ข้อตกลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน (EULA) สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เทคล่า(TEKLA) โดยบริษัททริมเบิล (TRIMBLE) (อ้างอิง TRIMBLR-TEKLA-EULA-2018)

Download as pdf

ข้อมูลสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เทคล่ารวมถึงเอกสารประกอบซึ่งจะใช้กับ EULA นี้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และ/หรือในกรณีที่ EULA นี้ได้จัดทำขึ้น ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายระหว่างประเทศ การทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดแสดง การดัดแปฃลง การจัดจำหน่ายและการใช้งานซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์หรือเอกสารดังกล่าวถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และมีความผิดทางแพ่งและอาญา

EULA นี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (ระบุไว้ด้านล่าง) กับบริษัททริมเบิล (ระบุไว้ด้านล่าง)

EULA นี้ออกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ซึ่งบริษัททริมเบิลจะให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (ระบุไว้ด้านล่าง) แก่คุณ โดยไม่คำนึงว่าการให้สิทธิ์การใช้งานดังกล่าวจะมาจากบริษัททริมเบิลโดยตรงหรือจากผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจ(ระบุไว้ด้านล่าง)

โดยการจัดทำคำสั่งซื้อหรือการเข้าร่วมใน EULA นี้หรือโดยการกดปุ่ม (ยอมรับ) คุณต้อง:

1.ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อกำหนดใน EULAนี้

2.รับทราบว่าคุณได้อ่าน EULA นี้

3.รับทราบว่า EULA นี้ประกอบด้วยข้อผูกพันที่สำคัญและข้อจำกัดที่หมาะสมและข้อบังคับในการใช้ซอฟต์แวร์นี้ และ

4.ยืนยันว่าคุณเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจซอฟต์แวร์นี้ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ของคุณนั้นถูกกฎหมาย และได้รับอนุญาตภายใต้ EULA นี้

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่สามารถจัดการ ติดตั้ง จัดเพื่อใช้งาน หรือใช้งานซอฟต์แวร์ได้

 

1.คำนิยาม

ใน EULA นี้คำและสำนวนดังต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดให้เป็นอื่น

“บริษัทในเครือ” หมายถึง องค์กรอื่นที่ควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำนิยามนี้ “การควบคุม” คือสิทธิร้อยละ 50 หรือมากกว่าในการเสนอชื่อหรือถอดถอนสมาชิกของคณะผู้บริหารขององค์กร หรือบุคคลที่มีสถานะเทียบเท่า ไม่ว่าจะมาจากการเป็นเจ้าของหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือมากกว่าของการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญขององค์กร หรืออื่น ๆ ตราบเท่าที่หารควบคุมดังกล่าวมีอยู่จริงไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

“แอปพลิเคชัน” หมายถึงส่วนประกอบหรือส่วนปฏิบัติการที่มีการโต้ตอบกับซอฟต์แวร์โดยใช้อินเทอร์เฟสของซอฟต์แวร์หรือ Open API ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.2 ด้านล่าง

 “บริษัทในเครือที่มีอำนาจ” หมายถึงบริษัทในเครือที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้งานซอฟต์แวร์ตามสิทธิ์การใช้งานพารามิเตอร์และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

 “ผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจ” หมายถึงบริษัทบริษัทในเครือของบริษัททิมเบิล ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัททริมเบิล หรือคู่ค้าที่สามที่ได้รับอนุญาตจากบริษัททริมเบิล เช่น ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึงซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ และข้อมูลใด ๆ และวัตถุในรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน บุคลากร และการติดต่อทางธุรกิจของบริษัททริมเบิลหรือคุณที่กำหนดให้เป็นความลับ หรือเข้าใจว่าเป็นความลับอย่างสมเหตุสมผล

“โครงการคู่ค้า” หมายถึงโครงการของบริษัททริมเบิลเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับบุคคลที่สาม ที่ซึ่งคุณหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจเข้าร่วมภายใต้ข้อตกลงที่แยกออกมา

“เอกสารประกอบ” หมายถึงผู้ใช้งานหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์

“อุปกรณ์” หมายถึงฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจ หรือผู้ให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในเอกสาร

Error หมายถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ซึ่งขัดขวางไม่ให้ซอฟต์แวร์ทำงานควบคู่ไปกับเอกสารประกอบ

“EULA” หมายถึงข้อตกลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์นี้

Licenseหมายถึงสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ที่คุณได้รับตามที่ EULA นี้ระบุไว้

License Feesหมายถึงจำนวนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและคุณต้องจ่ายโดยพิจารณาจากการได้รับสิทธิ์การใช้งาน

License Key หมายถึงรหัสทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้

License Parameters หมายถึงจำนวนผู้ใช้งานงานพร้อมกัน ประเภทของสิทธิ์การใช้งาน พื้นที่การใช้งาน และระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งาน ซึ่งระบุไว้ในข้อ 4.4 หรือข้อ 4.5 ตามสมควร ยกเว้นที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ

License Term หมายถึงระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ 4.4 หรือข้อ 4.5 ตามสมควร

License Type หมายถึงประเภทขงสิทธิ์การใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3

“Main Release หมายถึง เวอร์ชันหลักของซอฟต์แวร์ที่ทำออกจำหน่ายโดยทั่วไปโดยบริษัททริมเบิลเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัททริมเบิลได้ระบุหมายเลขเวอร์ชันไว้ว่าเป็นฉบับหลักใหม่และคุณต้องได้รับชุดรหัสสิทธิ์การใช้งานใหม่

“Maintenance Services หมายถึงบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ตามที่กล่าวในข้อ 5.2

Maintenance Term” หมายถึงระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อ 5.3

“แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ” หมายถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อนั้น ๆ หรือสัญญาที่คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานและ/หรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และได้รับการยืนยันจากบริษัททริมเบิล หรือที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจ

“คู่สัญญา” หมายถึงคุณหรือบริษัททริมเบิล ตามสมควร

ผู้ให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ” หมายถึงบริษัทที่ปรึกษาที่สามอื่น ๆ ที่ให้บริการซึ่งรวมถึง ไม่จำกัด งานด้านวิศวกรรม การจัดทำร่าง หรือบริการรายละเอียดปลีกย่อยแก่คุณหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจในการใช้งานซอฟต์แวร์

“ซอฟต์แวร์” หมายถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เทคล่าของบริษัททริมเบิล ในรูปแบบของรหัสวัตถุตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงฉบับย่อยต่าง ๆ และฉบับหลักที่อาจมีการออกให้แก่คุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้น

“Sub-release หมายถึงการอัพเดตและ/หรือบริการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ออกโดยบริษัททริมเบิล ซึ่งอาจรวมการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการปรับปรุงด้านฟังก์ชันและประสิทธิ์ภาพแต่ไม่ใช่ฉบับหลักไม่ว่าในกรณีใด ๆ

“Subscription Periodหมายถึงระยะเวลาใช้งานสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ถ้ามี และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.5

Territory” หมายถึงประเทศที่มีการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ของคุณ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ

