Skip to main content

Genom att använda BIM på rätt sätt förbättras hållbarhet, arbetsflöde och lönsamhet

Med smarta nyckelteknologier inom positionering, modellering, uppkoppling och dataanalys utvecklar och förbättrar Trimble arbetsflödet för digital bygginformation. Målet är att kombinera sina kunders expertis med den egna tekniken för att effektivisera och digitalisera byggbranschen.


I rollen som mjuk- och hårdvaruleverantör med fokus att leverera lösningar för arkitektur, konstruktion, infrastruktur och geospatial, där den digitala och fysiska världen kopplas samman verkar Trimble för att göra hela byggbranschen mer hållbar.
          - Vi gör det enklare att utföra bättre och mer effektivt arbete med integrerad teknik genom att optimera hela byggprocessen. Vi arbetar med digitalisering, att koppla ihop data, människor och processer. Där vår mission: Transform The Way The World Works – är just det vi gör inom våra kärnområden, säger Tove Lindblad, business development manager på Trimble. 


Inom bygg och konstruktion är BIM (byggnadsinformationsmodellering/management) något som Trimble utvecklat till sin spets. Bolaget menar att BIM inte är ett statiskt verktyg utan en process. Idag arbetar i princip alla med BIM, men på olika nivå. 
          - Ett byggprojekt är omfattande och kräver god kommunikation. Tyvärr brister allt för ofta dialogen som följd av att en rad olika plattformar används. Digital projektleverans genom öppen teknologi möjliggör för intressenter att komma åt och använda data gemensamt. Även om fristående digitala lösningar snabbt kan omvandla ett enskilt arbetsflöde, resulterar implementering av dem isolerat ofta i ett nätverk av frånkopplade team som producerar silos av olika data. 


Förutom att BIM visualiserar utformningen kan verkligt byggbara modeller användas genom hela kedjan. Vi säkerställer att rätt data är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Det ökar transparensen och gör att nya partnerskap och samarbeten drivs på. Arbetsflöden förbättras vilket gör att man minskar informationsglapp. Ett byggprojekt består av olika faser och information går förlorad i övergångarna. I nyttjandet av BIM på rätt sätt ackumuleras i stället informationen vilket minskar kostsamma följder.


Flera av Trimbles kunder nyttjar sin byggbara modell genom hela kedjan av processer. De hämtar information ur modellen så som robotstyrningsfiler, hantering av leveranser, lagerstatus och ekonomisystem, samt data som nyttjas under genomförandet ute på byggarbetsplatsen. Användningen av en komplett uppdaterad realtidsmodell, ett sömlöst flöde och en effektivare process förbättrar förutsättningarna för alla inblandade parter.


- Samverkan måste inledas långt innan byggstart, förklarar Tove Lindblad, det ökar korrekt utförande och hållbarhet på många plan. Informationen som erhålls ur modellen går att återanvända och gör att livslängden på projektet ökar med avseende på underhåll, ombyggnad och återbruk genom projektets livscykel, du får ett hållbarare projekt. Den exakta objektbaserade informationen minimerar spill och ökar spårbarhet, och inte minst – genom byggbara modeller och BIM går det att automatisera framtagningen av klimatdeklarationer och nå Green Building Councils mål för eliminerat koldioxidutsläpp från byggbranschen 2050.


Trimble står för öppenhet och för att samarbete ska vara enkelt. De arbetar för att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet, transparens, hållbarhet och att ge alla användarna konkurrensfördelar. God samverkan mellan olika discipliner med hjälp av digitala lösningar är nyckeln till att långsiktigt lyckas med sina projekt.