POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZKOLEŃ I DORADZTWA OPROGRAMOWANIA TEKLA (ref. Tekla-Training-Consultancy-Terms-2020)

Niniejsze postanowienia dotyczące szkoleń i doradztwa w odniesieniu do oprogramowania Tekla („Postanowienia”) mają zastosowanie do wszelkich usług szkoleń i doradztwa, które mają być świadczone przez Trimble Solutions Corporation (fińską, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze identyfikacyjnym przedsiębiorstwa 0196634-1; „Trimble”) w odniesieniu do oprogramowania Tekla („ Oprogramowanie”). Jeśli występują rozbieżności między wersją angielska a inną wersją językową niniejszych postanowień, nadrzędna jest wersja angielska.

Postanowienia zawsze uzupełniają (a) Umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania Tekla („EULA”) lub (b) Warunki korzystania z usług dotyczące usług i platformy online Trimble („WKU”) i są od nich zależne. EULA (patrz EULA-Tekla-2018) lub ewentualnie Warunki korzystania z usług (patrz ToS-Tekla-Online) zawierają definicje i podstawowe postanowienia regulujące prawa i obowiązki Stron, np. dotyczące Wyłączenia gwarancji, Poufności, Warunków ogólnych, a takie definicje i postanowienia będą stosowane podczas świadczenia Usług (zdefiniowanych poniżej) na mocy niniejszych Postanowień.

Niniejsze Postanowienia, Formularz zamówienia i ewentualny Plan projektu stanowią wiążącą umowę między Trimble lub podmiotem powiązanym Trimble z jednej strony a organizacją subskrybującą Usługi („Klient” lub „Państwo”) z drugiej strony („Umowa ”). Dodatkowe postanowienia w dokumentacji zamówienia Klienta lub wszelkie inne powiązane postanowienia dotyczące Klienta, które są sprzeczne z Umową, nie będą w żadnych okolicznościach wiążące dla Trimble, chyba że zostanie to uzgodnione w sposób wyraźny na piśmie przez Trimble i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Trimble.

Trimble zastrzega sobie prawo do okresowego uaktualniania i zmiany niniejszych Postanowień według własnego uznania. Zmienione Postanowienia będą miały zastosowanie do kolejnych zamówień zakupu.

1    Definicje

1.1    „Plan projektu” oznacza opis Usług i plan świadczenia Usług (który może zostać dołączony do Formularza zamówienia lub odwoływać się do niniejszych Postanowień), w którym Strony definiują Usługi świadczone przez Trimble na rzecz Klienta zgodnie z Umową i nadają tym Usługom indywidualny charakter. Plan projektu zawiera między innymi informacje o organizacji projektu, dane kontaktowe i harmonogram świadczenia Usług, w tym ewentualne etapy i związane z nimi harmonogramy płatności.

1.2    „Usługi” oznaczają prace szkoleniowe oraz/lub doradcze zdefiniowane w Formularzu zamówienia, do którego dołączone są niniejsze Postanowienia lub w którym znajdują się odwołania do niniejszych Postanowień oraz/lub w Planie projektu.

1.3    „Wyniki świadczenia usług” oznaczają materiały w dowolnej formie, w tym między innymi raporty, dokumenty, pliki, oprogramowanie lub jakiekolwiek inne materiały, które zostały opracowane specjalnie dla Klienta w związku z realizacją Usług oraz/lub będące wynikiem działania Trimble lub efektem współpracy stron związanej ze świadczeniem Usług.

1.4    „Dokumentacja Trimble” oznacza wszystkie materiały w dowolnej formie, oznaczone jako informacje lub materiały Trimble, w tym między innymi raporty, dokumenty, pliki, oprogramowanie i inne materiały, które zostały utworzone, pozyskane lub opracowane przez Trimble przed rozpoczęciem świadczenia Usług na rzecz Klienta i które zostały przekazane Klientowi w związku z realizacją Usług.

2    Personel

2.1    Trimble przydzieli personel o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu na potrzeby świadczenia Usług zgodnie z Umową.

2.2    Niezależnie od jakiegokolwiek nadzoru nad personelem Trimble, wskazówek mu przekazywanych i zarządzania nim przez Klienta w związku z Usługami, osoby należące do personelu Trimble przez cały czas pozostaną pracownikami zatrudnionymi przez Trimble. W żadnym momencie między Klientem a Trimble ani między Klientem a personelem Trimble nie powstanie stosunek pracy.

2.3    Każda ze stron wyznaczy przedstawicieli o odpowiednich kompetencjach, którzy będą pełnić rolę głównych osób kontaktowych we wszelkich sprawach związanych z Usługami. Przedstawiciel Trimble będzie nadzorować realizację Usług i nią kierować. Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli wyłącznie poprzez powiadomienie o tym fakcie drugiej Strony na piśmie.

3    Świadczenie Usług; prawa i obowiązki Klienta

3.1    Trimble podejmie komercyjnie uzasadnione starania, aby realizować Usługi i dostarczać Wyniki świadczenia usług w sposób profesjonalny, umiejętnie, z należytą starannością i zgodnie z Formularzem zamówienia.