“บริษัททริมเบิล” หมายถึงบริษัท Trimble Solutions Corporation ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของประเทศฟินแลนด์ เลขประจำตัวการค้าเลขที่ 0196634-1 และบริษัทในเครือ ถ้ามี

User” หมายถึงบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากคุณหรือบริษัทในเครือที่ได้รับอำนาจ หรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้ามี ผู้ซึ่งได้รับมอบรหัสสิทธิ์การใช้งานเพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของคำจำกัดความนี้ “พนักงาน” จะรวมถึงผู้ทำสัญญาที่ประกอบกิจการอิสระที่ใช้งานซอฟต์แวร์ในนามของคุณ ตามข้อตกลงที่ทำร่วมกับคุณหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

“คุณ” หมายถึงบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน โดยถือว่าคุณเป็นบุคคลหรือองค์กร/องค์กรธุรกิจที่คุณเป็นตัวแทน ตามที่ระบุในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ หรือผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้สืบทอดตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต

 

2แบบฟอร์มการสั่งซื้อและการจัดส่งซอฟต์แวร์

2.1 ได้รับสิทธิ์การใช้งานและบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ภายใต้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อซึ่งแยกออกมา ซึ่งอาจทำระหว่างคุณกับบริษัททริมเบิล หรือระหว่างคุณกับผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจ แบบฟอร์มคำสั่งซื้อดังกล่าวควบคุมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างคู่สัญญาในเรื่องการส่งมอบสิทธิ์การใช้งาน (ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ EULA นี้) และการส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มใบสั่งซื้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานพารามิดตอร์และอาจรวมถึงข้อจำกัดเพิ่มเติมของสิทธิ์การใช้งานของคุณ ข้อจำกัดใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณนอกเหนือจากที่ระบุใน EULA ฉบับนี้

2.2ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้ (ก.) โดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยบริษัททริมเบิล หรือ (ข.) โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์จากสื่อที่จัดส่งถึงคุณโดยบริษัททริมเบิลหรือโดยผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจ

2.3คุณต้องทำการทดสอบอย่างเพียงพอเกี่ยวกับคุณภาพของผลลัพธ์และระบบปฏิบัติการของซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมูลทดสอบของคุณก่อนเริ่มการใช้งานซอฟต์แวร์

3 การชำระเงิน

3.1คุณชำระเงินตามขอบเขตที่กำหนดสำหรับสิทธิ์การใช้งานให้แก่บริษัททริมเบิล หรือโดยตรงให้แก่ผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจของบริษัททริมเบิล หากคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานของคุณผ่านทางบุคคลดังกล่าว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดระบุไว้จะต้องได้รับการชำระก่อนการใช้งานซอฟต์แวร์ รหัสสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่ได้จัดส่งให้แก่คุณเมื่อได้รับสิทธิ์การใช้งานแล้วนั้นจะมีสถานภาพชั่วคราวจนกว่าบริษัททริมเบิลจะยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมอย่างสมบูรณ์

3.2คุณชำระเงินค่าบริการให้แก่บริษัททริมเบิลหรือโดยตรงแก่ผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจของบริษัททริมเบิล หากคุณได้รับบริการการจัดส่ง ติดตั้ง ส่งเสริม บำรุงรักษา ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและ/หรือบริการอื่น ๆ จากบุคคลดังกล่าว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

4สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการได้มาซึ่งสิทธิ์การใช้งาน

4.1การเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ (ก.) ซอฟต์แวร์ (ข.) เอกสารประกอบ (ค.) ผลงานใด ๆ ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบ และ (ง,) งานหรือผลงานอื่นที่เกิดจากงานสร้างสรรค์ของบริษัททริมเบิล บุคคลากร พนักงาน คู่สัญญาช่วง ที่ปรึกษาของบริษัททริมเบิล จะถือว่าหรือยังคงถือว่าเป็นของบริษัททริมเบิลหรือบุคคลที่สามผู้ให้สิทธิ์การใช้งาน ถ้ามี และไม่มีการมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่คุณ

4.2 ภายใต้การชำระเงินตามเวลาของค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดและภายใต้พารามิเตอต์ของสิทธิ์การใช้งานที่กำหนด บริษัททริมเบิลขอมอบสิทธิ์การใช้งานแก่คุณโดยที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถมอบหมายได้ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (เว้นแต่อยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยพารามิเตอร์ของสิทธิ์การใช้งาน) และไม่อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ช่วง ในการดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้งาน แสดงและเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กหนดไว้ในเอกสารประกอการใช้งาน สิทธิ์การใช้งานแต่ละตัวที่คุณได้รับอนุญาตให้มีผู้ใช้งานงานซอฟต์แวร์ร่วมหนึ่งคน

4.3ประเภทของสิทธิ์การใช้งานสำหรับสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ ระยะเวลาการใช้งาน และข้อกำหนดทางการค้าของการสั่งซื้อของคุณระบุอยู่ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ แบบฟอร์มคำสั่งซื้ออาจระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ หากประเภทของสิทธิ์การใช้งานไม่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสังซื้อ ประเภทของสิทธิ์การใช้งานจะเป็นสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ

4.4 ประเภทของสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ 4.4 นี้เรียกว่าสิทธิ์การใช้งานแบบลอยตัว ซึ่งหมายความว่าจำนวนผู้ใช้งานร่วมของซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของสิทธิ์การใช้งานของบริษัททริมเบิลจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่คุณซื้อ เว้นแต่ที่กำหนดเอาไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ พารามิเตอร์ของสิทธิ์การใช้งานในสิทธิ์การใช้งานประเภทลอยตัวแต่ละตัวจะเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ด้านล่าง:

ก. สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ

• การใช้งานซอฟต์แวร์: เฉพาะในเขตพื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของคุณและบริษัทในเครือที่มีอำนาจของคุณ ถ้ามี

•License Term: until expiry of the Subscription Period. Subject to a separate agreement with บริษัททริมเบิล, or an

• ระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งาน: จนถึงวันหมดอายุของระยะเวลาการจองซื้อ ภายใต้ข้อตกลงแยกกับบริษัททริมเบิลหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจ และภายใต้การชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ คุณยังอาจได้รับสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศที่มีระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานแบบถาวร

•ผู้ใช้งาน: คุณ และ/หรือ พนักงานของคุณ และ/หรือ พนักงานของบริษัทในเครือที่มีอำนาจของคุณ ถ้ามี

ข. สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์สำหรับองค์กร

• การใช้งานซอฟต์แวร์: ทั่วโลกหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ของคุณและบริษัทในเครือที่มีอำนาจของคุณ ถ้ามี

• ระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งาน: จนถึงวันหมดอายุของระยะเวลาการจองซื้อ ภายใต้ข้อตกลงแยกกับบริษัททริมเบิลหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจ และภายใต้การชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ คุณยังอาจได้รับสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์สำหรับองค์กรที่มีระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานแบบถาวร

