Mr. Bui Chi Giang on the gains on using Tekla

"เราเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน Tekla สำหรับโครงการนี้อย่างรวดเร็ว และเนื่องด้วยสมาชิกทีม BIM ของเราได้รับการฝึกอบรมในโครงการจริง วิธีนี้จะสร้างแนวทางปฏิบัติพื้นฐานให้กับโครงการในอนาคต"
Mr. Bui Chi Giang
Technical Manager
Song da 5 JSC