WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI TEKLA ONLINE SERVICES. (ref. ToS-Tekla-Online-2020)

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM:

ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ TOS-TEKLA-ONLINE-2020, POŚWIADCZASZ ŻE:

1. PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZY DOKUMENT TOS-TEKLA-ONLINE-2020;

2. AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE TOS-TEKLA-ONLINE-2020;

3. JESTEŚ AUTORYZOWANYM UŻYTKOWNIKIEM TEKLA ONLINE SERVICES I ŻE KORZYSTASZ Z USŁUGI TEKLA ONLINE SERVICES LEGALNIE I W SPOSÓB DOZWOLONY PRZEZ NINIEJSZY DOKUMENT TOS-TEKLA-ONLINE-2020.

POPRZEZ OTWARCIE USŁUGI TEKLA ONLINE SERVICES BEZ ZAREJESTROWANEGO KONTA UŻYTKOWNIKA (JAKO UŻYTKOWNIK ANONIMOWY),

1. ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ, ŻE TWOJE KORZYSTANIE Z USŁUGI TEKLA ONLINE SERVICES (JAKO ANONIMOWY UŻYTKOWNIK) PODLEGA: Warunki korzystania z usługi

2. ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ, ŻE JAKO ANONIMOWY UŻYTKOWNIK MOŻESZ UŻYWAĆ PEWNEJ OGRANICZONEJ CZĘŚCI TEKLA ONLINE, ZOB. https://www. tekla.com/services .

● Niniejsze warunki korzystania z oferowanych przez firmę Trimble Solutions Corporation (fińskiej prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z numerem spółki 0196634-1; „Trimble”) platformy i usług internetowych („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie z usług Tekla Online services udostępnianych przez Trimble w celu przechowywania, udostępniania i przetwarzania plików, materiałów, danych, tekstu, obrazów lub innych treści (takich treści oraz wszelkich modyfikacji, aktualizacji i innych aktualizacji dokonanych przez lub w imieniu Klienta, łącznie i w skrócie nazywanych „Treściami ”). W niniejszych Warunkach słowo „Usługa” jest używane w odniesieniu do usługi Tekla Online services dostarczanej przez Trimble jak również w odniesieniu do wszelkiej dokumentacji pisemnej lub elektronicznej dostarczonej lub udostępnionej prze zTrimble („ Dokumentacja”). Usługa składa się z profilu Tekla Online, Tekla Online Admin Tool, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla eLearning, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse, Tekla Developer Center, Tekla Model Sharing oraz publicznie dostępnyc stron Tekla(www.tekla.com). Łącznie i w skrócie są one znane pod nazwą „Tekla Online services”. Trimble zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania odczasu do czasu dostępnych Usług według własnego uznania. Należy zauważyć, że preferowanym sposobem korzystania z Usługi jest zarejestrowane konto użytkownika, jednak dostęp do ograniczonej części Usługi jest dostępny bez rejestracji (tj. jako użytkownik anonimowy).

Niniejsze Warunki oraz zamówienie, które dotyczy subskrypcji Usług i które zostało potwierdzone przez Trimble („Formularz zamówienia "), tworzą wiążącą umowę między Trimble lub autoryzowanym sprzedawcą Trimble („Odsprzedawcą”), z jednej strony i/lub organizacją subskrybującą Usługę, w tym jej przedstawicielami („ Klient ”) z drugiej strony („Umowa”). Niezależnie od powyższego, jakiekolwiek korzystanie z Usługi przez Administratora (zdefiniowane poniżej) lub Licencjonowanego Użytkownika (zdefiniowane poniżej) Klienta uważa się za akceptację Umowy przez Klienta.

Trimble zastrzega sobie prawo do okresowego uaktualniania i zmiany niniejszych Warunków według własnego uznania. W takim wypadku zmienione Warunki wejdą w życie po zaakceptowaniu ich przez Klienta. Płatność lub odnowienie subskrypcji przez Klienta – po zawiadomieniu przez Trimble o zmianach niniejszych Warunków – uznaje się za akceptację przez Klienta takich zmian. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmienionych Warunków, będąc o nich uprzednio poinformowany przez Trimble, Umowa może zostać rozwiązana zgodnie z punktem 8.1 poniżej.

 

 

1 Dostęp do serwisu

1.1 Uzyskiwanie dostępu do Usługi. Dostęp do Usługi jest udzielany bezpośrednio Licencjonowanym Użytkownikom lub Administratorom zgodnie z niniejszymi Warunkami. Licencjonowani Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej wyłącznie na rzecz Klienta i zgodnie z niniejszymi Warunkami, Dokumentacją oraz wszelkimi ograniczeniami użytkowania określonymi w odpowiednim Formularzu Zamówienia.

1.2 Uprawnienia Administratora. Każdy Klient wyznacza jednego lub więcej administratorów, którzy będą pełnić rolę głównych osób kontaktowych organizacji Klienta Trimble i/lub Odsprzedawcy, oraz przyznających dostęp do Usługi Licencjonowanym Użytkownikom („ Administrator”). Administrator może przyznać Licencjonowanym Użytkownikom dostęp do Usługi na zasadzie subskrypcji (i) w okresie próbnym (zdefiniowanymponiżej) lub (ii) przez termin określony w Formularzu zamówienia (zwany „Okresem subskrypcji”). Po wygaśnięciu lub anulowaniu Okresu Próbnego lub Okresu Subskrypcji, stosownie do przypadku, wygasają prawa Administratora i Licencjonowanego Użytkownika określone w niniejszym okresie. Administrator może zarządzać statusem dowolnego Licencjonowanego Użytkownika w dowolnym momencie za pomocą ustawień Usługi i pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za zmianę takiego statusu.

1.3 Licencjonowani Użytkownicy „Licencjonowany Użytkownik” jest pracownikiem lub innym podmiotem desygnowanym przez organizację Klienta, którego Administrator upoważnił w okresie subskrypcji do dostępu do Usługi, podlęgający ustawieniom bezpieczeństwa Klienta i innym obowiązującym warunkom.

1.4 Tekla OnlineProfil Każdy Administrator i Licencjonowany Użytkownik będzie musiał zarejestrować profil osobisty Tekla Online przed uzyskaniem dostępu do Usługi, z wyjątkiem niektórych usług opisanych w punkcie 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu kont i haseł Administratorów i Licencjonowanych Użytkowników Klienta, w tym za wszelkie szkody spowodowane nieautoryzowanym użyciem.

1.5 Wykonawcy i podmioty stowarzyszone. Klient może zezwolić swoim niezależnym kontrahentom i konsultantom, którzy nie są konkurentami Trimble („Wykonawcom”) i Podmiotom Stowarzyszonym (zdefiniowanym poniżej) na pełnienie funkcji Licencjonowanych Użytkowników, pod warunkiem że Klient pozostaje odpowiedzialny za zgodność każdego takiego Wykonawcy lub Partnera ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy i gdy takie korzystanie z Usługi przez takiego Wykonawcę lub Partnera jest korzystne dla Klienta i zgodnie z niniejszą Umową. „Podmiot stowarzyszony" oznacza każdy podmiot pod kontrolą Klienta, w przypadku gdy "kontrola" oznacza własność lub prawo do kontrolowania powyżej 50% papierów wartościowych takiego podmiotu.

