POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA TEKLA

Oprogramowanie i usługi Trimble Solutions Corporation (prywatnej, fińskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej pod numerem 0196634-1; „Trimble”) podlegają standardowym postanowieniom Trimble załączonym do niniejszej wyceny.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZA WYCENA I CENY W NIEJ ZAWARTE ZOSTAŁY OPRACOWANE ODNOŚNIE DO I NA PODSTAWIE POSTANOWIEŃ TRIMBLE ZAMIESZCZONYCH NA KOLEJNYCH STRONACH TEJ WYCENY. ZGODNIE Z POWYŻSZYM NINIEJSZA WYCENA I DOWOLNA REALIZACJA PRZEZ TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO TYCH POSTANOWIEŃ. WSZELKIE WARUNKI NAŁOŻONE PRZEZ KLIENTA W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM ZAMÓWIENIEM, POTWIERDZENIEM LUB AKCEPTACJĄ TEJ WYCENY ALBO MAJĄCE NA CELU MODYFIKACJĘ, ZASTĄPIENIE, UZUPEŁNIENIE LUB INNĄ ZMIANĘ NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ ZOSTAJĄ ODRZUCONE I NIE BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION, O ILE NIE ZOSTANĄ ZAAKCEPTOWANE W SPOSÓB WYRAŹNY NA PIŚMIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION.

Akceptacja i zamówienia

„Autoryzowany dystrybutor” oznacza podmiot stowarzyszony Trimble, autoryzowanego sprzedawcę Trimble lub zewnętrznego partnera, któremu firma Trimble przyznała ten tytuł, takiego jak integrator lub dostawca sprzętu.
Wyceny Autoryzowany dystrybutor nie są wiążące, o ile nie określono inaczej na piśmie. Składając zamówienie w firmie, Klient potwierdza akceptację niniejszych postanowień. Zamówienia są akceptowane przez Autoryzowany dystrybutor jako ważne i wiążące po przekazaniu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Zamówień nie można anulować z żadnej przyczyny bez uprzedniej pisemnej zgody Autoryzowany dystrybutor.

Ceny, fakturowanie, warunki płatności i podatki

Opłaty i ceny zamieszczono w niniejszej wycenie. Klient uiści płatność w walucie przedstawionej na fakturze. Autoryzowany dystrybutor jest upoważniona do odliczenia płatności od wcześniejszych sald zadłużenia na koncie Klienta. Autoryzowany dystrybutor ma prawo do dostosowywania cen i wszelkich opłat cyklicznych od początku każdego roku kalendarzowego. Autoryzowany dystrybutor powiadomi Klienta o dostosowanych opłatach i cenach z odpowiednim wyprzedzeniem i nigdy na mniej niż 30 (trzydzieści) dni przed końcem danego roku kalendarzowego.
Pierwszy okres fakturowania za usługi serwisowe, subskrypcje cykliczne lub Licencję Partnera będzie rozpoczynał się na początku miesiąca kalendarzowego po dacie zakupu i trwał do końca bieżącego roku. Usługi serwisowe, subskrypcje cykliczne i Licencja Partnera zostaną automatycznie przedłużone na kolejny rok kalendarzowy, o ile nie zostaną anulowane. Usługi serwisowe, subskrypcje cykliczne i Licencje Partnera są fakturowane corocznie, z góry.
Warunki płatności wyszczególniono w niniejszej wycenie. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność musi zostać uiszczona w całości w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty na fakturze. Autoryzowany dystrybutor zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za wszystkie zaległe sumy należne Autoryzowany dystrybutor z mocy tych postanowień w wysokości 1,5% miesięcznie (lub według najwyższej stawki zgodnej z prawem, jeśli jest niższa niż wspomniana wartość odsetek), przy czym będą one naliczane od daty wymagalności tych sum do daty otrzymania pełnej kwoty płatności. Jeśli uiszczenie uzgodnionych opłat opóźniło się o 30 (trzydzieści) dni lub więcej, dodatkowo względem dowolnych innych swoich praw lub zadośćuczynień Autoryzowany dystrybutor zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw produktów i świadczenia usług bez ponoszenia odpowiedzialności, dopóki zaległe płatności nie zostaną w całości uregulowane.
Ceny przedstawione przez Autoryzowany dystrybutor nie zawierają mających zastosowanie podatków od sprzedaży, podatku VAT, opłat eksportowych lub importowych, kosztów transportu lub ubezpieczeń, opłat celnych, podatków majątkowych ani podobnych opłat, przy czym uiszczenie wszystkich takich opłat jest obowiązkiem Klienta. O ile Klient nie przekaże Autoryzowany dystrybutor upoważnienia do bezpośredniej zapłaty lub certyfikatu zwolnienia ważnego w jurysdykcji dostawy produktu lub świadczenia usługi, Klient zapłaci firmie Autoryzowany dystrybutor wszystkie podatki i opłaty rządowe, które Autoryzowany dystrybutor ma obowiązek pobrać lub zapłacić po sprzedaży lub dostawie produktu lub usługi.
Autoryzowany dystrybutor ma prawo do rewizji kredytu Klienta i zmiany obowiązujących go warunków płatności, a także może w dowolnej chwili zażądać płatności z góry, zadowalających zabezpieczeń (takich jak potwierdzona, nieodwołalna, akceptowana przez nas akredytywa) albo gwarancji bezzwłocznej płatności przed dostawą lub aktywacją usługi.

