POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG SERWISOWYCH I POMOCY TECHNICZNEJ ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM TEKLA (patrz Postanowienia-dotyczące-serwisowania-Tekla-2018)

Niniejsze Postanowienia dotyczące Usług serwisowych i Pomocy technicznej do oprogramowania Tekla („Postanowienia”) mają zastosowanie do wszelkich i wszystkich Usług serwisowych i Pomocy technicznej, które mają być świadczone przez Trimble Solutions Corporation (fińską, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem 0196634-1; „Trimble”) w związku z licencjonowanymi programami Tekla („Oprogramowanie”).

Postanowienia zawsze uzupełniają ważną Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania Tekla („EULA”) i od niej zależne. EULA (patrz EULA-Tekla-2018) zawiera definicje i podstawowe postanowienia regulujące prawa i obowiązki Stron, np. dotyczące Praw własności intelektualnej i Przyznania licencji, Ograniczonej gwarancji i Wyłączenia gwarancji, a także Warunków ogólnych, a takie postanowienia mają zastosowanie do wszelkich Usług serwisowych i Pomocy technicznej świadczonych z mocy niniejszych Postanowień.

Te Postanowienia i Formularz zamówienia związane z subskrypcją Usług serwisowych i Pomocy technicznej stanowią wiążącą umowę między Trimble lub Autoryzowanym dystrybutorem z jednej strony a organizacją subskrybującą Usługi serwisowe i Pomocy technicznej („Klient”) z drugiej („Umowa”). Dodatkowe postanowienia w dokumentacji zamówienia Klienta lub wszelkie inne powiązane postanowienia dotyczące Klienta, które są sprzeczne z Umową, nie będą obowiązywać firmy Trimble, o ile nie zostanie to uzgodnione w sposób wyraźny na piśmie przez firmę Trimble i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Trimble.

Trimble zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany tych Postanowień wedle własnego uznania. Poprawione Postanowienia wejdą w życie po zaakceptowaniu ich przez Klienta. Odnowienie Okresu serwisowania będzie zależeć od zaakceptowania przez Klienta ewentualnych aktualizacji niniejszych Postanowień. Jeśli Klient nie zaakceptuje poprawionych Postanowień, zgodnie z powiadomieniem firmy Trimble Umowa może zostać rozwiązana, co opisano w Ustępie 6.2 poniżej. Trimble może również udostępnić Główne wydanie zgodnie ze zaktualizowaną umową EULA i zaktualizowanymi Postanowieniami. Jeśli Klient nie zaakceptuje ewentualnej poprawionej umowy EULA i ewentualnych poprawionych Postanowień związanych z Wydaniem głównym, nie będzie miał dostępu do Wydania głównego.

1 Definicje

1.1 Oprócz definicji zawartych w niniejszych Postanowieniach używane są tu również definicje przedstawione w Klauzuli 1. umowy EULA.
1.2 „Poprawka” oznacza środek zaradczy wygenerowany w postaci wydania podrzędnego Oprogramowania, który naprawia Błąd (są to między innymi obejścia, aktualizacje, poprawki i wymiany modeli). Trimble może wedle własnego uznania zmodyfikować Dokumentację, aby usunąć z niej niedokładności albo opisać zmiany, modyfikacje lub udoskonalenia Oprogramowania.
1.3 „Serwisowanie” oznacza usługi serwisowe i wysiłki Trimble zmierzające do rewizji i dodania funkcji Oprogramowania w wyniku przekazania przez Klienta opinii lub zgłoszenia problemów z pracą z bieżącą wersją/aktualnym wydaniem Oprogramowania albo takie, które mogą wynikać z usunięcia przez Trimble zgłoszonego Błędu.
1.4 „Pomoc techniczna” oznacza usługi pomocy technicznej i wysiłki Trimble lub Autoryzowanego dystrybutora Trimble (w zależności od tego, co ma zastosowanie), które wynikają bezpośrednio z reakcji na zgłoszenie Błędu przez Klienta.

