Trimble Solutions Corporation Warunki korzystania z usług internetowych Tekla Web Services

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM:

POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG INTERNETOWYCH TEKLA WEB SERVICES BEZ ZAREJESTROWANEGO KONTA UŻYTKOWNIKA (TO JEST JAKO UŻYTKOWNIK ANONIMOWY), AKCEPTUJESZ PONIŻSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG TEKLA WEB SERVICES I WYRAŻASZ NA NIE ZGODĘ;

1.1 Witamy w usługach internetowych Tekla Web Services zapewnianych przez Trimble Solutions Corporation.

1.2 W rozumieniu niniejszych Warunków korzystania z usługi:

„Treści” oznaczają wszystkie dane i informacje udostępnianie w ramach Tekla WebService, w tym między innymi posty na forum dyskusyjnym, instrukcje obsługi i inną dokumentację, zdjęcia, filmy i inne materiały audiowizualne oraz oprogramowanie.

„Trimble” oznacza Trimble Solutions Corporation, z głównym miejscem prowadzenia działalności znajdującym się pod adresem Metsänpojankuja 1, FIN-02130 Espoo w Finlandii i jej spółki zależne.

„Warunki korzystania z usługi” oznaczają niniejsze warunki, które stanowią całość umowy zawartej pomiędzy firmą Trimble a Użytkownikiem w zakresie korzystania z usługi Tekla Web Services.

„Użytkownicy” oznaczają użytkowników usługi Tekla Web Services.

„Użytkownik” oznacza odpowiednio osobę fizyczną mającą dostęp do lub korzystającą z usługi Tekla Web Service albo firmę bądź inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba fizyczna ma dostęp do lub korzysta z usługi Tekla Web Services.

1.3 Trimble może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków korzystania z usługi. W takim wypadku należy zaakceptować zmienione Warunki korzystania z usługi przed dalszym korzystaniem z usługi Tekla Web Services.

1.4 Korzystanie z usługi Tekla Web Services podlega również (i)Polityce prywatności Trimble oraz (ii) w stosownych przypadkach zasadom użytkowania i wytycznym dotyczącym określonych usług w ramach Tekla Web Services i udostępnianym od czasu do czasu przez Trimble, z których wszystkie zostały włączona do niniejszej umowy przez odniesienie. Aktualne wersje Informacji o ochronie prywatności Trimble można znaleźć tutaj. Korzystając z usługi Tekla Web Services Usług Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych Użytkownika Trimble zgodnie z Informacjami o ochronie prywatności Trimble.

2 Korzystanie z Tekla Usług sieci Web

2.1 Dostęp do i korzystanie z usługi Tekla Web Services i Treści udostępnianych w ramach usługi Tekla Web Services, w tym przeglądanie komunikatów i pobieranie Treści, podlega niniejszym Warunkom świadczenia usługi. Użytkownik będzie stosować się do obowiązujących przepisów i prawa, w tym między przepisów dotyczących kontroli eksportu podczas korzystania z usługi Tekla Web Services.

2.2 Użytkownik niniejszym oświadcza, że rozumie, iż Trimble może wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozwiązane z użytkowaniem usługi Tekla Web Services w zakresie przedstawionym w Informacjach o ochronie prywatności Trimble.

3 Treści, własność intelektualna i licencja na korzystanie z usługi Tekla Web Services.

3.1 Użytkownik nie ma prawa do używania, reprodukowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, publicznego wykonywania i publicznego wyświetlania Treści dostępnych w ramach usługi Tekla Web Services, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to dozwolone przez niniejsze Warunki korzystania z usługi.

3.2 Użytkownik nie może kopiować żadnych danych osobowych z, ani korzystać z żadnych danych osobowych udostępnionych w ramach, usługi Tekla Web Services, chyba że jest to w sposób szczególny dozwolone przez usługę Tekla Web Services, na przykład w sytuacjach, kiedy inni Użytkownicy subskrybują Treści Użytkownika.

3.3 Użytkownik nie może usuwać ani modyfikować żadnych znaków firmowych, logo ani informacji o prawach autorskich dotyczących Treści dostępnych w ramach usługi Tekla Web Services.

3.4 Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące usługi Tekla Web Services, w tym dotyczące oprogramowania, grafiki, interfejsów użytkownika i treści audiowizualnych, przysługują Trimble oraz licencjodawcom Trimble będącym stronami trzecimi. Usługa Tekla Web Services jest chroniona prawem autorskim i umowami międzynarodowymi.