Licencje na oprogramowanie

Całe oprogramowanie jest licencjonowane lub dostarczane jako usługa, a nie sprzedawane. Oprogramowanie podlega osobnym umowom dostarczonym przez firmę Trimble w związku z nim, w tym dotyczącym wszelkich licencji na oprogramowanie, przewodników po produktach, instrukcji obsługi albo innej dokumentacji (takiej jak Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania („EULA”), Warunki używania lub Warunki korzystania z usług) (zbiorczo „Umowy z użytkownikiem”). Klient zgadza się przestrzegać postanowień takich Umów z użytkownikiem. W razie niezgodności lub konfliktu między tymi Postanowieniami a postanowieniami Umowy z użytkownikiem zastosowanie będą miały postanowienia Umowy z użytkownikiem. Żadne z niniejszych Postanowień nie przyznaje jakichkolwiek praw do używania ani licencji na używanie Oprogramowania w sposób lub w celu, które nie zostały opisane wyraźnie w stosownej Umowie z użytkownikiem.

Dostawa oprogramowania

Całe oprogramowanie jest licencjonowane lub dostarczane jako usługa. Tytuł do oprogramowania pozostaje własnością firmy Trimble lub jej licencjodawców. W zakresie wynikającym z zakupu oprogramowania przez Klienta do lokalnej instalacji w systemach Klienta, oprogramowanie zostanie dostarczone Klientowi w formie elektronicznej poprzez udostępnienie produktu do pobrania z serwera firmy Trimble. W poszczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić, że oprogramowanie zostanie dostarczone do Klienta na fizycznym nośniku. Trimble ma prawo do dostarczania tymczasowych uprawnień licencyjnych, dopóki firma Trimble lub jej Autoryzowany dystrybutor (zależnie od tego, co ma zastosowanie) nie otrzyma od Klienta całej płatności za dane zamówienia. Firma Trimble dostarczy uprawnienia na cały okres licencjonowania związany z wszystkimi zamówieniami dopiero wtedy, gdy Klient w całości opłaci każde zamówienie. Jeśli Klient zakupi oprogramowanie jako usługę lub rozwiązania chmurowe, Trimble zapewni mu dostęp do oprogramowania przez Internet lub przy użyciu innych środków zdalnych.
Terminy dostaw zostaną ustalone, gdy firma Trimble zaakceptuje zamówienie na piśmie. Klient przeprowadzi wystarczające testy jakości wyników i działania oprogramowania z zastosowaniem własnych danych testowych, zanim rozpocznie użytkowanie oprogramowania.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do Licencji opartych na wykorzystaniu:

Usługa licencjonowania oparta na wykorzystaniu jest sprzedawana jako rozszerzenie istniejącej umowy serwisowej dotyczącej licencji stałych, o ile wszystkie licencje stałe klienta są objęte planem serwisowym. Jeśli umowa serwisowa dotycząca licencji stałych zostanie rozwiązana lub jeśli licencje zostaną wykluczone z serwisowania, ważność Usługi licencjonowania opartej na wykorzystaniu wygaśnie. Trimble ma prawo do odcięcia dostępu do Usługi licencjonowania w oparciu o wykorzystanie w ciągu 14 (czternastu) dni od rozwiązania umowy. Licencje oparte na wykorzystaniu są rozliczane co miesiąc z dołu, zgodnie z raportami Trimble dotyczącymi monitorowania wykorzystania i cenami przedstawionymi powyżej. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się 26. dnia miesiąca poprzedzającego i kończy 25. dnia następnego miesiąca.

Poniższe postanowienia dotyczą produktów e-learningowych:

Dostarczanie Klientowi szkoleń e-learningowych podlega Warunkom korzystania z usług i platformy online firmy Trimble. Szkolenie e-learningowe jest ważne przez 90 dni od daty dostawy.

Poniższe postanowienia dotyczą produktów Trimble Connect:

Umowa oraz dostawa produktów i świadczenie usług odnoszące się do tej klauzuli podlegają postanowieniom wymienionym poniżej. Są to: Warunki korzystania z usług Trimble, które można przeczytać na stronie https://community.trimble.com/docs/DOC-10003-terms-of-service
Oprócz powyższych warunków, do użytkowania Trimble Connect zastosowanie mają poniższe postanowienia:
1. Klient ma prawo do liczby licencji określonej na Formularzu zamówienia.
2. Licencja Trimble Connect zezwala Klientowi na przekroczenie licencjonowanej liczby w Okresie licencjonowania.
3. Po zakończeniu Okresu licencjonowania Trimble analizuje dane i statystyki związane z wykorzystaniem Trimble Connect przez Klienta, aby ocenić jego rzeczywiste potrzeby licencyjne dotyczące Trimble Connect w następnym Okresie licencjonowania.
4. Trimble zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia dostępu Klienta do Trimble Connect, jeśli Klient nie zgodzi się na kwotę opartą na analizach rzeczywistego wykorzystania.

Poniższe postanowienia dotyczą produktów Trimble Vico:

Niniejsza Umowa oraz dostawa produktów i świadczenie usług podlegają wymienionym poniżej postanowieniom dotyczącym produktów i usług VICO przedstawionych w tej Umowie. Są to:
1. Postanowienia Trimble dotyczące sprzedaży, które można przeczytać na stronie http://www.trimble.com/support/terms_of_sale.aspx.
2. Postanowienia Trimble dotyczące Usług serwisowych i Pomocy technicznej, które można przeczytać na stronie http://gcinfo.trimble.com/SSMTerms.
3. Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Trimble, którą można przeczytać na stronie http://gcinfo.trimble.com/Trimble-End-User-License-Agreement.