UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA TEKLA FIRMY TRIMBLE (Nr ref. TRIMBLE-TEKLA-EULA-2020)

WAŻNE, NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE:

OPROGRAMOWANIE TEKLA I JEGO DOKUMENTACJA, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MA ORAZ/LUB W KTÓRE NINIEJSZA EULA (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) JEST WPISANA, SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ORAZ INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I TRAKTATAMI MIĘDZYNARODOWYMI. NIEUPOWAŻNIONE KOPIOWANIE, PREZENTOWANIE, MODYFIKOWANIE, DYSTRYBUCJA i WYKORZYSTYWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO DOKUMENTACJI ALBO JAKICHKOLWIEK ICH CZĘŚCI MOGĄ STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I SPOWODOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ LUB KARNĄ.

POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDĄ STANOWIĆ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY PAŃSTWEM (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) A TRIMBLE (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ). JEŚLI WYSTĘPUJĄ ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY WERSJĄ ANGIELSKA A INNĄ WERSJĄ JĘZYKOWĄ NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NADRZĘDNA JEST WERSJA ANGIELSKA.

NINIEJSZA UMOWA EULA OKREŚLA WARUNKI, ZGODNIE Z KTÓRYMI TRIMBLE JEST GOTOWA UDZIELIĆ PAŃSTWU LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKA LICENCJA JEST UDZIELANA PAŃSTWU BEZPOŚREDNIO PRZEZ TRIMBLE CZY PRZEZ AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ).

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE LUB ZAWIERAJĄC UMOWĘ, W KTÓRĄ WŁĄCZONA JEST NINIEJSZA EULA ALBO KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”:

1. AKCEPTUJĄ PAŃSTWO POSTANOWIENIA UMOWY EULA I WYRAŻAJĄ NA NIE ZGODĘ;

2. POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY EULA;

3. POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE NINIEJSZA EULA ZAWIERA WAŻNE ZOBOWIĄZANIA ORAZ OBOWIĄZUJĄCE OGRANICZENIA I RESTRYKCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA; A TAKŻE

4. POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE SĄ PAŃSTWO UPOWAŻNIONYM UŻYTKOWNIKIEM PRZEDMIOTOWEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ ŻE PAŃSTWA INSTALACJA OPROGRAMOWANIA JEST ZGODNA Z PRAWEM I DOZWOLONA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA.

JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE MOGĄ PAŃSTWO SKONFIGUROWAĆ, ZAINSTALOWAĆ, WDROŻYĆ ANI W INNY SPOSÓB UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA.


1    Definicje

1.1 W niniejszej umowie EULA, poniższe wyrazy i wyrażenia będą mieć znaczenia przypisane im w niniejszym dokumencie, o ile kontekst wyraźnie nie wymaga innej interpretacji:

Podmiot powiązany” oznacza inny podmiot kontrolowany lub współkontrolowany przez Państwa. Dla celów niniejszej definicji „ kontrola” będzie mieć miejsce poprzez prawo do powołania lub odwołania 50% lub więcej członków rady dyrektorów podmiotu lub osób pełniących równoważne funkcje, zarówno poprzez własność udziałów uprawniających do 50% lub więcej liczby głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu takiego podmiotu lub w inny sposób, przez okres, w którym taka kontrola ma miejsce zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

Aplikacja” oznacza dowolny komponent programowy lub program wykonywalny, który współdziała z Oprogramowaniem z wykorzystaniem Interfejsu Oprogramowania lub Otwartego API zgodnie z definicją w klauzuli 14.2 poniżej.

Autoryzowany podmiot powiązany” oznacza Podmiot powiązany, który może używać Oprogramowania zgodnie z Parametrami licencji i znajduje się na Terytorium.

Autoryzowany dystrybutor” oznacza podmiot powiązany Trimble, autoryzowanego odsprzedającego Trimble lub partnera będącego osobą trzecią, wyznaczonego przez Trimble, takiego jak integrator lub dostawca sprzętu.

Informacje poufne” oznacza Oprogramowanie, Dokumentację i wszelkie inne informacje i materiały w dowolnej formie dotyczące działania, personelu i transakcji biznesowych Trimble lub Państwa, które są oznaczone jako poufne lub które w uzasadniony sposób powinny być uznane za poufne ze względu na swój charakter lub okoliczności, w których informacje lub materiały są ujawniane.

Program partnerski” oznacza Trimble program dla stron trzecich, zgodnie z definicją zawartą w klauzuli 15 poniżej, w którym użytkownik lub autoryzowany podmiot powiązany może zarejestrować się na mocy odrębnej umowy.

„Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych” oznacza (i) ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony danych (UE) 2016/679) oraz wszelkie krajowe ustawy wykonawcze, postanowienia i przepisy podrzędne, z późniejszymi zmianami lub poprawkami, (ii) wszelkie późniejsze przepisy po RODO.

Dokumentacja” oznacza dokumentację użytkownika i inną związaną z Oprogramowaniem, w formie drukowanej, online oraz/lub elektronicznej.

Sprzęt” oznacza sprzęt Państwa, Autoryzowanego podmiotu powiązanego lub Doradcy profesjonalnego, który spełnia minimalne wymagania konfiguracyjne określone w Dokumentacji.

Błąd” oznacza defekt lub usterkę Oprogramowania, które uniemożliwiają Oprogramowaniu działanie w sposób w znacznej mierze zgodny z Dokumentacją.

EULA” oznacza niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego dotyczącą Oprogramowania.

Licencja” oznacza licencję na Oprogramowanie udzieloną Państwu zgodnie z niniejszą umową EULA.

Opłaty licencyjne” oznacza kwoty wymienione w Formularzu zamówienia i płatne przez Państwa z tytułu przyznania Licencji.

Klucz licencyjny” oznacza rozwiązanie techniczne wymagane w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Oprogramowania.

Parametry licencji” oznacza liczbę jednoczesnych Użytkowników, Typ licencji, Terytorium i Okres licencji zdefiniowane odpowiednio w klauzuli 4.4 lub klauzuli 4.5, o ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej.

Okres licencji” to okres licencji zdefiniowany odpowiednio w 4.4 lub klauzuli 4.5.

Typ licencji” oznacza typ Licencji zdefiniowany szerzej w klauzuli 4.3.

Wydanie główne” oznacza główną wersję Oprogramowania, która jest okresowo udostępniana ogólnie do sprzedaży przez Trimble, została opatrzona przez Trimble numerem wersji wskazującym na nowe wydanie główne oraz która wymaga od Państwa uzyskania nowego zestawu Kluczy licencyjnych.

Usługi konserwacyjne” oznacza usługi w zakresie konserwacji i wsparcia dotyczące Oprogramowania, o których mowa w klauzuli 5.2.

Okres konserwacji” oznacza okres określony w klauzuli 5.3.

Formularz zamówienia” oznacza taki formularz zamówienia lub kontrakt, na mocy którego nabywają Państwo Licencję oraz/lub usługi związane z Oprogramowaniem, który został potwierdzony przez Trimble lub, odpowiednio, Autoryzowanego dystrybutora.

Strona” oznacza odpowiednio Państwa lub Trimble.

Doradca profesjonalny” oznacza firmę doradczą będącą osobą trzecią, która świadczy usługi obejmujące, między innymi, usługi techniczne, projektowe lub detalowania na Państwa rzecz lub na rzecz jego Autoryzowanego podmiotu powiązanego używającego Oprogramowania.

