Skip to main content

สัมมนาออนไลน์(Webinars)

สัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง BIM, constructibility และ Tekla software.