MARENCFB

Projektin nimi: 
MARENCFB
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Valmet Technologies Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Maa: 
Turkey

Voimalaitos ja savukaasunpuhdistusjärjestelmä seismiselle alueelle

Turkin Sökeen rakennettava voimalaitos tarjoaa Maren Maras Paperin uusinvestointina toteutettavalle paperitehtaalle höyryä ja sähköenergiaa paperitehtaan prosesseihin. Valmetin toimittama monipolttoainekattila tarjoaa laajat mahdollisuudet hyödyntää paperitehtaan sivutuotteita ja jätteitä. A-insinöörit toimi projektissa rakennesuunnittelijana ja seismisenä asiantuntijana. Suunnittelulaajuuteen kuuluivat voimakattilan lisäksi syöttövesisäiliörakennus, polttoainesiilojen kannatusrakennukset, tuhkasiilojen kannatusrakennukset, sähkö- ja pussisuotimien kannatusrakennukset sekä savukaasukanavien ja reaktorikanavan kannatusrakenteet. Kattilarakennuksen harjakorkeus on noin 52 m. 

Voimalaitos sijaitsee voimakkaasti seismisellä alueella, ja maaperän kantavuus alueella on heikko. Tämä asetti merkittäviä vaatimuksia rungon suunnittelulle. Turkin suunnittelunormin vaatimukset ohjasivat omalta osaltaan liitossuunnittelua, joten päärungon voimia välittävät liitokset olivat merkittävässä määrin käsityötä ja asettivat sitä kautta haasteen myös suunnitteluaikataululle. Kaiken kaikkiaan mallinnettiin noin 12 400 kokoonpanoa, joista luotiin noin 22 500 piirustusta. Haastavin 2-lohkon lähetys koostui kahdesta pilarivälistä ja kolmesta jäykistystasosta. Dokumenttien toimitus onnistui, vaikka lähetyspaketit olivat todella suuria. Kokoonpanoja oli niin monta, että editointia pyrittiin keventämään käyttämällä mahdollisimman paljon liitosmakroja. Niiden avulla varmistettiin, että liitokset vastaavat toisiaan, ja konepajakuvien lukumäärä väheni oleellisesti. Kohteen kovasta vaatimustasosta huolimatta liitosryhmien kehittäminen onnistui erittäin hyvin. Liitokset, joissa vaadittiin toiminnallisia erityistoleranssivaatimuksia, huomioitiin suunnittelussa. Aikataulu saatiin pidettyä hyvällä yhteistyöllä kaikkien osapuolten kesken.

 

Tietomallintaminen tehosti teollisen projektin liitosdetaljointia ja piirustustuotantoa ja vähensi suunnitteluvirheet minimiin

Tekla Structuresin käyttö projektissa oli välttämätöntä, jotta rakennesuunnittelijan ja lukuisten eri laitossuunnittelun osa-alueiden suunnitelmat saatiin sovitettua yhteen. Työnjako tehtiin jo projektin tarjousvaiheessa. Liitosdetaljointi oli tehokasta, piirustustuotanto nopeaa ja suunnitteluvirheiden määrä marginaalisen pieni. Rakennesuunnittelijat huomioivat laitesuunnittelijoiden esittämät lämpöliikkeet detaljoinnissa. Tekla-malli siirrettiin Staad-laskentaohjelmaan, ja rakenneanalyysiin ja -laskentaan käytettiin myös RFEM-ohjelmaa, yrityksen omia laskentaohjelmia sekä Excel-pohjia. Projektin alussa runko siirrettiin Tekla Structuresista laskentaohjelmaan, josta lähdettiin iteroimaan lopullista rakennemallia laitokselle. Konepaja hyödynsi Tekla-mallia materiaalitilauksissa. Valmiista lohkosta lähetettiin konepajalle aina päivitetty Tekla-natiivimalli, jonka avulla saatiin tehtyä materiaalitilaukset. Tiedon jakaminen toimi hankkeessa todella hyvin rakennesuunnitelmista ja laitossuunnittelusta tehdyllä yhteismallilla, jota käsiteltiin mallikatselmuspalavereissa. Havaitut ongelmakohdat otettiin esille, ja niihin pystyttiin reagoimaan riittävän ajoissa.

Laitossuunnitelmia hyödynnettiin rakennesuunnitelmien toteuttamisessa. Liitospinnoissa, joissa rakennesuunnittelijan teräsrakenteet liittyivät laitossuunnittelijan teräsrakenteisiin, rakenne pystyttiin esittämään joko konvertoimalla IFC-tiedot natiivimuotoon tai esittämällä kyseinen kohta IFC-referenssinä asennuspiirustuksessa. Detaljoinnin tarkkuudesta kertoo se, ettei virheitä ole havaittu. Tästä voi kiittää projektiryhmän saumatonta yhteistyötä ja ymmärrystä. Tietopyyntöjen määrää saatiin vähennettyä käsittelemällä lähtötietoja säännöllisissä mallikatselmuspalavereissa.

Projektissa käytettiin A-insinöörien yksilöityjä custom componentteja ja liitosmakroja. Lisäksi hankkeessa käytettiin Aveva PDMS-, Navisworks- ja Solidworks-ohjelmistoja. Hankkeen detaljointi ja mallinnustyöt on jo saatu päätökseen. Asiakkaalle toimitettiin piirustukset ja tietomalli.

 

Projektin osapuolet

Tilaaja ja laitostoimittaja: Valmet Technologies Oy

Rakennesuunnittelu ja detaljointi: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Seisminen asiantuntija: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Alihankkija (siilorakenteet ja kuljettimet): Raumaster Oy

Alihankkija (siilorakenteet): Kopar Oy

Project details
Kattilarakennuksen harjakorkeus
52 m
Detail
Teräskokoonpanot
n. 12 400

18460

MARENCFB YhdistelmämalliMARENCFB tietomalliTietomallinäkymäTarkka tietomalliTeräsrakenne työmaalla ja tietomallissaMARENCFB työmaaMARENCFB piirustukset