Oprogramowanie” to oprogramowanie Tekla spółki Trimble w postaci kodu obiektowego, wyszczególnione w Formularzu zamówienia, w tym wszystkie Wydania poprawione i Wydania główne, które mogą być wydawane Państwu w ramach ewentualnych usług konserwacyjnych.

Wydanie poprawione” oznacza aktualizacje oraz/lub wydania serwisowe Oprogramowania udostępnione przez Trimble, które mogą zawierać poprawki błędów lub ulepszenia funkcjonalne i wydajnościowe, ale w żadnym przypadku nie oznacza Wydania głównego.

Okres subskrypcji” oznacza okres ważności Licencji subskrypcyjnej określony odpowiednio w Formularzu zamówienia oraz szczegółowo określony w klauzuli 4.5.

Terytorium” oznacza kraj, w którym złożyli Państwo zamówienie na Oprogramowanie, o ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej.

Trimble” oznacza Trimble Solutions Corporation fińską międzyfirmową spółkę o identyfikatorze podmiotu gospodarczego 0196634-1, oraz jej spółki powiązane, w stosownych przypadkach.

Użytkownik” oznacza, odpowiednio, osobę zatrudnioną przez Państwa, Autoryzowany podmiot powiązany lub Doradcę profesjonalnego, której przydzielono ważny Klucz licencyjny w celu używania Oprogramowania na Sprzęcie. Dla celów niniejszej definicji uznaje się, że „pracownicy” obejmują samozatrudnionych wykonawców używających Oprogramowania w Państwa imieniu na mocy umowy zawartej z Państwem, Autoryzowanym podmiotem powiązanym lub Doradcą profesjonalnym.

Państwo” oznacza stronę nabywającą Licencję, którą Państwo są jako osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy/organizacja, którą Państwo reprezentują, jak określono w Formularzu zamówienia lub jakikolwiek umocowany cesjonariusz lub następca prawny.


2    Formularze zamówień i dostawa Oprogramowania

2.1    Nabywają Państwo Licencję i dowolne usługi związane z Oprogramowaniem na podstawie osobnego Formularza zamówienia, który stanowi umowę między Państwem a Trimble lub między Państwem a Autoryzowanym dystrybutorem. Taki Formularz zamówienia będzie regulował relację handlową między stronami umowy w odniesieniu do ustalonej dostawy Licencji (która podlega postanowieniom niniejszej umowy EULA) i do ustalonej realizacji odnośnych usług.  Formularz zamówienia określa Parametry licencji i może zawierać dodatkowe ograniczenia dotyczące Państwa Licencji.  Wszelkie takie ograniczenia znajdą zastosowanie wobec używania przez Państwa Oprogramowania dodatkowo oprócz ograniczeń zawartych w niniejszej umowie EULA.

2.2    Dostęp do Oprogramowania można uzyskać (i) poprzez pobranie Oprogramowania z lokalizacji elektronicznej Trimble lub (ii) poprzez instalację Oprogramowania z nośnika dostarczonego Państwu przez Trimble lub przez Autoryzowanego dystrybutora.

2.3    Przeprowadzą Państwo wystarczające testy jakości wyników i działania Oprogramowania z zastosowaniem Państwa danych testowych przed rozpoczęciem użytkowania Oprogramowania.

3    Płatność

3.1    Przekażą Państwo płatność, w stosownym zakresie, za Licencję na rzecz Trimble — lub bezpośrednio Autoryzowanemu dystrybutorowi Trimble, jeśli nabyli Państwo Licencję za jego pośrednictwem — zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w stosownym Formularzu zamówienia. Uzgodniona Opłata licencyjna zostanie uiszczona przed wdrożeniem Oprogramowania. Dowolny Klucz licencyjny dostarczony Państwu po przyznaniu Licencji będzie kluczem tymczasowym do momentu otrzymania przez Trimble pełnej Opłaty licencyjnej.

3.2    Przekażą Państwo płatność za usługi na rzecz Trimble — lub bezpośrednio Autoryzowanemu dystrybutorowi Trimble, jeśli zamówili Państwo u niego usługi dostawy, instalacji, wsparcia, konserwacji, szkoleniowe, doradztwa oraz/lub inne usługi — zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w odpowiednim Formularzu zamówienia.

4    Prawa własności intelektualnej i przyznanie licencji

4.1    Wszelkie prawa własności intelektualnej (i) do Oprogramowania, (ii) Dokumentacji, (iii) dowolnych dzieł pochodnych, których podstawę stanowią Oprogramowanie lub Dokumentacja, a także (iv) do jakichkolwiek utworów literackich lub innych dzieł autorskich stworzonych przez Trimble, jej personel, pracowników, podwykonawców lub doradców będą należeć lub pozostaną własnością, odpowiednio, Trimble lub jej licencjodawców będących osobami trzecimi i żadne takie prawa nie przejdą na Państwa.

4.2    Z zastrzeżeniem terminowego uiszczania odpowiednich Opłat licencyjnych i zgodnie ze stosownymi Parametrami licencji Trimble niniejszym udziela Państwu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej (z wyjątkiem zakresu, na który zezwalają Parametry licencji) ani nie podlegającej dalszej licencji Licencji na pobieranie, instalowanie, użytkowanie, wyświetlanie i uruchamianie Oprogramowania na Sprzęcie spełniającym wymagania dotyczące minimalnej konfiguracji określone w Dokumentacji. Każda Licencja nabyta przez Państwa dopuszcza jednego jednoczesnego Użytkownika Oprogramowania.

4.3    Typ licencji w zakresie Państwa Licencji dotyczącej Oprogramowania, Okres subskrypcji i komercyjne warunki zakupu są określone w Formularzu zamówienia.  Formularz zamówienia może również określać dodatkowe postanowienia mające zastosowanie do Państwa Licencji na Oprogramowanie.  Jeśli Typ licencji nie został określony w Formularzu zamówienia, Typem licencji będzie Krajowa licencja komercyjna.

4.4    Typy licencji określone w niniejszej klauzuli 4.4 są tak zwanymi licencjami pływającymi, co oznacza, że liczba Użytkowników korzystających jednocześnie z Oprogramowania, podłączonych do serwera Licencji Trimble, nie przekroczy liczby licencji zakupionych przez Państwa. Jeśli w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, Parametry licencji dla każdego z Typów licencji pływających będą następujące:

a)    Krajowa licencja komercyjna
•    Używanie oprogramowania:  wyłącznie na Terytorium dla Państwa celów komercyjnych i odpowiednio dla celów komercyjnych Państwa Autoryzowanych podmiotów powiązanych.
•    Okres licencji: do zakończenia Okresu subskrypcji.  Z zastrzeżeniem osobnej umowy z Trimble lub Autoryzowanym dystrybutorem oraz z zastrzeżeniem uiszczenia stosownych opłat mogą Państwo również nabyć wieczystą Krajową licencję komercyjną.
•    Użytkownicy: Państwo oraz/lub odpowiednio Państwa pracownicy oraz/lub pracownicy Państwa Autoryzowanych podmiotów powiązanych.

b)    Komercyjna licencja firmowa  
•    Używanie oprogramowania:  ważna na całym świecie dla Państwa celów komercyjnych i odpowiednio dla celów komercyjnych Państwa Autoryzowanych podmiotów powiązanych.
•    Okres licencji: do zakończenia Okresu subskrypcji. Z zastrzeżeniem osobnej umowy z Trimble lub Autoryzowanym dystrybutorem oraz z zastrzeżeniem uiszczenia stosownych opłat mogą Państwo również nabyć wieczystą Komercyjną licencję firmową.
•    Użytkownicy: Państwo oraz/lub odpowiednio Państwa pracownicy oraz/lub pracownicy Państwa Autoryzowanych podmiotów powiązanych i Doradców profesjonalnych (z wyjątkiem licencji opartych na użytkowaniu).

