Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

Projektin nimi: 
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy
Maa: 
Finland

SRV Rakennus Oy, Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy, Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy, Ruukki Construction Oy, Sito Oy, Ramboll Finland Oy, Teräselementti Oy

 

Usean eri toimijan yhtäaikainen tietomallinnus haastoi saumattomaan yhteistyöhön

 

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus nousee parasta aikaa kilpaa kauppakeskus REDIn kanssa ja avautuu keväällä 2018. Terveysaseman rakennustyöt aloitettiin kesällä 2015. Projektin bruttoala on noin 23 000 m2, tilavuus 105 000 m3 ja kokonaiskorkeus 34,5m. Rakennuksessa on kuusi maanpäällistä palvelukerrosta, seitsemäs kerros ilmanvaihtokonehuoneelle sekä kaksi kellarikerrosta. Terveysaseman lisäksi rakennukseen tulee psykiatria- ja päihdekeskus, nuorten ja aikuisten sosiaalityöyksikkö, maahanmuuttoyksikkö, hammashoitola, fysioterapia, ikääntyvien palveluohjaus, ravintola sekä laboratorion näytteenottopiste.

Rakennuksen pää- ja pihajulkisivut ovat pääosin lasia, ja kaksi valokuilua lisäävät tilojen valoisuutta. Lasijulkisivuissa on eri värein rapattuja erkkereitä, ja rakennuksen päädyt ovat osin rapattuja, osin graniittiverhottuja. Ilmeen kruunaa viherkatto. Rakennuksen kantava runko toteutetaan betonista ja teräksestä pääosin elementtirakenteisena.

 

Tietomallia hyödynnettiin jo luonnos- ja tarjouslaskentavaiheessa

 

Kohteen rakenne-, elementti-, arkkitehti-, LVISA- ja kalliotekninen suunnittelu sekä käyttäjien laitesuunnittelu toteutettiin kokonaisuudessaan tietomallintamalla. Myös reikäkierto tehtiin tietomallipohjaisesti, ja reikien oikeellisuus oli helppo tarkastaa tietomallin avulla, koska LVI- ja sähköputkitusten lisäksi muun muassa salaoja- ja radonputkistot sekä sprinkleri- ja imujätejärjestelmät on mallinnettu.

Kohteen rakennemalli on laadittu Tekla Structuresilla osana hankkeen tietomallipohjaista kokonaissuunnittelua. Parhaimmillaan mallin parissa on työskennellyt yhdeksän rakenne- ja elementtisuunnittelijaa samanaikaisesti. Mallintaminen aloitettiin jo luonnosvaiheessa, eikä 2D-luonnossuunnitelmia tehty lainkaan. Tarjouslaskentavaiheessa tilaajalle toimitettiin elementti- ja määräluettelot (määrät, painot, brutto- ja nettoalat sekä tilavuudet), ja luonnosmallia käytettiin myös runkovaihtoehtojen tarkasteluun. Lopullinen rakennemalli sisältää raudoitetut perustukset ja paikallavalurakenteet, detaljoidut ja raudoitetut betonielementit (myös ontelolaataston sauma- ja rengasteräkset on mallinnettu), kantavien betonirakenteiden ja -elementtien lisäksi myös Ruukin suunnittelemat detaljoidut WQ-palkit ja liittopilarit (suunniteltu valmistuskuvatasoon asti luonnosvaiheen rakennemallin pohjalta), Teräselementin suunnittelemat detaljoidut lasijulkisivujen rakenteet sekä valoaukkojen lasikattojen avaruusristikot (suunniteltu valmistuskuvatasoon asti). Insinööritoimisto Mäkeläinen suunnitteli kohteeseen kaiken kaikkiaan lähes 400 sandwich- ja väliseinää sekä yli 1800 ontelo- ja massiivilaattaa ja Ruukki lähes 300 palkkia ja pilaria.

