietomalli auttaa sekä budjetointia että määrälaskentaa. Se antaa visuaalisen käsityksen siitä, missä projektin pullonkaulat sijaitsevat sekä auttaa työn suunnittelussa että työntekijöiden sijoittamisessa työmaalla. ” Kerner antaa esimerkkejä.

Rakentajalle on tärkeää, että suunnittelussa käytetään tietomallia, mikä varmistaa hankkeen tarkemman läpikäynnin aikaisempaan 2D-suunnitteluun verrattuna. Jos esimerkiksi kaikki tekniset järjestelmät on tietomallinnettu, on niitä helppo yhdistää toisiinsa ja tarkistaa ristiriitaisuuksia. Enää ei ole tarvetta kymmenien DWG-piirustusten vertailuun.
Myös viestintä kaikkien osapuolten kanssa on helpompaa. "Valitse tietomallista elementti, lisää siihen halutessasi kommentti ja lähetä viesti oikean henkilön saataville." Kerner sanoo. Trimble Connect on kätevä ratkaisu osapuolten väliseen viestintään.

D-terminaalin hankkeessa tietomalli on ollut välttämätön työkalu työmaalla, millä varmistettiin tilaajan toteutussuunnitelmien onnistuminen. Nordecon luovuttaa projektin päätyttyä tietomallit asiakkaalle, jotka sisältävät projektin as built –tietoa. Erilaiset digitaaliset ratkaisut auttavat myös työmaalla tarkistamaan rakentamisen suunnitelmien mukaisen toteutuksen.

Uusi D-terminaali – arvokas kokemus tilaajalle

AS Tallinna Sadam edustajan Hele-Mai Metsalin mukaan kyseessä on innovatiivinen hanke, jonka yhteydessä tilaaja on kehittynyt sekä havainnut vaiheittain tietomallin käytön mukanaan tuomat edut. 
Vuonna 2015, kun D-terminaalin hanke aloitettiin, rakennuksen tietomallin käytön vaatimusta ei ollut selkeästi esitetty, mutta siitä oli maininta vuonna 2018 toteutetun tarjouskilpailun valintaperusteissa. Haluttiin kokeilla tarjolla olevia innovatiivisia mahdollisuuksia ja muuttaa ajattelutapaa. Aliurakoitsijoiden tietomallivalmiutta pidettiin myös tärkeänä. Sekä Sweco Project että Nordecon löysivät yhteistyökumppaneita, joilla oli kokemusta tietomallin käytöstä.

”D-terminaali on meille pilottihanke. Tietomallivaatimukset saatiin asianmukaisesti käsiteltyä vasta vuonna 2018. Meille oli alusta lähtien tärkeää huolto- ja hallintatoimintaan liittyvien tietojen saaminen jatkossa, esimerkiksi missä sijaitsevat laitteet ja kuinka usein ne on huollettava (as built -malli). Halusimme myös tietää, mitä hyötyä tietomalli antaa rakentajalle hankkeen kuluessa, mutta myös sen, mitä hyötyä me tilaajana saamme sekä ajan- että rahankäytön osalta.

Tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijan jatkuva yhteistyö on ollut tärkeää, jotta toteutusmallin ja rakentamistoiminnan nykyaikaistaminen voisi tapahtua rinnakkain. Mitä tilaaja pyytää tekemään, se myös tehdään. Pidämme tärkeänä myös tiedonkulkua ja tiedon saatavuutta rakennustyömaalla. Trimble Connect mahdollistaa tämän.” Hele-Mai Metsal vakuuttaa.

Metsal toteaa, että kyseessä on vaiheittain tapahtuva rakentaminen, vanhan ja uuden haastava symbioosi. Tärkeäksi on tullut sekä ajallisen että rahallisen puolen optimoiminen. Rakennuksen erityisyys on otettava huomioon koko rakennusprosessin ajan. Rakennusprosessissa tarvittava tarkkuus saavutettiin juuri tietomallin avulla ja se muuttui erittäin tärkeäksi tiukan suunnittelu- ja rakennusaikataulun vuoksi. Myös osapuolten tietomallikoordinaattoreista on ollut suurta apua, koska he ohjaavat ja valvovat samalla työmaata. Tietosisällön toimittamisen mahdollisuus tilaajalle tietomallin välityksellä sekä mallikohtainen kommunikointi on ollut myös tärkeässä roolissa.

Uudet ratkaisut ja innovatiivisuus ovat yleistyneet koskemaan myös rakennusprosesseja ja niiden käyttö on vaikuttavaa. Mikä meitä siis odottaa tulevaisuudessa? Ehdottomasti entistäkin laajempi rakennustyömaan digitalisointi, jonka ansiosta voidaan välttää rakennusvirheitä ja seurata aikatauluja entistä tehokkaammin.

Lue lisää Trimble Connect -ohjelmistosta

Katso ratkaisut työmaalle

Lue lisää toteutuskelpoisesta mallintamisesta