Thu Thiem 2 Bridge

Projektin nimi: 
Thu Thiem 2 Bridge
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
WSP Finland Oy
Maa: 
Vietnam

WSP Finland Oy

 

Vietnamin siltahankkeella on merkittävä rooli tietomallinnuksen kansallisessa kehittämisessä

 

Thu Thiemin sillasta tulee merkittävä maamerkki Ho Chi Minhin kaupunkiin. Lähes 900-metrinen, kustannusarvioltaan 80 miljoonan euron silta rakennetaan ylittämään Saigon-joki keskeiselle paikalle väkiluvultaan Vietnamin suurimpaan kaupunkiin. Tuleva vinoköysisilta yhdistää joen toiselle puolelle parhaillaan nopeasti rakennettavan uuden Thu Thiemin kaupunginosan vanhaan ydinkeskustaan. Thu Thiem 2 -sillan pääjänne on 200 metriä ja pyloni kohoaa 111 metrin korkeuteen vesipinnasta. Siltaan sisältyy 4 ajorataa, 2 moottoripyöräkaistaa sekä jalkakäytävät sillan kumminkin puolin.

Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä vietnamilaisen TEDI Southin kanssa, jolle tämä oli ensimmäinen tietomallinnuskohde. WSP Finland Oy on kouluttanut henkilöstöä käyttämään Tekla Structures- ja Trimble Connect -ohjelmia sekä muissa tietomallinnukseen liittyvissä asioissa. Projektiin laadittu tietomallinnussuunnitelma ja -ohjeistus pohjautuvat yleisiin inframallivaatimuksiin YIV 2015 sekä Liikenneviraston siltojen tietomalliohjeeseen. Projekti on ensimmäinen monialainen suunnitelmallisella ja ohjeistetulla tietomallinnuksella toteutettava infrahanke Vietnamissa ja siksi merkittävässä pilottiroolissa tietomallinnuksen kansallisessa kehittämisessä.

Sillan perustukset, myös tulosiltaosuuksilla, ovat paalutettuja teräsbetonirakenteita. Pääsillan perustuksiin tulee paalutusta noin 5700 metriä. Sillassa on 56 vinoköysiparia eli yhteensä noin 6000 metriä kannatinkaapelia. Pääjänne on teräsbetonikantinen liittopalkkirakenne, jonka kansirakenne muodostuu betonielementeistä ja paikallavaluosuuksista. Pääaukossa on kaksi primääri- ja kolme sekundääripalkkia sekä teräksiset poikkipalkit. Kokoonpanot valmistetaan hitsaamalla, samoin kaikki työnaikaiset asennusliitokset.

Taka- ja sivujänteet ovat jännitettyjä teräsbetonisia palkkirakenteita. Ne on jännitetty sekä pituus- että poikittaissuuntaan. Yhdellä pääsillan tuista on erityinen rakenne estämässä sillan sivusiirtymän maanjäristyksen sattuessa. Pääsillan köysialueen kohdalle päällysrakenteen reunoihin sijoitetaan värähtelyä vaimentavat köysivaimentimet. Sillan molemmille reunoille tulee teräsrakenteiset valaistuskaiteet ja kannelle asennetaan elementtirakenteiset betonikaiteet. Tulosilta on rakenteeltaan jatkuva teräsbetoninen kotelopalkkisilta ja ramppisillat teräsbetonisia laattapalkkisiltoja.

WSP:n suunnitteluosuus sisältää sillan arkkitehti- ja rakennesuunnittelun, erikoisvalaistuksen suunnittelun, tuulianalyysit sekä tuulilaboratoriokokeet. Suunnittelu on tällä hetkellä urakkatarjousvaiheessa.