c)    Licencja edukacyjna
•    Używanie oprogramowania:  do Państwa celów edukacyjnych wyłącznie na Terytorium.  Używanie dla celów komercyjnych jest w sposób wyraźny wyłączone.
•    Okres licencji:  do zakończenia Okresu subskrypcji.
•    Użytkownicy: Państwo oraz/lub odpowiednio Państwa zaangażowani studenci.

d)    Licencja studencka
•    Używanie oprogramowania:  obowiązująca na całym świecie, wyłącznie do celów własnej edukacji. Używanie do celów komercyjnych jest w sposób wyraźny wyłączone.
•    Okres licencji: sto dwadzieścia (120) dni kalendarzowych.
•    Użytkownicy: Państwo.

e)    Licencja ewaluacyjna lub próbna
•    Używanie oprogramowania: wyłącznie dla celów Państwa technicznej lub komercyjnej ewaluacji lub demonstracji oraz wyłącznie na Terytorium. Używanie dla celów komercyjnych jest w sposób wyraźny wyłączone.
•    Okres licencji: dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych lub zgodnie z Formularzem zamówienia.
•    Użytkownicy: Państwo lub odpowiednio Państwa pracownicy.

f)    Licencja Partnera (należy zapoznać się z dodatkowymi postanowieniami w klauzuli 15 poniżej)
•    Używanie oprogramowania:  wyłącznie do celów Programu partnerskiego dla Państwa, obowiązuje na całym świecie. Używanie dla innych celów komercyjnych jest w sposób wyraźny wyłączone.
•    Okres licencji: do zakończenia Okresu subskrypcji.
•    Użytkownicy: Państwo oraz/lub odpowiednio Państwa pracownicy oraz/lub pracownicy Państwa Podmiotów powiązanych.

4.5    Okres subskrypcji Licencji opartej na subskrypcji jest okresem stałym lub cyklicznym, jak określono na Formularzu zamówienia. Stały Okres subskrypcji wygasa w określonym dniu. Jak określono w Formularzu zamówienia, pierwszy cykliczny Okres subskrypcji wygaśnie i) wraz z końcem roku kalendarzowego lub ii) po zakończeniu Okresu subskrypcji. Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na i) kolejny rok kalendarzowy lub ii) okres subskrypcji równy pierwszemu okresowi (stosownie do przypadku), z zastrzeżeniem uiszczenia obowiązujących opłat licencyjnych Trimble i z zastrzeżeniem akceptacji przez Państwa ewentualnych aktualizacji niniejszej umowy EULA. Uiszczenie przez Państwa Opłat licencyjnych i odnowienie Okresu subskrypcji — po otrzymaniu powiadomienia od Trimble o zmianach umowy EULA — zostanie uznane za Państwa akceptację takich zmian. Jeśli nie zaakceptują Państwo zaktualizowanej umowy EULA, Państwa cykliczna Licencja oparta na subskrypcji może zostać zakończona zgodnie z postanowieniami klauzuli 4.7 poniżej. Każda ze Stron może anulować Państwa cykliczną Licencję opartą na subskrypcji bez podania ważnej przyczyny poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem bieżącego Okresu subskrypcji. Niniejsza umowa EULA może zostać rozwiązana również zgodnie z klauzulą 12.

4.6    Z zastrzeżeniem zapłaty obowiązujących opłat mają Państwo prawo do zakupu Licencji opartych na użytkowaniu. Licencje oparte na użytkowaniu są Komercyjnymi licencjami firmowymi, o których mowa w klauzuli 4.4(b) powyżej, przy czym nie mogą one być stosowane przez profesjonalnych konsultantów. Przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają Państwo zgodę na to, że Trimble monitoruje użytkowanie Oprogramowania przez Państwa i Państwa Autoryzowane podmioty powiązane dla celów raportowania i fakturowania. Przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają Państwo zgodę na to, że Trimble może udostępniać raporty na temat użytkowania swoim Autoryzowanym dystrybutorom oraz że raporty na temat użytkowania będą stanowić ostateczny i wiążący dowód na używanie przez Państwa Oprogramowania. Skonfigurowanie Licencji przez Państwa, które jest niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi z Oprogramowaniem lub w inny sposób błędne lub nieodpowiednie w odniesieniu do użytkowania przez Państwa nie zwalnia Państwa z uiszczenia Opłat licencyjnych zgodnie z raportami na temat użytkowania.

4.7    Niniejsza EULA zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy licencyjne zawarte pomiędzy Państwem a Trimble, dotyczące bieżących lub poprzednich wersji Oprogramowania, a wszelkie postanowienia takich wcześniejszych umów, które są obecnie ważne i skuteczne, a które są niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy EULA niniejszym w sposób szczególny modyfikuje się w taki sposób, aby były zgodne z niniejszą umową EULA. Trimble zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej umowy EULA, która będzie obowiązywać w swojej zmienionej formie po akceptacji przez Państwa lub od początku kolejnego Okresu subskrypcji. Trimble może również udostępnić Główne wydanie zgodnie ze zaktualizowaną umową EULA. Jeśli nie akceptują Państwo poprawionej umowy EULA, zgodnie z zawiadomieniem od Trimble, nie mogą Państwo uzyskać dostępu do takiego Wydania głównego, a każda ze Stron może rozwiązać Państwa cykliczną Licencję opartą na subskrypcji ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu subskrypcji poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia o takim fakcie.

4.8    Oprogramowanie zawiera cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Trimble oraz/lub jej licencjodawców, w związku z czym nie będą Państwo, jak również zapewnią Państwo, że Państwa Autoryzowane podmioty powiązane i Doradcy profesjonalni ani żadna osoba, której udzielili Państwo dostępu do Oprogramowania: (i) nie ujawnią żadnej części Oprogramowania jakiejkolwiek stronie trzeciej lub (ii) nie zezwolą żadnej stronie trzeciej na używanie Oprogramowania ani (iii) nie zezwolą, aby jakiekolwiek kopie Oprogramowania znalazły się poza Państwa posiadaniem lub kontrolą albo poza posiadaniem lub kontrolą Autoryzowanego podmiotu powiązanego lub Doradców profesjonalnych, z wyjątkiem zakresu w sposób wyraźny dozwolonego niniejszą umową EULA.

4.9    Państwo lub, z zastrzeżeniem Parametrów licencji, Autoryzowany podmiot powiązany mają prawo wykonać uzasadnioną liczbę kopii zapasowych Oprogramowania wyłącznie dla celów utrzymywania kopii zapasowych. Mają Państwo prawo wykonać kopię Dokumentacji w zakresie wymaganym dla celów licencjonowanego używania Oprogramowania. Wszystkie takie kopie Oprogramowania lub Dokumentacji będą pod wszelkimi względami podlegać niniejszej umowie EULA.

4.10    Klient zagwarantuje, że dowolna kopia Oprogramowania wykonana zgodnie z paragrafem 4.9 będzie zawierać oryginalne oznaczenia praw własności intelektualnej Trimble (w tym informacje o prawach autorskich i podobnych) oraz oświadczenia dotyczące tego, iż Oprogramowanie zawiera informacje poufne Trimble. Klient zastosuje się do wszelkich wskazówek Trimble dotyczących formy i zawartości takich oznaczeń i oświadczeń.