• ผู้ใช้งาน: คุณ และ/หรือ พนักงานของคุณ และ/หรือ พนักงานของบริษัทในเครือที่มีอำนาจของคุณและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (ยกเว้นในกรณีของสิทธิ์การใช้งานที่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) ถ้ามี

ค.สิทธิ์การใช้งานสำหรับการศึกษาและการเรียนรู้

• การใช้งานซอฟต์แวร์: สำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่เท่านั้น ห้ามใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เด็ดขาด

•  ระยะเวลาสิทธิ์การใช้งาน: จนถึงวันสิ้นอายุของระยะเวลาการจองซื้อ

• ผู้ใช้งาน: คุณและ/หรือนักเรียนของคุณ ถ้ามี

ง. สิทธิ์การใช้งานสำหรับการประเมิน

•  การใช้งาน: เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินหรือการสาธิตทางเทคนิคหรือทางพาณิชย์โดยคุณและในเขตพื้นที่เท่านั้น

• ระยะเวลาสิทธิ์การใช้งาน: สามสิบ (30) วันตามปฏิทินหรือตามที่ระยุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

•  ผู้ใช้งาน: คุณและ/หรือพนักงานของคุณ ถ้ามี

จ.สิทธิ์การใช้งานสำหรับคู่ค้า (ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษในข้า 14 ด้านล่าง)

• การใช้งาน: เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคุณเท่านั้นและในเขตพื้นที่เท่านั้น ห้ามใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เด็ดขาด

• ระยะเวลาสิทธิ์การใช้งาน: จนถึงวันหมดอายุของระยะเวลากาจองซื้อ

• ผู้ใช้งาน: คุณและ/หรือพนักงานของคุณ และ/หรือพนักงานของบริษัทในเครือของคุณ ถ้ามี

4.5 ระยะเวลากรจองซื้อของสิทธิ์การใช้งานการจองซื้อจะเป็นระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้หรือ “ต่ออายุ” ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ระยะเวลาของซื้อแบบกำหนดไว้จะสิ้นสุดในวันที่กำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ การจองซื้อครั้งแรกของการจองซื้อแบบ “ต่ออายุ” จะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีปฏิทิน หลังจากนั้นจะมีกาต่ออายุการจองซื้อโดยอัตโนมัติสำหรับรอบถัดไปของปีปฏิทิน โดยขึ้นอยู่กับการชำระค่าธรรมเนียมของคุณให้แก่บริษัททริมเบิลตามค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไว้และขึ้นอยู่กับการยอบรับของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุง EULA ที่อาจเกิดขึ้น การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการต่ออายุระยะเวลาการจองซื้อตามประกาศของทริมเบอลซึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง EULA จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของคุณ หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ EULA การจองซื้อแบบ "ต่ออายุ" ของคุณอาจถูกถูกยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.7 ด้านล่าง คู่ค้าฝ้ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกการจองซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบ “รายปี” ของคุณตามความเหมาะสมโดยการแจ้งการบอกเลิกแก่อีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาการจองซื้อ ณ ขณะนั้น EULA นี้ยังอาจถูกยกเลิกตามข้อ 12

4.6ภายใต้การชำระค่าบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องคุณมีสิทธิ์ซื้อสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถใช้ใช้งานสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้งานเพิ่มเติมได้ คุณรับทราบและยอมรับให้บริษัททริมเบิลตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์โดยคุณและบริษัทในเครือที่มีอำนาจองคุณเพื่อการรายงานและเรียกเก็บเงิน คุณรับทราบและยอมรับให้บริษัททริมเบิลสามารถแบ่งปันรายงานการใช้งานกับผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจและรายงานการใช้งานจะถือเป็นหลักฐานที่สรุปได้และมีผลผูกพันในการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ การกำหนดสิทธิการใช้งานโดยคุณที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ หรือผิดพลาด หรือไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณจะไม่ทำให้คุณได้รับการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานตามรายงานการใช้งาน

4.7EULA นี้ใช้แทนข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานก่อนหน้านี้ที่ทำขึ้นระหว่างคุณและบริษัททริมเบิลทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันปัจจุบันหรือเวอร์ชันก่อนหน้าของซอฟต์แวร์และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนั้น ๆ มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใน EULA นี้จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม EALA นี้ บริษัททริมเบิลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง EULA นี้ซึ่งจะใช้แบบฟอร์ที่มีในการแก้ไขเมื่อได้รับการยอมรับจากคุณหรือตั้งแต่เริ่มต้นการจองซื้อในรอบต่อไป บริษัททริมเบิลอาจเปิดตัวเมนรีลีสภายใต้ EULA ที่ปรับปรุงใหม่ หากคุณไม่ยอมรับใน EULA ฉบับใหม่ตามที่บริษัททริมเบิลได้แจ้งไว้ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเมนรัลัส และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกการจองซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบ “ต่ออายุ”ของคุณเมื่อถึงวนหมดอายุของระยะเวลาการจองซื้อปัจจุบันโดยแจ้งอีกฝ่ายโดยการส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

4.8 มีความลับทางการค้าที่มีค่าและข้อมูลลับของบริษัททริมเบิลและ/หรือผู้ให้สิทธิ์ของบริษัท และคุณจะต้องไม่และต้องมั่นใจว่า บริษัทในเครือที่มีอำนาจและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณและบุคคลใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์ไม่ได้: (i) เปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ต่อบุคคลที่สามหรือ (ii) อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ซอฟต์แวร์นี้หรือ (iii) อนุญาตให้สำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ออกจากบริษัทในเครือ หรือคู่ค้าที่ได้รับมออนุญาตของคุณหรือที่ปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย EULA นี้

4.9 ภายใต้พารามิเตอร์ของสิทธิ์การใช้งานคุณหรือบริษัทในเครือของคุณจะได้รับสิทธิ์ในการทำสำเนาซอฟต์แวร์สำรองเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลเท่านั้น คุณมีสิทธิ์ทำสำเนาเอกสารประกอบในขอบเขตที่จำเป็นอย่างเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์  สำเนาซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ EULA นี้ทุกประการ

4.10 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ที่จัดทำขึ้นตามข้อ 4.9 ประกอบด้วยเครื่องหมายต้นฉบับของการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททริมเบิล (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน) และคำแถลงว่าซอฟต์แวร์มีข้อมูลที่เป็นความลับแก่ บริษัททริมเบิล คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัททริมเบิลเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของเครื่องหมายและประกาศดังกล่าว

4.11คุณจะต้องไม่และคุณต้องมั่นใจว่าบริษัทในเครือที่มีอำนาจและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณไม่ได้:

ก.ทำสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน บกเว้นในขอบเขตที่อนุญาตตามข้อ 4.9

ข. ดัดแปลง ปรับปรุง หรือรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์อื่นหรือเอกสารประกอบอื่นใด