1.6 Subskrypcje próbne. Przez okres określony w Formularzu Zamówienia lub określony w inny sposób przez Trimble (lub jeśli nie jest on wyznaczony to przez czterdzieści pięć (45) dni) („ Okres próbny”), Administrator może przyznać Licencjonowanym Użytkownikom bezpłatny dostęp do lub wersję „freemium” lub subskrypcję próbną Usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy („ Subskrypcja próbna””). W ramach Subskrypcji próbnej korzystanie z Usługi dozwolone jest wyłącznie przez Klienta. Klient nie może korzystać z Subskrypcji próbnej do żadnych innych celów, w tym między innymi do analizy konkurencji, z wyjątkiem sytuacji określonych w Formularzu Zamówienia. Po zakończeniu okresu próbnego Subskrypcja próbna wygaśnie. Jeśli Klient zakupuje subskrypcję, wszystkie warunki niniejszej Umowy w odniesieniu do Administratorów i Licencjonowanych Użytkowników będą miały zastosowanie do takiego zakupu i korzystania z Usługi przez Administratorów i Licencjonowanych Użytkowników, jak to określono w Formularz zamówienia dla okresu subskrypcji płatnej. Trimble ma prawo do zakończenia Subskrypcji próbnej w dowolnym momencie z dowolnego powodu po powiadomieniu Klienta. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY STANOWIĄCYCH INACZEJ, TRIMBLE NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI I NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ODNIESIENIU DO SUBSKRYPCJI PRÓBNYCH.

1.7 Ograniczenia ogólne. Klient nie będzie (i nie zezwala na to żadnemu Administratorowi, Licencjonowanemu Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej): (a) wynajmować, dzierżawić, kopiować, zapewniać dostępu do Usługi lub udzielać sublicencji na Usługę na rzecz osoby trzeciej; (b) korzystać z Usługi w celu świadczenia usługi lub zapewnienia produktu na rzecz osoby trzeciej ani włączać Usługi do takich usług lub produktów; c) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu lub w inny sposób dążyć do uzyskania kodu źródłowego lub niepublicznych interfejsów programowania aplikacji do Usługi, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez obowiązujące prawo (a następnie tylko z uprzednim powiadomieniem Trimble); (d) modyfikować Usługę lub jakąkolwiek Dokumentację lub tworzyć jakiekolwiek prace pochodne z któregokolwiek z powyższych; (e) usuwać lub utrudniać dostęp do wszelkie informacji zastrzeżonych lub inne informacji zawartych w Serwisie (włącznie z wszelkimi raportami lub danymi wydrukowanymi z Usługi); lub (f) publicznie rozpowszechniać informacje dotyczące świadczenia Usługi.

2 Licencja na Usługę i Licencja na Treści

2.1 Prawa do Treści. W odniesieniu do stron Klient zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) do Treści Klienta dostarczanych do Serwisu. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Klient niniejszym udziela Trimble prawa do korzystania i modyfikowania Treści Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi na rzecz Klienta oraz - Administratorom Klienta, Licencjonowanym Użytkownikom, Wykonawcom i Podmiotom Stowarzyszonym - prawo dostępu do Treści Klienta za pośrednictwem Usługi oraz na warunkach niniejszej Umowy. Jednakże Klient udziela Trimble niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej i nieodpłatnej licencji na użytkowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie i publiczne wyświetlanie Treści Klienta (które Klient publicznie udostępnił w Tekla Online services) w celu udostępniania, wyświetlania, dystrybucji i promowania Tekla Online Services, oraz w celu dalszego rozwoju Tekla Online services i innych programów Trimble oraz powiązanych usług.

2.2 Dane osobowe. 3.8 Klient nie może kopiować żadnych danych osobowych z Usługi ani korzystać z żadnych danych osobowych udostępnionych w Usłudze, chyba że takie użycie jest w sposób szczególny dozwolony w ramach Usługi online, co odnosi się na przykład do Licencjonowanych Użytkowników subskrybujących Treści.

2.3 Agregacja treści klienta. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, Klient niniejszym wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie, edytowanie, modyfikowanie, kopiowanie i kompilowanie przez Trimble i jego podmiotów stowarzyszonyc Treści Klienta oraz wszelkich innych danych związanych z użytkowaniem Usługi w celu tworzenia utworów pochodnych, w tym między innymi na wykorzystanie takich danych do dowolnych wewnętrznych celów biznesowych Trimble, a także w celu usprawnienia Usługi i/lub rozwoju innych produktów lub usług. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Trimble i jego podmioty stowarzyszone mogą ujawniać osobom trzecim zagregowane dane pochodzące z Treści Klienta lub z wszelkich innych danych związanych z Usługą, o ile takie zagregowane dane nie są danymi osobowymi lub jeśli w inny sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie Klienta. Ponadto, wszystkie dane o usługach, dane dotyczące użytkowania i inne dane, które nie identyfikują Klienta oraz wszelkie dane pochodzące z Treści Klienta oraz Trimble wszystkich danych, raportów, dzieł pochodnych, kompilacji, modyfikacji i innych materiałów stworzonych z lub z wykorzystaniem takich danych, będą w każdym przypadku wyłączną własnością; Trimble oraz Klient, w imieniu Klienta, niniejszym przypisuje wszystkie tytuły i odsetki Klienta, jeśli takie, w i na takie przedmioty, na Trimble bez żadnych opłat i bez praw do przyszłych należności licencyjnych.

2.4 Przechowywanie treści. Trimble nie świadczy usług archiwizacji. Trimble zobowiązuje się jedynie, że nie będzie celowo usuwać Treści Klienta z Serwisu przed zakończeniem Okresu Subskrypcji obowiązującego w przypadku tego Klienta. Trimble wyraźnie zrzeka się wszelkich innych obowiązków w odniesieniu do przechowywania danych i treści.

3 Obowiązki klienta

3.1 Postanowienia ogólne. Klient jest zobowiązany zapewnić, że korzystanie z Usługi przez Klienta i/lub Administratorów i Licencjonowanych Użytkowników pozostanie zawsze w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi prywatności i przekazywania danych, komunikacji międzynarodowej oraz eksportu danych technicznych lub osobistych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, treść i legalność wszystkich Treści Klienta. Klient oświadcza i gwarantuje Trimble, że Administrator i Licencjonowani Użytkownicy mają wystarczające prawa do Treści Klienta, aby przyznać prawa przyznane w Sekcji 2 (Licencja na Usługę i Licencja na Treści), oraz że Treści te nie naruszają praw do własności intelektualnej, prawo do wizerunku, prywatności lub innych praw osób trzecich. Klient oświadcza również i gwarantuje, że Treści Klienta nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych materiałów.