4.11    Nie będą Państwo, jak również zapewnią Państwo, że Państwa Autoryzowane podmioty powiązane i Doradcy profesjonalni nie będą:

a)    Kopiować Oprogramowania w całości ani w części z wyjątkiem zakresu dozwolonego klauzulą 4.9.

b)    Modyfikować, polepszać lub łączyć całości ani części Oprogramowania z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub dokumentacją.

c)    Cedować, przenosić (chyba że na Autoryzowane podmioty powiązane lub Doradców profesjonalnych, o ile jest to dozwolone obowiązującymi Parametrami licencji), dystrybuować, sprzedawać, wynajmować, udzielać dalszych licencji, pobierać opłat lub w inny sposób handlować Oprogramowaniem lub obciążać Oprogramowania ani udostępniać Oprogramowania jakiejkolwiek stronie trzeciej, ani też używać Oprogramowania w celu świadczenia usług typu oprogramowanie jako usługa, usług biura serwisowego lub tym podobnych usług na rzecz stron trzecich.

d)    Adaptować, przekładać, dokonywać inżynierii odwrotnej, dokonywać dekompilacji ani dezasemblowania całego lub jakiejkolwiek części Oprogramowania lub uzyskiwać dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania.

e)    Umożliwiać używania Oprogramowania przez powielanie poprzez wirtualizację lub porównywalną technologię w taki sposób, że przekroczona zostanie liczba licencji kupionych przez Państwa.

f)    używać oprogramowania do tworzenia innego oprogramowania, z wyjątkiem Aplikacji;

g)    Opracowywać Aplikacji dla jakichkolwiek osób trzecich, chyba że uzyskali Państwo dostęp do Programu partnerskiego Trimble i nabyli Licencję Partnera Trimble (jako Partner Trimble nie mogą Państwo cedować, przenosić, dystrybuować, sprzedawać, wynajmować, udzielać dalszych licencji ani w żaden sposób udostępniać Oprogramowania użytkownikom Aplikacji lub innym osobom trzecim, ani też używać Oprogramowania do świadczenia usług zdalnego dostępu do oprogramowania, dostarczania oprogramowania jako usługi, biura serwisowego czy podobnych usług na rzecz użytkowników Aplikacji lub innych osób trzecich).

h)    Używać, samodzielnie lub w połączeniu z jakimkolwiek innym znakiem, ani rejestrować lub podejmować próby rejestrowania bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów lub innych symboli Trimble lub Tekla lub jakichkolwiek myląco podobnych znaków, nazw lub symboli ani nazw domen internetowych zawierających takie znaki towarowe, nazwy handlowe lub symbole. Każda nazwa domeny internetowej zawierająca powyższe, która została zarejestrowana lub zastrzeżona przez Państwa lub jakikolwiek Państwa Autoryzowany podmiot powiązany przed zawarciem Formularza zamówienia zostanie przeniesiona na Trimble na żądanie, a Państwo zgadzają się dokonać wszelkich czynności, jakie okażą się niezbędne w celu dokonania takiego przeniesienia.

i)    Usuwać żadnych oznaczeń własności intelektualnej w Oprogramowaniu lub jego danych wyjściowych ani próbować usunąć lub obejść jakichkolwiek mechanizmów ochrony własności intelektualnej w Oprogramowaniu lub jego danych wyjściowych.

4.12    Ryzyko związane z nośnikami Oprogramowania i ewentualnymi Kluczami licencyjnymi przechodzi na Państwa w momencie dostawy. Jeśli nośnik Oprogramowania lub jakikolwiek Sprzęt, na którym zainstalowano Oprogramowanie, zostanie utracony lub skradziony, powiadomią Państwo Trimble o tym fakcie bez zbędnej zwłoki. Licencja Państwa, Państwa Autoryzowanego podmiotu powiązanego lub Doradcy profesjonalnego na używanie Oprogramowania, zarówno z kopii zapasowych lub w inny sposób, zostanie zawieszona do momentu dostarczenia ewentualnego zastępczego Klucza licencyjnego. Trimble ma prawo do pobrania od Państwa opłaty za dostawę nowego Klucza licencyjnego zgodnie ze swoim cennikiem.

4.13    Pozbywając się Sprzętu w jakikolwiek sposób, uprzednio odinstalują Państwo i usuną z niego Oprogramowanie oraz dopilnują Państwo, aby Państwa Autoryzowane podmioty powiązane lub Doradcy profesjonalni odinstalowali i usunęli z niego Oprogramowanie przed pozbyciem się Sprzętu oraz podejmą Państwo wszelkie inne niezbędne czynności, aby zapobiec objęciu w posiadanie Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części przez osoby trzecie. Uznawać się będzie, że każde niedopełnienie tego obowiązku stanowić będzie naruszenie niniejszej umowy EULA.

4.14    Klient bezzwłocznie powiadomi Trimble, jeśli uzyska informacje o (i) dowolnym naruszeniu zobowiązań do zachowania poufności dotyczących Oprogramowania, (ii) dowolnym naruszeniu (faktycznym lub domniemanym) praw własności intelektualnej Trimble do Oprogramowania lub (iii) wszelkich przypadkach nieautoryzowanego użycia Oprogramowania przez jakąkolwiek osobę, a następnie zapewni Trimble umotywowaną pomoc w związku z dowolnym procesem lub postępowaniem prawnym dotyczącym takich zdarzeń.

5    Usługi konserwacyjne i inne usługi

5.1    Z zastrzeżeniem Formularza zamówienia i uiszczenia obowiązujących opłat mogą Państwo uzyskać Usługi konserwacyjne, subskrypcyjne (np. licencje Model Sharing), szkoleniowe lub inne usługi od Trimble lub Autoryzowanego dystrybutora Trimble Świadczenie takich usług podlega osobnym postanowieniom.

5.2    Z zastrzeżeniem uiszczenia przez Państwa obowiązujących opłat konserwacyjnych za każdą Licencję na Oprogramowanie Trimble zapewni Usługi konserwacyjne w Okresie konserwacji w odniesieniu do każdego Głównego wydania pod warunkiem powszechnej, komercyjnej dostępności Wydania głównego w sprzedaży. Usługi konserwacyjne będą obejmować Wydania poprawione i Wydania główne, a także usługi pomocy technicznej i inne usługi elektroniczne, które mogą być świadczone na Państwa rzecz wedle uznania Trimble w Okresie konserwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, (ewentualne) Wydania poprawione będą udostępniane przez Trimble wyłącznie w odniesieniu do dwóch najnowszych, okresowo dostępnych Wydań głównych.

5.3    O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, Okres konserwacji pokrywać się będzie z ustalonym Okresem subskrypcji. W odniesieniu do Okresu ważności licencji wieczystej początkowy Okres konserwacji trwać będzie do upływu roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę poprzez Formularz zamówienia dotyczący Usług konserwacyjnych, a następnie Okres konserwacji zostanie automatycznie przedłużony na kolejne okresy roku kalendarzowego po uiszczeniu obowiązujących wówczas opłat serwisowych należnych Trimble, chyba że którakolwiek ze Stron przekaże drugiej Stronie pisemne wypowiedzenie na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem bieżącego Okresu konserwacji.

5.4    Zakup innych usług, takich jak dostawa, instalacja, szkolenie czy doradztwo, w Okresie licencji zostanie uzgodniony osobno. Informacje o takich usługach, ich składzie i dostępności, a także obowiązujących warunkach są przekazywane przez Trimble i jej Autoryzowanych dystrybutorów.