ค.มอบหมาย โอนสิทธิ์ (ยกเว้นบริษัทในเครือที่มีอำนาจหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะได้รับอนุญาตจากสิทธิ์การใช้งานพารามิเตอร์) แจกจ่าย จำหน่าย ให้เช่า เช่า ให้ช่วงสิทธิ เรียกเก็บเงินหรือซื้อขาย หรือกีดขวางซอฟต์แวร์ หรือทำให้ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้แก่บุคคลที่สามใด ๆ หรือใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อจัดหางานบริการซอฟต์แวร์ สำนักบริการหรือบริการที่คล้ายคลึงกันให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ

ง.ปรับเปลี่ยน แปลภาษา วิศวกรย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดแยกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเข้าถึงรหัสตั้งต้นของซอฟต์แวร์

จ.อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์โดยการทำสำเนาผ่านทางระบบเสมือนหรือเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากันในลักษณะที่เกินจำนวนใบอนุญาตที่ท่านซื้อ

ฉ. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ยกเว้นแอปพลิเคชันที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะ

ช.พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบุคคลที่สามเว้นแต่คุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงโครงการคู่ค้าของบริษัททริมเบิล และได้รับสิทธิ์การเป็นคู่ค้าของบริษัททริมเบิล (เนื่องจากเป็นคู่ค้าของบริษัททริมเบิลคุณต้องไม่มอบหมาย โอนสิทธิ์ แจกจ่าย จำหน่าย ให้เช่า เช่า ให้ช่วงสิทธิหรืออื่น ๆ ที่ทำให้ซอฟต์แวร์เข้าถึงได้จากผู้ใช้งานแอพพลิเคชันหรือบุคคลที่สาม และไม่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจัดหาบริการซอฟต์แวร์ระยะไกล ซอฟต์แวร์ในรูปแบบการบริการ สำนักบริการหรือบริการที่คล้ายคลึงกันแก่ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

ซ. ใช้งานไม่ว่าจะแบบเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับเครื่องหมายอื่น ๆ หรือลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ของบริษัททริมเบิลหรือเทคล่าหรือเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าหรือสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันที่ทำให้สับสน หรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสัญลักษณ์ดังกล่าว ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่มีสิ่งที่กล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับการจดทะเบียนหรือสงวนไว้โดยคุณหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจของคุณก่อนที่จะกรอกลงในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อจะถูกโอนไปยัง บริษัททริมเบิล เมื่อมีการร้องขอ และคุณตกลงที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้น

ฌ.ลบเครื่องหมายทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในซอฟต์แวร์หรือผลลัพธ์ออก หรือพยายามลบ หรือหลีกเลี่ยงกลไกการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในซอฟต์แวร์หรือผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

4.12 ความเสี่ยงในสื่อซอฟต์แวร์และรหัสสิทธิ์การใช้งาน  (ถ้ามี) จะส่งผ่านถึงคุณเมื่อมีการจัดส่ง ในกรณีที่สื่อซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ซอฟต์แวร์มีการติดตั้ง สูญหายหรือถูกขโมยคุณจะต้องแจ้ง บริษัททริมเบิล โดยด่วนที่สุด การใช้งานซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะโดยการสำรองข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยบริษัทในเครือที่มีอำนาจหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณหรืออื่น ๆ จะถูกระงับจนกว่าจะมีการส่งมอบรหัสสิทธิ์การใช้งานชุดใหม่หากมีในส่วนนั้น บริษัททริมเบิลมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการจัดส่งรหัสสิทธิ์การใช้งานชุดใหม่ตามที่ระบุไว้ในรายการราคา

4.13ในการกำจัดอุปกรณ์ในลักษณะใดก็ตามคุณจะต้องถอนการติดตั้งและนำออกและตรวจสอบให้แน่ใจบริษัทในเครือที่มีอำนาจหรือที่ปรึกษาผู้เชียวชาญใด ๆ ถอนการติดตั้งและนำซอฟต์แวร์ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนที่จะมีการกำจัดและดำเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อป้องกันซอฟต์แวร์หรือส่วนใด ๆ จากการเข้าครอบครองของบุคคลที่สาม การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ถือเป็นการละเมิด EULA นี้

4.14คุณต้องแจ้งให้ บริษัททริมเบิล ทราบทันทีหากคุณทราบถึง (i) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการรักษาความลับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือ (ii) การละเมิดสิทธิ (ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือถูกกล่าวหาก็ตาม) ในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัททริมเบิล ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือ (iii) การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลใด ๆ และให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่บริษัททริมเบิลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

5 บริการบำรุงรักษาและบริการอื่น ๆ

5.1 ภายใต้แบบฟอร์มการสั่งซื้อแลพการชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด คุณจะได้รับบริการบำรุงรักษา บริการการจองซื้อ (เช่น สิทธิ์การใช้งานตามการใช้งาน) บริการฝึกอบรม หรือบริการอื่น ๆ จาก บริษัททริมเบิลหรือจากบริษัทในเครือจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัททริมเบิลข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการให้บริการดังกล่าวมีผลบังคับใช้

5.2 ภายใต้การชำระค่าบำรุงรักษาสำหรับแต่ละสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์โดยคุณ บริษัททริมเบิลจะให้บริการการบำรุงรักษาในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาสำหรับแต่ละเมนรีลีสตามที่เมนรีลีสดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยทั่วไปในเชิงพาณิชย์สำหรับการสั่งซื้อ บริการบำรุงรักษาจะรวมถึงซับรีลีสและเมนรีลีสรวมไปถึงบริการด้านความช่วยเหลือและบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของ บริษัททริมเบิล ในระหว่างระยะเวลาการบำรุงรักษา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยซับรีลีส (ถ้ามี) จะจัดเตรียมโดยบริษัททริมเบิลเฉพาะในส่วนของ เมนรีลีสสองรุ่นล่าสุดที่มีให้บริการเป็นครั้งคราว

5.3ยกเว้นในกรณีตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ระยะเวลาการบำรุงรักษาจะตรงกับข้อกำหนดสิทธิการใช้งานที่กำหนดไว้ ในส่วนของระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลาการบำรุงรักษาแรกจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปีปฏิทินที่มีการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อเกี่ยวกับบริการการบำรุงรักษาและหลังจากนั้นระยะเวลาการบำรุงรักษาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในช่วงต่อ ๆ มาของปีปฏิทินตามการชำระค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาของบริษัททริมเบิลในปัจจุบัน เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งบอกเลิกสัญญาแก่อีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาการบำรุงรักษาปัจจุบัน

5.4การซื้อบริการอื่น ๆ เช่นการจัดส่ง การติดตั้ง การฝึกอบรม หรือการให้คำปรึกษาในระหว่างระยะเวลาของสิทธิ์การใช้งานจะต้องได้รับการยอมรับเป็นรายกรณี ข้อมูลเกี่ยวกับบริการดังกล่าวเนื้อหาและความพร้อมใช้งานรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้โดยบริษัททริมเบิลและบริษัทในเครือจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจ

6ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

6.1 ซอฟต์แวร์อาจมีหรือมีส่วนประกอบที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ ‘โอเพนซอร์ส’ ("ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส") ในขอบเขตที่บังคับใช้ บริษัททริมเบิลจะได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ ในขอบเขตที่กำหนดตามสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวจะใช้แทนข้อกำหนดของ EULA นี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัด บทบัญญัติใด ๆ ที่ควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมต้นฉบับ, การดัดแปลง หรือวิศวกรรมย้อนกลับ

