POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I WSPARCIA OPROGRAMOWANIA TEKLA (ref. Postanowienia-dotyczące-konserwacji-Tekla-2020)

Niniejsze postanowienia dotyczące konserwacji i wsparcia oprogramowania Tekla („Warunki”) odnoszą się do wszelkich usług konserwacji i wsparcia, które będą świadczone przez Trimble Solutions Corporation, (fińską spółkę prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze identyfikacyjnym przedsiębiorstwa 0196634-1; „ Trimble”) w odniesieniu do licencjonowanego oprogramowania Tekla („Oprogramowanie”).

Postanowienia zawsze uzupełniają ważną Umowę licencyjną użytkownika końcowego dotyczącą oprogramowania Tekla („EULA”) i są od niej zależne. EULA (patrz EULA-Tekla-2018) zawiera definicje i podstawowe postanowienia regulujące prawa i obowiązki Stron, np. dotyczące Praw własności intelektualnej i Udzielenia licencji, Ograniczonej gwarancji i Wyłączenia gwarancji, a także Przetwarzania danych osobowych i Warunków ogólnych, a takie postanowienia mają zastosowanie do wszelkich Usług konserwacji i wsparcia świadczonych na podstawie niniejszych Postanowień.

Niniejsze Postanowienia i Formularz zamówienia związane z subskrypcją Konserwacji i wsparcia stanowią stanowią wiążącą umowę między Trimble lub Autoryzowanym dystrybutorem z jednej strony a organizacją subskrybującą Usługi konserwacji i wsparcia („Państwo” lub „ Klient”) z drugiej strony („Umowa”). Dodatkowe postanowienia w dokumentacji zamówienia Klienta lub wszelkie inne powiązane postanowienia dotyczące Klienta, które są sprzeczne z Umową, nie będą w żadnych okolicznościach wiążące dla Trimble, chyba że zostanie to uzgodnione w sposób wyraźny na piśmie przez Trimble i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Trimble.

Trimble zastrzega sobie prawo do okresowego uaktualniania i zmiany niniejszych Postanowień według własnego uznania. Poprawione Postanowienia wejdą w życie po zaakceptowaniu ich przez Klienta. Odnowienie Okresu konserwacji będzie zależeć od zaakceptowania przez Klienta ewentualnych aktualizacji niniejszych Postanowień. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmienionych Postanowień, zgodnie z powiadomieniem Trimble Umowa może zostać rozwiązana, jak określono w Ustępie 6.2 poniżej. Trimble może również wprowadzić na rynek Główne wydanie zgodnie ze zaktualizowaną umową EULA i zaktualizowanymi Postanowieniami. Jeśli Klient nie zaakceptuje ewentualnej zmienionej umowy EULA i ewentualnych zmienionych Postanowień związanych z Wydaniem głównym, nie będzie miał on dostępu do Wydania głównego. Jeśli występują rozbieżności między wersją angielska a inną wersją językową niniejszych postanowień, nadrzędna jest wersja angielska.

1    Definicje

1.1    Oprócz definicji zawartych w niniejszych Postanowieniach używane są tu również definicje zawarte w Klauzuli 1. umowy EULA.

1.2    „Poprawka” oznacza środek naprawczy wygenerowany w postaci wydania podrzędnego Oprogramowania, który naprawia Błąd (w tym między innymi obejścia, aktualizacje, poprawki, wymiany modeli i łaty). Trimble może według własnego uznania zmodyfikować Dokumentację, aby usunąć z niej nieścisłości lub opisać zmiany, modyfikacje lub udoskonalenia Oprogramowania.

1.3    „Konserwacja” oznacza usługi konserwacyjne i starania podjęte przez Trimble, zmierzające do skorygowania i dodania funkcji do Oprogramowania, co może być wynikiem przekazania przez Klienta informacji zwrotnej oraz/lub zgłoszenia przez Klienta problemów z pracą z bieżącą wersją/aktualnym wydaniem Oprogramowania lub wynikiem zastosowania przez Trimble środków naprawczych wobec zgłoszonego Błędu.

1.4    „Wsparcie” oznacza usługi wsparcia i starania Trimble lub (ewentualnie) Autoryzowanego dystrybutora Trimble, które wynikają bezpośrednio z reakcji na zgłoszenie Błędu przez Klienta.

2    Opis konserwacji i wsparcia

2.1    Z zastrzeżeniem zapłaty przez Klienta obowiązujących opłat konserwacyjnych związanych z Oprogramowaniem, Trimble zapewni Konserwację, a Trimble lub (ewentualnie) Autoryzowany dystrybutor Trimble zapewni Wsparcie w Okresie konserwacji w odniesieniu do każdego Głównego wydania, pod warunkiem powszechnej, komercyjnej dostępności Wydania głównego w sprzedaży.

