ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
  1. ยินดีต้อนรับสู่บริการออนไลน์ที่จัดหาให้โดย Trimble Solutions Corporation
  2. โดยการทำเครื่องหมายถูกในช่องข้าพเจ้ายอมรับหรือการกดปุ่มข้าพเจ้ายอมรับเมื่อสร้าง Tekla account หรือTrimble E&P account แสดงว่าคุณยอมรับการทำข้อตกลงที่มีผลผูกมัดกับ Trimble Solutions Corporation และคุณยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้บริการออนไลน์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าวของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 

  1. สำหรับจุดประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้:

"เนื้อหา" หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำให้มีขึ้นในบริการออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสื่อสารใดๆ (เช่น ข้อความสนทนา การส่งข้อความส่วนตัว การโพสต์ในกระดานสนทนา) คู่มือผู้ใช้ และเอกสารอื่นๆ รูปภาพ วิดีโอ และสื่อโสตทัศน์ และซอฟต์แวร์

"Tekla account" และ "Trimble E&P account" หมายถึงบัญชีออนไลน์หรือบัญชีที่สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณภายในบริการออนไลน์

“บริการออนไลน์” หมายถึงบริการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มบนเว็บแบบออนไลน์ที่ทำให้พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนกับ Trimble Solutions Corporation

"Trimble" หมายถึง Trimble Solutions Corporation ที่มีสถานประกอบธุรกิจหลักอยู่ที่ Metsänpojankuja 1, FIN-02130 Espoo, ประเทศฟินแลนด์ และบริษัทในเครือ

"ข้อกำหนดในการให้บริการ" หมายถึงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ระหว่าง Trimble และคุณ

"ผู้ใช้" หมายถึงผู้ใช้บริการออนไลน์ทั้งหมด

"คุณ" หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการออนไลน์ หรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการออนไลน์ตามความเหมาะสม

  1. Trimble อาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวก่อนจึงจะใช้บริการออนไลน์ต่อได้
  2. การใช้บริการออนไลน์ของคุณยังอยู่ภายใต้ (i) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trimble รวมถึง (ii) นโยบายและแนวทางการใช้งานเฉพาะบริการตามที่เผยแพร่และแสดงในบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวโดย Trimble ตามความเหมาะสม แต่ละนโยบายที่กล่าวถึงรวบรวมอยู่ในเอกสารนี้เพื่อเป็นการอ้างอิง คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trimble ได้ ที่นี่ โดยการใช้บริการออนไลน์ แสดงว่าคุณยอมรับว่า Trimble มีสิทธิ์ในการประมวลผล จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trimble

 

 1. บัญชีของคุณและการใช้บริการออนไลน์
  1. คุณสามารถเข้าถึง Tekla account และ Trimble E&P account ผ่าน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ("ข้อมูลประจำตัว") ข้อมูลประจำตัวของคุณมีไว้ให้คุณใช้งานแต่เพียงผู้เดียว คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลประจำตัวของคุณให้เป็นความลับ และคุณยังต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงและใช้งาน Tekla หรือ Trimble E&P account ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะอนุญาตการเข้าถึงหรือใช้งานดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลประจำตัวของคุณ และต้องแจ้งให้ทาง Trimble ทราบทันทีเกี่ยวกับการสูญหายหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้งานข้อมูลประจำตัวของคุณ
  2. การเข้าถึงและใช้บริการออนไลน์และเนื้อหาที่ผู้ใช้ทำให้มีขึ้นในบริการออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านทาง Tekla หรือ Trimble E&P account หรืออื่นๆ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงการดู โพสต์ และโต้ตอบการสื่อสาร และอัปโหลดและดาวน์โหลดเนื้อหา บริการออนไลน์นำเสนอฟอรั่มชุมชนสาธารณะและข้อความส่วนตัว คุณควรตระหนักว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณระบุในพื้นที่เหล่านี้อาจถูกอ่าน รวบรวม และใช้โดยบุคคลอื่นๆ ที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกเมื่อคุณใช้งาน Tekla หรือ Trimble E&P account และบริการออนไลน์
  3. คุณเข้าใจว่า Trimble อาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trimble