 

Vaativaa mallinnusta, monenlaista tekniikkaa

 

Hankkeen tietomallinnus oli WSP:lle itsestäänselvyys, jolla varmistettiin myös suunnitteluosa-alueiden (tulosillat, pääsilta, väylät ja muut infra-rakenteet) yhteensopivuus. Pääsillan kaikki rakenteet on mallinnettu Tekla Structuresilla. Mallinnuksessa hyödynnettiin onnistuneesti Rhino−Grasshopper-linkkiominaisuutta. Mallinnuksessa käytettiin myös WSP:n erilaisia komponentteja, joista osa on luotu tätä hanketta varten. Tietomalli sisältää kaikki siltaan tulevat varustelut ja rakenneosat. Rakennussuunnitelmassa silta on mallinnettu lopulliseen muotoonsa, mutta lopullisessa valmistussuunnitelmassa mm. pyloni ja teräsrakenteet mallinnetaan valmistusmuotoon.

 

Maantieteellisesti kaukana, mutta silti niin lähellä

 

Tiedonsiirrossa on käytetty Trimble Connectia eri alustoilla (työpöytä-, selain- ja mobiiliversiot), mikä on osoittautunut varsin toimivaksi ja nopeaksi tavaksi jakaa suunnittelutietoa (IFC, LandXML, DWG, PDF) tässä tapauksessa eri maanosien välillä. LandXML (Inframodel)- ja IFC-formaatissa olevaa yhdistelmämallia on hyödynnetty rakenneosa-alueiden rajapintojen yhteensopivuuden tarkastamisessa, projektikokouksissa ja esitelty päättäville tahoille. Osa tiedonsiirrosta on automatisoitu Trimble Connectin avulla. Yhteyttä on käytetty myös tehtävälistan jaossa. Trimble Connectissa projekti on jaettuna 32 henkilön kesken.

Sillan rakenne oli haastava mallintaa erilaisten geometrioiden ja poikkileikkauksien vuoksi. Pääjänteessä on teräsrakenteita, betonielementtejä ja paikallavalurakenteita. Takajänteessä on poikkileikkaukseltaan muuttuva teräsbetonirakenne ja sivujänteillä osin muuttuva ja osin vakiopoikkileikkauksinen teräsbetonirakenne elementtirakenteisilla reunapalkeilla.

Sillan päällysrakenteeseen eli paikallavaluihin sekä elementteihin on mallinnettu kaikki raudoitteet. Näin on samalla varmistettu tulevat läpiviennit ja raudoitejaot vastaavat toisiaan.

Jänteitä mallinnettiin noin 8100 metriä. Teräsbetoninen molempiin suuntiin kaareva poikkileikkaukseltaan muuttuva pyloni sekä sen sisään tuleva teräskotelo varusteineen asetti omat haasteensa. Pylonin köysiankkurialueiden mallinnuksessa on käytetty Rhino−Grasshopper-linkkiä ja betonirakenteessa Teklan siltatyökaluja.

Vaikkakin mallinnus olikin vaativaa, ilman sitä suunnitelmien laatiminen olisi ollut vieläkin haastavampaa ja lopputulos olisi saattanut jäädä epätarkemmaksi. Mallista on helpohko havaita rakenteiden mahdolliset yhteentörmäykset ja tarkastaa riittävät tilavaraukset. Uudet tekniikat ja toimintatapojen yhteensovittaminen toivat projektiin omat erityispiirteensä, joista on projektin edetessä opittu ja selviydytty. Trimblen tuomat uudet ominaisuudet ovat olleet hyvä lisä ja osaltaan helpottaneet ja nopeuttaneet projektitoimintaa.

 

Projektin osapuolet

 

Tilaaja: Dai Quang Minh Real Estate Corporation

Rakennesuunnittelu:

- Pääsilta: WSP Finland Oy

- Pääsilta, alusrakenteet: WSP Vietnam Ltd

- Tulosillat ja väylärakenteet: TEDI South

Elementtisuunnittelu: WSP Finland Oy

Raudoitussuunnittelu: WSP Finland Oy

Liitossuunnittelu: WSP Finland Oy

Arkkitehtisuunnittelu: WSP Finland Oy

Valaistussuunnittelu: WSP Finland Oy

12211