 

Tietomallin avulla hallittiin moninaiset arkkitehtuurin ja rakenteiden haasteet

 

Hanke oli kokonaisuudessaan haastava. Haasteita toivat kohteen sijainti merenrannan läheisyydessä, mistä aiheutui suuret tuulikuormat, haastavat rakennusfysikaaliset olosuhteet, sekä rakennusfysikaalisten suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. Paikallavalurakenteet suunniteltiin kokonaisuudessaan tietomallintamalla, jolloin paikoin erittäinkin monimutkaiset muodot ja tukemistavat (mm. kallioankkuroinnit) oli helpompi hahmottaa ja raudoitteet optimoida. Tietomalli helpotti myös työmaalla tehtäviä muotitustöitä.

Kohteen julkisivujen arkkitehtuuri oli tavanomaista haastavampi rakenne- ja elementtisuunnittelun kannalta. Ovien ja ikkunoiden sijoittelu rungon syvyyssuunnassa ja lasijulkisivuja sekä valoaukkoja tukevien teräsrakenteiden liitokset muihin rakenteisiin haastoivat kehittämään uutta detaljiikkaa, missä tietomallinnus toimi loistavana apukeinona.

Rakennuksen rungon elementti- ja teräsosasuunnittelua toteutti yhtä aikaa kolme eri toimijaa: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy, Ruukki ja Teräselementti. Suuri haaste oli liitosten suunnittelu eri elementtien ja teräsosien välillä. Tiheällä tietomallipohjaisella tiedonsiirrolla rajapintojen suunnittelu saatiin kuitenkin toimimaan tiukasta aikataulusta ja yhtäaikaisesta suunnittelusta huolimatta.

Kaiken kaikkiaan projektin tietomallipohjainen suunnittelu onnistui loistavasti aikataulussaan, eikä ristiriitaisuuksia suunnitelmien välillä päässyt toteutuskuviin asti, vaan ne jäivät kiinni jo suunnittelupöydällä ja törmäystarkasteluissa.

 

Tietomallipohjaisen suunnittelusisällön hyödyntäminen koettiin helpoksi ja nopeaksi

 

Tietomallista saatiin ennen varsinaista elementtisuunnittelua tilaajalle ja elementtitehtaalle listauksia elementtien määristä, painoista ja aloista, mikä auttoi mm. nosturin ja purkupaikkojen sijaintien sekä putoamissuojauksen työmaasuunnitellussa. Koko projektin ajan pyrittiin saamaan tietomallista työmaalle mahdollisimman paljon hyötyä esimerkiksi määrälaskentaan, aikatauluttamiseen sekä paikallavalurakenteiden, elementtien ja teräsrakenteiden hahmottamiseen ja työvaiheiden suunnitteluun. Urakoitsija hyödynsikin rakennemallia työjärjestyksen ja rungon asennusjärjestyksen suunnittelussa ja havainnollistamisessa sekä määrälaskennassa hankintojen ja laskutuksen oikeellisuuden tarkastamisessa. Rungon asennusaikataulua seurattiin tietomallin avulla. Työmaa loi asennusaikatauluttamisen ja asennusjärjestyksen havainnollistamiseksi 4D-videon rungon asennuksesta ja kiitteli tietomallipohjaista suunnittelua havainnollisuudesta 2D-suunnitelmiin verrattuna. Mittojen ja määrien tarkastamisessa sekä määrälaskennassa tietomallipohjainen suunnittelu koettiin helpoksi ja nopeaksi aikaisempiin toimintamalleihin verrattuna.

Ruukin suunnittelu tehtiin täysin mallipohjaisesti, ja runkomalli liittyi saumattomasti rakennuksen kokonaismalliin. Mallista siirrettiin ERP-järjestelmään projektin, valmistuksen ja tuotannon koneiden ohjaamisessa hyödynnettävää tietoa. Mallin avulla varmistettiin, että kaikilla oli käytössä oikea ja ajantasainen tieto rakenteista, niiden yhteensopivuudesta ja toimituksen etenemästä.

 

Projektin osapuolet

 

Rakennuttaja: SRV Rakennus Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy

Elementtisuunnittelu: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy

Teräsrungon suunnittelu ja toimitus: Ruukki Construction Oy

Kallio- ja geo-suunnittelu: Sito Oy

LVI-suunnittelu: Ramboll Finland Oy

Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy

Lasikattojen ja -julkisivujen suunnittelu ja toimitus: Teräselementti Oy

12213