3.2 Wymagania dotyczące szkoleń i użytkowania. Klient jest zobowiązany zapewnić, że Administratorzy Klienta i Użytkownicy Licencjonowani zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z Usługi (świadczenie szkoleń przez Trimble, jeśli takie będzie oferowane, zostanie uzgodnione oddzielnie). Klient (a) jest zobowiązany zapewnić, że osoby obsługujące lub nadzorujące obsługę Usługi będą miały odpowiednie kwalifikacje pozwaljące na im na wykoanie swoich zadań; a także (b) zweryfikuje i sprawdzi, czy wyniki wszystkich obliczeń, włączając w to między innymi wszelkie artykuły zaprojektowane przy użyciu Uslugi oraz procesy przetwarzania danych wykonane w ramach Usługi, są poprawne i prawidłowe, a także czy zostały zweryfikowane i uznane za prawidłowe przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę lub, w odpowiednich przypadkach, przez wykwalifikowanego inżyniera budownictwa wodno-lądowego/inżyniera o specjalności wytrzymałość konstrukcji.

3.3 Zwolnienie z odpowiedzialności przez Klienta. Klient zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia firmę Trimble oraz spółki powiązane firmy przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, szkodami, stratami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej) wynikającymi jakichkolwiek roszczeń, z lub powiązanymi z jakimikolwiek roszczeniami, w związku z lub z powodu (a) jakichkolwiek Treści Klienta lub naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w Sekcji 3 (Zobowiązania Klient) lub (b) jakichkolwiek usług lub produktów oferowanych przez klienta w połączeniu z Usługą lub z nią pozwiązanych. Ten obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności jest podlega otrzymaniu przez Klienta (i) niezwłocznego pisemnego powiadomienia o takim roszczeniu (jednak w każdym przypadku Klient otrzyma takie powiadomienie w czasie umożliwiającymi Klientowi podjęcie działań bez wpływu na dalszy bieg sprawy); (ii) wyłącznego prawa do kontrolowania dochodzenia i kierowania nim, prawa do obrony lub prawa do polubownego rozstrzygnięcia takiego roszczenia; oraz (iii) wszelkiej uzasadnionej i niezbnędnej pomocy od Trimble na koszt Klienta.

4 Bezpieczeństwo i monitorowanie

4.1 Trimble wyraża zgodę na stosowanie uzasadnionych z handlowego punktu widzenia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu Usługi lub Treści, prosimy o zapoznanie się z naszym Centrum Bezpieczeństwa (/ Centrum zaufania) na naszej oficjalnej stronie (Tekla.com). Jednakże, Trimble ponosi odpowiedzialności za błędy w przesyle danych, nieautoryzowany dostęp osób trzecich lub inne przyczyny, na które Trimble nie ma wpływu.

4.2 Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Trimble korzysta ze zautomatyzowanych i ręcznych narzędzi w celu monitorowania korzystania przez Klienta z Usługi i Treści w celu sprawdzania, czy Klient przestrzega postanowień niniejszej Umowy i wszelkich innych umów obowiązujących między Trimble a Klientem oraz w celu wykrycia Treści naruszujących te postanowienia i umowy lub w innych sposób niezodnych z prawem. Po uzyskaniu informacji o ewentualnym naruszeniu w tym zakresie Trimble będzi uprawniony, według własnego uznania, do usunięcia takich Treści i/lub rozwiązania niniejszej Umowy i/lub wszelkich innych umów obowiązujących między Trimble a Klientem, po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta na piśmie.

5 Prawo własności do Usługi

5.1 TrimbleTechnologie. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostęp do Usługi i korzystanie z niej. Klient przyjmuje do wiadomości, że uzyskuje jedynie ograniczone prawo do Usługi i że niezależnie od używania słów "nabyć", "zakup", "sprzedaż" lub im podobnych w niniejszej Umowie, na mocy niniejszej Umowy nie dochodzi do przekazania Klientowi, Administratorowi lub Licencjonowanemu Użytkownikowi żadnych praw własności. Klient zgadza się, że Trimble lub jego dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnicę handlową i inne prawa własności intelektualnej) do i w całej Usłudze, Dokumentacji oraz wszelkich powiązanych z nimi i leżących u ich podstaw technologii i dokumentacji; oraz do wszelkich utworów pochodnych, modyfikacji lub ulepszeń któregokolwiek z powyższych, w tym do tego, co może zawierać tak zwana Informacja zwrotna (zdefiniowana poniżej) (łącznie zwane „TrimbleTechnologiami”). Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa jest oferowana jako hostowane rozwiązanie online, oraz że Klient nie ma prawa do uzyskania kopii kodu komputerowego leżącego u podstaw Usługi.

5.2 Informacja zwrotna. Klient od czasu do czasu może zgłaszać do Trimble uwagi, pytania, sugestie lub inne informacje zwrotne opinie dotyczące jakiegokolwiek produktu Trimble (dalej zwane „ Informacją zwrotną"). Firma Trimble może swobodnie używać lub wykorzystywać Informacje zwrotną w związku z dowolnymi produktami lub usługami.

6 Bezpłatne subskrypcje

Inne bezpłatne subskrypcje. Oprócz Subskrypcji próbnych zdefiniowanych w punkcie 1.6 Trimble może (od czasu do czasu) oferować inne bezpłatne usługi subskrypcyjne podlegające dodatkowym warunkom w celu określenia (między innymi) celu takiej usługi i okresu subskrypcji itp., stanowiącym integralną część każdej z takich usług świadczonych przez Trimble. Przykładem takiej usługi jest Tekla Campus. Niektóre z usług oferowanych w ramach Tekla Online services mogą być dostępne dla użytkowników anonimowych (oprócz dostępności dla użytkowników zarejestrowanych). Należą do nich między innymi Tekla User Assistance i Tekla Downloads, zob. Tekla.com/services.

7 Płatne subskrypcje

7.1 Płatny okres subskrypcji i odnowienia subskrypcji. Zgodnie z obowiązującym Formularzem zamówienia, Płatny okres subskrypcji będzie kończył się z upływem i) jednego roku kalendarzowego lub ii) z końcem Płatnego okresu subskrypcji. Jak określono w Formularzu zamówienia, początkowy Płatny okres subskrypcji będzie obowiązywał od uzgodnionego terminu rozpoczęcia I) do końca bieżącego roku kalendarzowego lub ii) do końca Okresu płatnej subskrypcji, a następnie będzie podlegać automatycznemu odnowieniu się na kolejne okresy obejmujące i) jeden rok kalendarzowy lub ii) Płatnu okres subskrypcji równy okresowi początkowemu (w stosownych przypadkach), z zastrzeżeniem zapłaty przez Klienta opłaty za subskrypcję równej aktualnej zapłaconej opłacie za subskrypcję Trimble i z zastrzeżeniem akceptacji przez Klienta możliwych aktualizacji niniejszych Warunków. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny poprzez przekazanie drugiej stronie pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy co najmniej trzydzieści (30) dni przed upływem bieżącego Płatnego okresu subskrypcji.

