Sekretessmeddelande gällande Trimble Solutions Corporations kund-, leverantörs- och marknadsföringsregister

Uppdaterad: 10.12.2018

1    Personuppgiftsansvariga

Trimble Solutions Corporation (FO-nummer 0196634-1) och övriga företag i Trimble Solutions Group

Kontaktinformation till huvudkontoret:
Metsänpojankuja 1
02130 Espoo
Finland
+358 30 661 10
(hädanefter kallade ”vi” eller ”Trimble”)

och följande företagsgrupp:
Trimble Information Technology (Shanghai)
Trimble Solutions France
Trimble Solutions Germany
Trimble Solutions India
Trimble Solutions Japan
Trimble Solutions Malaysia Sdn Bhd
Trimble Solutions Saudi Arabia
Trimble Solutions South East Asia
Trimble Solutions Korea
Trimble Solutions Sweden
Trimble Solutions UK
Trimble Solutions USA

Trimble Solutions Corporation ansvarar för behandling av personuppgifter på koncernnivå i de syften och på de rättsliga grunder som definieras i detta sekretessmeddelande (till exempel marknadsföring och försäljning på koncernnivå, anskaffning, ekonomisk och annan administration samt företagsledning och hantering av kund- och leverantörsrelationer).

Varje företag i Trimble Solutions-koncernen ansvarar för behandling av personuppgifter i företagets egna syften och på de rättsliga grunder som definieras i detta sekretessmeddelande, till exempel fullgörande av avtal eller hantering av kund- och leverantörsrelationer. För sådana ändamål kan företaget behandla personuppgifter som har samlats in i samma syften av andra företag i koncernen.

2    Vilket är syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?

Grunden för att behandla personuppgifter är att fullgöra avtal och Trimbles legitima intresse (till exempel kundrelationshantering, fakturering och direktmarknadsföring).

Syftet med att behandla personuppgifter är att
✓    tillhandahålla, underhålla och utveckla våra produkter och tjänster
✓    fullgöra löftena i våra avtal samt våra skyldigheter gentemot företagskunder, leverantörer och affärspartner
✓    säkerställa och skydda våra juridiska rättigheter enligt avtal och gällande lag
✓    vårda relationerna till våra kunder, leverantörer och andra affärspartner samt kommunicera med dessa, inklusive begära feedback från kunder och genomföra nöjdhetsundersökningar
✓    arrangera marknadsföringsevent, enkäter och marknadsundersökningar, lotterier och tävlingar i samband med kampanjer
✓    analysera och skapa profiler över beteendet hos kunder eller andra registrerade, till exempel potentiella kunder
✓    bedriva direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster via post, telefon och elektronisk marknadsföring (inklusive nyhetsbrev via e-post)
✓    tillämpa riktad annonsering i våra och andras tjänster och produkter online
✓    identifiera, förhindra och utreda bedrägeri och annan brottslig aktivitet.

Vi använder automatiskt beslutsstöd (inklusive profilering) för att identifiera registrerade personers beteenden och köpvanor online samt skapa profiler baserat på denna information. Vi använder denna information för riktad marknadsföring och utveckling av våra tjänster.
Vi behandlar personuppgifter inom följande kategorier:
✓    kontaktpersoner hos befintliga kunder
✓    kontaktpersoner hos potentiella kunder
✓    kunder/studerande som inte är knutna till en organisation
✓    kontaktpersoner hos leverantörer och affärspartner
✓    övriga registrerade som visar aktivt intresse för våra tjänster och produkter