 

 1. เนื้อหา ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิ์การใช้งานบริการออนไลน์
  1. คุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณเป็นตัวแทน หากมี คือผู้ถือครองความเป็นจำของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณส่งไปยังบริการออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับตามที่ระบุในส่วนที่ 3.3 ทางด้านล่าง การเข้าถึงและแชร์เนื้อหาและข้อมูลของคุณยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเสมอ ตามที่อนุญาตโดยบริการออนไลน์เป็นระยะ
  2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่คุณโพสต์ผ่านทางหรือเกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ และเนื้อหาที่คุณมอบให้ผู้ใช้รายอื่น รวมถึงการสื่อสารระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่น (เช่น ข้อความส่วนตัว) โดยการส่งเนื้อหาไปยังบริการออนไลน์ เท่ากับคุณแสดงและรับประกันว่า (i) คุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวและมอบสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้; (ii) การส่งเนื้อหาดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก; และ (iii) เนื้อหาไม่มีไวรัสหรือสื่อที่เป็นอันตรายอื่นๆ; และ (iv) การเปิดเผยเนื้อหาของคุณไม่ได้ละเมิดภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับที่คุณมีต่อ Trimble Solutions หรือบุคคลภายนอก; และ (v) คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดย Trimble เป็นครั้งคราวโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
  3. คุณให้สิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ คงอยู่ตลอดไป ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ทั่วโลก ไม่จำกัดลิขสิทธิ์ อนุญาตช่วงได้ และถ่ายโอนได้แก่ Trimble เพื่อให้ใช้งาน ทำสำเนา สร้างงานเลียนแบบ แจกจ่าย ปรับแก้ ดำเนินการและแสดงเนื้อหาของคุณต่อสาธารณะเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้พร้อมใช้งาน แสดง แจกจ่าย โปรโมตบริการออนไลน์ และเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาบริการออนไลน์ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องของ Trimble เพิ่มเติม
  4. คุณเข้าใจว่าการส่งเนื้อหาของคุณไปยังบริการออนไลน์เป็นความสมัครใจ และอาจเป็นการเปิดเผยเนื้อหาของคุณต่อสาธารณะโดยไม่มีการปิดเป็นความลับ ยกเว้นข้อความส่วนตัว คุณให้สิทธิ์ที่คงอยู่ตลอดไป ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ทั่วโลก ไม่จำกัดลิขสิทธิ์แก่ Trimble และผู้ใช้เนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดในการดูเนื้อหาของคุณและใช้งานเนื้อหาดังกล่าวตามที่อนุญาตจากบริการออนไลน์เป็นระยะ และตามที่อนุญาตโดยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณเข้าใจว่าสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณดังกล่าวจะยังคงมีผลต่อไปถึงแม้จะมีการสิ้นสุดหรือยกเลิก Tekla account, Trimble E&P account และการใช้บริการออนไลน์ของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  5. ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ให้คุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับการใช้งานเนื้อหาของคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
  6. คุณยอมให้โดยไม่เพิกถอนและปลดปล่อย Trimble ตลอดไปจากการดำเนินการใดๆ และทุกการดำเนินการ การฟ้องร้อง การอ้างสิทธิ์ ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และคำสั่ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนหรือโดยบังเอิญ และในลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันนี้คุณมีหรือหลังจากนี้อาจมีต่อ Trimble หรือผู้สืบตำแหน่งและผู้รับโอนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณและการใช้งานเนื้อหาของคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
  7. คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้งาน ทำสำเนา สร้างงานเลียนแบบ แจกจ่าย ดำเนินการและแสดงเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้รายอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะมีการอนุญาตโดยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว
  8. คุณต้องไม่คัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่มีในบริการออนไลน์ ยกเว้นเพื่อการใช้งานที่อาจได้รับอนุญาตในบริการออนไลน์โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น โดยผู้ใช้ที่สมัครใช้งานเนื้อหาของคุณ
  9. คุณต้องไม่ลบหรือปรับแก้คำประกาศเกี่ยวกับแบรนด์ โลโก้ หรือลิขสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ที่มีในบริการออนไลน์
  10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมดในบริการออนไลน์ รวมถึงซอฟต์แวร์ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และเนื้อหาโสตทัศน์ ต้องยังคงเป็นสิทธิ์ของ Trimble และผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอกของ Trimble บริการออนไลน์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
  11. Trimble ให้สิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ เพิกถอนได้ และจำกัดในการใช้บริการออนไลน์และเนื้อหาแก่คุณโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาดังกล่าว หากมี เพื่อธุรกิจภายในหรือการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น คุณเข้าใจว่าการใช้บริการออนไลน์อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหากดังที่ Trimble แจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว เว้นแต่จะมีการอนุญาตโดยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณไม่มีสิทธิ์ในการปรับแก้ ปรับเปลี่ยน แปล หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดก็ตามของบริการออนไลน์หรือเนื้อหาที่มีในบริการออนไลน์ และคุณไม่มีสิทธิ์ในการจัดทำดัชนีหรือรวมส่วนใดก็ตามของบริการออนไลน์ (ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตนเองหรือโดยวิธีการโรบ็อต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ) ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่จะตีความว่าเป็นการให้กรรมสิทธิ์ใดๆ ในบริการออนไลน์หรือเนื้อหาที่มีในบริการออนไลน์แก่คุณ หรือสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ได้รับการลงทะเบียน หรือที่อาจออกให้กับบริการออนไลน์หรือเนื้อหาที่มีในบริการออนไลน์