7.2 Opłaty i płatności. Wszystkie opłaty są określone w odpowiednim Formularzu zamówienia i zostaną uiszczone przez Klienta w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejścia w życie odpowiedniego Formularza Zamówienia, chyba że w odpowiednim Formularzu Zamówienia określono inaczej. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich podatków sprzedażowych, użytkowych, wartości dodanej, potrąconych lub tym podobnych podatków lub opłat, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, innych niż podatki oparte na dochodachTrimble i/lub Odsprzedawcy. Wszelkie opóźnienia w płatnościach podlegają opłacie usługowej w wysokości 1,5% miesięcznie od należnej kwoty lub maksymalnej kwoty dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z tych kwot jest mniejsza.

7.3 Zawieszenie Usługi. Jeśli zaległe opłaty nie zostaną uregulowane najpóźniej w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, Trimble zastrzega sobie prawo, oprócz jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych (w tym między innymi jakichkolwiek praw do rozwiązania umowy określonych w niniejszym dokumencie), do zawieszenia opartego na Płatnej subskrypcji dostępu Klienta do Usługi, w tym między innymi praw Administratora i Licencjonowanego Użytkownika do Treści, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Trimble, dopóki takie kwoty nie zostaną zapłacone w całości.

8 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

8.1 Okres obowiązywania Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiedniego Formularza zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej, Umowa jest następnie ważna zgodnie z Sekcją 1.6 i Sekcją 7.1, z zastrzeżeniem niniejszej sekcji 8.

8.2 Rozwiązanie umowy. Klient lub Trimble mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę (w tym wszystkie powiązane Formularze zamówień), jeżeli druga strona (a) nie naprawi jakiegokolwiek istotnego uchybienia wynikającego z naruszenia niniejszej Umowy, w tym nieuiszczenia opłat w terminie trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia; b) przestanie działać bez następcy prawnego; lub c) ubiega się o ochronę w ramach postępowania o upadłości, zarządu przymusowego, aktu powierniczego, układu wierzycieli, zobowiązań układowych układu układowego lub podobnego postępowania, lub jeżeli takie postępowanie zostało wszczęte przeciwko tej stronie i nie zostało umorzone w ciągu sześćdziesięciu (60) dni. W przypadku gdy klient nie posiada Płatnej subskrypcji, wówczas każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz odmówić Klientowi dalszego dostępu do Usługi w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, niezwłocznie po powiadomieniu o tym drugiej strony.

8.3 Skutek rozwiązania. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Klient niezwłocznie zaprzestanie (i upewni się, że wszyscy Administratorzy i Licencjonowani Użytkownicy także zaprzestaną) jakiegokolwiek wykorzystania z Usługi i dostępu do niej (w tym wszelkich powiązanych Technologii Trimble) oraz usunie (lub, na żądanie Trimble, zwróci) wszelkie kopie Dokumentacji, wszelkie hasła lub kody dostępu oraz wszelkie inne Informacje poufne dotyczące Trimble będące w posiadaniu Klienta. Pod warunkiem że niniejsza Umowa nie została rozwiązana z powodu jej naruszenia przez Klienta, Administrator może zachować i używać wewnętrznie twardych kopii wszystkich raportów i Treści wygenerowanych przez Klienta za pomocą Usługi, które Klient wydrukował w formie papierowej przed rozwiązaniem umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że po rozwiązaniu Umowy nie będzie miał dalszego dostępu do jakichkolwiek Treści w Serwisie, i że Trimble może usunąć wszelkie takie dane, które mogły być przechowywane przez Trimble w dowolnym momencie. Dla jasności administratorzy i użytkownicy licencjonowani nie będą już mogli uzyskiwać dostępu do Treści w Usłudze po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Z wyjątkiem przypadków, gdy określono wyłączny środek prawny, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek środka prawnego na mocy niniejszej Umowy, w tym rozwiązanie Umowy, odbędzie się bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków zaradczych, jakie dana strona może mieć na mocy niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób.

8.4 Postanowienia zachowujące moc obowiązującą po rozwiązaniu umowy. Następujące Sekcje pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy: 1.4 (Profil Tekla Online), 1.8 (Ograniczenia ogólne), 2.2. (Dane osobowe), 3.3 (Zwolnienie z odpowiedzialności przez Klienta), 5 (Prawo własności do Usługi), 6.2 (Opłaty i płatności), 7 (Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy), 8.2 (Ograniczona gwaranacja), 9 (Ograniczenie zadośćuczynień i odszkodowań), 10 (Zwolnienie z odpowiedzialności), 11 (Informacje poufne) oraz 12 (Warunki ogólne).

9 Ograniczona gwarancja

9.1 Ograniczona gwarancja. Trimble gwarantuje, że Usługa, gdy będzie używana przez Klienta przez okres obowiązywania Umowy, będzie działać w sposób istotnie zgodny z jej odpowiednią Dokumentacją. Trimble nie gwarantuje, że korzystanie przez Klienta z Usługi będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Trimble nie gwarantuje też, że będzie dokonywać przeglądu Treści pod kątem dokładności lub że ją zabezpieczy i zachowa bez strat . Wyłączną odpowiedzialnością Trimble oraz jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Klienta w związku z naruszeniem niniejszej gwarancji jest, bez nakładania opłat na Klienta, skorzystanie przez Trimble z uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu skorygowania zgłoszonej niezgodności lub jeśli Trimble uzna taki środek zaradczy za niewykonalny, każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w odniesieniu do Usługi, której dotyczy problem, a jeśli taka Usługa jest częścią Płatnej Subskrypcji, Klient otrzyma jako jedyny środek zaradczy zwrot wszelkich opłat, które Klient zapłacił z góry za korzystanie z takiej Usługi za tę część odpowiedniego Płatnego okresu subskrypcji, która została zakończona. Ograniczona gwarancja określona w niniejszej Sekcji 8.1 nie będzie miała zastosowania: (i) chyba że Klient wysunie roszczenie w ciągu trzydziestu (30) dni od daty, w której Klient po raz pierwszy zauważył niezgodność, (ii) jeżeli błąd został spowodowany niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami, (iii) jeżeli błąd został spowodowany przez Administratora lub element sprzętowy, oprogramowanie lub usługę pochodzące od strony trzeciej lub (iv) w przypadku bezpłatnego korzystania z Usługi lub korzystania w celu dokonania ewaluacji.

9.2 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Z WYŁĄCZENIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI W PUNKCIE 8.1, USŁUGA JEST ŚWIADCZONA "TAK JAK JEST". ANI TRIMBLE, ANI JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTULARNEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. KLIENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA USTAWOWE, ALE OKRES OBOWIĄZYWANIA EWENTUALNYCH GWARANCJI WYMAGANYCH USTAWOWO BĘDZIE OGRANICZONY DO NAJKRÓTSZEGO OKRESU DOZWOLONEGO PRAWEM. TRIMBLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA, PRZERWY, AWARIE USŁUG LUB INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU I KOMUNIKACJĄ ELEKTRONICZNĄ LUB INNYMI SYSTEMAMI, NAD KTÓRYMI TRIMBLE NIE MA UZASADNIONEJ KONTROLI.

