Ratahanke Taiga

Projektin nimi: 
Ratahanke Taiga
Kategoria: 
Pienet projektit
Yritys / Yritykset: 
AFRY Finland Oy
Maa: 
Finland

Ratahanke Taiga oli voitti pienten projektien sarjan

Raadin perustelut:

Ratahanke Taiga oli mielenkiintoinen projekti, jossa tietomallintamista on hyödynnetty ansiokkaasti. Olemassa oleva maastotieto ja laserkeilattu pistepilviaineisto yhdistettiin hienosti tietomalliin. Pienet toleranssit vaativat tarkkaa tietomallinnusta perustuksiin ja radan vieressä oleviin rakenteisiin. Projektin yksi ansio oli kalliopinnan ja pulttien tarkkeiden tuominen malliin. Projektin aikana käyty tiivis yhteistyö ratatoimittajan kanssa mahdollisti ratageometrian ja perustusten yhteensovittamisen.

 

Uuden Taiga-vuoristoradan perustukset ja uudet tilat mallinnettiin vanhojen rakenteiden lomaan Linnanmäen huvipuistoon

Taiga-radan rakentaminen aloitettiin vuonna 2018, ja se valmistui kesällä 2019. Taiga on pohjoisen pallonpuoliskon ja Pohjoismaiden nopein synkronoidulla lineaarimoottorilla toimiva kahden junan vuoristorata, josta on upeat näkymät Helsingin yli.

Vanha Vekkula purettiin, ja sen paikalle rakennettiin uuden huvipuistolaitteen tekniset tilat ja jonotusalue. Radan tieltä purettiin lisäksi vesivuoristorata Vonkaputous, lastenlaite Kotkot sekä yksi kioskirakennus. 
Ratahankkeeseen käytettiin noin 3 500 m3 valmisbetonia, 250 000 kg perustusten raudoitteita ja noin 200 kappaletta jännitettyjä ankkureita. Radan pituus on 1104 metriä, ja sen korkein kohta sijaitsee 52 m:n korkeudella maanpinnasta. Radalla kulkevan vaunun huippunopeus on 106 km/h, ja se tekee ajon aikana neljä silmukkaa.

Projektin aikataulu määräytyi huvipuiston kauden mukaan. Purkutyöt aloitettiin heti varsinaisen kesäkauden päätyttyä, ja radan tuli olla käyttökunnossa juhannukseen mennessä. AFRY Finland Oy:n toimeksiantoon kuului varsinaisten rataperustusten rakennesuunnittelun lisäksi radan vaatimien teknisten tilojen, huoltotilojen ja jonotusalueen rakennesuunnittelu.

Projektista teki erityisen uuden vuoristoradan haastava geometria ja sen sijoittuminen olemassa olevien rakennusten ja laitteiden välittömään läheisyyteen. Laitteen turva-alueiden toteutumisen varmistamiseksi kaikki radan läheisyydessä olevat rakennukset ja laitteet keilattiin. Rakennuspaikan maastossa esiintyy suuria korkoeroja, ja se teki perustussuunnittelusta haastavaa. Linnanmäen alla kulkee suuria kalliotiloja, jotka piti ottaa huomioon, koska perustusten jännitetyt ankkurit ulottuvat pisimmillään 12 m peruskallioon. Kalliotiloista oli käytössä keilattu malli.

 

Tietomallia hyödynnettiin suunnittelualojen ja maaston geometrian yhteensovittamisessa

Urakoitsija suoritti kohteessa laajoja kalliopintojen kartoituksia, joita hyödynnettiin perustusten suunnittelussa, muun muassa geometriassa, louhinnoissa ja ankkuroinnissa peruskallioon jännitetyillä ankkureilla. Tietomallipohjaisella yhteensovituksella vältyttiin rakenteiden "risteilyltä" ja turvarajat toteutuivat. Rakentaminen sujui jouhevasti, ja perustussuunnitelmat vastasivat maaston todellista geometriaa. Peruspulttiryhmien koordinaatit annettiin tietomallista työmaalle, ja toteutuneet tarkkeet tarkistettiin tietomallipohjaisesti. Tässä projektissa projektin aloituksessa kartoitetut haasteet kääntyivät projektin edistyessä onnistumisiksi.

Tekla Structuresin (2017) käytöstä saatiin merkittävää hyötyä radan perustussuunnitteluun, koska ohjelmassa pystyttiin hyödyntämään maaston geometriasta saatuja keilaustietoja. Niiden pohjalta suunnitelmat vastasivat todellisuutta tarkasti, minkä seurauksena työmaa pystyi tilaamaan monimuotoisten perustusten raudoitteet valmiiksi taivutettuina sekä tilaamaan työmaalle valmisbetonia valukertaa vastaavan määrän. Tekla Structuresin käyttö helpotti hankkeen kokonaisuuden hallintaa, suunnitelmien tarkistamista ja yhteen sovittamista, materiaalitaulukoiden tuottamista ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä projektiin.

Referenssiksi saatiin ratatoimittajan 3D DWG -tiedostot, keilaustiedot olevista rakennuksista ja maanpinnan geometriamalli pistepilvenä ja uusien rakennusten arkkitehtimalli IFC-muodossa. Rakennelaskenta suoritettiin Excel- ja Mathcad-ohjelmilla. Radan perustuskuormat toimitettiin Excel-tiedostona, josta kuormat vietiin laskennassa käytettyihin ohjelmiin. Asiakkaalle toimitettiin suunnittelusta vain piirustukset, ei tietomallia. AutoCADilla laadittiin projektin tyyppipiirustuksia.

Projektin aikana ArchiCADilla luodusta arkkitehtimallista ja rakennemallista ajettiin säännöllisesti IFC-malleja projektipankkiin ja yhteensovituspalavereja pidettiin säännöllisesti, jotta eri alojen suunnitelmat pysyivät linjassa. Tietomallipohjainen suunnittelu helpotti suunnitteluprosessia ja kuroi umpeen suunnittelualojen välistä "kuilua". Arkkitehdin muutokset toimitettiin IFC:nä sekä sähköpostikommenteilla. Projektissa hyödynnettiin IFC-muutostoimintoa.

 

Projektin osapuolet

Rakennesuunnittelu (radan perustukset, tekniset tilat ja jonotusalue): AFRY Finland Oy

Pääsuunnittelu: HIMLA arkkitehdit Oy

Urakoitsija (aseman alue): KRP Oy

Perustusrakoitsija (rata-alue): Kaivuupalvelu Finer Oy

Ratatoimittaja: Intamin worldwide Inc.

Tilaaja: Lasten Päivän Säätiö sr

 

Cast-in-place
Betoni
3 500
Project details
Perustusten raudoitukset
250 000 kg
Fact
Jännitetyt ankkurit
200
Tekla BIM Awards 2020 - Pienten projektien voittaja

20726

Taigan asemarakennus Tekla StructuresissaTaigan perustukset tietomallissaTaigan asemarakennus VisualizerissaTaiga VisualizerissaTaigan työmaa ja perustuksetTaigan työmaaltaTaigan rakennepiirustus