POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZKOLEŃ I DORADZTWA ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM TEKLA (patrz Postanowienia-w-sprawie-szkoleń-i-doradztwa-Tekla-2018)

Niniejsze postanowienia dotyczące szkoleń i usług doradztwa związanych z oprogramowaniem Tekla („Postanowienia”) mają zastosowanie do wszelkich i wszystkich usług szkoleń i doradztwa, które mają być świadczone przez Trimble Solutions Corporation (fińską, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem 0196634-1; „Trimble”) w związku z programami Tekla („Oprogramowanie”).

Postanowienia zawsze uzupełniają (a) Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania Tekla („EULA”) lub (b) Warunki korzystania z usług dotyczące usługi i platformy online firmy Trimble („WKU”) i są od nich zależne. EULA (patrz EULA-Tekla-2018) lub WKU (patrz Warunki-Tekla-Online) zależnie od tego, co ma zastosowanie, zawierają definicje i podstawowe postanowienia regulujące prawa i obowiązki Stron, np. dotyczące Wyłączenia gwarancji, Poufności, Warunków ogólnych. Oprócz tego takie definicje i postanowienia będą stosowane podczas świadczenia Usług (zdefiniowanych poniżej) na mocy niniejszych Postanowień.

Te Postanowienia, Formularz zamówienia i ewentualny Plan projektu stanowią wiążącą umowę między firmą Trimble lub podmiotem stowarzyszonym Trimble z jednej strony a organizacją subskrybującą Usługi („Klient”) z drugiej („Umowa”). Dodatkowe postanowienia w dokumentacji zamówienia Klienta lub wszelkie inne powiązane postanowienia dotyczące Klienta, które są sprzeczne z Umową, nie będą obowiązywać firmy Trimble, o ile nie zostanie to uzgodnione w sposób wyraźny na piśmie przez firmę Trimble i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Trimble.

Trimble zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany tych Postanowień wedle własnego uznania. Poprawione Postanowienia będą miały zastosowanie do kolejnych zamówień.

1 Definicje

1.1 „Plan projektu” oznacza opis Usług i plan świadczenia Usług (który może zostać dołączony do Formularza zamówienia lub odwoływać się do tych Postanowień), w którym Strony definiują Usługi świadczone przez Trimble na rzecz Klienta po zawarciu Umowy i nadają tym Usługom indywidualny charakter. Plan projektu zawiera między innymi dane kontaktowe, informacje o organizacji projektu i harmonogramie świadczenia Usług, w tym o ewentualnych punktach kontrolnych i związanych z nimi terminach płatności.
1.2 „Usługi” oznaczają prace szkoleniowe lub doradcze zdefiniowane w Formularzu zamówienia, do którego załączone są niniejsze Postanowienia lub w którym znajdują się odwołania do tych Postanowień, albo w Planie projektu.
1.3 „Wyniki świadczenia usług” oznaczają materiały w dowolnej postaci, w tym raporty, dokumenty, pliki, oprogramowanie lub dowolne inne materiały, które zostały opracowane dla Klienta w związku z realizacją Usług lub będące wynikiem działania Trimble lub efektem współpracy stron związanej ze świadczeniem Usług.
1.4 „Dokumentacja Trimble” oznacza wszystkie materiały w dowolnej postaci, oznaczone jako informacje lub materiały firmy Trimble, w tym raporty, dokumenty, pliki, oprogramowanie i inne materiały, które zostały utworzone, pozyskane lub opracowane przez Trimble przed rozpoczęciem świadczenia Usług na rzecz Klienta i które zostały przekazane Klientowi w związku z realizacją Usług.

2 Personel

2.1 Firma Trimble przydzieli personel o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu na potrzeby realizacji Usług zgodnie z Umową.
2.2 Niezależnie od jakiegokolwiek nadzoru nad personelem firmy Trimble oraz wskazówek mu przekazywanych i zarządzania nim osoby należące do personelu firmy Trimble pozostaną jej pracownikami. W żadnym momencie między Klientem a Trimble ani między Klientem a personelem firmy Trimble nie powstanie relacja zatrudnienia.
2.3 Każda ze stron wyznaczy przedstawicieli o odpowiednich kompetencjach, którzy będą pełnić rolę głównych osób kontaktowych we wszelkich sprawach związanych z Usługami. Przedstawiciel firmy Trimble będzie nadzorować realizację Usług i nią kierować. Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli tylko poprzez powiadomienie drugiej Strony na piśmie.