10 Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Szkody wtórne. Z WYJĄTKIEM ROSZCZEŃ PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIOM (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ), ŻADNA ZE STRON ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY UŻYTECZNOŚCI, UTRACONE LUB NIEDOKŁADNE DANE, AWARIĘ MECHANIZMÓW BEZPIECZEŃSTWA, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIEŃ LUB JAKIEKOLWIEK INNE POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, A TAKŻE SZKODY WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA NINIEJSZY UMOWIE (W TYM UTRACONE ZYSKI), NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA, CZY TO W UMOWIE, DELIKCIE (W TYM W ZANIEDBANIU), WODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI DANA STRONA ZOSTANIE Z GÓRY POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

10.2 Górna granica odpowiedzialności. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK INNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA TRIMBLE WOBEC KLIENTA NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ TRIMBLE PRZEZ KLIENTA LUB ADMINISTRATORA, KTÓRAKOLWIEK BĘDZIE WIĘKSZA, W CIĄGU POPRZEDNICH (12) MIESIĘCY NA MOCY PONIŻSZEJ UMOWY.

10.3 Roszczenia podlegające wykluczeniom. „ Roszczenia podlegające wykluczeniom” oznaczają wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia przez Klienta Sekcji 1.8 (Ograniczenia ogólne), Sekcji 2 (Treści) lub naruszenia przez jakąkolwiek ze stron Sekcji 11 (Informacje poufne).

11 Naruszenie praw własności intelektualnej

11.1 W przypadku gdy korzystanie z Usługi zgodnie z niniejszą Umową przez Klienta, jego Administratorów lub Licencjonowanych Użytkowników narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich lub gdy zachodzi takie podejrzenie, Trimble może, według własnego uznania i na własny koszt, (i) nadać Klientowi prawo do dalszego korzystania z Usługi; lub (ii) zmodyfikować Usługę, tak aby ją zastąpić funkcjonalnie równoważną Usługą; lub (iii) wypowiedzieć Umowę i zwrócić Klientowi opłaty uiszczone przez Klienta za tę część Płatnego okresu subskrypcji, która została opłacona przez Klienta, ale nie została wykonana przez Trimble. Niniejsza sekcja określa wyłączne obowiązki Trimble oraz wyłączne środki zaradcze Klienta w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub domniemanych naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich wynikających z korzystania z Usługi.

12 Informacje poufne

12.1 Każda ze stron (jako „Strona otrzymująca”) zgadza się, że cały kod, wynalazki, wiedza know-how oraz informacje biznesowe, techniczne i finansowe, które uzyskuje od drugiej strony („ Strona ujawniająca”) stanowią poufną własność Strony ujawniającej („Informacje poufne”) pod warunkiem, że w momencie ujawnienia zostanie ona uznana za poufną lub powinna być w uzasadniony sposób uznana przez Stronę otrzymującą jako poufna lub zastrzeżona ze względu na charakter ujawnionych informacji oraz okoliczności związane z ujawnieniem informacji. Wszelkie Technologie Trimble , informacje o wynikach odnoszących się do Usługi oraz warunki niniejszej Umowy będą uważane za Informacje poufne Trimble bez ich specjalnego oznakowania lub dalszego wyznaczenia. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zatwierdzonych w niniejszej Umowie, Strona otrzymująca (1) będzie traktować jako poufne i nie ujawni żadnych Informacji poufnych stronom trzecim oraz (2) nie będzie wykorzystywać Informacji poufnych w celach innych niż wypełnianie swoich zobowiązań i korzystanie ze swoich praw wynikających z niniejszej Umowy. Strona otrzymująca może ujawnić informacje poufne swoim pracownikom, agentom, wykonawcom i innym przedstawicielom, którzy mają uzasadnioną potrzebę poznania (w tym, w odniesieniu do Trimble, podwykonawców, o których mowa w Sekcji 12.8) pod warunkiem, że przedstawiciele ci są zobowiązani do przestrzegania zobowiązań poufności nie mniej chroniących Stronę ujawniającą niż niniejsza Sekcja 11 oraz że Strona otrzymująca pozostaje odpowiedzialna za przestrzeganie przez takiego przedstawiciela warunków niniejszej Sekcji 11. Obowiązek nieujawniania informacji przez Stronę otrzymującą nie ma zastosowania do informacji, co do której Strona otrzymująca może udokumentować: (i) że była w posiadaniu tej Strony lub że Strona ją znała przed ich otrzymaniem w formie Informacji poufnej; (ii) że jest lub stała się powszechnie znana nie z winy Strony otrzymującej; (iii) że została w sposób zgodny z prawem otrzymana przez Stronę otrzymującą od strony trzeciej bez naruszenia obowiązku zachowania poufności; lub (iv) że jest niezależnie opracowana przez pracowników Strony otrzymującej, którzy nie mieli dostępu do takiej informacji poufnej. Strona otrzymująca może ujawnić informacje w zakresie wymaganym przez prawo lub nakaz sądowy, pod warunkiem że Strona otrzymująca powiadomi stronę ujawniającą z wyprzedzeniem i że podejmuja ona działania mające na celu zachowanie poufności informacji. Strona otrzymująca przyznaje, że ujawnienie Informacji poufnych spowodowałoby znaczną szkodę, za którą samo zadośćuczynienie nie byłoby wystarczającym środkiem zaradczym, a zatem po każdym takim ujawnieniu przez Stronę otrzymującą Strona ujawniająca będzie miała prawo do ubiegania się o odpowiednie sprawiedliwe zadośćuczynienie oprócz wszelkich innych środków zaradczych, jakie mogą jej zgodnie z prawem przysługiwać.

13 Ochrona danych

Niniejsza klauzula 13 (Ochrona danych) ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczenie usług przez Dostawcę obejmuje przetwarzanie Danych osobowych przez Dostawcę w imieniu Klienta. Obie strony spełnią wszystkie mające zastosowanie wymagania dotyczące ochrony danych wynikające z odpowiednich przepisów prawa. Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie i nie zwalnia z wykonania, nie anuluje ani nie zastępuje zobowiązań stron dotyczących ochrony danych wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

13.1 Strony potwierdzają, że do celów związanych z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, Klient jest administratorem, a Dostawca jest podmiotem przetwarzającym dane (przy czym Administrator i Podmiot przetwarzający dane mają znaczenie określone odpowiednimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych). Umowa i Załącznik przedstawiają zakres, charakter i cel przetwarzania przez Dostawcę, czas przetwarzania i typy danych osobowych („dane osobowe” zgodnie z definicją w regulowaną odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych) oraz kategorie osób, których dane dotyczą.

13.2 Bez uszczerbku dla postanowień klauzuli 13.1Klient zagwarantuje spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań tak, aby umożliwić legalne przekazywanie Danych osobowych do Dostawcy przez czas trwania i do celów określonych w niniejszej Umowie.

