Tripla Pasilan asema

Projektin nimi: 
Tripla Pasilan asema
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Sweco Rakennetekniikka Oy / YIT Rakennus Oy / Gravicon Oy
Maa: 
Finland

Sweco Rakennetekniikka Oy, YIT Rakennus Oy, Gravicon Oy

 

Tripla Pasilan asema sai kunniamaininnan ja äänestettiin yleisön suosikiksi

 

Raadin perustelut valinnalle:

  • sijainniltaan vaativa ja rakennustekniikaltaan haastava kohde
  • laserkeilatun inventointimallin hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa
  • tietomallin laaja hyödyntäminen mm. BIG Room työskentelyssä, reikäkierrossa, määrälaskennassa ja hankinnoissa
  • aikataulu ja tilannekuva viety tietomalliin, mikä mahdollisti työnseurannan 4D:ssä
  • tietomallin käyttö työmaalla mobiilisti

Yleisöäänestyksen perusteluja valinnalle:

  • "Projektin koko ja mallinnuksen taso herättivät kateuden mallintaa omia projekteja tulevaisuudessa uudella tasolla."
  • "Kohde on kokonaisuudessaan äärimmäisen vaativa ja ainutlaatuinen sekä rakennustekniikaltaan, geometrialtaan että osapuolten lukumäärältään ja siten myös kommunikaatiovaatimuksiltaan. Kohdetta ei olisi pystytty toteuttamaan ilman tehokasta tietomallien hyödyntämistä osapuolten kesken."
  • "Hanke yhdistää saneerausta sekä uuden rakentamista erittäin hankalassa ympäristössä. Kohteen suunnittelua tehdään malli edellä ja tietomalli on oikeasti hyödynnettävissä työmaalla."
  • "Upea hanke keskellä kaupunkia ja ihmisvirtoja."

 

Tietomallinnus on tärkeä osa turvallista rakentamista vilkkaasti liikennöidyllä alueella

 

YIT Rakennus Oy toteuttaa Tripla-hankkeeseen liittyvän Pasilan aseman lisärakentamisen ja muutostyöt osittain nykyisen asemarakennuksen runkoa hyödyntäen. Raiteisto säilyy työn aikana käytössä, ja samalla rakennetaan uusi läntinen lisäraide. Lisärakentamishankkeessa vanha asemarakennus puretaan nykyisen asemahallin tasoon saakka. Säilytettävän alaosan rakenteita vahvistetaan ja korjataan, jotta ne kestävät määritetyn 100 vuoden käyttöiän. Asemahallin yläpuolinen osa toteutetaan uudisrakennuksena.

Nykyisessä muutettavassa asemarakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta, laituritaso ja kaksi kellarikerrosta. Aseman läpi liikkuu lopputilanteessa noin 100 000 ihmistä vuorokaudessa, ja asemarakennuksessa työskentelee noin 3 500 ihmistä. Uudisrakennus jakautuu kolmeen lohkoon, joista reunimmaiset ovat korkeita toimistotorneja ja niiden välissä on matalampi muun muassa kaupallisia palveluja, ravintoloita, liikunta- ja toimistotiloja sekä IV-konehuoneen käsittävä osa. Hankkeen laajuus on noin 62 000 brm2. Uudessa rakennuskokonaisuudessa on 12 maanpäällistä kerrosta, laituritaso ja kuusi kellarikerrosta. Kalliopinta rakennusalueella vaihtelee erittäin jyrkästi, ja perustukset ovat alimmillaan noin 22 m syvyydellä maanpinnan tasosta. Vanha rakennusrunko vahvistetaan toimistotornien jalustaksi lisäpaalutuksilla ja mantteloinneilla. Toimisto-osia kantaa tasolle +40 rakennettu järeä siltarakenne, joka toimii myös onnettomuustilanteissa kuormia jakavana rakenteena.

Aseman länsilaidalle rakennetaan uusi läntinen lisäraide, matkustajaterminaali sekä varaus metroasemalle. Asemarakennuksen muutostöiden mahdollistamiseksi aseman pohjoispuolelle on rakennettu jo käytössä oleva väliaikainen teräsrakenteinen asemarakennus kulkusiltoineen. Kaikki matkustajaliikenne ohjataan rakennustöiden aikana kulkemaan väliaikaisen aseman kautta.

