Regler och villkor

Trimble Solutions Corporations användarvillkor

1.1    Välkommen till Trimble Solutions Corporations Onlinetjänster.

 

1.2    Genom att markera rutan Jag godkänner eller klicka på knappen Jag godkänner när du skapar ditt Tekla-konto eller Trimble E&P-konto samtycker du till att ingå ett bindande avtal med Trimble Solutions Corporation och accepterar att din tillgång till och användning av Onlinetjänsten, eller någon del av dessa, faller under dessa användarvillkor.

 

1.3    I dessa användarvillkor gäller följande:

”Innehåll” syftar på alla uppgifter och all information som användare gör tillgängligt i Onlinetjänsten, inklusive men ej begränsat till all kommunikation (däribland chattext, privata meddelanden, inlägg i diskussionspaneler), användarhandböcker och annan dokumentation, bilder, videoklipp och annat audiovisuellt material samt programvara.

 

”Tekla-konto” och ”Trimble E&P-konto” syftar på onlinekontot eller onlinekontona som skapats för din användning i Onlinetjänsten.

 

”Onlinetjänst” syftar på de webbaserade applikations- och plattformstjänster som görs tillgängliga via webbplatserna som är registrerade på Trimble Solutions Corporation.

 

”Trimble” syftar på Trimble Solutions Corporation, med huvudkontor på Metsänpojankuja 1, FIN-02130 Esbo, Finland, och dess dotterbolag.

 

”Användarvillkor” syftar på dessa användarvillkor, som utgör hela avtalet mellan Trimble och dig vad gäller användningen av Onlinetjänsten.

 

”Användare” syftar på alla som använder Onlinetjänsten.

 

”Du” syftar på personen som får åtkomst till eller använder Onlinetjänsten eller på företaget eller en annan juridisk enhet via vilken personen får åtkomst till eller använder Onlinetjänsten åt, där detta är tillämpligt.

 

1.4    Trimble kan komma att ändra dessa användarvillkor då och då. Du måste acceptera de ändrade användarvillkoren innan du fortsätter använda Onlinetjänsten. 

 

1.5    Din användning av Onlinetjänsten lyder även under (i) Trimbles Sekretessmeddelande och (ii) tjänstespecifika policyer och riktlinjer för användning, som Trimble publicerar och gör tillgängliga i relevant Onlinetjänst då och då och som införlivas här genom referenser, där detta är tillämpligt. Du kan läsa Trimbles nuvarande Sekretessmeddelande här. Genom att använda Onlinetjänsten samtycker du till att Trimble har rätt att bearbeta, lagra och överföra dina personuppgifter i enlighet med Trimbles Sekretessmeddelande.

 

2 Ditt konto och din användning av Onlinetjänsten

2.1    Du kommer åt ditt Tekla-konto och Trimble E&P-konto med hjälp av ditt användar-ID och lösenord (”användaruppgifter”). Dina användaruppgifter är endast för ditt privata bruk. Det är upp till dig att hålla dina användaruppgifter konfidentiella och du tar ansvar för all åtkomst till och användning av ditt Tekla- eller Trimble E&P-konto med dina användaruppgifter, oavsett om du har godkänt åtkomsten eller användningen eller inte. Det är ditt ansvar att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vad gäller dina användaruppgifter och omedelbart meddela Trimble om dina användaruppgifter försvinner eller avslöjas för obehöriga.

 

2.2    Åtkomst till och användning av Onlinetjänsten och innehållet som användarna har gjort tillgängligt i Onlinetjänsten, oavsett om detta sker via ditt Tekla- eller Trimble E&P-konto eller på annat sätt, lyder under dessa användarvillkor. Detta omfattar visning, publicering och svar på kommunikation samt upp- och nedladdning av innehåll. Det finns både offentliga forum och privata meddelanden i Onlinetjänsten. Du bör vara medveten om att all information som du uppger i dessa delar kan läsas, samlas in och användas av andra som kommer åt dem. Du ska följa tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men ej begränsat till de som gäller exportkontroll, när du använder ditt Tekla- eller Trimble E&P-konto och Onlinetjänsten.

 

2.3    Du förstår att Trimble kan använda och bearbeta de personuppgifter som kan kopplas till ditt konto i enlighet med vad som anges i Trimbles Sekretessmeddelande.