13.3 Nie uchybiając pozostałym postanowieniom niniejszej klauzuli, 13.1Dostawca, w związku z wszelkimi Danymi Osobowymi przetwarzanymi w związku z wykonywaniem przez Dostawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będzie:

(a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na pisemne zlecenie Klienta, zgodnie z zapisami art. 28 (3) RODO. Zlecenie może zostać potraktowane jako żądanie zmiany na koszt klienta. Dostawca niezwłocznie powiadomi klienta, jeżeli, w jego opinii, zlecenie narusza przepisy dotyczące ochrony danych.

(b) wdrażał odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Klienta (wykaz rozwiązań Dostawcy podano w Załączniku). Takie rozwiązania muszą zapewniać poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i będą podlegać zmianom w zależności od cyklicznych ocen ryzyka dokonywanych przez Dostawcę;

(c) gwarantował, że wszyscy pracownicy lub jakiekolwiek inne osoby działające w imieniu Dostawcy, które mają dostęp do danych osobowych i/lub przetwarzają dane osobowe, będą zobowiązane do zachowywania poufności danych osobowych, oraz że każda osoba fizyczna działająca w ramach upoważnienia od Dostawcy i mająca dostęp do danych osobowych będzie je przetwarzać wyłącznie na zlecenie Klienta;

(d) mógł przesyłać Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku przesyłania poza Europejski Obszar Gospodarczy Dostawca gwarantuje, że przesyłanie odbywa się wyłącznie do (a) krajów, w przypadku których Komisja Europejska uznała, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych lub (b) stron, które zobowiązały się do przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności lub (c) stosowania standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej 2010/87/UE;

(e) pomagać Klientowi, na koszt Klienta, w odpowiadaniu na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane, oraz w wypełnianiu jego zobowiązań wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych w odniesieniu do bezpieczeństwa, powiadomień o naruszeniu, ocen wpływu i konsultacji z organami nadzorczymi lub regulatorami;

(f) pomagać Klientowi poprzez zapewnianie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w celu spełnienia zobowiązań Klienta związanych z odpowiadaniem na wnioski o wykonanie praw osoby, której dotyczą dane, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

(g) powiadamiać Klientao nieuzasadnionych opóźnieniach w odkryciu naruszenia Danych osobowych;

(h) na pisemną prośbę Klienta, usuwać lub zwracać Dane osobowe i kopie tychże Klientowi po rozwiązaniu umowy jeśli wymaga tego obowiązujące prawo przechowywania Danych osobowych; i

(i) TRUE Iprowadzić pełną i dokładną dokumentację i przechowywać informacje w celu wykazania zgodności z niniejszą klauzulą i Rozporządzeniem o Ochronie Danych i umożliwiać audyty, na koszt Klienta, przez Klienta lub wyznaczonego audytora Klienta.

(j) mieć prawo do gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania danych anonimowych i zbiorczych na temat korzystania z usług zgodnie z umową, które nie pozwalają na identyfikację Klienta ani osób, których dane dotyczą i wykorzystywania takich danych do celów działalności gospodarczej Klienta, a także w celu poprawy i/lub rozwoju innych produktów lub usług.

13.4 Dostawca nie będzie korzystać z usług zewnętrznego podmiotu przetwarzającego dane bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia Klienta, ogólnego lub dotyczącego konkretnego przypadku. Klient wyraża zgodę na zaangażowanie przez Dostawcę stron wymienionych w Załączniku jako zewnętrzne podmioty przetwarzające Dane osobowe na mocy niniejszej Umowy. Dostawca potwierdza zawarcie lub przewidywane zawarcie (w zależności od przypadku) z zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane pisemnej umowy, w której nakłada ona na ten zewnętrzny podmiot przetwarzający dane obowiązki określone w niniejszej klauzuli. Dostawca informuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takich zmian. W odniesieniu do Klienta i Dostawcy, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podmiotu przetwarzającego będącego stroną trzecią wyznaczonego przez niego zgodnie z niniejszą klauzulą.

13.5 Każda ze stron może w dowolnym momencie zmienić niniejszą klauzulę pod warunkiem, że poinformuje o tym drugą stronę z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez zastąpienie jej dowolnym właściwym administratorem w celu przetwarzania standardowych klauzul lub podobnych warunków stanowiących stronę mającego zastosowanie systemu certyfikacji (który stosuje się w przypadku zastąpienia ich załącznikiem do niniejszej umowy).

13.6 Odpowiedzialność każdej ze stron i jej podmiotów stowarzyszonych wynikająca z niniejszej klauzuli lub z nią związana oraz przetwarzanie Danych osobowych Klienta, wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego lub dowolnej innej teorii odpowiedzialności, podlega zapisom sekcji „Ograniczenie odpowiedzialności” niniejszej Umowy, a każde odniesienie w tej sekcji do odpowiedzialności strony oznacza łączną odpowiedzialność tej strony i jej podmiotów stowarzyszonych na mocy Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości łączna odpowiedzialność Dostawcy i jego podmiotów stowarzyszonych w odniesieniu do wszystkich roszczeń Klienta oraz jego podmiotów stowarzyszonych wynikających z niniejszej Umowy bądź tej klauzuli będzie mieć zastosowanie łączne w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających z Umowy.

14 Warunki ogólne

14.1 Przeniesienie prawa. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i obowiązująca na rzecz dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy każdej ze stron. Klient nie może scedować niniejszej Umowy, chyba że w stosownych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Trimble oraz Odsprzedawcy. Wszelkie próby przeniesienia lub spisania niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Sekcji 14.1, będą nieważne.

14.2 Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to będzie ograniczone do minimalnego niezbędnego zakresu, tak aby niniejsza Umowa pozostała w mocy.

14.3 Prawo właściwe. Niniejsza Umowa jest interpretowana wyłącznie zgodnie z prawami Finlandii i takiemu prawu podlega bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa właściwego. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

14.4 Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane bądź dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania Trimble (i) przez właściwe sądy powszechne w miejscu zamieszkania Klienta lub (ii) w drodze arbitrażu zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden arbiter. Miejscem arbitrażu będą Helsinki, Finlandia. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jako Informacje poufne zgodnie z niniejszą Sekcją 12 niniejszej Umowy. Niniejsza Skecja nie uniemożliwia Stronie uzyskania natychmiastowego tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od właściwego sądu, jeśli takie zabezpieczenie roszczeń jest niezbędne w celu ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Ponadto Trimble może wnieść roszczenie z tytułu bezspornych, należnych oraz niezapłaconych wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.