3 Świadczenie Usług; prawa i obowiązki Klienta

3.1 Trimble podejmie komercyjnie umotywowane starania, aby realizować Usługi i dostarczać Wyniki świadczenia usług w sposób profesjonalny, umiejętnie, z należytą starannością i zgodnie z Formularzem zamówienia.
3.2 Klient ma na wykorzystanie szkolenia 90 dni od daty złożenia podpisu na Formularzu zamówienia. Po tym terminie opłaty za szkolenia mogą ulec przepadkowi. Klient może anulować szkolenie, uzyskując pełny zwrot, albo zmienić datę wydarzenia szkoleniowego na inną 1 (jeden) raz bez dodatkowych opłat, o ile anulowanie / zmiana nastąpią co najmniej 14 dni przed zaplanowanymi zajęciami. Trimble zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany daty szkolenia do 14 dni przed zaplanowaną datą rozpoczęcia. Jeśli szkolenie odbywa się poza siedzibą Trimble, Klient zadba o odpowiednią organizację, o ile nie uzgodniono inaczej.
3.3 Klient odpowiada za sprawdzenie dokumentacji, tekstu lub działania elementów powiązanych z przypisanym projektem doradczym, a także za używanie elementów w takim przypisanym projekcie doradczym jest prawidłowe, a gdy ma to zastosowanie — zgodne z podręcznikami użytkownika. Trimble nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z dowolnych błędów w dokumentacji, tekstach lub działaniu elementów związanych z przypisanym projektem doradczym.
3.4 Usługi będą realizowane, a Wyniki świadczenia usług dostarczane w takiej postaci, w jakiej się znajdują („as is”) bez jakichkolwiek gwarancji.

4 Akceptacja

4.1 Usługi i Wyniki świadczenia usług zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli Klient nie przekaże w ciągu 7 (siedmiu) dni od realizacji Usług lub dostawy Wyników świadczenia usług pisemnej reklamacji dotyczącej realizacji Usług lub dostawy Wyników świadczenia usług. Wszelkie reklamacje muszą również zawierać podstawy zgłoszenia reklamacyjnego.

5 Ceny i warunki płatności

5.1 Na fakturze przedstawionej przez firmę Trimble będą znajdować się informacje o cenie Usług zgodnie z Umową.
5.2 Ustalone ceny nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych podatków lub opłat celnych.
5.3 Ceny nie obejmują kosztów podróży i zakwaterowania instruktora. Zostaną one doliczone do faktury Klienta, jeśli szkolenie odbędzie się poza biurem Trimble.

6 Prawa własności intelektualnej

6.1 Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z Wynikami świadczenia usług pozostaną własnością firmy Trimble lub jej dostawcy (zależnie od tego, co ma zastosowanie), o ile nie uzgodniono inaczej na stosownym Formularzu zamówienia.
6.2 Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z Dokumentacją firmy Trimble, w tym wszelkich aplikacji i modeli rozwojowych, pozostaną własnością Trimble.
6.3 Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z dowolnymi układami, geometriami, modelami, komponentami itd. Klienta dostarczonymi przez niego firmie Trimble lub jej Autoryzowanemu dystrybutorowi pozostaną własnością Klienta.
6.4 Trimble przyzna Klientowi ogólnoświatową, niewyłączną, niezbywalną licencję na użytkowanie, kopiowanie i poprawianie Dokumentacji firmy Trimble i Wyników świadczenia usług dostarczonych Klientowi w związku z Usługami tylko na wewnętrzny użytek Klienta.

7 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

7.1 Ta Umowa wchodzi w życie wraz z podpisaniem jej przez obie Strony i obowiązuje do chwili zrealizowania Usług.
7.2 Strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego powiadomienia, jeśli (i) druga Strona dopuściła się poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy i nie zaradziła mu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu; (ii) druga Strona stała się niewypłacalna, zbankrutowała lub przeszła w stan likwidacji; albo (iii) w inny sposób stanie się jasne, że druga Strona nie może wypełnić swoich zobowiązań umownych wskutek problemów finansowych lub innych.

8 Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 FIRMA TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, KOSZTÓW OPÓŹNIEŃ, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ANI WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, BĘDĄCYCH SKUTKIEM ZAUFANIA W REALIZACJĘ UMOWY LUB WTÓRNYCH NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODSZKODOWAWCZEJ LUB CAŁKOWITEJ LUB INNEJ, NIEZALEŻNIE OD WCZEŚNIEJSZEGO POSIADANIA WIEDZY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
8.2 MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY TRIMBLE I JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKRACZA KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA ZA DANĄ USŁUGĘ ZGODNIE Z FORMULARZEM ZAMÓWIENIA W OKRESIE 12 (DWUNASTU) POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĘCY.

9 Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

9.1 Ta Umowa jest interpretowana, skonstruowana wyłącznie zgodnie z prawami Finlandii i im podlega, bez względu na reguły wyboru prawa. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z tej Umowy lub z nią związane albo dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania firmy Trimble (i) przez kompetentne sądy publiczne w miejscu zamieszkania Klienta lub (ii) przez sąd arbitrażowy zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden sędzia polubowny. Miejscem arbitrażu będą Helsinki w Finlandii. Językiem arbitrażu będzie angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla obu Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jak Informacje poufne. Ta klauzula nie uniemożliwia Stronie uzyskania tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od sądu o odpowiedniej właściwości miejscowej, jeśli jest to niezbędne do ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Oprócz tego firma Trimble może wnieść sprawę o odszkodowanie za dowolne bezsporne, należne i niezapłacone wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.