3.5 Trimble przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, odwołalne i ograniczone prawo do korzystania z usługi Tekla Web Services oraz związanych z nią Treści wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do takich Treści, jeśli istnieją, na wewnętrzny użytek biznesowy lub osobisty Użytkownika. O ile w niniejszych Warunkach korzystania z usługi nie określono inaczej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia lub odtwarzania kodu źródłowego jakiejkolwiek części usługi Tekla Web Services lub jakichkolwiek Treści dostępnych w ramach usługi Tekla Web Services. Użytkownik nie ma również prawa do indeksowania lub agregowania jakiejkolwiek części usługi Tekla We Services online (czy to ręcznie, czy też z użyciem robota, pająka lub innego narzędzia). Żadne postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usługi nie może być interpretowane jako przyznające Użytkownikowi jakiekolwiek prawa własności do usługi Tekla Web Services, do jakichkolwiek Treści dostępnych w ramach usługi Tekla Web Services lub do jakichkolwiek wynalazków, patentów, praw autorskich bądź znaków towarowych albo jako przyznające inne prawa własności intelektualnej, które zostały nadane lub które mogą zostać nadane w odniesieniu do usługi Tekla Web Services lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach usługi Tekla Web Services.

4 Kodeks postępowania

4.1 Trimble może, lecz nie musi, usunąć lub zablokować Treści dostępne w ramach usługi Tekla Web Services w przypadku, gdy Trimble według własnego uznania stwierdzi, że takie Treści naruszają niniejsze Warunki korzystania z usługi, są niezgodne z prawem, obraźliwe, oszczercze, szkalujące, nieprzyzwoite lub w inny sposób niewłaściwe lub jeśli zawierają groźby oraz jeśli naruszają prawa własności intelektualnej Trimble lub jakichś stron trzecich bądź jeśli wpływają one niekorzystnie na jakość usługi Tekla Web Services. Trimble ma również prawo, ale nie obowiązek, do ograniczenia lub usunięcia konta Tekla account dowolnemu Użytkownikowi, który przesyła takie Treści lub który angażuje się w takie zachowanie.

4.2 Użytkownik nie może korzystać z usługi Tekla Web Services w celu wyświetlania, przechowywania, przetwarzania lub przesyłania, a także nie może pozwalać na użytkowanie usługi Tekla Web Services w celu wyświetlania, przechowywania, przetwarzania lub przesyłania, następujących materiałów:

a. materiałów naruszających prawa własności intelektualnej lub prawa własności stron trzecich albo takich, które powodują nadużycie tych praw;

b. materiałów naruszających prawa do ochrony prywatności strony trzeciej;

c. materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawa;

d. materiałów przesadnie wulgarnych;

e. materiałów promujących nienawiść lub przemoc;

f. materiałów zachęcających do nietolerancji na tle rasowym lub etnicznym;

g. materiałów mających na celu promowanie łamania zabezpieczeń oprogramowania lub ataków hakerskich lub też zachęcających do takich działań;

h. nielegalnego oprogramowania;

i. złośliwego kodu, takiego jak wirusy, robaki, bomby czasowe i konie trojańskie, oraz innego rodzaju szkodliwych lub złośliwych kodów, plików, skryptów, agentów lub programów; lub

j. innych materiałów naruszających lub zachęcających do działań, które naruszają jakiekolwiek przepisy prawa karnego i inne obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa stron trzecich.

4.3 Użytkownik nie może korzystać z i nie może zezwalać żadnej stronie trzeciej na korzystanie usługi Tekla Web Services w następujących celach:

a. generowanie lub ułatwianie wysyłki niechcianych wiadomości e-mail o charakterze handlowym (tzw. spamu); Tego typu zakazane działania obejmują w szczególności:

i. wysyłanie wiadomości e-mail z naruszeniem amerykańskiej ustawy antyspamowej CAN-SPAM Act oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

ii. podszywanie się pod inną osobę lub jej adres poczty elektronicznej lub tworzenie fałszywych kont na potrzeby rozsyłania spamu;

iii. eksploatowanie lub gromadzenie jakiejkolwiek własności internetowej (w tym dowolnych usług dostępnych w ramach Tekla Web Services) w celu wyszukiwania adresów e-mail lub innych danych przypisanych do kont użytkowników;

iv. wysyłanie nieuprawnionych wiadomości pocztowych za pośrednictwem otwartych serwerów stron trzecich; oraz

v. wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników, którzy zażądali usunięcia ich z listy adresowej;

b. Wysyłanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub rozpowszechnianie bądź oferowanie podjęcia takich działań w odniesieniu do nielegalnych, szkalujących, napastliwych, obraźliwych, oszukańczych, naruszających prawo, nieprzyzwoitych lub innego rodzaju niedopuszczalnych materiałów.