 

 1. ​หลักปฏิบัติ
  1. Trimble มีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการลบหรือบล็อกเนื้อหาจากบริการออนไลน์ที่ตัดสินจากดุลยพินิจของ Trimble แต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก หรือน่ารังเกียจ หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Trimble หรือบุคคลภายนอก หรือส่งผลเสียต่อคุณภาพของบริการออนไลน์ Trimble ยังมีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจำกัดหรือเพิกถอน Tekla account หรือ Trimble E&P account จากผู้ใช้ที่ส่งเนื้อหาดังกล่าวหรือมีส่วนในพฤติการณ์ดังกล่าว
  2. คุณต้องไม่ใช้บริการออนไลน์เพื่อแสดง จัดเก็บ ประมวลผลหรือส่ง หรืออนุญาตให้ใช้บริการออนไลน์เพื่อแสดง จัดเก็บ ประมวลผลหรือส่ง
 1. เนื้อหาที่ละเมิดหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกในทางที่ผิด;
 2. เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก;
 3. เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ;
 4. เนื้อหาที่หยาบคายเกินรับได้;
 5. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังและความรุนแรง;
 6. เนื้อหาที่สนับสนุนการเหยียดผิวหรือชาติพันธุ์;
 7. เนื้อหาที่เจตนาสนับสนุนหรือพัฒนาไปสู่การแฮ็กและการแคร็กคอมพิวเตอร์;
 8. ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย;
 9. โค้ดที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ ไทม์บอมบ์ ม้าโทรจัน และรหัส ไฟล์ สคริปต์ เอเจนต์ หรือโปรแกรมที่สร้างความเสียหายหรือเป็นอันตรายอื่นๆ; หรือ
 10. เนื้อหาอื่นๆ ที่ละเมิดหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายที่บังคับใช้ หรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

 

