Plan, Design, ORCHESTRATE

Tekla 2020

Plan, Design, ORCHESTRATE

งานก่อสร้างต้องอาศัยความร่วมมือกันเสมือนวงดนตรี และด้วยฟีเจอร๋ใหม่นี้จะทำให้Tekla 2020 เปรียบเสมือนวงออเคสตร้าที่บรรเลงประสานกันได้อย่างไร้ที่ติสำหรับBIM structural workflow