6    Oprogramowanie „open source”

6.1    Oprogramowanie może zawierać lub być dostarczone z komponentami podlegającymi warunkom licencji na oprogramowanie „open source” („Oprogramowanie «open source»”). W odpowiednim zakresie Trimble na Państwa pisemne żądanie zidentyfikuje takie Oprogramowanie „open source” zawarte w Oprogramowaniu. W zakresie wymaganym licencją dołączoną do Oprogramowania „open source” warunki takiej licencji znajdą zastosowanie zamiast warunków niniejszej umowy EULA w odniesieniu do takiego Oprogramowania „open source”, włączając w to między innymi wszelkie postanowienia dotyczące dostępu do kodu źródłowego, modyfikowania lub inżynierii odwrotnej.

7    Naruszenie praw własności intelektualnej

7.1    Jeżeli używanie Oprogramowania lub Dokumentacji przez Państwa zgodnie z niniejszą umową EULA narusza lub rzekomo narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, Trimble może według własnego uznania i na własny koszt: (a) zapewnić Państwu prawo do kontynuowania używania Oprogramowania, (b) wymienić naruszające Oprogramowanie lub jego część na jego funkcjonalny ekwiwalent lub (c) rozwiązać niniejszą umowę EULA oraz zwrócić Państwu Opłatę licencyjną lub jej różnicę dotyczącą całego Oprogramowania lub części Oprogramowania naruszającej wymienione prawa. Niniejsza klauzula 7.1 określa wyłączną odpowiedzialność Trimble oraz wyłączne środki prawne przysługujące Państwu w odniesieniu do jakiegokolwiek faktycznego lub rzekomego naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich wynikającego z używania Oprogramowania.

8    Prawo do audytu i wykorzystania danych

8.1    Trimble i jej Autoryzowani dystrybutorzy mogą w dowolnym czasie przeprowadzić audyt lub powołać zewnętrznego audytora do przeprowadzenia audytu dotyczącego przestrzegania przez Państwa warunków niniejszej umowy EULA („Audyt”). Trimble przekaże powiadomienie o takim Audycie z co najmniej pięciodniowym (5) wyprzedzeniem z wyjątkiem sytuacji, gdy Audyt jest prowadzony drogą elektroniczną zgodnie z paragrafem 8.3 poniżej.

8.2    W związku z Audytem zapewnią Państwo Trimble, jej Autoryzowanemu dystrybutorowi lub powołanemu audytorowi zewnętrznemu uzasadnione wsparcie i współpracę oraz taki dostęp do pomieszczeń, systemów i materiałów, jaki będzie konieczny w celu ustalenia przestrzegania niniejszej umowy EULA przez Państwa, Autoryzowane podmioty powiązane oraz Doradców profesjonalnych.

8.3    Nie naruszając powyższego, Audyt może być również przeprowadzony elektronicznie z wykorzystaniem funkcji audytu Oprogramowania opracowanej w celu umożliwienia Trimble automatycznego monitorowania, czy użytkowanie Oprogramowania jest zgodne z warunkami Licencji oraz wykrywania i powiadamiania Trimble o instalacjach i używaniu kopii Oprogramowania, na które nie udzielono licencji lub które naruszają prawa w inny sposób. Użytkownik potwierdza również, że oprogramowanie automatycznie dostarcza Trimble dane dotyczące instalacji i użytkowania oprogramowania. Wyraźnie zgadzają się Państwo i wyrażają zgodę na takie monitorowanie, raportowanie i dostarczanie danych Trimble. W celu uniknięcia wątpliwości takie dane uzyskane przez Trimble będą podlegać zapisom paragrafów 13.1i 13.6

8.4    Jeżeli wyniki Audytu wskazują, że odpowiednio Państwo, Autoryzowany podmiot powiązany lub Doradca profesjonalny nie przestrzega warunków Licencji, natychmiast naprawią Państwo taką niezgodność poprzez zakup i zapłatę za dodatkowe Licencje lub w inny sposób, jak również, nie naruszając jakichkolwiek praw lub środków prawnych, które mogą przysługiwać Trimble, zrekompensują odpowiednio Trimble uzasadnione koszty Audytu.

8.5    Będą Państwo prowadzić i wymagać, aby Autoryzowane podmioty powiązane i Doradcy profesjonalni prowadzili, prawidłowe księgi rachunkowe, dokumenty i ewidencję w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić Trimble skuteczne korzystanie z przysługujących jej praw wynikających z niniejszej klauzuli 8.

8.6    Niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych postanowień wyrażają Państwo zgodę, aby Trimble oraz jej podmioty stowarzyszone mogły wykorzystywać, przetwarzać, edytować, modyfikować, kopiować i kompilować w celu tworzenia utworów pochodnych na podstawie Państwa danych oraz wszelkich innych danych związane z użytkowaniem Oprogramowania, w tym między innymi, z wykorzystaniem takich danych do dowolnych wewnętrznych celów biznesowych Trimble, a także w celu usprawnienia Oprogramowania i/lub rozwoju innych produktów lub usług. Niniejszym potwierdza i postanawia, że Trimble oraz jej podmioty stowarzyszone mogą ujawnić stronom trzecim dane uzyskane na podstawie Państwa danych lub innych danych związanych z użytkowaniem Oprogramowania, o ile takie zagregowane dane nie umożliwiają identyfikacji Państwa osoby. Ponadto wszystkie dane dotyczące użytkowania i inne dane, które nie umożliwiają identyfikacji Państwa osoby oraz dane pochodzą z Państwa danych, raporty, prace pochodne, kompilacje, modyfikacje i inne materiały utworzone przez Trimble z wykorzystaniem lub bez wykorzystania takich danych, będą w każdym przypadku stanowić wyłączną własność Trimble; i niniejszym przenoszą Państwo wszystkie tytuły i interesy, jeśli takowe istnieją, w odniesieniu do takich utworów na Trimble bez żadnych opłat i bez prawa do przyszłych honorariów.

9    Wymagania dotyczące szkoleń i używania

9.1    Dopilnują Państwo, aby Użytkownicy Oprogramowania byli odpowiednio przeszkoleni z zakresu obsługi (lub odpowiednio rozwoju Aplikacji). Zapewnianie ewentualnych szkoleń przez Trimble zostanie uzgodnione osobno.

9.2    (a) Dopilnują Państwo, aby osoby obsługujące lub nadzorujące obsługę Oprogramowania (lub odpowiednio rozwój Aplikacji) miały odpowiednie kwalifikacje do swoich zadań; a także (b) zweryfikują Państwo i sprawdzą czy wyniki dowolnych obliczeń, włączając w to między innymi wszelkie pozycje zaprojektowane przy użyciu Oprogramowania, oraz przetwarzanie danych wykonane przez Oprogramowanie (lub odpowiednio Aplikacje) są poprawne i prawidłowe, a także czy zostały zweryfikowane i uznane za prawidłowe przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę lub (odpowiednio) przez wykwalifikowanego inżyniera budownictwa wodno-lądowego/konstruktora.

10    Ograniczona gwarancja i wyłączenia gwarancji

10.1    Trimble gwarantuje, że nośnik, na którym dostarczono Oprogramowanie pozostanie wolny od wad materiałowych i wykonania w normalnych warunkach użytkowania przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty dostawy. Trimble, wedle własnego uznania, zastąpi lub naprawie wszelkie wadliwe nośniki, na których Oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie, pod warunkiem, że powiadomią Państwo Trimble o takich wadach na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni.