 

3 Innehåll, immateriell egendom och licens att använda Onlinetjänsten

3.1    Du, eller tredje part som du representerar där detta är tillämpligt, har all immaterialrätt till innehåll som du skickar in till Onlinetjänsten i enlighet med de rättigheter som beviljas i del 3.3 nedan. Du har alltid kontroll över åtkomst till och delning av ditt innehåll och dina uppgifter, vilket då och då möjliggörs av Onlinetjänsten.

 

3.2    Ansvar för innehållet du publicerar i, genom eller i samband med Onlinetjänsten samt tillhandahåller andra användare, inklusive ditt samspel med andra användare (däribland privata meddelanden), ligger enbart på dig. Genom att skicka in innehåll till Onlinetjänsten intygar och garanterar du att (i) du har rätt att göra det och beviljar licenser för innehåll i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor, (ii) publiceringen av sådant innehåll inte inkräktar på tredje parts immaterialrätt, (iii) innehållet inte innehåller virus eller annat skadligt material och att (iv) din publicering av innehållet inte strider mot skyldigheter vad gäller konfidentialitet som du har gentemot Trimble Solutions eller tredje part samt (v) samtycker till och godkänner att alla personuppgifter i sådant innehåll när som helst kan bearbetas av Trimble i enlighet med vad som anges i dess Sekretessmeddelande.

 

3.3    Du ger Trimble en icke exklusiv, evig, oåterkallelig, global, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar licens att använda, återskapa, skapa härledda verk av, distribuera, ändra, offentligt framföra och visa upp ditt innehåll i syfte att göra Onlinetjänsten tillgänglig samt visa upp, distribuera, marknadsföra och vidareutveckla Onlinetjänsten, annan programvara och relaterade tjänster från Trimble.

 

3.4    Du förstår att det är frivilligt att skicka in ditt innehåll till Onlinetjänsten och att detta kan leda till att innehållet, med undantag för privata meddelanden, visas offentligt på ett sätt som inte är konfidentiellt. Du ger Trimble och alla användare av Onlinetjänsten en evig, oåterkallelig, global, royaltyfri licens att titta på ditt innehåll och använda sådant innehåll så som möjliggörs av Onlinetjänsten då och då och i enlighet med vad som tillåts i dessa användarvillkor. Du förstår att sådana licenser för ditt innehåll fortsätter att gälla efter att ditt Tekla-konto, Trimble E&P-konto och din användning av Onlinetjänsten, oavsett orsak, avslutas eller stoppas.

 

3.5    Varken du eller tredje part får någon kompensation för användning av ditt innehåll i enlighet med dessa användarvillkor, oavsett om användningen är avsiktlig eller oavsiktlig.

 

3.6    Härmed befriar och fritar du, oåterkalleligt och i evighet, Trimble från alla processer, talan, anspråk, skadestånd, skyldigheter och krav, ovillkorliga eller villkorade och av alla sorter, som du har eller kan ha i framtiden mot Trimble eller dess efterträdade och arvingar vad gäller ditt innehåll och all användning av ditt innehåll i enlighet med dessa användarvillkor.

 

3.7    Du har inte rätt att använda, återskapa, skapa härledda verk av, distribuera, offentligt framföra eller visa upp innehåll som andra användare har skickat in, utom i enlighet med vad som tillåts i dessa användarvillkor eller av ägaren till innehållet.

 

3.8    Du får inte kopiera personuppgifter från eller använda personuppgifter som gjorts tillgängliga i Onlinetjänsten, utom för användning som särskilt tillåts i Onlinetjänsten, till exempel av användare som prenumererar på ditt innehåll.

 

3.9    Du får inte radera eller ändra varumärkning, logotyper eller meddelanden om upphovsrätt i något innehåll som är tillgängligt i Onlinetjänsten.

 

3.10    All immaterialrätt i Onlinetjänsten, däribland till programvara, grafik, användargränssnitt och audiovisuellt innehåll, tillhör alltid Trimble och Trimbles utomstående licensgivare. Onlinetjänsten skyddas av upphovsrättslagstiftning och av internationella avtal. 