c. Celowe dystrybuowanie wirusów, robaków, defektów, koni trojańskich, uszkodzonych plików, fałszywych alarmów lub innych elementów o charakterze destrukcyjnym lub oszukańczym.

d. Realizowanie lub przekazywanie piramid finansowych itp.

e. Uczestnictwo w wyłudzaniu informacji.

f. Przesyłanie materiałów, które mogą być szkodliwe dla osób nieletnich.

g. podszywanie się pod inną osobę (przez używanie adresu e-mail lub w inny sposób) lub innego rodzaju fałszywe przedstawianie swojej osoby lub źródła jakiejkolwiek wiadomości e-mail;

h. korzystanie z usług Tekla Web Services w celu naruszania praw innych osób (takich jak prawo do ochrony prywatności lub wizerunku);

i. promowanie lub zachęcanie do podejmowania nielegalnej działalności;

j. ingerowanie w użytkowanie usługi Tekla Web Services przez innych użytkowników;

k. korzystanie z usługi Tekla Web Services w związku z nielegalnym udostępnianiem plików w sieci równorzędnej typu p2p;

l. korzystanie z usługi Tekla Web Services w celach związanych z uprawianiem hazardu, promowaniem hazardu lub prowadzeniem działań o charakterze hazardowym;

m. korzystanie z usługi Tekla Web Services w celach związanych ze sprzedażą, dystrybucją lub eksportem leków na receptę lub innych substancji podlegających kontroli;

n. korzystanie z usługi Tekla Web Services w celach związanych ze sprzedażą, dystrybucją lub promowaniem akcesoriów związanych z narkotykami;

o. korzystanie z usługi Tekla Web Services w celu uzyskiwania dostępu do jakiejkolwiek innej usługi lub witryny internetowej w sposób, który narusza warunki używania lub uzyskiwania dostępu do takiej usługi lub witryny;

4.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Trimble nie jest w stanie oraz nie ma obowiązku dokonywać przeglądu ani kontroli jakichkolwiek Treści przesłanej do usługi Tekla Web Services przez Użytkowników, oraz że Trimble nie może zapewnić dokładności, integralności ani jakości jakichkolwiek Treści. Użytkownik akceptuje, że każde użycie przez niego Treści, czy to w formie pobrania jej z usługi Tekla Web Services czy innego rodzaju, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika i w żadnym wypadku Trimble nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek Treści ani za utratę lub uszkodzenie dowolnego rodzaju spowodowane korzystaniem z jakichkolwiek Treści przez Użytkownika.

4.5 Jeśli Użytkownik chce zgłosić Treści, która są niezgodne z prawem, obraźliwe lub w inny sposób niewłaściwe, bądź takie, które naruszają niniejsze Warunki korzystania z usługi albo Treści, które w opinii Użytkownika naruszają należące do Użytkownika lub strony trzeciej prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, Użytkownik może skorzystać z funkcji oznaczania przez kliknięcie łącza do oznaczania Niewaściwych treści umieszczonego przy każdym wpisie tematycznym i odpowiedzi lub przez wysłanie powiadomienia bezpośrednio na adres webmaster@tekla.com lub tekla.legal@trimble.com.

4.6 Trimble dołoży uzasadnionych starań, aby odpowiadać na powiadomienia o naruszeniach przekazane na powyższy adres oraz podejmować takie działania, jakie według uznania Trimble będą stosowne w celu usunięcia jakichkolwiek Treści naruszających zasady oraz w celu usunięcia naruszenia i zapobiegania mu w przyszłości.

5 Anulowanie i zakończenie

5.1 Trimble, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może przestać udostępniać usługi Tekla Web Services w części lub w całości, za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia.

