WARUNKI SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA TEKLA

Oprogramowanie i usługi firmy Trimble Solutions Corporation (fińskiej spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze identyfikacyjnym przedsiębiorstwa ID 0196634-1; „Trimble”) podlega standardowym postanowieniom i warunkom Trimble dołączonym do tej oferty.

NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE NINIEJSZA OFERTA I CENY W NIEJ ZAWARTE ZOSTAŁY OPRACOWANE ODNOŚNIE DO I NA PODSTAWIE POSTANOWIEŃ TRIMBLE ZAMIESZCZONYCH NA KOLEJNYCH STRONACH NINIEJSZEJ OFERTY. NINIEJSZA OFERTA I KAŻDA REALIZACJA PRZEZ TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION NA JEJ PODSTAWIE JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ.. WSZELKIE WARUNKI NAŁOŻONE PRZEZ KLIENTA W ZWIĄZKU Z KAŻDYM ZAMÓWIENIEM ZAKUPU, POTWIERDZENIEM LUB AKCEPTACJĄ NINIEJSZEJ OFERTY LUB MAJĄCE NA CELU MODYFIKACJĘ, ZASTĄPIENIE, UZUPEŁNIENIE LUB INNĄ ZMIANĘ NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ ZOSTAJĄ ODRZUCONE I NIE BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION, CHYBA ŻE ZOSTANĄ W SPOSÓB WYRAŹNY ZAAKCEPTOWANE NA PIŚMIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION. Jeśli występują rozbieżności między wersją angielska a inną wersją językową niniejszych postanowień, nadrzędna jest wersja angielska.

Akceptacja i zamówienia

„Autoryzowany dystrybutor ” oznacza spółkę stowarzyszoną Trimble, autoryzowanego sprzedawcę Trimble lub partnera wyznaczonego przez Trimble, np. integratora lub dostawca sprzętu, oraz jak określono w tej ofercie oraz w powiązanym formularzu zamówienia.

Oferty Autoryzowanego dystrybutora nie są wiążące, chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie. Składając zamówienie u Autoryzowanego dystrybutora, Klient potwierdza akceptację niniejszych postanowień. Zamówienia są akceptowane przez Autoryzowanego dystrybutora jako ważne i wiążące w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Zamówień nie można anulować z żadnej przyczyny bez uprzedniej pisemnej zgody Autoryzowanego dystrybutora.

Ceny, fakturowanie, warunki płatności i podatki

Opłaty i ceny zamieszczono w niniejszej ofercie. Klient uiści płatność w walucie wskazanej na fakturze. Autoryzowanemu dystrybutorowi przysługuje prawo potrącenia płatności z wcześniejszych sald zadłużenia na koncie Klienta. Autoryzowany dystrybutor ma prawo dostosowywać swoje ceny i wszelkie opłaty cykliczne od początku każdego roku kalendarzowego. Autoryzowany dystrybutor powiadomi Klienta o dostosowanych opłatach i cenach z odpowiednim wyprzedzeniem i nigdy nie mniej niż trzydzieści (30) dni przed końcem danego roku kalendarzowego.

Pierwszy okres fakturowania w ramach konserwacji, subskrypcji cyklicznych lub licencji partnera będzie określony na fakturze. Początkowy okres subskrypcji cyklicznych licencji i usług opartych na subskrypcji, takich jak Licencje oparte na używaniu lub Licencje Partnera, a także wszelkie inne uzgodnione Usługi konserwacyjne, wygaśnie wraz z końcem bieżącego Okresu subskrypcji lub Okresu konserwacji, po czym okres zostanie automatycznie odnowiony na i) kolejny rok kalendarzowy lub ii) okresu subskrypcji równy pierwszemu okresowi (stosownie do przypadku) zgodnie z aktualnymi wówczas cenami Trimble. Usługi konserwacyjne, subskrypcje cykliczne i Licencje Partnera są fakturowane corocznie, z góry.

Warunki płatności określono w niniejszej ofercie. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki płatności to trzydzieści (30) dni netto od daty faktury. Autoryzowany dystrybutor zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek od wszelkich zaległych kwot należnych Autoryzowanemu dystrybutorowi zgodnie z niniejszymi warunkami w wysokości 1,5% miesięcznie (lub według najwyższej stawki zgodnej z prawem, jeśli jest niższa niż wspomniana wartość odsetek), naliczanych od daty wymagalności tych kwot do daty otrzymania przez nas pełnej płatności. Jeśli zwłoka w płatności uzgodnionych opłat wynosi trzydzieści (30) dni lub więcej, oprócz innych praw lub środków prawnych przysługujących Autoryzowanemu dystrybutorowi, Autoryzowany dystrybutor zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw produktów i świadczenia usług, bez ponoszenia odpowiedzialności, do momentu pełnej płatności takich kwot.