3.11    Trimble ger dig en icke exklusiv, återkallelig och begränsad rätt att använda Onlinetjänsten och innehållet enbart i enlighet med dessa användarvillkor och ytterligare villkor, om några, som gäller innehållet i internt affärsmässigt eller privat syfte. Du förstår att användningen av Onlinetjänsten kan medföra en separat avgift, vilket Trimble meddelar då och då. Utom vad som annars tillåts i dessa användarvillkor har du ingen rätt att ändra, anpassa, översätta eller bakåtkompilera någon del av Onlinetjänsten eller något innehåll som är tillgängligt i Onlinetjänsten. Du har heller ingen rätt att indexera eller sammanställa någon del av Onlinetjänsten (vare sig manuellt eller med hjälp av en robot, spindel eller annan enhet). Inget i dessa användarvillkor kan tolkas som att du får någon immaterialrätt till Onlinetjänsten eller innehåll som är tillgängligt i Onlinetjänsten, eller till någon uppfinning eller något patent, copyright, varumärke eller annan immaterialrätt som har beviljats eller kan komma att beviljas för Onlinetjänsten eller något innehåll som är tillgängligt i Onlinetjänsten.

 

​4 Uppförandekod

4.1    Trimble har rätt, men ingen skyldighet, att radera eller blockera innehåll från Onlinetjänsten som Trimble, efter eget gottfinnande, anser strider mot dessa användarvillkor eller är olagligt, kränkande, hotfullt, smädligt, nedsättande, oanständigt eller på annat sätt stötande, eller innehåll som inkräktar på Trimbles eller tredje parts immaterialrätt eller som påverkar kvaliteten på Onlinetjänsten negativt. Trimble har även rätt, men ingen skyldighet, att begränsa eller återkalla Tekla-konton eller Trimble E&P-konton som tillhör användare som skickar in sådant innehåll eller ägnar sig åt sådant beteende.

 

4.2    Du får inte använda Onlinetjänsten i syfte att visa upp, lagra, bearbeta eller överföra, eller tillåta att Onlinetjänsten används i syfte att visa upp, lagra, bearbeta eller överföra:

 

     a. Material som inkräktar på eller tillskansar sig tredje parts immaterialrätt eller upphovsrätt.

 

     b. Material som inkräktar på tredje parts rätt till integritet.

 

     c. Material som strider mot tillämplig lag.

 

     d. Hädande material.

 

     e. Hatrelaterat eller våldsamt material.

 

     f. Material som förespråkar rasrelaterad eller etnisk intolerans.

 

     g. Material som har för avsikt att förespråka eller främja hackning eller knäckning.

 

     h. Olaglig programvara.

 

     i. Skadlig kod, som virus, maskar, tidsbomber, trojaner och andra skadliga koder, filer, skript, agenter eller program.

 

     j. Annat material som bryter mot, eller uppmuntrar till beteende som skulle bryta mot, strafflagen eller annan tillämplig lag, eller som inkräktar på tredje parts rättigheter.

 

 

4.3        Du får inte använda Onlinetjänsten eller tillåta att någon annan använder Onlinetjänsten i syfte att:

a. Generera eller underlätta oönskad kommersiell e-post (skräppost). Sådan förbjuden aktivitet omfattar men är inte begränsad till:

 

     i. att skicka e-post som strider mot USA:s lag mot skräppost (CAN-SPAM Act) eller annan tillämplig lag mot skräppost

 

     ii. att imitera eller uppträda som någon annan person eller hans, hennes eller dennes e-postadress, eller skapa falska konton i syfte att skicka skräppost

 

     iii. att utvinna eller samla in information från webbegendomar (inklusive en Onlinetjänst) i syfte att hitta e-postadresser eller annan information om användarkonton

 

     iv. att skicka obehörig e-post via öppna servrar från tredje part

 

     v. att skicka e-post till användare som har bett att bli borttagna från en utskickslista.

 

b. Skicka, ladda upp, distribuera eller sprida, eller erbjuda dig att göra något av detta, olagligt, nedsättande, trakasserande, grovt, bedrägligt, kränkande, oanständigt eller på annat sätt stötande material.

 

     c. Avsiktligt distribuera virus, maskar, fel, trojaner, korrupta filer, bluffar eller andra föremål av destruktiv eller vilseledande karaktär.

 

     d. Bedriva eller främja pyramidförsäljning och liknande.

 

     e. Utöva nätfiske.

