ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และทะเบียนการตลาดของ Trimble Solutions Corporation

อัปเดต 10.12.2018

1    ผู้ควบคุม

Trimble Solutions Corporation (เลขทะเบียนธุรกิจ 0196634-1) และบริษัทอื่นๆ ใน Trimble Solutions Group

ข้อมูลติดต่อของสํานักงานใหญ่:
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo
Finland
+358 30 661 10
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า ”เรา” หรือ ”Trimble”)  

และบริษัทในกลุ่มต่อไปนี้
Trimble Information Technology (Shanghai)
Trimble Solutions France  
Trimble Solutions Germany
Trimble Solutions India  
Trimble Solutions Japan  
Trimble Solutions Malaysia Sdn Bhd
Trimble Solutions Saudi Arabia
Trimble Solutions South East Asia
Trimble Solutions Korea
Trimble Solutions Sweden
Trimble Solutions UK
Trimble Solutions USA

Trimble Solutions Corporation จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์และอยู่บนมูลฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ (เช่น การตลาดและการขายในระดับกลุ่ม การบริหารจัดการด้านการจัดหา การเงิน และอื่นๆ และการบริหารธุรกิจ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าและซัพพลายเออร์)

บริษัทแต่ละแห่งใน Trimble Solutions Group จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองบนมูลฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เช่น เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทนั้นๆ จะสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม

2    มูลฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

มูลฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็คือการปฏิบัติตาม สัญญา และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย  ของ Trimble (เช่น การจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ การตลาดทางตรง)
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
✓    การส่งมอบ การรักษา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
✓    การปฏิบัติตามคำมั่นและหน้าที่ตามสัญญาที่เรามีกับ ลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
✓    การรับรองและการปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเราภายใต้สัญญาและกฎหมาย
✓    การดูแลความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ และการสื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลตอบรับของลูกค้าและแบบสํารวจความพึงพอใจ
✓    การจัดทำงานกิจกรรมด้านการตลาด แบบสำรวจและการวิจัยตลาด การชิงโชคและการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการขาย
✓    การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้า
✓    การตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวทางอีเมล)
✓    การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับโฆษณาในบริการและผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ของเราและของผู้อื่น
✓    การตรวจหา การป้องกัน และการสืบสวนการฉ้อโกงและการกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆ

เราจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ (รวมถึงการรวบรวมข้อมูล) เพื่อระบุ ชี้พฤติกรรมออนไลน์และนิสัยการซื้อของเจ้าของข้อมูลและสร้างโปรไฟล์โดยอาศัยข้อมูลนั้น เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการตลาดและเพื่อพัฒนาบริการของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้ของเจ้าของข้อมูลจะได้รับการประมวลผล
✓    บุคคลติดต่อของลูกค้า
✓    บุคคลติดต่อของผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้า
✓    ลูกค้า/นักเรียนที่ไม่ใช่องค์กร
✓    บุคคลติดต่อของซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ
✓    เจ้าของข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