10.2    Trimble gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z odpowiednią Dokumentacją przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dostawy („Okres gwarancji”). Jedynym i wyłącznym przysługującym Państwu środkiem prawnym oraz wyłączną odpowiedzialnością Trimble i jej dostawców za wszelkie naruszenia niniejszej gwarancji będzie, według uznania i na koszt Trimble, naprawa Błędu przez Trimble (poprzez dostarczenie Państwu instrukcji ominięcia Błędu albo wydania serwisowego), wymiana Oprogramowania lub cofnięcie danej Licencji i zwrócenie Opłat licencyjnych uiszczonych za dane Oprogramowanie. Wyżej wspomniana ograniczona gwarancja jest udzielana Państwu pod warunkiem, że powiadomią Państwo Trimble na piśmie o Błędzie w Okresie gwarancji i na żądanie przedstawią Państwo Trimble dowód zakupu lub rejestracji produktu z autoryzowanego źródła Powyższa ograniczona gwarancja nie ma zastosowania, a Trimble nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek Błędy, jeśli przyczynami ich wystąpienia są (i) Sprzęt, (ii) nieprzestrzeganie wymagań dotyczących użytkowania i przedstawionych w Dokumentacji albo inne nieprawidłowe użytkowanie Oprogramowania, (iii) jakakolwiek modyfikacja Oprogramowania wprowadzona przez Klienta lub dowolną stronę trzecią oraz (iv) wszelkie inne działania lub zaniedbania Klienta lub strony trzeciej. Dodatkowo powyższa ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do jakiejkolwiek Licencji dostarczonej bezpłatnie lub w celach ewaluacyjnych.

10.3    Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI PRZEDSTAWIONEJ W KLAUZULI 10.2 OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE («AS IS»)”. TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA LUB DOKUMENTACJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH, LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI WŁASNOŚCI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, BRAKU ZAKŁÓCEŃ, DOKŁADNOŚCI ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ ANI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI, PRAWA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. MOGĄ PAŃSTWU PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA USTAWOWE, ALE OKRES OBOWIĄZYWANIA EWENTUALNYCH GWARANCJI WYMAGANYCH USTAWOWO BĘDZIE OGRANICZONY DO NAJKRÓTSZEGO OKRESU DOZWOLONEGO PRAWEM. W SZCZEGÓLNOŚCI TRIMBLE NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE: (A) BĘDZIE ODPOWIEDNIE DO ZAMIERZONEGO PRZEZ PAŃSTWA ZASTOSOWANIA; (B) BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BEZ BŁĘDÓW ANI ŻE TRIMBLE LUB JAKAKOLWIEK OSOBA TRZECIA POPRAWI BŁĘDY LUB ROZPOZNA PROŚBY O WSPARCIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA; (C) BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z OPROGRAMOWANIEM INNYM NIŻ WYMIENIONE W DOKUMENTACJI; LUB (D) BĘDZIE DZIAŁAĆ ZE SPRZĘTEM LUB KONFIGURACJAMI SPRZĘTOWYMI INNYMI NIŻ SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE WYMAGANIA OKREŚLONE W DOKUMENTACJI.

11    Ograniczenie odpowiedzialności

11.1    TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, UTRATY KORZYŚCI, UTRATY PRODUKCJI, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOSZTÓW OPÓŹNIEŃ, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, AWARII MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ANI WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, SZKÓD ZWIĄZANYCH Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE LUB WTÓRNYCH, NIEZALEŻNIE OD ICH FORMY, W WYNIKU UMOWY, DELIKTU (W TYM NIEDBALSTWA), ZABEZPIECZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI BYLI Z GÓRY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ NUKLEARNYCH, KOSMICZNYCH I LOTNICZYCH. OPRÓCZ TEGO TRIMBLE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z APLIKACJI OPRACOWANYCH PRZEZ PAŃSTWA LUB PAŃSTWA AUTORYZOWANE PODMIOTY POWIĄZANE LUB DORADCÓW PROFESJONALNYCH LUB Z TAKIMI APLIKACJAMI ZWIĄZANE.

11.2    MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA TRIMBLE WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY EULA JEST OGRANICZONA I NIE PRZEKROCZY KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ ŁĄCZNEJ KWOCIE OPŁAT LICENCYJNYCH RZECZYWIŚCIE UISZCZONYCH PRZEZ PAŃSTWA NA RZECZ TRIMBLE ZA ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE ZGODNIE Z FORMULARZEM ZAMÓWIENIA.

11.3    NINIEJSZA KLAUZULA 11 POZOSTANIE W MOCY PO WYGAŚNIĘCIU LUB ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY EULA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.

12    Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

12.1    Państwa Licencja udzielona na mocy niniejszej umowy EULA wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Państwa niniejszej umowy EULA i uiszczeniu przez Państwa Opłat licencyjnych. Niniejsza umowa EULA i Licencja udzielona na jej mocy będą obowiązywać do upływu Okresu licencji, o ile rozwiązanie nie nastąpi wcześniej zgodnie z niniejszą klauzulą 12.

12.2    Jak określono w stosownym Formularzu zamówienia, pierwszy Okres subskrypcji cyklicznych licencji i usług opartych na subskrypcji, takich jak Licencje oparte na używaniu lub Licencje Partnera, a także wszelkie inne uzgodnione Usługi konserwacyjne, wygaśnie wraz z końcem bieżącego Okresu subskrypcji lub Okresu konserwacji, po czym okres zostanie automatycznie odnowiony na i) kolejny rok kalendarzowy lub ii) okres subskrypcji równy pierwszemu okresowi (stosownie do przypadku) zgodnie z aktualnymi wówczas cenami Trimble, o ile dowolna ze Stron nie przekaże drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed upływem bieżącego Okresu subskrypcji lub o ile EULA nie zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszą klauzulą 12.

12.3    Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę EULA ze skutkiem natychmiastowym oraz Licencję udzieloną na jej mocy, jeśli:

a)    druga Strona dopuści się poważnego naruszenia jakichkolwiek ze swoich zobowiązań i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od pisemnego zawiadomienia żądającego takiego naprawienia lub

b)    jeśli druga Strona (i) zostanie postawiona w stan likwidacji, lub (ii) wszczęte zostanie postępowanie, którego celem jest ogłoszenie upadłości lub niewypłacalności drugiej Strony, lub (iii) wyznaczony zostanie syndyk masy upadłościowej wobec jej aktywów lub (iv) w przypadku, gdy druga strona jest spółką osobową, jeśli została ogłoszona upadłość któregokolwiek ze wspólników spółki lub jeśli którykolwiek ze wspólników spółki dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli lub wierzycieli spółki, lub w inny sposób zawrze układ ze swoimi wierzycielami lub z wierzycielami spółki, lub (v) jeśli druga Strona będzie przedmiotem podobnego działania lub procesu w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, lub (vi) stanie się ogólnie niezdolna do spłaty swoich długów w terminie ich wymagalności.

12.4    Nieautoryzowane użycie Oprogramowania naruszające warunki niniejszej umowy EULA zawsze będzie uważane za stanowiące poważne naruszenie i uprawniać będzie Trimble do rozwiązania niniejszej umowy EULA oraz zakończenia Licencji przyznanej na warunkach niniejszej umowy EULA ze skutkiem natychmiastowym.

12.5    Trimble nie zwróci Państwu ani Państwa Autoryzowanym podmiotom powiązanym żadnych depozytów ani opłat po rozwiązaniu lub wskutek rozwiązania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionych w klauzuli 7.1.

12.6    Rozwiązanie niniejszej EULA nie naruszy praw ani innych środków prawnych przysługujących Stronie. Po rozwiązaniu niniejszej EULA natychmiast zwrócą Państwo Trimble Oprogramowanie i wszystkie jego kopie lub usuną je i poświadczą takie usunięcie wobec Trimble na piśmie.

