Georgia Tech Eastman constructability

เราได้เห็นกรณีต่างๆ ที่ค่าใช้จ่ายลดลง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้งาน BIM การที่ปัญหาด้านความสามารถก่อสร้างได้จริง (constructability) ได้รับการสะสางก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยลงอย่างแน่นอน
Charles Eastman
professor
Georgia Tech College of Architecture