  1. คุณต้องไม่และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้บริการออนไลน์เพื่อ:
 1. ​สร้างหรือช่วยเหลือในการสร้างอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ("สแปม") กิจกรรมดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
 1. การส่งอีเมลที่ละเมิดกฎหมาย CAN-SPAM หรือกฎหมายต่อต้านการส่งสแปมอื่นๆ ที่บังคับใช้;
 2. เลียนแบบหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น หรือสร้างบัญชีปลอมเพื่อจุดประสงค์ในการส่งสแปม;
 3. การทำเหมืองข้อมูลหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต (รวมถึงบริการออนไลน์) เพื่อค้นหาที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้อื่นๆ;
 4. การส่งเมลที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบเปิดของบุคคลภายนอก; และ
 5. การส่งอีเมลถึงผู้ใช้ที่ได้ร้องขอให้นำตนออกจากรายชื่อรับเมล;
 1. ส่ง อัปโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่ หรือเสนอที่จะดำเนินการดังกล่าวกับเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท คุกคาม ดูหมิ่น หลอกลวง ละเมิด ลามก หรือน่ารังเกียจ;
 2. เจตนาเผยแพร่ไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย การหลอกลวง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการทำลายหรือหลอกลวง;
 3. ดำเนินการหรือส่งต่อธุรกิจพีระมิดและที่มีลักษณะเหมือนกัน;
 4. มีส่วนในการฟิชชิ่ง;
 5. ส่งเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายต่อเยาวชน;
 6. แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น (ผ่านการใช้งานที่อยู่อีเมลหรืออื่นๆ) หรือสื่อถึงตนเองหรือที่มาของอีเมลใดๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด;
 7. ใช้บริการออนไลน์เพื่อละเมิดสิทธิ์ (เช่น สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ) ของผู้อื่น;
 8. สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย;
 9. รบกวนความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการออนไลน์;
 10. ใช้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแชร์ไฟล์แบบ Peer-to-Peer ที่ผิดกฎหมาย;
 11. ใช้บริการออนไลน์เพื่อมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการพนัน หรือทำการพนัน;
 12. ใช้บริการออนไลน์เพื่อขาย แจกจ่าย หรือส่งออกยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือสารควบคุมอื่นๆ;
 13. ใช้บริการออนไลน์เพื่อขาย แจกจ่าย หรือส่งเสริมอุปกรณ์ที่ใช้เสพยา
 14. ใช้บริการออนไลน์เพื่อเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์อื่นใดในลักษณะที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ดังกล่าว
  1. คุณเข้าใจว่า Trimble ไม่สามารถและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงตัวอย่างหรือควบคุมเนื้อหาใดๆ ที่ส่งไปยังบริการออนไลน์โดยผู้ใช้ และ Trimble ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหา คุณยอมรับว่าการใช้งานเนื้อหาโดยคุณเองไม่ว่าจะโดยการดาวน์โหลดจากบริการออนไลน หรืออื่นๆ เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว และ Trimble จะไม่ต้องรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหา การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเนื้อหาของคุณไม่ว่าในกรณีใดๆ
  2. หากคุณต้องการรายงานเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หรือหลักเกณฑ์ของชุมชน Trimble หรือเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือบุคคลภายนอก คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแจ้งความไม่เหมาะสมโดยคลิกลิงก์ที่ไม่เหมาะสมที่แนบอยู่กับโพสต์หัวข้อและการตอบกลับทั้งหมด หรือส่งหนังสือแจ้งไปที่ webmaster@tekla.com หรือ tekla.legal@trimble.com โดยตรง
  3. Trimble จะใช้ความพยายามตามสมควรในการตอบสนองต่อหนังสือบอกกล่าวเรื่องการละเมิดที่ส่งไปยังที่อยู่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และใช้มาตรการตามการพิจารณาที่ Trimble เห็นสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะลบเนื้อหาที่มีการละเมิด และหยุดยั้งและป้องกันไม่ให้การละเมิดเกิดขึ้นอีก

 