2.2    Wydania główne. Trimble udostępni Klientowi każde nowe Wydanie główne, które Trimble, według własnego uznania, wyda podczas przedmiotowego rocznego Okresu konserwacji.

2.3    Wydania poprawione Trimble udostępni Klientowi każde nowe Wydanie podrzędne, które Trimble, według własnego uznania, wyda podczas przedmiotowego rocznego Okresu konserwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, (ewentualne) Wydania poprawione będą udostępniane przez Trimble wyłącznie w odniesieniu do dwóch najnowszych, okresowo dostępnych Wydań głównych.

2.4    Poprawki Trimble podejmie komercyjnie uzasadnione starania, aby dostarczyć Poprawki Błędów zgłoszonych przez Klienta i potwierdzonych przez Trimble. Drobne Poprawki mogą być łączone w jednej wersji do pobrania przez Internet. Wszelkie Poprawki dostarczone na mocy niniejszych Postanowień podlegają postanowieniom umowy EULA.

2.5    Wsparcie za pośrednictwem poczty e-mail. Trimble  lub ewentualny Autoryzowany dystrybutor Trimble będą utrzymywać adres e-mail w wyraźnym celu zapewnienia Wsparcia. Trimble podejmie starania, aby odpowiedzieć na wszystkie żądania Wsparcia w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania żądania. Ponadto Trimble dostarczy Klientowi pocztą elektroniczną informacje o dostępności nowych aktualizacji.

2.6    Wsparcie przez telefon Trimble lub ewentualnie Autoryzowany dystrybutor Trimble będą utrzymywać linię telefoniczną na potrzeby Wsparcia działającą w zwykłych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt lokalnych.

3    Wyłączenia

3.1    Konserwacja lub Wsparcie do Oprogramowania nie obejmują usuwania Błędów wynikających z: (i) oprogramowania lub sprzętu osób trzecich lub jakiegokolwiek połączenia Oprogramowania z innym oprogramowaniem; (ii) wszelkich modyfikacji Oprogramowania wprowadzone przez osoby inne niż Trimble; (iii) używania Oprogramowania przez Klienta w sposób niezgody z Dokumentacją; lub (iv) używania Oprogramowania na komputerach lub w systemach operacyjnych innych niż określone przez Trimble. Ponadto Konserwacja nie obejmuje Błędów, które nie wpływają w istotny, negatywny sposób na działanie Oprogramowania lub jakiegokolwiek wydania Oprogramowania, które nie jest już objęte Konserwacją.

3.2    Wsparcie może zostać ograniczone: (i) przez zdolność Trimble do odtworzenia Błędu w jej środowisku sprzętowym/programowym, które w wielu przypadkach nie może zawierać identycznych technologii sprzętowych lub programowych jak technologie używane przez Klienta; lub (ii) przez zdolność Klienta do zapewnienia Trimble dostępu do środowiska sprzętowego/programowego Klienta (jeśli nie jest takie samo jak środowisko produkcyjne Trimble) będącego odpowiednim odwzorowaniem środowiska, w którym wystąpił Błąd.

3.3    Wsparcie nie obejmuje rozwiązywania problemów lub określenia źródła Błędu, tj. czy wynika on z działania aplikacji Klienta, czy z Oprogramowania. działania aplikacji Klienta, czy z Oprogramowania. Wsparcie nie obejmuje pytań związanych z praktykami lub technikami projektowania i wdrażania, często zwanych pytaniami „jak”.

4    Obowiązki Klienta

4.1    Klient winien wyznaczyć główną osobę do kontaktów w sprawie Wsparcia (Administratora), która będzie osobą, od której Trimble będzie otrzymywać zgłoszenia eskalacji dotyczące ewentualnych Błędów. Klient winien powiadomić Trimble o wszelkich zmianach takiej osoby.

4.2    Klient zgadza się zgłaszać wszystkie podejrzewane Błędy wyznaczonemu personelowi Wsparcia ds. Oprogramowania. Klient zgadza się podejmować uzasadnione starania, aby pomóc Trimble w jej pracach zmierzających do opracowania Poprawek potwierdzonych Błędów zgłoszonych przez Klienta. Klient zainstaluje wszelkie odpowiednie Poprawki na własny koszt. W ramach wszelkich kontaktów z wyznaczonym personelem Wsparcia dla Oprogramowania Klient zgadza się dostarczać następujące informacje wraz z każdą prośbą o Wsparcie: poziom ważności, nazwa Klienta, Klucz licencyjny, numer wersji/wydania oraz możliwie najdokładniejszy opis wymagań dotyczących wsparcia, w tym informacje o środowisku sprzętowym/programowym Klienta, a także częstotliwości i czasie trwania wszelkich problemów technicznych związanych z żądaniem Wsparcia.