3.2    Klient ma na wykorzystanie szkolenia 90 dni od daty złożenia podpisu na Formularzu zamówienia. Po tym terminie opłaty za szkolenia mogą ulec przepadkowi. Klient może anulować szkolenie, uzyskując pełny zwrot lub zmienić datę wydarzenia szkoleniowego na inną jeden (1) raz bez dodatkowych opłat, o ile anulowanie / zmiana daty nastąpią co najmniej 14 dni przed zaplanowanymi zajęciami. Trimble zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany daty szkolenia do 14 dni przed zaplanowaną datą rozpoczęcia. Jeśli szkolenie odbywa się poza siedzibą Trimble, Klient zadba o odpowiednią organizację, o ile nie uzgodniono inaczej.

3.3    Klient odpowiada za sprawdzenie dokumentacji, tekstu lub działania elementów powiązanych z przypisanym projektem doradczym, a także za zapewnienie, że używanie elementów w takim przypisanym projekcie doradczym jest prawidłowe, a gdy ma to zastosowanie — zgodne z podręcznikami użytkownika. Trimble nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek błędów w dokumentacji, tekstach lub działaniu elementów związanych z przypisanym projektem doradczym.

3.4    Usługi będą realizowane, a Wyniki świadczenia usług dostarczane w „stanie, w jakim się znajdują” („as is”) bez jakichkolwiek gwarancji.

4    Akceptacja

4.1    Usługi i Wyniki świadczenia usług zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli Klient nie przekaże w ciągu siedmiu (7) dni od realizacji Usług oraz/lub dostarczenia Wyników świadczenia usług pisemnej reklamacji dotyczącej realizacji Usług oraz/lub dostarczenia Wyników świadczenia usług. Wszelkie reklamacje zawierać będą również uzasadnienie reklamacji.

5    Ceny i warunki płatności

5.1    Faktura Trimble określać będzie cenę Usług zgodnie z Umową.

5.2    Ustalone ceny nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych podatków lub opłat celnych.

5.3    Ceny nie obejmują kosztów podróży i zakwaterowania instruktora. Zostanie nimi obciążony Klient, jeśli szkolenie odbędzie się poza biurem Trimble.

6    Prawa własności intelektualnej

6.1    Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z Wynikami świadczenia usług pozostaną własnością Trimble lub ewentualnie jej dostawcy, o ile nie uzgodniono inaczej na stosownym Formularzu zamówienia.

6.2    Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z Dokumentacją Trimble, włączając w to między innymi wszelkie aplikacje i modele rozwojowe, pozostaną własnością Trimble.

6.3    Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z jakimikolwiek układami, geometriami, modelami, komponentami itd. Klienta, dostarczonymi Trimble lub jej Autoryzowanemu dystrybutorowi przez Klienta pozostaną własnością Klienta.

6.4    Trimble udzieli Klientowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie, kopiowanie i zmienianie Dokumentacji Trimble i Wyników świadczenia usług dostarczonych Klientowi w związku z Usługami wyłącznie na wewnętrzny użytek Klienta.

7    Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

7.1    Niniejsza Umowa wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez obie Strony i obowiązuje do momentu zrealizowania Usług.

7.2    Strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia w przypadku, gdy (i) druga Strona dopuściła się poważnego naruszenia niniejszej Umowy i nie naprawiła takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu; (ii) druga Strona stała się niewypłacalna, została ogłoszona jej upadłość lub została postawiona w stan likwidacji; lub (iii) w inny sposób stanie się jasne, że druga Strona nie może wypełnić swoich zobowiązań umownych wskutek problemów finansowych lub innych.

8    Ograniczenie odpowiedzialności

8.1    TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, UTRATY KORZYŚCI, UTRATY PRODUKCJI, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOSZTÓW OPÓŹNIEŃ, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, AWARII MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ANI WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, SZKÓD ZWIĄZANYCH Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE LUB WTÓRNYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY, W WYNIKU UMOWY, DELIKTU (W TYM NIEDBALSTWA), ZABEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI BYLI Z GÓRY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

8.2    MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA TRIMBLE I JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA ZA DANĄ USŁUGĘ ZGODNIE Z FORMULARZEM ZAMÓWIENIA W OKRESIE DWUNASTU ( 12) POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĘCY.

9    Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

9.1    Niniejsza Umowa jest interpretowana wyłącznie zgodnie z prawami Finlandii i takiemu prawu podlega bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa właściwego. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane bądź dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania Trimble (i) przez właściwe sądy powszechne w miejscu zamieszkania Klienta lub (ii) w drodze arbitrażu zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden arbiter. Miejscem arbitrażu będą Helsinki, Finlandia. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jako Informacje poufne. Niniejsza klauzula nie uniemożliwia Stronie uzyskania natychmiastowego tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od właściwego sądu, jeśli takie zabezpieczenie roszczeń jest niezbędne w celu ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Ponadto Trimble może wnieść roszczenie z tytułu bezspornych, należnych oraz niezapłaconych wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.