Transforming Thailand’s Precast Industry

บริษัทซีพาแนลตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และเป็นหนึ่งในผู้ผลิต คอนกรีตสำเร็จรูปนวัตกรรมพรีคาสต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี คุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ก่อตั้งบริษัทซีพาแนล และสามารถทำ กำ ไรได้ ถึงปีละ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีพนักงานกว่า 300 คน และใน ขณะนี้ ด้วยซอฟต์แวร์ Tekla บริษัทซีพาแนล กำลังก้าวกระโดดในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูป

 

โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย

“ผมภูมิใจที่จะพูดว่าตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับการสร้างบ้านใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและเราสามารถผลิตคอนกรีตให้กับบ้าน 10 หลังต่อวัน” คุณชาคริต กล่าว 

“นอกจากนี้ เรายังมีโรงงานผลิตคอนกรีตสำ เร็จรูปด้วยระบบอัตโนมัติและครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้สองเท่าจากปีที่แล้ว โดยขณะนี้เราสามารถผลิตได้ ถึง 860,000 ตารางเมตรต่อปี”

“การใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ซอฟต์แวร์ Tekla ทำ ให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 90% และลดเวลาทั้งหมดในกาก่อสร้างถึง 60% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่เราเคยใช้เวลาที่เราใช้ในการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปลดลงจาก 30 วันเหลือเพียง 7 วัน” คุณชาคริตกล่าว

ในความเป็นจริง ซอฟต์แวร์ Tekla กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของบริษัทซีพาแนลโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทซีพาแนล เป็นโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีโครงการอื่นๆอีกในจังหวัดชลบุรีคุณชาคริตมีความภาคภูมิใจในการเน้นย้ำว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำ เร็จรูปเจ้าแรกในการนำ ระบบ Building Information Modeling (BIM) ไปใช้กับระบบออกแบบอาคารด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการก่อสร้างทางธุรกิจในประเทศไทยทำให้บริษัทสามารถ ทำงานร่วมกับลูกค้าในทั้ง 5 มิติของรูปแบบการก่อสร้าง อันได้แก่  ความกว้าง ความยาว ความลึก เวลาและค่าใช้จ่าย

 

The need for Tekla

สำาหรับคุณชาคริต กระบวนการได้เริ่มขึ้นในปี 2554 เมื่อครั้ง ที่บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 2 ประเภท โดยประเภทแรก คือ เน้นราคาตามต้นทุน (cost oriented) ซึ่งให้ความสำาคัญต่อ ความคุ้มค่าเงินของลูกค้า และอีกประเภทคือ เน้นการตลาด (marketing oriented) ซึ่งให้บริการลูกค้าด้วยสิ่งที่ดีที่สุดและ ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม  

คุณชาคริตได้คิดหาวิธีที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการ ที่แตกต่างกัน และหากทำาเช่นนั้นได้ บริษัทจะสามารถตอบ สนองความต้องการส่วนใหญ่ของลูกค้าได้.

บริษัทซี แพนเนล จึงเริ่มทำาการเลือกสรรโปรแกรมที่สามารถ ตอบสนองทางออกดังกล่าว

“ในที่สุด เราได้ตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ Tekla ซึ่ง Tekla ช่วย ให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างได้ ล่วงหน้า โดยความสามารถในการสร้างสรรค์และจัดการการ ก่อสร้าง รวมถึงตัวอย่างโมเดล 3 มิติ ของ Tekla ช่วยลดเวลา ในการพัฒนาจาก 10 เดือนเหลือเพียง 2 เดือนเท่านั้น เรา สามารถสร้างอาคารจริงๆด้วยความมั่นใจและไม่ได้เป็นเพียง โมเดลตัวอย่างเท่านั้น”
 

คุณชาคริต ยังระบุว่าคู่แข่งเหล่านี้ใช้ต้นแบบ 3 มิติด้วยเช่นกัน

“คู่แข่งเหล่านี้ต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์สำาหรับแต่ละส่วนของโรงงาน อาทิ หนึ่งโมดูลสำาหรับผนัง อีกหนึ่งโมดูลสำาหรับแผ่นพื้น อีกหนึ่ง โมดูลสำาหรับบันได ทำาให้ใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างยุ่งยาก” 