 

     f. Överföra material som kan vara skadligt för minderåriga.

 

     g. Uppträda som en annan person (med hjälp av en e-postadress eller på annat sätt) eller på annat sätt ge en vilseledande bild av dig själv eller e-postmeddelandets ursprung.

 

     h. Använda Onlinetjänsten för att kränka andras rättigheter (som rätt till integritet eller publicitet).

 

     i. Främja eller uppmuntra till olaglig aktivitet.

 

     j. Störa andras användning av Onlinetjänsten.

 

     k. Använda Onlinetjänsten i samband med olaglig fildelning.

 

     l. Använda Onlinetjänsten i syfte att ägna dig åt eller främja hasardspel eller driva en spelverksamhet.

 

     m. Använda Onlinetjänsten för att sälja, distribuera eller exportera receptbelagda läkemedel eller andra kontrollerade ämnen.

 

     n. Använda Onlinetjänsten för att sälja, distribuera eller marknadsföra drogtillbehör.

 

     o. Använda Onlinetjänsten för att komma åt andra tjänster eller webbplatser på ett sätt som strider mot användarvillkoren för eller åtkomsten till tjänsten eller webbplatsen.

 

4.4    Du förstår att Trimble varken kan eller har någon skyldighet att förhandsgranska eller kontrollera innehåll som skickas in till Onlinetjänsten av användare och att Trimble inte kan garantera innehållets korrekthet, integritet eller kvalitet. Du samtycker till att din användning av innehållet, oavsett om det är genom nedladdning från Onlinetjänsten eller på annat sätt, sker på egen risk och att Trimble inte under några omständigheter tar ansvar för något innehåll eller någon sorts förlust eller skada som uppstår till följd av din användning av innehållet.

 

4.5                      Om du vill rapportera innehåll som är olagligt, kränkande eller på annat sätt stötande, som strider mot dessa användarvillkor eller riktlinjerna för Trimbles forum, eller innehåll som du anser kränker din eller tredje parts upphovsrätt eller annan immaterialrätt kan du skicka ett meddelande direkt till webmaster@tekla.com eller tekla.legal@trimble.com.

4.6                      Trimble vidtar rimliga åtgärder för att besvara meddelanden om överträdelser som skickas till adresserna ovan och vidtar sådana åtgärder som Trimble, efter eget gottfinnande, anser lämpliga för att ta bort eventuellt kränkande innehåll och stoppa och förhindra eventuella överträdelser.

​5 Avstängning och avslutande

5.1    Trimble kan, efter eget gottfinnande, stänga av eller avsluta ditt Tekla-konto eller Trimble E&P-konto och ta bort och kassera eventuellt innehåll som du har skickat in till Onlinetjänsten med eller utan förvarning om du bryter mot dessa användarvillkor eller riktlinjerna för forumet, eller på grund av att du inte använder ditt Tekla-konto eller Trimble E&P-konto. Om ditt konto avslutas innebär det att ditt avtal gällande Onlinetjänsten avslutas automatiskt.

 

5.2    Trimble kan, när som helst och efter eget gottfinnande, stoppa Onlinetjänsten eller delar av den, med eller utan förvarning. Följaktligen kan även du avsluta din användning av Onlinetjänsten och ditt Tekla- eller Trimble E&P-konto när som helst genom att skicka ett meddelande till webmaster@tekla.com.

 

5.3    Efter att ditt Tekla- eller Trimble E&P-konto har avslutats av någon anledning har du inte längre tillgång till ditt Tekla-konto eller Trimble E&P-konto. Dina uppgifter och innehållet på ditt Tekla-konto, Trimble E&P-konto och i Onlinetjänsten kan raderas av Trimble. Oaktat ovanstående vidtar Trimble rimliga åtgärder för att radera eller inaktivera ditt innehåll på skriftlig begäran från dig. Det är helt upp till dig att säkerhetskopiera ditt innehåll och Trimble tar inte under några omständigheter något som helst ansvar för information eller innehåll som raderas, går förlorat eller förstörs i anslutning till Onlinetjänsten eller när ditt Tekla- eller Trimble E&P-konto stängs av eller avslutas.

