training - basic strucad - kw timmins

ตอนแรกผมค่อนข้างลังเลที่จะเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ Tekla เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เป็นขั้นสูงกว่า StruCad มาก ซึ่งผมกังวลว่าจะเรียนรู้ยาก แต่หลังจากจบหลักสูตรฝึกอบรมแล้วผมก็รู้สึกโล่งใจ ซอฟต์แวร์นี้ขั้นสูงกว่าก็จริง แต่เรียนรู้ง่าย และผมวางแผนที่จะลองใช้งานทันทีเมื่อกลับไปทำงาน
Edward Timmins
KW Timmins & Sons Ltd