3    Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter från våra kunder, leverantörer och andra affärspartner och deras anställda eller andra registrerade (till exempel personer som deltar i våra utbildningar och event) i samband med vårt kund-, leverantörs- och marknadsföringsregister:
✓    grundläggande information om den registrerade, som namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, användarnamn och/eller annan identifierare, lösenord, land, språk
✓    information om företaget och dess kontaktpersoner, som företagets namn och FO-nummer samt kontaktpersonernas namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, kön, land, språk, roll/befattning och yrkesmässiga intressen
✓    information som rör den registrerades konto och licenser, till exempel Trimble- eller Tekla-kontoidentiteter, programvarulicenser och åtkomstbehörigheter
✓    information som rör deltagande vid event och utbildningar, som namn, datum och plats för eventet, information om kost (samlas endast in med den registrerades medgivande)
✓    information som rör kontakter och kommunikation, som inskickade webbformulär, inlägg och profilinformation i diskussionsforum online, feedback och kontaktförfrågningar
✓    information som rör den registrerades beteende i våra tjänster och på vår webbplats för profilerings- och loggningsändamål, som vilka webbplatser och tjänster personen har besökt, längden på besöket/sessionen, aktivitet på webbplatser och i tjänster, felsökning, säkerhet och övervakning av kapacitet
✓    teknisk information om den registrerades enheter, som IP-adress, MAC-adress och operativsystem
✓    eventuella förbud mot och medgivanden till direktmarknadsföring
✓    eventuell annan information som tillhandahålls av den registrerade själv
✓    information om användning av sociala medier, till exempel kan Trimbles webbplats innehålla funktioner för sociala medier, som Gilla- och Dela-knappar för LinkedIn och Facebook. Vi samlar in information om din användning av dessa funktioner. När du ser eller interagerar med dessa knappar, verktyg och innehåll eller visar en Trimble-webbsida eller Trimble-app som innehåller dem kan information från din webbläsare skickas automatiskt till det andra företaget. Läs igenom det andra företagets sekretessmeddelande för mer information.

4    Varifrån tar vi emot personuppgifter?

Vi tar i första hand emot personuppgifter om befintliga kunder från följande källor: den registrerade själv, kundorganisationen där den registrerade arbetar, våra återförsäljare och koncernföretag.

Vi tar i första hand emot personuppgifter om potentiella kunder från följande källor: den registrerade själv, våra återförsäljare och koncernföretag, sökmotorer, dagstidningar och andra nyhetskällor, sociala medier, leverantörer av kontaktuppgifter och företagswebbplatser.

Vi kan samla in och uppdatera personuppgifter i de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande från offentligt tillgängliga källor samt baserat på information som vi tar emot från myndigheter och annan tredje part, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lagar och bestämmelser.

Insamling och uppdatering av personuppgifter i detta register sker manuellt och/eller med automatiska metoder.   

5    Till vilka lämnar vi ut och överför personuppgifter utanför EU eller EES?

Vi behandlar information själva och anlitar underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel för att erbjuda support- och underhållstjänster till våra kunder, underhålla och fungera som värd för våra molntjänster, utveckla våra produkter, våra marknadsföringstjänster och vår IT-miljö, genomdriva efterlevnad av licenser och tillhandahålla maskinvaru- och nätverksanslutningar till våra produkter och tjänster. I sådana situationer kan vi överföra personuppgifter till dessa underleverantörer i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla dessa tjänster. Underleverantörerna behandlar personuppgifter för Trimbles räkning och måste följa Trimbles instruktioner. För att skydda dina personuppgifter har vi ingått avtal om behandling av personuppgifter med alla våra underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Vi lämnar ut personuppgifter till våra återförsäljare. En lista på våra återförsäljare hittar du här. Vi lämnar även ut uppgifterna till vårt moderföretag Trimble Inc och dess dotterbolag. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter där detta är nödvändigt och tillåtet.

Vi överför och lämnar ut personuppgifter relaterade till kunder utanför EU/EES, inklusive men inte begränsat till USA. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana överföringar och yppanden. Vi tillämpar EU-kommissionens standardavtalsvillkor eller Privacy Shield-systemet (EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield).

6    Hur skyddar vi personuppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Endast de av våra medarbetare som behöver behandla personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till system som innehåller denna information. Samtliga användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Informationen lagras i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska mekanismer. Databaserna och säkerhetskopiorna av dessa lagras i låsta lokaler och är endast tillgängliga för särskilda i förväg utvalda personer.