12.7    Rozwiązanie niniejszej EULA nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej EULA, które w sposób wyraźny lub przez implikację w zamierzeniu ma obowiązywać po takim rozwiązaniu.

13    OCHRONA DANYCH  

13.1    Niniejsza klauzula 13 (Ochrona danych) ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczenie usług Trimble obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Trimble w imieniu klienta. Obie strony spełnią wszystkie mające zastosowanie wymagania dotyczące ochrony danych. Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie i nie zwalnia z wykonania, nie anuluje ani nie zastępuje zobowiązań stron wynikających z ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych.

13.2    Strony potwierdzają, że do celów prawodawstwa dotyczącego ochrony danych klient jest administratorem, a Trimble jest podmiotem przetwarzającym dane (przy czym Administrator i Podmiot przetwarzający dane mają znaczenie określone w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych). Umowa i harmonogram przedstawiają zakres, charakter i cel przetwarzania przez Trimble, czas przetwarzania i typy danych osobowych („dane osobowe” zgodnie z definicją w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych) oraz kategorie osób, których dane dotyczą.

13.3    Bez uszczerbku dla postanowień klauzuli 13.1 klient zagwarantuje spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań, aby umożliwić legalne przekazywanie danych osobowych do Trimble przez czas trwania i do celów określonych w niniejszej umowie.

13.4    Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru postanowień klauzuli 13.1 Trimblebędzie w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem przez Trimble zobowiązań wynikających z niniejszej umowy:

a)    przetwarzać dane osobowe wyłącznie na pisemne zlecenie klienta, zgodnie z zapisami art. 28 (3) RODO. Zlecenie może zostać potraktowane jako żądanie zmiany na koszt klienta. Dostawca niezwłocznie powiadomi klienta, jeżeli, w jego opinii, zlecenie narusza przepisy dotyczące ochrony danych.

b)    zagwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zostały sprawdzone i zatwierdzone przez klienta (wykaz środków Trimble podano w załączniku). Takie środki muszą zapewniać poziom bezpieczeństwa właściwy dla ryzyka związanego z przetwarzaniem i będą podlegać zmianom w zależności od cyklicznych ocen ryzyka dostawcy;

c)    zagwarantuje, że wszyscy pracownicy lub jakiekolwiek inne osoby działające w imieniu Trimble, które mają dostęp do danych osobowych i/lub przetwarzają dane osobowe, będą zobowiązani do przechowywania danych osobowych, oraz że każda osoba fizyczna działająca w ramach upoważnienia Trimble i mająca dostęp do danych osobowych będzie je przetwarzać wyłącznie na zlecenie klienta;

d)    może przesyłać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku przesyłania poza Europejski Obszar Gospodarczy Trimble gwarantuje, że przesyłanie odbywa się wyłącznie do (a) krajów, w przypadku których Komisja Europejska uznała, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych lub (b) stron, które zobowiązały się do przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności lub (c) stosowania standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej 2010/87/UE;

e)    pomagać klientowi, na koszt klienta, w odpowiadaniu na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane, oraz w wypełnianiu jego zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do bezpieczeństwa, powiadomień o naruszeniu, ocen wpływu i konsultacji z organami nadzorczymi lub regulatorami;

f)    pomagać klientowi poprzez zapewnianie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w celu spełnienia zobowiązań klienta związanych z odpowiadaniem na wnioski o wykonanie praw osoby, której dotyczą dane, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych.

g)    bezzwłocznie powiadomi Klienta o naruszeniu ochrony danych osobowych.

h)    na pisemne zlecenie klienta usunie lub zwróci dane osobowe i ich kopie klientowi po rozwiązaniu umowy, o ile przechowywanie danych osobowych nie będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa; oraz

i)    będzie prowadzić pełną i dokładną dokumentację i zapisy informacji w celu wykazania zgodności z niniejszą klauzulą oraz rozporządzeniem o ochronie danych oraz umożliwienia audytu przez klienta lub audytora wskazanego przez klienta.

j)    będzie mieć prawo do gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania danych anonimowych i zbiorczych na temat korzystania z usług zgodnie z umową, które nie pozwalają na identyfikację klienta ani osób, których dane dotyczą i wykorzystywania takich danych do celów działalności gospodarczej Trimble, a także w celu poprawy i/lub rozwoju innych produktów lub usług.

13.5    Trimble nie będzie korzystać z usług zewnętrznego podmiotu przetwarzającego dane bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia klienta, ogólnego lub dotyczącego konkretnego przypadku. Klient wyraża zgodę na zaangażowanie przez Trimble stron wymienionych w załączniku jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy niniejszej umowy. Trimble potwierdza zawarcie lub przewidywane zawarcie (w zależności od przypadku) z zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane pisemnej umowy, w której nakłada ona na ten zewnętrzny podmiot przetwarzający dane obowiązki określone w niniejszej klauzuli. Trimble informuje klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takich zmian. Pomiędzy klientem a Trimble Trimble będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniedbania dowolnego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego dane wyznaczonego przez siebie na mocy niniejszej klauzuli.

13.6    Każda ze stron może, w dowolnym momencie, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia, zmienić niniejszą klauzulę poprzez zastąpienie jej odpowiednią standardową klauzulą mającą zastosowanie administratora i podmiotu przetwarzającego dane lub podobnymi postanowieniami stanowiącymi część odpowiedniego systemu certyfikacyjnego (który będzie mieć zastosowanie, gdy zostanie zastąpiony załącznikiem do niniejszej umowy).

13.7    Odpowiedzialność każdej ze stron i jej podmiotów stowarzyszonych wynikająca z niniejszej klauzuli lub z nią związana oraz przetwarzanie danych osobowych klienta, wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego lub dowolnej innej teorii odpowiedzialności, podlega zapisom ustępu „ograniczenie odpowiedzialności” umowy, a każde odniesienie w tej sekcji do odpowiedzialności strony oznacza łączną odpowiedzialność tej strony i jej podmiotów stowarzyszonych na mocy umowy. W celu uniknięcia wątpliwości łączna odpowiedzialność dostawcy i jego podmiotów stowarzyszonych w odniesieniu do wszystkich roszczeń klienta oraz jego podmiotów stowarzyszonych wynikających z niniejszej umowy bądź tej klauzuli lub z nią związanych będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających z umowy.

14    Ogólne

14.1    Każda ze Stron zobowiązuje się wobec drugiej Strony do zachowania w poufności wszystkich Informacji poufnych, które uzyskała lub otrzymała w wyniku zawarcia niniejszej EULA oraz do nieujawniania takich Informacji Poufnych, chyba że swoim pracownikom, przedstawicielom, podwykonawcom oraz pracownikom, przedstawicielom, podwykonawcom Autoryzowanych podmiotów powiązanych i Doradców profesjonalnych. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do Informacji poufnych, które:

a)    znalazły się już w posiadaniu Strony w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli 14.1; lub

b)    znalazły się w publicznym posiadaniu w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli 14.1.

14.2    Niezależnie od powyższego, każda ze Stron będzie uprawniona do ujawnienia Informacji poufnych, jeśli takiego ujawnienia będzie wymagać prawo, orzeczenie sądowe lub nakaz wydany przez właściwe organy albo nakaz sądowy, pod warunkiem, że taka Strona (i) ujawni tylko wymaganą część Informacji poufnych, (ii) poinformuje odbiorcę Informacji poufnych, że ujawniane informacje są poufne oraz (odpowiednio) dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić zachowanie poufności informacji przez odbiorcę, a także (iii) niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takim ujawnieniu Informacji poufnych, określając, jakie informacje zostały ujawnione, ich odbiorcę i okoliczności powstania obowiązku ujawnienia.