14.5 Poprawki; Zwolnienia. O ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszej Umowie, żaden dodatek do, modyfikacja lub zmiana niniejszej Umowy nie będą wiążące, chyba że zostaną wykonane na piśmie przez należycie upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron niniejszej Umowy. Żadne zrzeczenie się nie będzie dorozumiane z powodu określonego postępowania lub nieegzekwowania albo niewykonywania praw wynikających z niniejszej Umowy, ani też żadne zrzeczenie się nie będzie uważane za ważne, chyba że zostanie przedłożone na piśmie podpisanym przez należycie upoważnionego przedstawiciela w imieniu strony, która utrzymuje, że dokonuje zrzeczenia. Żadne postanowienie o zleceniu zakupu ani innej formie biznesowej użytej przez Klienta lub Administratora nie zastąpi warunków niniejszej Umowy, a każdy taki dokument odnoszący się do niniejszej Umowy będzie można użyć wyłącznie do celów administracyjnych i nie będzie miał żadnych skutków prawnych.

14.6 Całość Umowy. Niniejsza Umowa jest kompletnym i wyłącznym oświadczeniem o wzajemnym zrozumieniu stron oraz zastępuje i anuluje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy oraz komunikaty dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa jest produktem online, opartym na subskrypcji, i że w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta Trimble może wprowadzać zmiany w Usłudze. W takim przypadku Trimble odpowiednio zaktualizuje odpowiednią Dokumentację.

14.7 Siła wyższa. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek opóźnienia w wypełnianiu lub niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (z wyjątkiem nieuiszczania opłat), jeśli opóźnienie w wypełnianiu lub niewypełnienie wynika z nieprzewidzianych zdarzeń, które nastąpiły po wejściu w życie niniejszej Umowy i pozostających poza kontrolą danej Strony, takich jak strajk, blokada, wojna, akt terroryzmu, powstanie, zamieszki, pożar, wybuch, klęska żywiołowa, awaria lub ograniczenie zasilania lub sieci telekomunikacyjnych lub danych, atak typu „odmowa usługi”, embargo lub odmowa udzielenia zezwolenia przez agencję rządową („zdarzenie siły wyższej”). W przypadku zdarzenia siły wyższej druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona o jej wystąpieniu i szacowanym czasie trwania. Jeśli realizacja postanowień niniejszej Umowy opóźni się o więcej niż trzy (3) miesiące w wyniku zdarzenia siły wyższej, jedna Strona może rozwiązać Umowę powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie.

14.8 Podwykonawcy. Trimble może skorzystać z usług podwykonawców i zezwolić im na wykonywanie praw przyznanych Trimble w celu świadczenia Usługi na mocy niniejszej Umowy, pod warunkiem że Trimble pozostanie odpowiedzialna za (i) zgodność takiego podwykonawcy z warunkami niniejszej Umowy oraz (ii) za ogólne wykonanie Usługi zgodnie z wymogami niniejszej Umowy.

14.9 Niezależni Wykonawcy. Stronami niniejszej Umowy są niezależni wykonawcy. Nie istnieje żaden związek partnerski, joint venture, zatrudnienia, franczyzy lub agencji utworzonej niniejszym między stronami. Żadna ze stron nie będzie uprawniona do wiązania drugiej strony lub ponoszenia zobowiązań w imieniu drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

14.10 Prywatność danych Zasady dotyczące ochrony prywatności Trimble opublikowano na stronie https://www.tekla.com/privacy-notice i włączono do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie. Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych przez Trimble.

14.11 Kontrola eksportu. Poprzez korzystanie z Usługi Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji dotyczących eksportu i importu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych mających zastosowanie jurysdykcji. Bez ograniczania powyższego, (i) Klient oświadcza i gwarantuje, że nie jest wymieniony na żadnej liście stron zakazanych lub ograniczonych rządu USA lub znajduje się w (lub jest obywatelem) kraju, który podlega embargo rządu USA lub który został określony przez rząd USA jako kraj "wspierający terroryzm", (ii) Klient nie będzie (i nie zezwala na to żadnemu ze swoich użytkowników) używał swojego dostępu do Usługi lub korzystał z niej z naruszeniem jakiegokolwiek amerykańskiego embarga, zakazu lub ograniczenia wywozowego oraz (iii) Klient nie przesyłał do Usługi żadnych informacji kontrolowanych zgodnie z amerykańskimi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ruchu zbrojeniowego.

14.12 Wersje językowe. Jeśli występują rozbieżności między wersją angielska a inną wersją językową niniejszych postanowień, nadrzędna jest wersja angielska.

 

 

 

 

Załącznik do klauzuli dotycząćej przetwarzania danych w Warunkach korzystania z usługi dla Tekla Online services

Dodatki 1-3

Dodatek 1: Specyfikacja przetwarzania — formularz 1

Typ danych

Typ i cel (przedmiot) przetwarzania danych

Kategorie osób, których dotyczą dane

● Imię i nazwisko/Nazwa

● Telefon

● Adres e-mail

● Kraj

● Nazwa wyświetlana

● Organizacja

● Stanowisko

● Obraz

● Preferencje językowe

● Możliwe preferencje dotyczące usług

 

● Uwierzytelnianie użytkownika

● Zarządzanie uprawnieniami

● Świadczenie usług

● Obsługa klienta i konserwacja

● Komunikacja z użytkownikami

● Pracownicy klientów korporacyjnych.

● Wykonawcy i partnerzy klientów korporacyjnych.

● Użytkownicy końcowi aplikacji.

Dodatek 2: Rozwiązania techniczne i organizacyjne

W tym dodatku opisano rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz procedury , które musi zapewnić Podmiot przetwarzający dane w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych utworzonych, zebranych, otrzymanych lub pozyskanych w inny sposób. Podmiot przetwarzający dane będzie przechowywał dokumentację technicznych i organizacyjnych środków opisanych poniżej w celu ułatwienia audytów i zachowania dowodów.

Kontrola dostępu do obszarów przetwarzania

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie rozwiązania w celu zapobieżenia uzyskiwaniu przez nieupoważnione osoby dostępu do urządzeń do przetwarzania danych, w których dane osobowe są przetwarzane lub wykorzystywane. Do rozwiązań tych zaliczają się:

● ustanawianie stref bezpieczeństwa;

● ochrona i ograniczenie ścieżek dostępu;

● zabezpieczanie urządzeń do przetwarzania danych;

● ustanawianie zezwoleń na dostęp dla pracowników i osób trzecich, w tym do odpowiedniej dokumentacji;

● rejestrowanie, monitorowanie i śledzenie wszelkiego dostępu do centrum danych, w którym przechowywane są dane osobowe; oraz

● zabezpieczenie centrum danych, w którym przechowywane są dane osobowe, systemem alarmowym bezpieczeństwa i innymi właściwymi środkami ochrony.