2 Opis usług serwisowych i pomocy technicznej

2.1 Po uiszczeniu przez Klienta odpowiednich opłat serwisowych związanych z Oprogramowaniem Trimble zapewni usługi Serwisu, a także Trimble lub Autoryzowany dystrybutor firmy Trimble (zależnie od tego, co ma zastosowanie) zapewni Pomoc techniczną w Okresie serwisowania w odniesieniu do każdego Głównego wydania pod warunkiem powszechnej, komercyjnej dostępności Wydania głównego w sprzedaży.
2.2 Wydania główne. Trimble udostępni Klientowi każde nowe Wydanie główne, które Trimble wedle własnego uznania upublicznia podczas rocznego Okresu serwisowania.
2.3 Wydania podrzędne. Trimble udostępni Klientowi każde nowe Wydanie podrzędne, które Trimble wedle własnego uznania upublicznia podczas rocznego Okresu serwisowania. Dla rozwiania wątpliwości Wydania podrzędne (jeśli zostaną przygotowane) będą udostępniane przez Trimble tylko w odniesieniu do dwóch najnowszych, okresowo udostępnianych Wydań głównych.
2.4 Poprawki. Trimble podejmie komercyjnie umotywowane działania, aby dostarczyć Poprawki Błędów zgłoszonych przez Klienta i potwierdzonych przez Trimble. Pomniejsze Poprawki mogą być łączone w jednej wersji do pobrania przez Internet. Wszelkie Poprawki dostarczone na mocy niniejszych Postanowień podlegają postanowieniom umowy EULA.
2.5 Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail. Firma Trimble lub jej Autoryzowany dystrybutor (zależnie od tego, co ma zastosowanie) będą utrzymywać adres e-mail w wyłącznym celu świadczenia usług Pomocy technicznej. Trimble podejmie starania, aby odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia dotyczące Pomocy technicznej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Oprócz tego Trimble dostarczy Klientowi pocztą e-mail informacje o dostępności nowych aktualizacji.
2.6 Pomoc techniczna przez telefon. Firma Trimble lub jej Autoryzowany dystrybutor (zależnie od tego, co ma zastosowanie) będą utrzymywać linię telefoniczną na potrzeby Pomocy technicznej działającą w zwykłych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt lokalnych.

3 Wyłączenia

3.1 Usługi serwisowe lub Pomocy technicznej do Oprogramowania nie obejmują usuwania Błędów wynikających z: (i) oprogramowania lub sprzętu stron trzecich albo dowolnego połączenia Oprogramowania z innymi programami; (ii) wszelkie modyfikacje Oprogramowania wprowadzone przez strony inne niż Trimble; (iii) używanie Oprogramowania przez Klienta w sposób niezgody z Dokumentacją; albo (iv) używanie Oprogramowania na komputerach lub w systemach operacyjnych innych niż określone przez Trimble. Dodatkowo Usługi serwisowe nie obejmują Błędów, które nie wpływają w istotny, negatywny sposób na działanie Oprogramowania lub dowolnego wydania Oprogramowania, które nie jest już objęte Usługami serwisowymi.
3.2 Pomoc techniczna może zostać ograniczona: (i) przez zdolność firmy Trimble do odtworzenia Błędu w jej środowisku sprzętowym/programowym, które w wielu przypadkach nie może zawierać identycznych technologii sprzętowych i programowych jak używane przez Klienta; albo (ii) przez zdolność Klienta do zapewnienia Trimble dostępu do środowiska sprzętowego/programowego Klienta (jeśli jest inne niż środowisko produkcyjne Trimble) będącego odpowiednim odwzorowaniem środowiska, w którym wystąpił Błąd.
3.3 Pomoc techniczna nie obejmuje rozwiązywania problemów lub określenia źródła Błędu, t.j. czy wynika on z działania aplikacji Klienta, czy z Oprogramowania. Pomoc techniczna nie obejmuje pytań związanych z praktykami lub technikami projektowania i wdrażania (pytań o instrukcje).

4 Obowiązki Klienta

4.1 Klient musi wyznaczyć główną osobę do kontaktów w sprawie Pomocy technicznej (Administratora), od której Trimble będzie otrzymywać wnioski o eskalację dotyczące ewentualnych Błędów. Klient musi powiadomić firmę Trimble o wszelkich zmianach na tym stanowisku.
4.2 Klient zgadza się zgłaszać wszystkie podejrzewane Błędy wyznaczonemu personelowi Pomocy technicznej do Oprogramowania. Klient zgadza się podejmować umotywowane działania, aby pomóc firmie Trimble w jej pracach zmierzających do opracowania Poprawek potwierdzonych Błędów zgłoszonych przez Klienta. Klient zainstaluje wszelkie istotne Poprawki na własny koszt. W ramach wszystkich kontaktów z wyznaczonym personelem Pomocy technicznej do Oprogramowania Klient zgadza się dostarczać następujące informacje wraz z każdym zgłoszeniem: poziom ważności, nazwa Klienta, klucz licencyjny, numer wersji/wydania oraz możliwie najdokładniejszy opis wymagań dotyczących Pomocy technicznej, w tym zawierający informacje o środowisku sprzętowym/programowym Klienta, a także częstotliwości i czasie trwania wszelkich problemów technicznych związanych ze zgłoszeniem dotyczącym Pomocy technicznej.