3    เราจะประมวลผลข้อมูลอะไรบ้าง

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ของเราและพนักงานของบุคคลเหล่านี้หรือเจ้าของข้อมูลอื่นๆ (เช่น บุคคลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและงานกิจกรรมของเรา) โดยเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และทะเบียนการตลาด
✓    ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้และ/หรือตัวระบุชี้อื่นๆ รหัสผ่าน ประเทศที่อาศัยอยู่ ภาษาที่ใช้
✓    ข้อมูลของบริษัทและบุคคลติดต่อของบริษัท  เช่น ชื่อและเลขทะเบียนธุรกิจของบริษัท และชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เพศ ประเทศที่อาศัยอยู่ ภาษาที่ใช้ บทบาทหน้าที่/ตำแหน่ง และความสนใจด้านวิชาชีพของ บุคคลติดต่อ
✓    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น ตัวตนของ Trimble หรือ Tekla account, ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์, ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึง
✓    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานกิจกรรมและการฝึกอบรม เช่น ชื่อ วันที่และสถานที่ของงานกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร (เฉพาะที่เก็บรวบรวมโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น)
✓    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและการสื่อสาร เช่น การส่งเว็บฟอร์ม ข้อความที่โพสต์บน Discussion Forum ทางออนไลน์และข้อมูลโปรไฟล์ ความเห็น และคำขอการติดต่อ
✓    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลในบริการและเว็บไซต์ ซึ่งนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลและการบันทึก เช่น ไซต์และบริการที่เยี่ยมชม ระยะเวลาในการเยี่ยมชม/ใช้งาน การดำเนินการที่กระทำบนไซต์และในบริการ การแก้ไขปัญหา การรักษาความปลอดภัย และการเฝ้าติดตามผลการทำงาน
✓    ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ปลายทางสุดของเจ้าของข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP, ที่อยู่ MAC และระบบปฏิบัติการ
✓    ข้อห้ามและความยินยอมเกี่ยวกับการตลาดทางตรงที่อาจเกิดขึ้น
✓    ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งเจ้าของข้อมูลให้ไว้เอง
✓    ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อทางสังคม ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ Trimble อาจมีคุณลักษณะของสื่อทางสังคม เช่น ปุ่มไลค์และปุ่มแชร์ของ LinkedIn และ Facebook เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณเห็นหรือโต้ตอบกับปุ่ม เครื่องมือ หรือเนื้อหาเหล่านี้ หรือดูหน้าเว็บของ Trimble หรือแอพที่มีสิ่งเหล่านี้ ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณก็อาจมีการส่งไปยังบริษัทอื่นโดยอัตโนมัติ โปรดอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าวหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

4    เราจะได้รับข้อมูลจากที่ใด

โดยหลักๆ แล้วเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าจากแหล่งที่มาต่อไปนี้ กล่าวคือ จากเจ้าของข้อมูลนั้นเอง องค์กรของลูกค้าที่เจ้าของข้อมูลทำงานอยู่ และตัวแทนจำหน่ายและบริษัทในกลุ่มของเรา

โดยหลักๆ แล้วเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้าจากแหล่งที่มาต่อไปนี้ กล่าวคือ จากเจ้าของข้อมูลนั้นเอง ตัวแทนจำหน่ายและบริษัทในกลุ่มของเรา เสิร์ชเอนจิน หนังสือพิมพ์และแหล่งข่าวอื่นๆ เครือข่ายของสื่อทางสังคม ผู้ให้บริการข้อมูลติดต่อ และเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลยังอาจมีการเก็บรวบรวมและอัปเดตจากแหล่งที่มาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
การเก็บรวบรวมและการอัปเดตข้อมูลภายใต้ทะเบียนนี้จะดำเนินการด้วยตนเองและ/หรือด้วยวิธีการอัตโนมัติ   

5    เราจะเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลออกนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังผู้ใด

เราจะประมวลผลข้อมูลด้วยตัวเราเองและใช้ ผู้รับจ้างช่วงที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราและเพื่อเรา เช่น การให้การสนับสนุนและการบำรุงรักษาแก่ลูกค้าของเรา การรักษาและการโฮสต์บริการระบบคลาวด์ของเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การทำการตลาดบริการและสภาพแวดล้อมไอที การปฏิบัติตามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมทั้งการจัดให้มีฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในกรณีดังกล่าว เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว ผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Trimble และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ Trimble เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้เข้าทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลกับผู้รับจ้างช่วงของเราทั้งหมดที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ ตัวแทนจำหน่ายของเรา โปรดดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายของเรา ที่นี่ และเรายังเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบริษัทแม่ของเราซึ่งก็คือ Trimble Inc และบริษัทสาขาอื่นๆ โดยอาจมีการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้

เราจะถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าออกนอก EU/EEA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา เราได้บังคับใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนและการเปิดเผยข้อมูล เราจะใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป (EU Commission Standard Contractual Clauses) หรือระบบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) (การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสหรัฐอเมริกา

6    เราจะคุ้มครองข้อมูลอย่างไรและเราจะจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลานานเท่าใด

เฉพาะพนักงานบางส่วนของเราซึ่งจะต้องประมวลผลข้อมูลลูกค้าในนามหน้าที่การงานของตนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลได้ ผู้ใช้แต่ละรายจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับระบบนั้นๆ โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าไว้ในฐานข้อมูลที่ได้รับการปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ ฐานข้อมูลและสำเนาสำรองของฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บในสถานที่ที่ล็อคไว้และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะโดยบุคคลบางกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษาในระหว่างที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าและตราบเท่าที่เราให้บริการ และหลังจากความสัมพันธ์หรือการให้บริการสิ้นสุดเป็นเวลาสาม (3) ปีในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้าจะถูกลบหรืออัปเดตเมื่อมีการค้นพบว่าเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยหรือพิจารณาเห็นว่าเจ้าของข้อมูลไม่ตอบสนองต่อการทำการตลาด

เราจะประเมินความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจำโดยพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ เราจะดูแลการดำเนินการตามสมควรดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ล้าสมัย หรือไม่ถูกต้องที่จัดเก็บไว้ในทะเบียนโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เราจะแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

7    เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

Trimble จะใช้ประโยชน์จากคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ในการทำให้บริการของ Trimble ใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อจัดให้มีคุณลักษณะที่ได้รับการปรับปรุงและปรับแต่งในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของ Trimble และการตลาดที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หากคุณมีบัญชีที่ลงทะเบียนกับเรา Trimble ก็จะใช้คุกกี้เพื่อจดจำตัวคุณและกรอกแบบฟอร์มไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณ เป็นต้น คุกกี้อาจนำไปใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ในกรณีที่เว็บไซต์ของเราอาจเลิกใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่ไม่ระบุชื่อซึ่งอาจแสดงโฆษณาต่างๆ ให้กับคุณในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ

ในบริการออนไลน์บางส่วน เราจะใช้เครื่องมือ เช่น Google Analytics และ Flexnet Connect เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใช้ของเราโต้ตอบกับบริการออนไลน์ของเราอย่างไร คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ Google Analytics ได้จาก ที่นี่ และคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ FlexNet Connect โดยใช้ตัวเลือกภายในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อปของเรา

เว็บเบราว์เซอร์จำนวนมากจะมีตัวเลือกในการป้องกันคุกกี้ที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้ หากเปิดใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์ก็จะอนุญาตให้มีการบันทึกเฉพาะคุกกี้โดยบริการเว็บที่ คุณกำลังเข้าถึงอยู่ในขณะนี้เท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกผ่านการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ได้ และตัวเลือกนั้น ก็จะป้องกันไม่ให้คุกกี้ของบุคคลภายนอกทั้งหมดทำงาน

คุณสามารถ จัดการตัวเลือกต่างๆ เกี่ยวกับคุกกี้ของคุณด้วยอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณและลบแคชคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณผ่านการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ การลบคุกกี้จะเป็นการลบตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจัดเก็บไว้ภายในแคชเบราว์เซอร์พร้อมกับโปรไฟล์การใช้งานเว็บที่แนบมาด้วย การลบแคชคุกกี้จะไม่ป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ใหม่ในอนาคต

8     คุณมีสิทธิอะไรในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะรู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใดบ้างที่ได้มีการเก็บรวบรวมและประมวลผลโดย Trimble เมื่อเจ้าของข้อมูลร้องขอ เราก็จะแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่จำเป็น ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัย
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลสำหรับการโฆษณาทางตรง การตลาดทางโทรศัพท์ และรูปแบบอื่นๆ ของการตลาดทางตรง และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในแบบสอบถามและการวิจัยตลาด

เจ้าของข้อมูลยังสามารถถอนความยินยอมที่พวกเขาได้ให้ไว้ (ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลได้อาศัยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล) คัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลของตนในกรณีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลในเขตอำนาจศาลของตนหรือโดยมีอำนาจที่จะตรวจสอบการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการรวบรวมข้อมูลตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง (โดยเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา) นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลอาจมีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการส่งข้อมูลของตนไปให้กับตนในรูปแบบมาตรฐาน ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลได้อาศัยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเรา

9    คุณสามารถติดต่อผู้ใดได้บ้าง

การติดต่อและคำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะต้องมีการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ pi_request_trimblesolutions@trimble.com หรือคุณสามารถติดต่อสำนักงานของ Trimble Solutions ในพื้นที่ของคุณได้

10    การเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

หากเราทำการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ เราก็จะแสดงข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติม หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ เราก็อาจแจ้งให้คุณทราบเรื่องนี้ด้วยวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น โดยการส่งอีเมลหรือการประกาศไว้บนโฮมเพจของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