7 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7.1  ในกรณีที่การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณตาม EULA นี้ละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามบริษัททริมเบิลแต่เพียงผู้เดียวจะเลือกและเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะ (ก) จัดหาสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปให้แก่คุณ (ข) แทนที่ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดด้วยซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า หรือ (ค) ยกเลิก EULA และสิทธิ์การใช้งานนี้และคืนเงินค่าลิขสิทธิ์หรือยอดเงินคงเหลือให้กับท่านสำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อ 7.1 ระบุถึงความรับผิด แต่เพียงผู้เดียวของบริษัททริมเบิลและการแก้ปัญหาเฉพาะของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา

8 สิทธิในการตรวจสอบ

8.1 บริษัททริมเบิลและผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจของบริษัททริมเบิลอาจจัดการ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EULA (“การตรวจสอบ”) ของคุณ ทริมเบิลต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันก่อนการตรวจสอบดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 8.3 ด้านล่าง 

8.2  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณต้องให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือที่เหมาะสม รวมถึงการเข้าถึงระบบและวัสดุต่าง ๆ ตามที่จำเป็น บริษัททริมเบิล ผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจหรือผู้ตรวจสอบภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตาม EULA นี้ของคุณและบริษัทในเครือที่มีอำนาจ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

8.3  โดยปราศจากผลกระทบต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การตรวจสอบอาจใช้วิธีการตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบของซอฟต์แวร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ บริษัททริมเบิล สามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติว่าการใช้ซอฟต์แวร์สอดคล้องกับข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งาน และเพื่อตรวจสอบและแจ้งบริษัททริมเบิลให้ทราบถึงการติดตั้งและการใช้สำเนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยนัยอื่นใด คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งและยินยอมให้มีการติดตามและรายงานต่อบริษัททริมเบิล

8.4 หากผลการตรวจสอบระบุว่าคุณหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ถ้ามี ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสิทธิ์การใช้งาน คุณต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีไม่ว่าจะผ่านการสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมหรืออื่น ๆ และโดยปราศจากผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่อาจมีให้กับ บริษัททริมเบิล ชดเชย บริษัททริมเบิล สำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลจากการตรวจสอบ

8.5 คุณต้องเก็บรักษาและกำหนดให้บริษัทในเครือที่มีอำนาจใด ๆ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเก็บรักษาบัญชีผู้ที่ถูกต้อง เอกสาร และบันทึกอย่างละเอียดเพื่อให้บริษัททริมเบิลสามารถใช้สิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อ 8.

9  การฝึกอบรมและข้อกำหนดการใช้งาน

9.1  คุณต้องมั่นใจว่าผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการใช้งานดังกล่าว (หรือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ถ้ามี) ข้อกำหนดการฝึกอบรมโดยบริษัททริมเบิล ถ้ามี จะต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็นเอกเทศ

9.2 คุณต้อง (ก) มั่นใจว่าบุคคลที่ดำเนินงานหรือดูแลการทำงานของซอฟต์แวร์ (หรือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ถ้ามี) มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับงานของพวกเขา และ (ข) ตรวจสอบและทดสอบว่าผลของการคำนวณใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัด รายการใด ๆ และทั้งหมดที่ออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์และการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ (หรือแอปพลิเคชัน ถ้ามี) ถูกต้องและแม่นยำ และได้รับการยืนยันว่าถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมหรือวิศวกรโยธา / โครงสร้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

10  เงื่อนไขการรับประกันและการปฏิเสธการรับประกัน

10.1       บริษัททริมเบิลรับประกันว่าสื่อที่มาจากซอฟต์แวร์นี้ปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิต ภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่จัดส่งบริษัททริมเบิลจะทดแทนหรือชดชเยสื่อที่มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่มาจากการจัดเตรียมซอฟต์แวร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณต้องแจ้ง บริษัททริมเบิล ให้ทราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงระยะเวลาสามสิบ (30) วัน

10.2       บริษัททริมเบิลรับประกันว่าซอฟต์แวร์จะทำงานสอดคล้องกับเอกสารประกอบที่มีให้เป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันจัดส่ง ("ระยะเวลาการรับประกัน") การชดเชยพิเศษเฉพาะสำหรับคุณและการรับผิดชอบเป็นของบริษัททริมเบิลแต่เพียงผู้เดียวและผู้ผลิตสำหรับการละเมิดการรับประกันใด ๆ จะต้องเป็นไปตามที่ทริมเบิลเลือกสรรทั้งวิธีการและค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมข้อผิดพลาด (โดยจัดหาคำแนะนำแก่คุณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือฉบับปรับปรุง) เพื่อแทนที่ซอฟต์แวร์ หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่และคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การรับประกันอย่างจำกัดที่ระบุข้างต้นจะจัดให้แก่คุณภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณแจ้งบริษัททริมเบิลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในระหว่างระยะเวลาการรับประกันและเมื่อคำร้องต่อ บริษัททริมเบิล นั้นมาพร้อมหลักฐานการซื้อหรือการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่ได้รับอนุญาต ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้นไม่บังคับใช้และ บริษัททริมเบิล จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกิดจากหรือเกิดจาก (ก) อุปกรณ์ (ข) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบหรือการใช้ซอฟต์แวร์อย่างไม่ถูกต้อง (ค) การดัดแปลงซอฟต์แวร์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม และ (ง) การกระทำหรือการละเลยอื่น ๆ ของคุณหรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้เงื่อนไขการรับประกันข้างต้นจะไม่ใช้กับสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการประเมินผล

10.3       ยกเว้นข้อจำกัดการรับประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 ซอฟต์แวร์ได้รับการจัดหามา “ตามสภาพจริง” ไม่ว่าจะได้รับการรับประกันใด ๆ จากบริษัททริมเบิลหรือผู้ผลิตรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ชื่อ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร คุณภาพเป็นที่พอใจ ความแม่นยำของเนื้อหาที่ให้ข้อมูล หรือเกิดจากการจัดการ กฎหมาย การใช้งาน หรือกิจกรรมทางการค้า  คุณอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ แต่ระยะเวลาของการรับประกันที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎหมาย หากมี ต้องจำกัดที่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่กฎหมายอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัททริมเบิลไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะ: (ก) เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ (ข) ใช้งานโดยปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ บริษัททริมเบิลหรือบุคคลที่สามใด ๆ แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ หรือแก้ปัญหาจากคำขอสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (ค) ปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ หรือ (ง) ใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือการตั้งค่าฮาร์ดแวร์อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบ

11 ข้อจำกัดความรับผิด

11.1  บริษัททริมเบิลและผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียการผลิต การหยุดชะงักทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายการล่าช้า การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูลสูญหายหรือไม่ถูกต้อง ความล้มเหลวของกลไกรักษาความปลอดภัย หรือความเสียหายทางอ้อม เฉพาะ โดยอุบัติเหตุ โดยตั้งใจหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผลกระทบโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ  ไม่ว่าในสัญญา การฉ้อโกง (รวมถึงการละเลยเพิกเฉย) การชดใช้ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่น ๆ แม้ว่าจะแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ทั้ง บริษัททริมเบิล และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมทางนิวเคลียร์ อวกาศ หรือการบิน นอกจากนี้บริษัททริมเบิลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือโดยการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยคุณหรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณ

11.2  ความรับผิดทางการเงินสูงสุดของบริษัททริมเบิลภายใต้ EULA นี้จะจำกัดและไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในจำนวนเงินชดเชยสำหรับค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานที่คุณได้ชำระให้ตามจริงเสำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องภายใต้แบบฟอร์มการสั่งซื้อ

11.3   ข้อ 11 นี้จะสงวนให้กับการสิ้นอายุหรือการบอกเลิก EULA นี้ด้วยเหตุผลใด ๆ

12   ระยะเวลาและการยกเลิก

12.1  สิทธิ์การใช้งานของคุณภายใต้ EULA นี้จะมีผลเมื่อคุณยอมรับ EULA นี้และการชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งาน EULA นี้และสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานเว้นแต่มีการยกเลิกก่อนหน้านี้ตามข้อ 12 นี้

12.2 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องระยะเวลาการอนุญาตให้สิทธิการใช้งานครั้งแรกและระยะเวลาการจองซื้อสิทธิการใช้งาน “ต่ออายุ” เช่น การใช้งานตามสิทธิการใช้งานหรือสิทธิการใช้งานแบบพันธมิตร รวมถึงบริการบำรุงรักษาที่ตกลงไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดรอบปีปฏิทิน หลังจากนั้นระยะเวลาการจองซื้อจะต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับปีปฏิทินต่อไปตามราคาปัจจุบันของบริษัททริมเบิล เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันหมดอายุของ การจองซื้อปัจจุบันหรือจนกว่า EULA จะถูกยกเลิกตามข้อ 12 นี้

12.3  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกได้และมีผลบังคับใช้และสิทธิการใช้งานที่ได้รับภายใต้ต่อ EULA นี้ ถ้าหาก:

ก.   คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อผูกมัดใด ๆ และไม่สามารถเยียวยาได้ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ

ข.   หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ก) เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีหรือ (ข) ดำเนินการใด ๆ เพื่อพิจารณาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลล้มละลายหรือหนี้สินล้นพ้นตัวหรือ (ค) มีผู้รับแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ของตนหรือ (ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นห้างหุ้นส่วน ถ้ามีหุ้นส่วนใดในห้างหุ้นส่วนถูกตัดสินล้มละลายหรือดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนหรือห้างหุ้นส่วน หรือประกอบเป็นอย่างอื่นกับเจ้าหนี้ของตนหรือห้างหุ้นส่วน หรือ (จ) เกี่ยวข้องกับพฟติกรรมหรือกระบวนการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลอื่นใด หรือ (ฉ) ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อครบกำหนด

12.4   การใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตในการฝ่าฝืน EULA นี้ถือเป็นการละเมิดที่เป็นสาระสำคัญและให้สิทธิบริษัททริมเบิลในการยกเลิก EULA นี้และสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ภายใต้ EULA นี้ ซึ่งจะมีผลทันที

12.5  บริษัททริมเบิลจะไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่คุณและ/หรือบริษัทในเครือที่มีอำนาจของคุณ เมื่อหรือภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1

12.6 การยกเลิก EULA นี้ต้องไม่กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาหรือการเยียวยาที่คู่สัญญาพึงได้รับ หลังจากการยกเลิก EULA นี้ คุณต้องส่งคืนซอฟต์แวร์และสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ หรือทั้งหมด และรับรองการลบดังกล่าวแก่บริษัททริมเบิลเป็นลายลักษณ์อักษร

12.7       การยกเลิก EULA นี้ต้องไปส่งผลกระทบกต่อความถูกต้องของข้อบังคับใด ๆ ใน EULA นี้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากการยกเลิกดังกล่าว

13          ทั่วไป

13.1       คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองแก่อีกฝ่ายในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดที่ได้มาหรือได้รับอันเป้นผลมาจากการเข้าสู่ EULA นี้และไม่เปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าว นอกเสียจากความจำเป็นในการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัทในเครือและผู้รับจ้างช่วงและบุคคลอื่นใดของบริษัทในเครือที่มีมอบอำนาจ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ข้อผูกมัดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับที่

ก.           อยู่ภายใต้การครอบครองของคู่สัญญาอื่นอยู่แล้วอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อ 13.1 หรือ

ข.           อยู่ในโดเมนสาธารณะนอกเหนือจากผลจากการฝ่าฝืนข้อ 13.1

13.2       แม้จะมีบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลลับ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งทางกฎหมาย ฎีกา หรือคำสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือคำสั่งศาลซึ่งให้คู่สัญญาดังกล่าว (ก) เปิดเผยข้อมูลลับเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น (ข) แจ้งผู้รับข้อมูลลับว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นความลับและใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการเก็บเป็นความลับจากผู้รับดังกล่าวและ (ค) แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบทันทีถึงการเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าว ระบุข้อมูลที่เปิดเผย ผู้รับข้อมูล และสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

13.3       คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดตามที่จำเป็นในบางโอกาสเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อบังคับของข้อ 13.1 โดยพนักงาน บริษัทในเครือและผู้รับเหมาช่วงของตนและในกรณีของคุณรวมทั้งบริษัทในเครือของบริษัทในเครือหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณ

13.4       บริษัททริมเบิลสามารถใช้บริการของผู้รับจ้างช่วงและอนุญาตให้พวกเขาใช้สิทธิ์ที่ได้รับให้แก่ บริษัททริมเบิล เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้โดยที่บริษัททริมเบิลยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวกับข้อกำหนดของ EULA นี้

13.5       ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์อาจมีข้อจำกัดการห้ามขนส่งหรือในการควบคุมการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของการห้ามขนส่งและการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งบังคับใช้อยู่เป็นครั้งคราว โดยไม่มีข้อจำกัดข้างต้น (ก) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลทต้องห้ามหรือภาคีต้องห้ามหรืออาศัยอยู่ใน (หรือมีเชื้อชาติของ) ประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามขนส่งสินค้ารัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลสหรัฐฯกำหนดให้เป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายและ (ข) คุณต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานงานรายใดของคุณ) เข้าถึงหรือใช้งานซอฟต์แวร์ในการละเมิดการห้ามส่งสินค้า การห้าม หรือการควบคุมในการส่งออกของสหรัฐฯ

13.6       นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัททริมเบิล เผยแพร่ที่ https://www.tekla.com/privacy-policy และรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วยการอ้างอิงนี้ คุณยอมรับและยินยอมให้มีการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัททริมเบิล อย่างชัดแจ้ง