 1. ​การยกเลิกและการสิ้นสุด
  1. Trimble อาจระงับหรือสิ้นสุด Tekla account หรือ Trimble E&P account ของคุณ ลบและละทิ้งเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบริการออนไลน์โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยการพิจารณาตามที่ Trimble เห็นสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียว หากคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือหลักเกณฑ์ของชุมชน หรือเนื่องจากไม่มีการใช้งาน Tekla account หรือ Trimble E&P account การสิ้นสุดบัญชีของคุณจะสิ้นสุดข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติ
  2. Trimble อาจยกเลิกบริการออนไลน์หรือส่วนใดๆ ของบริการออนไลน์โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อด้วยการพิจารณาตามที่ Trimble เห็นสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น คุณสามารถสิ้นสุดการใช้งานบริการออนไลน์และ Tekla หรือ Trimble E&P account ได้ทุกเมื่อโดยส่งหนังสือแจ้งไปที่ webmaster@tekla.com
  3. หลังจากการสิ้นสุด Tekla หรือ Trimble E&P Account ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Tekla account หรือ Trimble E&P account ของคุณได้อีกต่อไป และ Trimble อาจลบข้อมูลและเนื้อหาของคุณใน Tekla account, Trimble E&P account และในบริการออนไลน์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ Trimble จะใช้ความพยายามตามสมควรในการลบหรือปิดใช้งานเนื้อหาของคุณเมื่อได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ การทำสำเนาเนื้อหาสำรองเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม Trimble จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่ถูกลบ สูญหาย หรือเสียหายโดยเกี่ยวเนื่องกับบริการออนไลน์ หรือการยกเลิกหรือการสิ้นสุด Tekla หรือ Trimble E&P Account ของคุณ
 2. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ระหว่างการใช้บริการออนไลน์ของคุณ เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่มีวัตถุประสงค์โดยนัยเพื่อบังคับใช้ต่อไปหลังจากการยกเลิกหรือการสิ้นสุดการใช้บริการออนไลน์ของคุณ (รวมถึงโดยไม่จำกัดการให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาของคุณ) จะยังคงมีผลต่อไปถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

  1. คุณจะปกป้อง ชดเชยค่าเสียหาย และให้ความคุ้มครอง Trimble, บริษัทในเครือ รวมถึงพนักงานและประธานที่เกี่ยวข้องจากการอ้างสิทธิ์ ความรับผิด (รวมถึงการชำระหนี้และการตัดสินคดี) หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล) ที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์หรือการทวงถามจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ (i) การใช้บริการออนไลน์ของคุณ (ii) การอ้างสิทธิ์ที่การใช้บริการออนไลน์ของคุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือ (iii) การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือหลักเกณฑ์ของชุมชน
  2. ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บังคับของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ บริการออนไลน์ให้บริการ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันในประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ หรือความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื้อหา สื่อ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือทำให้มีขึ้นในบริการออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด หรือการรับประกันโดยนัยตามกฎหมายหรือธรรมเนียมการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TRIMBLE ไม่รับประกันว่าบริการออนไลน์จะพร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือจากทุกที่ มีความปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือบริการออนไลน์ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจาก TRIMBLE หรือบริการออนไลน์ที่จะสร้างการรับประกันที่ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
  3. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต TRIMBLE ปฏิเสธความรับผิดอันเกี่ยวกับการสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียการผลิต การสูญเสียข้อมูลหรือการใช้งาน รวมถึงการสูญเสียและความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นเอง เป็นกรณีพิเศษ เป็นการลงโทษ หรือเป็นผลของเหตุการณ์อื่นในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความคุ้มครองหรือความรับผิดที่เข้มงวด และไม่ว่าจะมีการได้รับแจ้งหรือตระหนักถึงความเป็นไปได้ การมีอยู่ หรือลักษณะของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดบางอย่าง ข้อจำกัดและการยกเว้นข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ในกรณีนี้ ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ TRIMBLE สำหรับความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และบริการออนไลน์จะจำกัดไว้ที่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือไว้ที่ห้าสิบยูโร (50 €) ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดต่ำกว่า

  1. เงื่อนไข ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ต้องอยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงการขัดต่อหลักกฎหมายอื่นๆ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวของกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ต้องยื่นต่อเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีในประเทศฟินแลนด์
  2. โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะดำเนินการเพื่อจำกัดสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่บังคับของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
  3. หากศาลหรือหน่วยงานปกครองของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีพบว่าเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ของเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ และเงื่อนไขทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
  4. ​บริการออนไลน์หรือส่วนต่างๆ ของบริการออนไลน์อาจอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามและข้อจำกัดการควบคุมการส่งออก คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการห้ามส่งสินค้าและควบคุมการส่งออก และโดยเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว

Trimble Solutions Corporation, April 2016