6 Warunki ogólne

6.1 Niniejsze Warunki korzystania z usługi zachowują pełną moc i obowiązują przez cały okres używania usługi Tekla Web Services przez Użytkownika. Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, które przez domniemanie mają dalej obowiązywać po tym, jak Użytkownik z jakiegokolwiek powodu przestanie używać usługi Tekla Web Services, pozostaną w mocy.

6.2 Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć Trimble, jej podmioty stowarzyszone i ich odpowiednich pracowników i kadrę zarządzającą przed, a także zwolnić z odpowiedzialności prawnej w związku z, wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami (z uwzględnieniem ugód i orzeczeń) lub wydatkami (z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów pomocy prawnej, wydatków i kosztów sądowych) wynikającymi z dowolnych roszczeń lub żądań jakiejkolwiek strony trzeciej w odniesieniu do (i) używania przez Użytkownika usługi Tekla Web Services, (ii) twierdzenia, że korzystanie przez Użytkownika z usługi Tekla Web Services narusza prawa własności intelektualnej dowolnej strony trzeciej, lub (iii) jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków korzystania z usługi lub Wytycznych dla społeczności.

6.3 Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, USŁUGA TEKLA WEB SERVICES JEST DOSTARCZANA „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK ZAPEWNIEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH USŁUGI TEKLA WEB SERVICES ALBO DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH W LUB UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUGI TEKLA WEB SERVICES, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH ANI GWARANCJI W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI TRIMBLE NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA TEKLA WEB SERVICES BĘDZIE DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE LUB Z JAKIEJKOLWIEK KONKRETNEJ LOKALIZACJI, ŻE BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB ŻE WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ANI ŻE USŁUGA TEKLA WEB SERVICES JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH POTENCJALNIE SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, W FORMIE USTNEJ BĄDŹ PISEMNEJ, UZYSKANE OD TRIMBLE LUB ZA POMOCĄ USŁUGI TEKLA WEB SERVICES NIE BĘDĄ OZNACZAĆ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI INNYCH NIŻ WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI.

6.4 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TRIMBLE NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY DOCHODÓW, ZYSKÓW, DANYCH, STRAT PRODUKCYJNYCH LUB UTRATY UŻYTECZNOŚCI ORAZ Z TYTUŁU WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD I STRAT BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, MORALNYCH LUB WYNIKOWYCH, SPOWODOWANYCH DZIAŁANIEM WYNIKAJĄCYM Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIE), ODSZKODOWAWCZEJ LUB OBIEKTYWNEJ, NIEZALEŻNIE OD FAKTU POINFORMOWANIA LUB POSIADANIA WIEDZY PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA, ISTNIENIU LUB CHARAKTERZE TAKICH SZKÓD.

PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ BYĆ NIEDOZWOLONE, OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA WYMIENIONE POWYŻEJ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W TAKIM PRZYPADKU ŁĄCZNA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TRIMBLE Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI ORAZ USŁUGI TEKLA WEB SERVICES LUB Z NIMI POWIĄZANYCH JEST OGRANICZONA DO NAJSZERSZEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO LUB KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU EURO (50 EUR), W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT BĘDZIE NIŻSZA.

6.5 Postanowienia, ważność i wykonanie niniejszych Warunków korzystania z usługi podlegają przepisom prawa Finlandii i zgodnie z nim będą interpretowane, niezależnie od przyjętych przepisów prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków korzystania z usługi lub z nimi powiązane będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Finlandii.

6.6 Niezależnie od powyższego, żadne postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usługi nie będzie służyć do ograniczenia praw Użytkownika jako konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.7 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane przez sąd lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas brak ważności lub możliwości wyegzekwowania takiego postanowienia nie będzie wpływać na żadne pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usługi, a wszelkie postanowienia, na które taki brak ważności lub możliwości wyegzekwowania nie będzie miał wpływu, zachowają pełną moc prawną.

6.8 Usługi Tekla Web Services, w części lub w całości, mogą podlegać ograniczeniom w zakresie kontroli eksportu lub embargo. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich okresowo obowiązujących regulacji i przepisów prawa w zakresie kontroli eksportu i embargo, w szczególności przepisów i regulacji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

6.9 Jeśli występują rozbieżności między wersją angielska a inną wersją językową niniejszych Warunków korzystania z usługi, nadrzędna jest wersja angielska.

Trimble Solutions Corporation, luty 2020 r.