13.7       EULA นี้ได้รับการตีความ วิเคราะห์และควบคุมโดยเฉพาะตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์โดยไม่มีการอ้างอิงถึงการเลือกใช้กฎหมาย ไม่รวมถึงการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาระวางสินค้าระหว่างประเทศ ข้อพิพาท ข้อโต้เถียงหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA นี้หรือการละเมิด การยุติ หรือความถูกต้องของข้อตกลงดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัททริมเบิล (ก) โดยศาลรัฐธรรมนูญ ณ ภูมิลำเนาของคุณ หรือ (ข) โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการของหอการค้าฟินแลนด์ จำนวนอนุญาโตตุลาการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นหนึ่ง สถานที่ของอนุญาโตตุลาการคือที่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ภาษาของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญา และคู่สัญญายอมรับว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการและเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อ 13 ข้อกำหนดนี้จะไม่ขัดขวางให้คู่สัญญาได้รับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยทันทีจากศาลที่มีเขตอำนาจซึ่งการคุ้มครองดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคู่สัญญานั้นในระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้น

13.8       หากข้อกำหนดใด ๆ ใน EULA นี้ถูกพบโดยศาลหรือหน่วยงานบริหารที่มีอำนาจในเขตอำนาจศาลใด ๆ ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของ EULA นี้และข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถใช้งานได้ การไม่มีผลบังคับใช้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงที่จะแทนที่ข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ที่กล่าวถึงข้างต้นด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องหรือมีผลบังคับใช้ได้ ที่ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และพาณิชย์ของข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับข้อกำหนดทดแทนที่กล่าวถึงข้างต้น และข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ซึ่งจะกีดกันคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากผลประโยชน์อันสำคัญที่ได้รับการพิจารณาโดยชัดแจ้งจากเดิม ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิที่จะยุติ EULA นี้เป็นลายลักษณ์อักษรและจะมีผลทันที

13.9       โดยไม่กระทบต่อสิทธิของคุณในการอนุญาตให้บริษัทในเครือที่ได้รับมอบอำนาจหรือที่ปรึกษาด้านวิชาชีพใช้งานซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิการใช้งาน EULA นี้หรือสิทธิและข้อผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อผูกพันนี้จะไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน โอนสิทธิการใช้งาน หรืออนุญาตใช้สิทธิช่วง

13.10    คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ EULA นี้ (ยกเว้นการไม่ชำระค่าธรรมเนียม) หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ EULA มีผลบังคับใช้ และนอกเหนือจากการสาเหตุที่ควบคุมได้คู่สัญญาดังกล่าว เช่น การประท้วง การปิดล้อม สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล อัคคีภัย การระเบิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการลดอำนาจ หรือการสื่อสารโทรคมนาคม หรือเครือข่าย หรือการปฏิเสธการให้บริการ การห้ามส่งสินค้าหรือการปฏิเสธการให้สิทธิโดยหน่วยงานของรัฐ (“เหตุสุดวิสัย”) ในกรณีของเหตุสุดวิสัยคู่สัญญาอีกฝ่ายจะได้รับแจ้งโดยปราศจากการล่าช้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระยะเวลาโดยประมาณ หากการปฏิบัติการของ EULA ล่าช้าเกินกว่าสาม (3) เดือนอันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิก EULA โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

13.11    การสละสิทธิ์โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการฝ่าฝืนหรือการผิดนัดใด ๆ ของข้อกำหนดของ EULA นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนหรือผิดนัดต่อ ๆ ไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งความล่าช้าหรือการละเว้นจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อใช้หรือใช้ประโยชน์สิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่ตนมีหรืออาจมีต่อการดำเนินการนี้เป็นการสละสิทธิ์ในการฝ่าฝืนหรือผิดนัดโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

13.12    ประกาศ คำร้อง คู่มือ หรือเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้ ณ ทีนี้จะต้องจัดส่งหรือส่งทางไปรษณีย์ล่วงหน้า ทางโทรสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาผู้รับและจะถือว่าประกาศหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวได้รับแล้ว ถ้าจัดส่งโดยผู้จัดส่งในเวลาการจัดส่งหรือส่งทางไปรษณีย์ภายในสอง (2) วันหลังจากจัดส่ง ประกาศหรือเอกสารอื่นใดที่ส่งโดยการส่งแฟกซ์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จะถือว่าได้รับเอกสารหลังจากผู้ส่งได้รับเอกสารยืนยันอิเล็กทรอนิกส์

14          ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษสำหรับสิทธิการใช้งานของคู่ค้า

14.1       ที่มาและวัตถุประสงค์

ข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษสำหรับสิทธิการใช้งานของคู่ค้าที่รวมอยู่ในข้อ 14 ของ EULA นี้ ("ข้อกำหนดสำหรับคู่ค้า") จะบังคับใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกที่เป็นไปได้ของคุณในโครงการสำหรับคู่ค้าของบริษัททริมเบิล สิทธิการใช้งานสำหรับคู่ค้าและการพัฒนาของคุณสำหรับการใช้งานของบุคคลที่สาม (ตามข้อ 4.4 ข้างต้น) ข้อกำหนดสำหรับคู่ค้าเหล่านี้จะเสริมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ EULA นี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีเกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้งานของคู่ค้า ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดคู่ค้านี้

14.2       คำจำกัดความ

นอกเหนือไปจากคำนิยามในข้อ 1 ของ EULA แล้วจะใช้คำจำกัดความต่อไปนี้:

“ค่าธรรมเนียมรายปี” หมายถึงค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายlสำหรับสิทธิในการพัฒนาและจัดหาแอพพลิเคชันและสำหรับบริการพันธมิตรของ บริษัททริมเบิล ที่จัดไว้ให้

“สิทธิบัตรผู้ได้รับสิทธิ” หมายถึงคำกล่าวอ้างสิทธิบัตรถูกละเมิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ (ในทางเทคนิค แต่ไม่ใช่ทางพานิชย์) ในการใช้งานอินเตอร์เฟสโดยบริษัททริมเบิลหรือสมาชิกของโครงการสำหรับคู่ค้าของบริษัททริมเบิล

“อินเทอร์เฟส” หรือ “Open API” หมายถึงเทคโนโลยีที่ทำให้แอปพลิเคชันสามารถโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ Tekla Structures ได้

“บริการสำหรับคู่ค้าทริมเบิล" หมายถึงบริการที่บริษัททริมเบิลจัดหาให้ตามข้อกำหนดของคู่ค้านี้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีของคุณ

“ไซต์” หมายถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่คุณมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือบริการออนไลน์ของเทคล่า

“สิทธิการใช้งานบุคคลที่สาม” หมายถึงบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เฟสสำหรับการพัฒนา ใช้งานและแจกจ่ายแอพพลิเคชั่นตามข้อตกลงของโครงการพันธมิตรกับ บริษัททริมเบิล