ด้วยซอฟต์แวร์ Tekla เพียงคุณเปิดซอฟต์แวร์นี้เพียงซอฟต์แวร์ เดียว คุณสามารถทำาได้ทุกสิ่ง นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย นี่คือสิ่ง หนึ่งที่สำาคัญต่อเรา นอกจากนี้ Tekla ยังมีสภาพแวดล้อมเฉพาะ ภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้สามารถรวมกฎและระเบียบท้องถิ่นของ ประเทศไทยเข้าไปได้ Tekla ยังมีข้อมูลมาตรฐานของชิ้นงานสำาหรับ แต่ละประเทศทั้งในไทยและต่างประเทศ  และเรายังได้รับความ ช่วยเหลือและคำาแนะนำาอย่างดีเยี่ยมจากบริษัทในฟินแลนด์และ สิงคโปร์ Tekla เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดกว้างและพร้อมรับคำาสั่งต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ทำางานของเรา 

“นอกจากนี้ Tekla ยังเป็น Open Software ที่ได้รับการออกแบบ มาเพื่อให้สามารถสื่อสารกับซอฟต์แวร์อื่นๆได้ง่าย ในบริษัทของเรา เราทำาการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติจาก AWM และ Vollert และด้วย Tekla เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลการผลิตไปยังซอฟต์แวร์ CAM จาก Unitechnik ซึ่งเราใช้ในการควบคุมการผลิตและยังส่งไปยัง ซอฟต์แวร์ ERP และ SAP อีกด้วย กล่าวได้ว่า ซอฟต์แวร์ Tekla เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นและ ช่วยให้เรานำาไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆในโรงงานของเราได้”

 

Ahead with Tekla

“ผมภูมิใจที่จะพูดว่าเราคือผู้ผลิตรายเดียวของประเทศที่นำาเสนอ ตัวอย่างการก่อสร้างที่ละเอียดสมบูรณ์ นอกจากนี้ แทนที่เราจะส่ง เพียงไฟล์ CAD ให้แก่ลูกค้า เรายังมีการพูดคุยหรือนัดพบลูกค้า พร้อมตัวอย่างเหล่านี้ ทำาให้ลูกค้าสามารถเห็นและเข้าใจสิ่งที่เรานำา เสนอได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เรายังส่งออกตัวอย่างที่สร้างด้วย โครงสร้างของ Tekla ไปยัง Trimble Sketchup ซึ่งเป็นเครื่องมือ ยอดเยี่ยมในการนำาโครงสร้างไปใช้ได้ง่ายสำาหรับลูกค้าของเรา” "

คู่แข่งทางธุรกิจของเรายังคงทำาขั้นตอนต่างๆเอง ซึ่งทำาให้เราได้ รับประโยชน์ในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการส่งมอบและมี โครงการที่พร้อมก่อสร้างแทนโครงการที่ต้องทำาการแก้ไขในหลาย จุด 

ในทุกวันนี้ ลูกค้าของบริษัทซีพาแนล ประกอบด้วยนักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของประเทศและนักพัฒนาแต่ละรายมีการ สร้างบ้านสามถึงสี่แบบต่างๆกัน คุณชาคริตยกความดีความชอบให้ ซอฟต์แวร์ Tekla ที่ช่วยให้บริษัทซีพาแนลสามารถรับมือกับขนาด และความหลากหลายในการผลิตได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่น ต่อการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 

 

ประวัติบริษัท CPanel 

บริษัทซีพาแนล ก่อตั้งโดย คุณชาคริต  ทีปกร สุขเกษม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555 โดย บริษัทผลิตคอนกรีตผนังสำาเร็จรูปเอนกประสงค์ อาทิ สำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การ ก่อสร้างอุตสาหกรรมและการก่อสร้างระบบพื้น ฐาน 

บริษัทซีพาแนล ไม่เพียงแต่ให้บริการด้วย ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากระบบการผลิต อัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังให้บริการการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบพิเศษโดยทีมงานมืออาชีพ ของเรา รับประกันการจัดการโครงการในระดับ สูง ดำาเนินการและให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และ บริการที่สมบูรณ์แบบ

 

 

cpanel_-_transforming_thailands_precast_industry

 

CPanel Summary

  • บริษัทซีพาแนลดำาเนินกิจการโรงงานคอนกรีต สำาเร็จรูปแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย
  • บริษัทซีพาแนลคือบริษัทผลิตคอนกรีต สำาเร็จรูปสำาหรับที่พักอาศัยใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย 
  • การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพกว่า 90%
  • ลดเวลาการก่อสร้างถึง 60% 
  • ลดเวลาการออกแบบ การลงรายละเอียดและ การผลิตจาก 30 วันเหลือ 7 วัน 
  • ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการลดลงจาก 10 เดือนเหลือเพียง 2 เดือน 

Mr Chakrit Theepakornsukkasame on competitive advantage

“With Tekla, our customers have a strong competitive advantage, enabling them to get their products to market faster, because we work so seamlessly with them, it’s as though we are the same company.”
Chakrit Theepakornsukkasame
Managing Director
CPanel Company Limited