5    Płatność

5.1    Opłata konserwacyjna przypada do zapłaty raz w roku z góry po wystawieniu faktury przez Trimble lub ewentualnie jej Autoryzowanego dystrybutora.

5.2    Opłata konserwacyjna jest określona w aktualnym cenniku Trimble lub ewentualnie jej Autoryzowanego dystrybutora.

5.3    Trimble ma prawo do skorygowania, bez dalszych powiadomień, opłat konserwacyjnych od początku każdego roku kalendarzowego. Jeśli Trimble rozszerzy zakres Konserwacji lub Wsparcia i spowoduje to znaczny wzrost opłat ponoszonych przez Klienta, Klient może zaniechać pozyskania takiego rozszerzonego zakresu usług za pisemnym powiadomieniem przekazanym w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia dotyczącego podwyższenia opłat konserwacyjnych. W takim przypadku zakres i opłaty z tytułu Konserwacji i Wsparcia zostaną utrzymane na poprzednim poziomie aż do upływu następnego Okresu konserwacji.

5.4    Jeśli Klient nie zakupił Konserwacji i Wsparcia od pierwszego dnia ważności licencji na Oprogramowanie objęte Konserwacją, wszelkie kolejne zamówienia Konserwacji i Wsparcia będą podlegać płatności przez Klienta obowiązujących opłat konserwacyjnych, z mocą wsteczną, za cały Okres licencji, zgodnie z cennikiem Trimble obowiązującym w danym czasie.

5.5    Jeśli zwłoka w płatności opłat wynosi trzydzieści (30) dni lub więcej, oprócz innych praw lub środków prawnych przysługujących Trimble (włączając w to między innymi prawa do rozwiązania umowy określone w niniejszym dokumencie), Trimble zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konserwacji i Wsparcia, bez ponoszenia odpowiedzialności, do momentu dokonania pełnej płatności.

6    Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

6.1    O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, Okres konserwacji pokrywać się będzie z ustalonym Okresem subskrypcji. W odniesieniu do licencji wieczystych wstępny Okres konserwacji rozpocznie się na początku miesiąca kalendarzowego następującego po dacie zakupu i będzie trwał do końca bieżącego roku kalendarzowego.

6.2    Okres konserwacji oraz niniejsza umowa zostaną automatycznie odnowione na kolejny okresy i) roku kalendarzowego lub ii) Okresu subskrypcji (stosownie do przypadku) pod warunkiem dokonania opłaty za usługi konserwacyjne przez Klienta zgodnie z aktualnymi wówczas cenami Trimble i zaakceptowania przez klienta możliwych aktualizacji tych Warunków. Uiszczenie przez Klienta opłaty konserwacyjnej i przedłużenie Okresu konserwacji — po otrzymaniu powiadomienia od Trimble o zmianie niniejszych Postanowień — zostanie uznane za akceptację takich zmian przez Klienta. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmienionych Postanowień, każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem w momencie upływu danego Okresu konserwacji przez przekazanie pisemnego zawiadomienia o tym fakcie drugiej stronie. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania ważnej przyczyny poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy co najmniej trzydzieści (30) dni przed upływem bieżącego Okresu konserwacji. Ponadto, Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron na piśmie w razie poważnego naruszenia postanowień przez drugą Stronę, które nie zostanie naprawione przez trzydzieści (30) dni od daty pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu przekazanego przez Stronę, która nie dopuściła się naruszenia.

7    Ograniczenie odpowiedzialności

7.1    TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, UTRATY KORZYŚCI, UTRATY PRODUKCJI, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOSZTÓW OPÓŹNIEŃ, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, AWARII MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ANI WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, SZKÓD ZWIĄZANYCH Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE LUB WTÓRNYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY, W WYNIKU UMOWY, DELIKTU (W TYM NIEDBALSTWA), ZABEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI BYLI Z GÓRY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

7.2    MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA TRIMBLE I JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKROCZY OPŁAT KONSERWACYJNYCH RZECZYWIŚCIE UISZCZONYCH PRZEZ KLIENTA W DANYM OKRESIE KONSERWACJI.

8    Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

8.1    Niniejsza Umowa jest interpretowana wyłącznie zgodnie z prawami Finlandii i takiemu prawu podlega bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa właściwego. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane bądź dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania Trimble (i) przez właściwe sądy powszechne w miejscu zamieszkania Klienta lub (ii) w drodze arbitrażu zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden arbiter. Miejscem arbitrażu będą Helsinki, Finlandia. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jako Informacje poufne. Niniejsza klauzula nie uniemożliwia Stronie uzyskania natychmiastowego tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od właściwego sądu, jeśli takie zabezpieczenie roszczeń jest niezbędne w celu ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Ponadto Trimble może wnieść roszczenie z tytułu bezspornych, należnych oraz niezapłaconych wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.