6 Allmänna villkor

6.1    Dessa allmänna villkor gäller under din användning av Onlinetjänsten. Alla bestämmelser i dessa användarvillkor som underförstått avses fortsätta gälla efter att din användning av Onlinetjänsten har upphört eller avslutats (inklusive, utan begränsning, ditt beviljande av licens för ditt innehåll) fortsätter att gälla efter upphörande eller avslutande av någon orsak.

 

6.2    Du försvarar och håller Trimble, dess dotterbolag och respektive företags anställda och chefer skadeslösa mot och för eventuella anspråk, skadestånd (inklusive förlikningar och domar) eller kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader, avgifter och domstolskostnader) till följd av anspråk eller krav från tredje part vad gäller (i) din användning av Onlinetjänsten, (ii) en yrkan att din användning av Onlinetjänsten inkräktar på tredje parts immaterialrätt eller (iii) eventuella överträdelser mot dessa användarvillkor eller forumens riktlinjer.

 

6.3     I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGBESTÄMMELSER TILLHANDAHÅLLS ONLINETJÄNSTEN ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER RÄTTSLIGA, VAD GÄLLER ONLINETJÄNSTEN ELLER KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS INFORMATIONEN, INNEHÅLLET, MATERIALET ELLER PRODUKTERNA SOM FINNS I ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM ONLINETJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG, ELLER GARANTIER SOM PÅ ANNAT SÄTT ANTYDS I LAG ELLER BRANSCHPRAXIS. TRIMBLE GARANTERAR SÄRSKILT INTE ATT ONLINETJÄNSTEN ÄR TILLGÄNGLIG NÄR SOM HELST ELLER FRÅN EN VISS PLATS, ATT DEN ÄR SÄKER ELLER FRI FRÅN FEL, ATT FEL ÅTGÄRDAS ELLER ATT ONLINETJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA POTENTIELLT SKADLIGA INSLAG. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, VARKEN I MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG FORM, FRÅN TRIMBLE ELLER ONLINETJÄNSTEN SKA UTGÖRA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN LÄGGS FRAM I DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

 

6.4    I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG TRIMBLE FRÅN ALLT ANSVAR VAD GÄLLER FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD PRODUKTION, FÖRLORAD DATA ELLER FÖRLORAD ANVÄNDNING SAMT ALL SORTS DIREKT, INDIREKT, ÅTFÖLJANDE, SPECIELL, STRAFFANDE ELLER DÄRAV FÖLJANDE FÖRLUST ELLER SKADA, OAVSETT OM DETTA UPPSTÅR UNDER EN PROCESS FÖR ELLER TILL FÖLJD AV ETT KONTRAKTSBROTT, EN KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SKADESTÅND ELLER STRIKT ANSVAR OCH OAVSETT OM NÅGON AV PARTERNA HAR FÅTT RÅD OM ELLER VARIT MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN TILL, FÖREKOMSTEN AV ELLER KARAKTÄREN PÅ SÅDANA SKADOR ELLER INTE.

DÅ VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER VISSA GARANTIUNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR ÄR DET MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG INTE GÄLLER DIG. I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS TRIMBLES TOTALA, SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR SKADOR ELLER KOSTNADER SOM UPPSTÅR UR ELLER I RELATION TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH ONLINETJÄNSTEN I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG ELLER TILL FEMTIO EURO (50 EUR), BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR LÄGST.

 

6.5    Användarvillkorens bestämmelser och giltighet samt verkställandet av dem styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Finland, utan hänsyn till lagkonflikter. Eventuella tvister som uppstår ur eller i relation till dessa användarvillkor får endast inlämnas till en domstol i en behörig jurisdiktion i Finland.

 

6.6    Oaktat ovanstående ska inget i dessa användarvillkor begränsa din rätt som konsument under obligatoriska bestämmelser i gällande lag.

 

6.7    Om en domstol eller förvaltningsmyndighet i en behörig jurisdiktion anser att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller ej verkställbar ska detta inte påverka andra delar av användarvillkoren och alla bestämmelser som inte berörs av detta ska fortsätta gälla.

6.8    Onlinetjänsten, eller delar av den, kan falla under embargon eller begränsningar vad gäller exportkontroll. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar vad gäller embargon och exportkontroll, särskilt de i USA och Europeiska unionen, som kan gälla då och då.

 

 

Trimble Solutions Corporation, april 2016