Ceny przedstawione przez Autoryzowanego dystrybutora nie zawierają obowiązujących podatków od sprzedaży, podatku od wartości dodanej (VAT), opłat eksportowych lub importowych, kosztów transportu lub ubezpieczeń, opłat celnych, podatków majątkowych ani podobnych opłat, a odpowiedzialność za uregulowanie wszystkich tych opłat ponosi Klient. O ile Klient nie przekaże Autoryzowanemu dystrybutorowi upoważnienia do bezpośredniej zapłaty lub certyfikatu zwolnienia ważnego w jurysdykcji, do której dostarczony zostanie produkt lub usługa, Klient zapłaci Autoryzowanemu dystrybutorowi wszelkie podatki i opłaty państwowe, które Autoryzowany dystrybutor ma obowiązek pobrać lub zapłacić w momencie sprzedaży lub dostawy produktu lub usługi.

Autoryzowany dystrybutor ma prawo do kontroli kredytu Klienta i zmiany warunków płatności Klienta, a także może w dowolnej chwili zażądać płatności z góry, zadowalającego zabezpieczenia (takiego jak, między innymi, potwierdzona, nieodwołalna, akceptowana przez nas akredytywa) lub gwarancji bezzwłocznej płatności przed dostawą lub aktywacją usługi.

Licencje na oprogramowanie

Całe oprogramowanie podlega licencji lub jest dostarczane jako usługa i nie jest sprzedawane. Oprogramowanie podlega osobnym umowom dostarczonym przez Trimble w związku z Oprogramowaniem, włączając w to, między innymi, wszelkie licencje na oprogramowanie, przewodniki po produktach, instrukcje obsługi lub inną dokumentację (taką jak Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”), Warunki używania lub Warunki korzystania z usług) (zbiorczo „Umowy z użytkownikiem”). Zgadzają się Państwo być związanymi takimi Umowami z użytkownikiem.  W razie sprzeczności lub niezgodności między niniejszymi Postanowieniami a postanowieniami Umowy z użytkownikiem, zastosowanie będą miały postanowienia Umowy z użytkownikiem. Żadne z niniejszych Postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek praw do używania lub licencji na używanie Oprogramowania w sposób lub w celu, które nie zostały wyraźnie dozwolone obowiązującą Umową z użytkownikiem.

Dostawa oprogramowania

Całe oprogramowanie podlega licencji lub jest dostarczane jako usługa. Tytuł do oprogramowania przysługuje Trimble lub jej licencjodawcom. W zakresie, w jakim Klient kupi oprogramowanie w celu jego lokalnej instalacji w systemach Klienta, oprogramowanie zostanie dostarczone Klientowi w formie elektronicznej poprzez udostępnienie produktu do pobrania z serwera Trimble. W poszczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić, że oprogramowanie zostanie dostarczone do Klienta na fizycznym nośniku. Trimble ma prawo do dostarczania tymczasowych uprawnień licencyjnych, dopóki Trimble lub (odpowiednio) jej Autoryzowany dystrybutor nie otrzyma od Klienta pełnej płatności dotyczącej danego zamówienia. Trimble dostarczy uprawnienia na cały okres licencji w odniesieniu do każdego zamówienia dopiero po dokonaniu pełnej płatności przez Klienta dotyczącej każdego zamówienia. Jeśli Klient zakupi oprogramowanie jako usługę lub rozwiązania chmurowe, Trimble zapewni mu dostęp do oprogramowania przez Internet lub przy użyciu innych środków zdalnych.

Terminy dostaw zostaną ustalone, gdy Trimble przyjmie Państwa zamówienie na piśmie. Klient przeprowadzi wystarczające testy jakości wyników i działania oprogramowania z zastosowaniem danych testowych Klienta przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania.

Poniższe znajduje zastosowanie do Licencji opartych na użytkowaniu:

Trimble ma prawo do odcięcia dostępu do Usługi licencji opartej na użytkowaniu w ciągu 14 (czternastu) dni od rozwiązania umowy. Licencje oparte na użytkowaniu są fakturowane co miesiąc z dołu, zgodnie z raportami Trimble dotyczącymi monitorowania użytkowania i cenami fakturowymi przedstawionymi powyżej. Okres fakturowania rozpoczyna się 26. dnia miesiąca poprzedzającego i kończy 25. dnia następnego miesiąca.

Poniższe postanowienia dotyczą produktów e-learningowych:

Dostarczanie Klientowi kursów e-learningowych podlega Warunkom korzystania z usług i platformy online Trimble. Kurs e-learningowy jest ważny przez 90 dni począwszy od daty dostawy.

Dotyczy produktów Trimble Connect:

Umowa oraz dostawa produktów i świadczenie usług odnoszące się do niniejszej klauzuli podlegają poniższym postanowieniom: Warunki korzystania z usługi Trimble, które można znaleźć na stronie https://connect.trimble.com/terms_of_service.html