Kontrola dostępu do systemów przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie rozwiązania w celu uniemożliwienia używania jego systemów przetwarzania danych przez nieupoważnione osoby. Do środków tych zaliczają się:

● automatyczne wylogowanie z terminalu użytkownika po upływie limitu czasu w przypadku bezczynności, identyfikator i hasło wymagane do ponownego otwarcia;

● automatyczne wyłączanie identyfikatora użytkownika w przypadku wprowadzenia kilku błędnych haseł, plik historii zdarzeń;poświęcenie poszczególnych terminali i/lub użytkowników terminali,

● polityka pracownicza dotycząca praw dostępu personelu do danych osobowych (w stosownych przypadkach), informowanie pracowników o ich obowiązkach i konsekwencjach naruszeń takich obowiązków w celu zapewnienia, że personel będzie uzyskiwać dostęp wyłącznie do danych osobowych i zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz szkolenie pracowników na temat ich obowiązków w zakresie ochrony prywatności;

● protokołowanie dostępu do platform przetwarzania danych; oraz

● w miarę możliwości stosowanie najnowocześniejszych technologii szyfrujących.

Kontrola dostępu do określonych obszarów mieszczących systemy przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający dane zobowiązuje się, że osoby uprawnione do korzystania z systemu przetwarzania danych mogą uzyskać dostęp do danych wyłącznie w zakresie objętym ich uprawnieniami dostępu (autoryzacją), a dane osobowe nie mogą być odczytywane, kopiowane ani modyfikowane bez zezwolenia. W tym celu stosowane są następujące środki:

● polityka pracownicza dotycząca praw dostępu do danych osobowych;

● przypisanie poszczególnych terminali i/lub użytkowników terminalu;

● w miarę możliwości monitorowanie działań osób, które usuwają, dodają lub modyfikują dane osobowe oraz regularna aktualizacja profili autoryzacji;

● wydawanie danych tylko upoważnionym osobom;

● zasady regulujące przechowywanie kopii zapasowych; oraz

● w miarę możliwości stosowanie najnowocześniejszych technologii szyfrujących.

Kontrola transmisji

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie środki w celu zapobieżenia odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych przez nieupoważnione strony podczas ich transmisji lub podczas transportu nośników danych. Do środków tych zaliczają się:

● stosowanie zapory firewall i technologii szyfrowania w celu ochrony bram i linii, przez które przekazywane są dane;

● w miarę możliwości rejestrowanie, monitorowanie i śledzenie wszystkich transmisji danych.

Kontrola wprowadzania

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie rozwiązania, aby mieć pewność, że istnieje możliwość sprawdzenia i ustalenia, czy dane osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych lub z nich usunięte. Do środków tych zaliczają się:

● uwierzytelnienie upoważnionego personelu; indywidualne poświadczenia uwierzytelniania, takie jak identyfikatory użytkownika, które po ich przypisaniu nie mogą zostać ponownie przypisane do innej osoby (w tym w późniejszym okresie);

● wykorzystanie kodów użytkownika (haseł) posiadających co najmniej osiem znaków lub maksymalną dozwoloną przez system liczbę i ich modyfikacja przy pierwszym użyciu;

● stosowanie polityki, zgodnie z którą wszyscy pracownicy przetwarzający dane mający dostęp do danych osobowych przetwarzanych dla klientów muszą resetować swoje hasła co najmniej raz w roku;

● zapewnienie, że drzwi do pomieszczeń mieszczących urządzenia do przetwarzania danych (sprzęt komputerowy i powiązane urządzenia) mogą zostać zamknięte;

● automatyczne wylogowywanie identyfikatora użytkownika (wymaganie ponownego wprowadzenia hasła w celu użycia odpowiedniej stacji roboczej), które nie było używane przez pewien czas; oraz

● elektroniczne rejestrowanie wprowadzania.

Kontrola pracy

Podmiot przetwarzający dane zapewnia, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z pisemnymi instrukcjami wydanymi przez eksportera. Do środków tych zaliczają się:

● wiążące zasady i procedury dotyczące pracowników podmiotu przetwarzającego dane, podlegające przeglądowi i zatwierdzaniu przez eksportera danych.

Podmiot przetwarzający dane zapewnia, że w przypadku przyjęcia środków bezpieczeństwa przez podmioty zewnętrzne, otrzyma on pisemny opis wykonanych działań, który gwarantuje zgodność przyjętych środków z niniejszym dokumentem. Ponadto podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie środki monitorowania administratorów systemów i zapewnia, aby działali oni zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Do środków tych zaliczają się:

● indywidualne wyznaczanie administratorów systemów;

● przyjęcie odpowiednich rozwiązań mających na celu rejestrowanie plików dziennika dostępu administratorów systemu i utrzymywanie ich w zabezpieczonej, dokładnej i niezmodyfikowanej postaci przez co najmniej sześć miesięcy; oraz

● prowadzenie aktualnej listy z informacjami identyfikującymi odpowiednich administratorów systemu i niezwłoczne udostępnianie jej administratorom danych na żądanie.

Kontrola dostępności

Podmiot przetwarzający dane implementuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą. Do środków tych zaliczają się:

● nadmiarowość infrastruktury w celu zapewnienia, że dostęp do danych może zostać przywrócony w ciągu siedmiu dni oraz tworzenie kopii zapasowych co najmniej raz na tydzień;

● regularna kontrola wszystkich wdrożonych i opisanych tutaj rozwiązań bezpieczeństwa;

● wszelkie wykryte incydenty związane z bezpieczeństwem są rejestrowane wraz ze wskazaniem procedur odzyskiwania danych oraz osoby, która je przeprowadziła; oraz

● plany naprawy po awarii.

Administratorzy systemów podmiotu przetwarzającego dane (w stosownych przypadkach):

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie środki monitorowania administratorów systemów i zapewnia, aby działali oni zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Do środków tych zaliczają się:

● indywidualne wyznaczanie administratorów systemów;

● przyjęcie odpowiednich rozwiązań mających na celu rejestrowanie plików dziennika dostępu administratorów systemu i utrzymywanie ich w zabezpieczonej, dokładnej i niezmodyfikowanej postaci przez co najmniej sześć miesięcy; oraz

● prowadzenie aktualnej listy z informacjami identyfikującymi administratora systemu (np. imię, nazwisko, funkcja lub obszar organizacyjny) oraz przypisanymi zadaniami i niezwłoczne udostępnianie jej eksporterom danych na żądanie.

 

Dodatek 3: Lista podwykonawców przetwarzania

Nazwa podwykonawcy przetwarzania

Adres

Zabezpieczenia zgodnie z art. 44–50 RODO

10Duke Software Ltd.

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, Finland

Umowa o przetwarzanie danych, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej 2010/87/UE

Amazon Web Services, Inc.

440 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109, USA

Umowa o przetwarzanie danych; certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Atlassian Pty Ltd

1098 Harrison Street, San Francisco, CA94103, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

eCraft Oy Ab

Säterinportti, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Marketo, Inc.

901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA, 94055, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Microsoft Inc.

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Nixu Corporation

Keilaranta 15, 02151 Espoo, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Sumo Logic, Inc

305 Main Street, Redwood City, CA 94063, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Trimble Inc

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Umowa o przetwarzanie danych, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej 2010/87/UE

Trimble Solutions Oy

Metsänpojankuja 1 02130 ESPOO, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Wunder Oy

Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Umowa o przetwarzanie danych