5 Płatność

5.1 Opłata serwisowa jest uiszczana raz na rok z góry po wystawieniu faktury przez firmę Trimble lub jej Autoryzowanego dystrybutora (zależnie od tego, co ma zastosowanie).
5.2 Opłata serwisowa jest przedstawiona w aktualnym cenniku firmy Trimble lub jej Autoryzowanego dystrybutora (zależnie od tego, co ma zastosowanie).
5.3 Trimble ma prawo do dostosowywania bez dalszych powiadomień opłat serwisowych od początku każdego roku kalendarzowego. Jeśli firma Trimble rozszerzy zakres Usług serwisowych lub Pomocy technicznej i spowoduje to znaczny wzrost opłat ponoszonych przez Klienta, Klient może zaniechać pozyskania takiego rozszerzonego zakresu usług za pisemnym powiadomieniem przekazanym w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podniesieniu opłat serwisowych. W takim przypadku zakres i ceny Usług serwisowych i Pomocy technicznej zostaną utrzymane na poprzednim poziomie aż do wygaśnięcia następnego Okresu serwisowania.
5.4 Jeśli Klient nie zakupił Usług serwisowych i Pomocy technicznej obowiązujących od pierwszego dnia ważności licencji na Oprogramowanie objęte Usługami serwisowymi, wszelkie kolejne zamówienia Usług serwisowych i Pomocy technicznej będą objęte wstecznymi opłatami za stosowne Usługi serwisowe za cały Okres licencjonowania, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym czasie.
5.5 Jeśli uiszczenie opłat opóźniło się o 30 (trzydzieści) dni lub więcej, dodatkowo względem dowolnych innych swoich praw lub zadośćuczynień (co obejmuje między innymi prawa do rozwiązania umowy przedstawione w tym dokumencie) Trimble zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług serwisowych i Pomocy technicznej bez ponoszenia odpowiedzialności, dopóki zaległe płatności nie zostaną w całości uregulowane.

6 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

6.1 O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, Okres serwisowania będzie taki sam jak Okres licencjonowania. W odniesieniu do Okresu ważności licencji wieczystej wstępny Okres serwisowania rozpocznie się na początku miesiąca kalendarzowego po dacie zakupu i będzie trwał do końca bieżącego roku kalendarzowego.
6.2 Okres serwisowania i niniejsza Umowa zostaną automatycznie odnowione na kolejne okresy roku kalendarzowego, o ile Klient uiści należne firmie Trimble, aktualne w danym czasie opłaty serwisowe i zaakceptuje ewentualne aktualizacje niniejszych Postanowień. Uiszczenie przez Klienta opłaty serwisowej i odnowienie Okresu serwisowania — po otrzymaniu powiadomienia od firmy Trimble o zmianie tych Postanowień — będzie uznawane za akceptację takich zmian przez Klienta. Jeśli Klient nie zaakceptuje poprawionych Postanowień, dowolna ze stron może rozwiązać Umowę, która przestanie obowiązywać w dniu wygaśnięcia ważności aktualnego Okresu serwisowania, poprzez przekazanie pisemnego powiadomienia drugiej ze stron. Dowolna ze stron może rozwiązać Umowę dla własnej wygody poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego powiadomienia i rozwiązaniu Umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem bieżącego Okresu serwisowania. Oprócz tego Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez dowolną ze Stron w razie poważnego naruszenia postanowień przez drugą Stronę, jeśli nie zostanie ono usunięte przez 30 (trzydzieści) dni od daty pisemnego powiadomienia z informacją o naruszeniu przekazanego przez Stronę, która nie się go nie dopuściła.

7 Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 FIRMA TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, KOSZTÓW OPÓŹNIEŃ, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ANI WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, BĘDĄCYCH SKUTKIEM ZAUFANIA W REALIZACJĘ UMOWY LUB WTÓRNYCH NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODSZKODOWAWCZEJ LUB CAŁKOWITEJ LUB INNEJ, NIEZALEŻNIE OD WCZEŚNIEJSZEGO POSIADANIA WIEDZY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7.2 MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY TRIMBLE I JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKRACZA OPŁAT SERWISOWYCH UISZCZONYCH PRZEZ KLIENTA W DANYM OKRESIE SERWISOWANIA.

8 Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

8.1 Ta Umowa jest interpretowana, skonstruowana wyłącznie zgodnie z prawami Finlandii i im podlega, bez względu na reguły wyboru prawa. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z tej Umowy lub z nią związane albo dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania firmy Trimble (i) przez kompetentne sądy publiczne w miejscu zamieszkania Klienta lub (ii) przez sąd
arbitrażowy zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden sędzia polubowny. Miejscem arbitrażu będą Helsinki w Finlandii. Językiem arbitrażu będzie angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla obu Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jak Informacje poufne. Ta klauzula nie uniemożliwia Stronie uzyskania tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od sądu o odpowiedniej właściwości miejscowej, jeśli jest to niezbędne do ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Oprócz tego firma Trimble może wnieść sprawę o odszkodowanie za dowolne bezsporne, należne i niezapłacone wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.