 

Hanke sijoittuu monista syistä poikkeukselliseen vaativaan luokkaan

 

Koko rakennushanke toteutetaan käytössä olevalla rautatieliikennealueella ja sen yläpuolella. Keskeytymätön raideliikenne asettaa erittäin suuret vaatimukset sekä rakennustyön turvallisuudelle sekä aikataulujen yhteensovittamiselle rakennushankkeessa. Rakennustyössä ja rakennuksen käytössä tapahtuvat onnettomuudet ja niiden seuraamukset ovat vakavia, ja rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta voi aiheutua hyvin suuria henkilövahinkoja tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rakenteellisesti hanke on luokiteltu vaativimpaan seuraamusluokkaan CC3b, ja rakennesuunnittelun näkökulmasta se sijoittuu monista syistä kaikissa suunnittelukategorioissa vaativimpaan luokkaan.

Jatkuva rautatieliikenne työmaan läpi vaikeuttaa rakennustyön suorittamista, ja junan suistuminen tai junapalo voi vaurioittaa rakenteita hankkeen aikana. Rakennukset perustetaan vanhan vahvistettavan rakennusrungon varaan, ja vanhaa käytössä olevaa rakennusrunkoa muutetaan olennaisesti muun muassa poistamalla lisäraiteen tieltä kahdeksan pilaria. Suunnittelu sisältää sekä rautatiesiltoja, katurakenteita että metroaseman rakenteita.

Perustamisolosuhteet ovat erittäin vaativat. Seuraamusluokassa CC3b edellytetään, että mikä tahansa kantava pystyrakenne voi vaurioitua ja että kuormilla on oltava vaihtoehtoinen kuormansiirtoreitti. Välikerroksessa +40 tasolla sijaitseva siltarakenne on erittäin vaativa ja massiivinen rakenne, ja erilaisten tilojen ja massiivisten rakenteiden käyttö aiheuttaa runsaasti rakennusfysikaalisia haasteita. Korkeussuunnassa erilaisten tilojen, rakenteiden, luolien ja rautatierakenteiden yhteensovittaminen edellyttää kehittyneitä menetelmiä.

 

Hankkeen kaikki osapuolet sitoutuvat tietomallien hyödyntämiseen

 

Kaikilta hankkeen suunnittelijaosapuolilta saatiin referenssimallit, ja kaikki osapuolet ovat sitoutuneet tietomallien käyttöön ja hyödyntämiseen. Hankkeelle on määritetty oma paikalliskoordinaatisto, jossa kaikki työskentelevät. Apuna ovat olleet tietomallikoordinaattorin tekemät yhdistelymallit ja risteilypalaverit sekä BigRoom-työskentely. Hankkeen suunnittelu aloitettiin laserkeilaamalla vanhat rakenteet ja laatimalla niistä kattava inventointimalli. Olemassa olevista kantavista rakenteista on laadittu Tekla Structures -ohjelmistolla rekonstruktio inventointimallinnuksen ja vanhoihin suunnitelmiin perustuen.

Rakenteiden ja törmäysten tarkastelu on koettu helpommaksi ja suunnittelu laadukkaammaksi 3D:nä kuin 2D:nä. Tekla Structuresiin voi syöttää enemmän jokaisen suunnittelijan tarvitsemia lähtötietoja, ja ohjelmaa on käytetty aikataulutukseen kopioimalla Tekla Structuresin Task Manageriin PlaNetista halutut tehtävät ja sitomalla niihin vastaavat objektit rakennemallista. Kun tehtäville on annettu suunniteltu alku, loppu ja tietyt värimääritykset, ohjelma löytää tarvittavat tehtävätiedot valitun päivämäärän mukaan ja havainnollistaa siihen mennessä tehdyksi suunnitellut työvaiheet. Tekla Field3D:n mobiilikäyttö työmaalla tehostuu, kun työvaihe etenee runko- ja sisävaiheeseen, jolloin talotekniikka otetaan mukaan. Tekla BIMSightia on käytetty kokouksissa ja yhteensovitukseen muiden osapuolten mallien kanssa. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty mallinnusta reikävarauskierrossa.

 

Projektin osapuolet

 

Pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy

Tietomallikoordinaattori: Gravicon Oy

Rakennesuunnittelijat: Sweco Rakennetekniikka Oy, Sito Oy

Arkkitehdit: Sweco Architects Oy, Arkkitehdit Soini & Horto Oy

LVIA- ja sprinklerisuunnittelu: Ramboll Finland Oy

Sähkösuunnittelu: Granlund Oy

Jäteputkijärjestelmän suunnittelu: Marimatic Oy

Geosuunnittelu: Ramboll Finland Oy

Kalliotekniikka: Sito Oy

Inventointimallinnus: Tietoa Finland Oy, Surgeon Oy, YIT Rakennus Oy

Rata- ja infrasuunnittelu: Sito Oy, WSP Finland Oy, Ramboll Finland Oy

Sähköratasuunnittelu: Proxion Oy

Kunniamaininta ja Yleisön suosikki

12216