14.3 การแต่งตั้ง

บริษัททริมเบิลอาจส่งเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากเพื่อแต่งตั้งคุณให้เป็นสมาชิกของโครงการพันธมิตรและมอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับพันธมิตรแก่คุณ การเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรจะต้องเป็นไปตามคำขอแยกต่างหากโดยคุณเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวซึ่งบริษัททริมเบิลอาจตอบรับหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าว นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการพันธมิตรของคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามแบบฟอร์มการสั่งซื้อหรือรายการราคาของบริษัททริมเบิลเป็นครั้งคราว คุณและบริษัททริมเบิลเป็นคู่สัญญาอิสระและไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ใน EULA นี้จะถือว่าคู่สัญญาเป็นคู่ค้า ผู้ร่วมทุน เจ้าของร่วม นายจ้าง พนักงาน หรือผู้มีส่วนร่วมในกิจการร่วมค้าหรือร่วมกัน หรืออนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสร้างหรือรับภาระหน้าที่ใด ๆ ในนามของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

14.4  แอปพลิเคชัน

ตามที่ได้แจ้งแก่บริษัททริมเบิลล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและการชำระค่าธรรมเนียมรายปี คุณจะได้รับสิทธิในการเป็นอิสระหรือไม่จ่ายเงินเพื่อ (ก) ให้แอพพลิเคชันที่พัฒนาโดยคุณได้เผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถดาวน์โหลดได้บนไซต์ และ (ข) ให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยคุณมีพร้อมสำหรับลูกค้าของคุณโดยตรง

สิทธิที่ได้รับข้างต้นของคุณจะต้องเป็นไปตามที่คุณได้รับสิทธิการใช้งานแบบไม่ผูกขาดภายใต้สิทธิบัตรผู้ได้รับสิทธิที่สำคัญทั้งหมดหรือหรือสิทธิบัตรใด ๆ ที่คุณอ้างว่าเป็นสิทธิบัตรผู้ได้รับสิทธิที่สำคัญ ซึ่งคุณหรือบริษัทในเครือของคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จะให้สิทธิการใช้งานช่วงแก่ (ก) บริษัททริมเบิล หรือ (ข) ผู้รับสิทธิบุคคลที่สามที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานโดยยุติธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งในกรณีใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน EULA นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การใช้งานและการแจกจ่ายแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออื่น ๆ อีกทั้งคุณยอมรับว่าสิทธิบัตรสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับตามข้อนี้รวมถึงการปล่อยจากข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิบัตรผู้รับสิทธิที่สำคัญใด ๆ ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ความล้มเหลวใด ๆ โดยคุณเพื่อให้เป็นไหตามข้อนี้ซึ่งจะเป็นการละเมิดภายใต้ EULA นี้ บริษัท บริษัททริมเบิล มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อกำหนดสำหรับคู่ค้าและ/หรือ EULA นี้หาก (ก) คุณหรือบริษัทในเครือของคุณได้อ้างสิทธิ์ในสิทธิบัตรผู้ได้รับสิทธิที่สำคัญหรือสิทธิบัตรใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสิทธิบัตรผู้ได้รับสิทธิโดยนัยในลักษณะใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการกล่าวหาการละเมิดสิทธิ์ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดแย้งกับซอฟต์แวร์ หรือการดำเนินการหรือการยืนยันในศาล อนุญาโตตุลาการ หรือสถานที่พิจารณาคดีที่คล้ายคลึงกันที่ซึ่งการพัฒนา การใช้งานหรือการแจกจ่ายแอพพลิเคชันนั้น ๆ ละเมิดสิทธิบัตรผู้ได้รับสิทธิที่สำคัญที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยคุณหรือบริษัทในเครือของคุณหรือผู้รับสิทธิใช้งานช่วงของคุณ หรือถ้าหาก (ข) คุณหรือบริษัทในเครือของคุณปฏิเสธที่จะให้สิทธิ์การใช้งานแก่ บริษัททริมเบิล หรือบริษัทในเครือตามเงื่อนไขที่บริษัทบริษัททริมเบิล หรือบริษัทในเครือเห็นว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผลภายใต้สิทธิการใช้งานของผู้ได้รับสิทธิบัตรที่สำคัญ คุณหรือบริษัทในเครือของคุณและในกรณีใด ๆ ที่ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ EULA นี้

คุณต้องปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือครองบริษัททริมเบิล บริษัทในเครือและพนักงานและผู้บังคับบัญชาของพวกเขาให้ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้อง ความรับผิด (รวมถึงการตั้งถิ่นฐานและการตัดสิน) หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายของศาลที่สมเหตุสมผล) การอ้างสิทธิ์หรือความต้องการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัด ถึงการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา บริษัททริมเบิล มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอให้คุณนำแอปพลิเคชันใด ๆ ออกจากไซต์ ที่ซึ่ง บริษัททริมเบิลมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะขัดขืนข้อกำหนดในการเป็นคู่ค้าเหล่านี้ EULA ฉบับนี้ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัททริมเบิล หรือบุคคลที่สามที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายทางใดทางหนึ่ง

14.5       สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

การเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ต่อแอปพลิเคชันรวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยหรือในนามของคุณจะยังคงเป็นของคุณหรือบุคคลที่สามที่คุณอาจเป็นบริษัทในเครือ คุณยินยอมให้สิทธิ บริษัททริมเบิล ที่ซึ่งไม่มีการผูกขาด ถาวร เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็นสากล ไม่มีค่าลิขสิทธิ ให้สิทธิช่วงได้และสามารถโอนสิทธิ์ได้ เพื่อใช้งาน ทำซ้ำ ผลิตงาน แจงกจ่าย ดัดแปลง ดำเนินการในที่สาธารณะและแสดงต่อสาธารณชนของแอปพลิเคชั่นใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์นี้ หรือบริการออนไลน์ของเทคล่า เพื่อจุดประสงค์ในการจัดจำหน่าย จัดแสดง แจกจ่าย และส่งเสริมบริการออนไลน์ของเทคล่าและเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการออนไลน์ของเทคล่าและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Tekla และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดจะยังคงเป็นของ บริษัททริมเบิล และผู้ให้สิทธิรายอื่นของ บริษัททริมเบิล และสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ส่งต่อให้แก่คุณ

14.6  การยกเว้นและจำกัดความรับผิด

เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การบอกเลิกข้อเรียกร้อง การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดภายใต้ข้อ 11 ของ EULA จะถูกนำมาใช้บังคับภายใต้ข้อกำหนดของคู่ค้าฉบับนี้ด้วย ความรับผิดทางการเงินสูงสุดของ บริษัททริมเบิล ภายใต้ข้อกำหนดของคู่ค้าฉบับนี้จะต้อง จำกัด และไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับค่าธรรมเนียมรายปี ข้อ 14.6 จะให้ความสำคัญกับการสิ้นอายุหรือการยกเลิกข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใด ๆ

สิ้นสุดข้อกำหนด “TRIMBLR-EULA-TEKLA-2018”, เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

สำหรับคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Trimble,โปรดติดต่อที่ Tekla.legal@Trimble.com