Vi lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Personuppgifter om kunder behandlas och lagras under hela kundrelationen och så länge vi tillhandahåller tjänster, samt tre (3) år efter att tillhandahållandet av tjänster avslutats, om gällande lagstiftning inte kräver annat. Personuppgifter om potentiella kunder raderas eller uppdateras när de befinns vara inaktuella eller när den registrerade inte svarar på marknadsföringen.

Vi utvärderar regelbundet behovet av att lagra uppgifterna med hänsyn till gällande lagstiftning. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi inte lagrar motstridiga, inaktuella eller felaktiga personuppgifter i registret med hänsyn till syftet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar skyndsamt sådana uppgifter.

7    Hur och i vilka syften använder vi cookies och andra spårningstekniker?

Trimble använder cookies och andra spårningstekniker för att göra våra tjänster mer lättanvända, för att tillhandahålla bättre och anpassade funktioner under dina besök på vår webbplats och våra produkter samt för riktad marknadsföring. Om du har registrerat ett konto hos oss använder Trimble cookies för att identifiera dig och exempelvis fylla i formulär automatiskt, så att du sparar tid. Cookies kan användas för ominriktning, då våra webbplatser placerar en anonym cookie i din webbläsare som kan visa annonser när du besöker andra webbplatser.

I vissa delar av våra onlinetjänster använder vi till exempel Google Analytics and Flexnet Connect för att bättre förstå hur våra användare interagerar med våra onlinetjänster. Du kan välja bort Google Analytics här och välja bort FlexNet Connect via alternativen i våra datorprogramprodukter.

I många webbläsare finns ett alternativ för att blockera cookies från tredje part. Om funktionen är aktiverad tillåter webbläsaren endast att cookies sparas från den webbtjänst du använder vid det aktuella tillfället. Alternativet finns i webbläsarens inställningar och förhindrar alla cookies från tredje part.

Du kan hantera dina cookieinställningar i webbläsaren och radera cacheminnet för cookies via webbläsarinställningarna. Om du raderar en cookie raderas den unika identifieraren som lagrats i webbläsarens minne tillsammans med profilen för webbanvändning som hör till den. Du kan inte förhindra att nya cookies lagras i framtiden genom att rensa cookieminnet.

8     Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du rätt att veta vilka typer av personuppgifter som samlas in och behandlas av Trimble. På den registrerades begäran korrigerar vi, tar bort och lägger till felaktiga, onödiga, ofullständiga och inaktuella personuppgifter.
Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifterna för direktreklam, telefonförsäljning och andra former av direktmarknadsföring, samt i frågeformulär och marknadsundersökningar.

Den registrerade kan återkalla tidigare medgivanden (då behandlingen av uppgifterna baseras på personens medgivande), invända mot eller begränsa behandling av sina uppgifter i situationer som är definierade i lag samt anföra klagomål till datatillsynsmyndigheten i den registrerades jurisdiktion eller med befogenhet att utreda behandling av den registrerades personuppgifter.

Den registrerade har rätt att invända mot profilering i den utsträckning denna är kopplad till direktmarknadsföring (baserat på vårt legitima intresse). Den registrerade har rätt att begära sina personuppgifter i standardformat, då behandlingen av personuppgifterna baseras på personens medgivande eller ett avtal med oss.

9    Vem kan du kontakta?

Alla kontakter och frågor gällande detta sekretssmeddelande ska ske skriftligen till pi_request_trimblesolutions@trimble.com. Du kan också kontakta det lokala Trimble Solutions-kontoret.

10    Ändringar av sekretessmeddelandet

I händelse av ändringar av detta sekretessmeddelande publicerar vi det uppdaterade meddelandet på vår webbplats med information om datumet för ändringen. Om ändringarna är omfattande kan vi även informera dig om detta på andra sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera information på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom detta sekretessmeddelande så att du är medveten om eventuella ändringar.