14.3    Każda Strona zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki, które okresowo będą niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie postanowień przedstawionych w klauzuli 13.1 przez swoich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców, a w przypadku Państwa, również przez pracowników, przedstawicieli i podwykonawców Państwa Podmiotów powiązanych lub Doradców profesjonalnych.

14.4    Trimble może korzystać z usług podwykonawców i zezwalać im na korzystanie z praw przyznanych Trimble, aby dostarczać Oprogramowanie lub świadczyć powiązane usługi, pod warunkiem, że Trimble pozostanie odpowiedzialna za przestrzeganie przez każdego takiego podwykonawcę postanowień niniejszej umowy EULA.

14.5    Oprogramowanie, Dokumentacja lub ich części mogą podlegać embargu i ograniczeniom kontroli eksportowej. Przestrzegać będą Państwo wszystkich okresowo obowiązujących regulacji i przepisów prawa w zakresie kontroli eksportowej i embarga, w szczególności przepisów i regulacji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Bez ograniczania powyższych postanowień (i) oświadczają Państwo i gwarantują, że nie znajdują się Państwo na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych wyszczególniającej strony, z którymi kontakty handlowe są zakazane lub ograniczone ani nie znajdują się Państwo w kraju podlegającym embargu nałożonemu przez rząd Stanów Zjednoczonych lub określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający działalność terrorystyczną (ani nie są Państwo jego obywatelem), a także (ii) nie będą Państwo uzyskiwać dostępu do Oprogramowania ani używać Oprogramowania w sposób naruszający jakiekolwiek nałożone przez rząd Stanów Zjednoczonych embargo eksportowe, zakazy lub ograniczenia (i nie zezwolą Państwo na to żadnemu ze swoich użytkowników).

14.6    Zasady dotyczące ochrony prywatności Trimble opublikowano na stronie https://www.tekla.com/privacy-notice  i włączono do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie. W sposób wyraźny zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie danych osobowych przez Trimble.

14.7    Niniejsza EULA jest interpretowana wyłącznie zgodnie z prawem Finlandii i takiemu prawu podlega bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa właściwego. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy EULA lub z nią związane bądź dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania Trimble (i) przez właściwe sądy powszechne w Państwa miejscu zamieszkania lub (ii) w drodze arbitrażu zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden arbiter. Miejscem arbitrażu będą Helsinki, Finlandia. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jako Informacje poufne zgodnie z niniejszą klauzulą 13. Niniejsza klauzula nie uniemożliwia Stronie uzyskania natychmiastowego tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od właściwego sądu, jeśli takie zabezpieczenie roszczeń jest niezbędne w celu ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Ponadto Trimble może wnieść roszczenie z tytułu bezspornych, należnych oraz niezapłaconych wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.

14.8    Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej EULA zostanie uznane przez sąd lub organ administracyjny o właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, wówczas nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie wpłynie na żadne z pozostałych postanowień niniejszej umowy EULA, a wszelkie postanowienia, na które taka nieważność lub niewykonalność nie miała wpływu, pozostaną w pełni ważne i skuteczne. Strony niniejszym zgadzają się podjąć próbę zastąpienia dowolnego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia, o którym mowa powyżej, postanowieniem ważnym i wykonalnym oraz zapewniającym w najszerszym możliwym zakresie realizację celów ekonomicznych, prawnych i komercyjnych postanowienia nieważnego i niewykonalnego. Jeśli Strony nie będą mogły uzgodnić zastępczych postanowień, o których wspomniano powyżej, a nieważne lub niewykonalne postanowienia będą pozbawiać którąkolwiek ze Stron znaczących korzyści przewidzianych pierwotnie przez takie postanowienia, Strona, której to dotyczy, będzie miała prawo do rozwiązania niniejszej umowy EULA na piśmie ze skutkiem natychmiastowym.

14.9    Nie naruszając Państwa prawa do zezwalania Państwa Autoryzowanym podmiotom powiązanym lub Doradcom profesjonalnym na używanie Oprogramowania zgodnie z obowiązującymi Parametrami licencji, niniejsza EULA ani żadne z Państwa praw i zobowiązań z niej wynikające nie mogą być przedmiotem cesji, przeniesienia, licencji lub dalszej licencji.

14.10    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek opóźnienia w wypełnianiu lub niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy EULA (z wyjątkiem nieuiszczania opłat), jeśli opóźnienie w wypełnianiu lub niewypełnienie wynika z nieprzewidzianych zdarzeń, które nastąpiły po wejściu w życie niniejszej umowy EULA i pozostających poza kontrolą danej Strony, takich jak strajk, blokada, wojna, akt terroryzmu, powstanie, zamieszki, pożar, wybuch, klęska żywiołowa, awaria lub ograniczenie zasilania lub sieci telekomunikacyjnych lub danych, atak typu „odmowa usługi”, embargo lub odmowa udzielenia zezwolenia przez agencję rządową („zdarzenie siły wyższej”). W przypadku siły wyższej druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona o jej wystąpieniu i szacowanym czasie trwania. Jeśli realizacja postanowień niniejszej umowy EULA opóźni się o więcej niż 3 (trzy) miesiące w wyniku zdarzenia siły wyższej, Strona może rozwiązać umowę EULA powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie.

14.11    Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron roszczeń z tytułu naruszenia lub niewywiązania się z zobowiązań wynikających z jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy EULA nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek kolejnych roszczeń z tytułu naruszenia lub niewywiązania się z zobowiązań nakładanych przez te postanowienia, ani też żadne zaniechanie lub zwłoka którejkolwiek ze Stron w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa, umocowania lub przywileju, który jej przysługuje lub może przysługiwać na podstawie niniejszej umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się roszczeń z tytułu naruszenia lub niewywiązania się z zobowiązań przez drugą Stronę.

14.12    Wszelkie powiadomienia, wnioski, instrukcje lub inne dokumenty przekazywane zgodnie z niniejszą umową będą dostarczone lub wysłane opłaconą przesyłką pocztową, faksem lub innymi środkami elektronicznymi na adres Strony odbierającej, a dowolne takie powiadomienie lub inny dokument zostaną uznane za doręczone w momencie dostarczenia, jeśli są doręczone przez kuriera lub dwa (2) dni po wysyłce, w przypadku dostawy pocztą. Jakiekolwiek powiadomienie lub inny dokument wysłane faksem lub przy użyciu innych środków elektronicznych są uznawane za dostarczone po odebraniu przez nadawcę elektronicznego potwierdzenia.

15    Postanowienia szczególne dotyczące Licencji Partnera

15.1    Kontekst i cel
Niniejsze Postanowienia szczególne dotyczące Licencji Partnera zawarte w klauzuli 15 niniejszej umowy EULA („Warunki dotyczące Partnera”) regulują warunki znajdujące zastosowanie wobec Państwa ewentualnego uczestnictwa w Programie partnerskim  Trimble, odnośnej Licencji Partnera i Państwa opracowywania Aplikacji i treści BIM do użytku osób trzecich (zgodnie z klauzulą 4.4 powyżej). Niniejsze Warunki dotyczące Partnera uzupełniają inne postanowienia niniejszej umowy EULA, które pozostaną w pełni ważne i skuteczne w odniesieniu do Licencji Partnera, chyba że w niniejszych Warunkach dotyczących Partnera wyraźnie określono inaczej.

15.2    Definicje

Oprócz definicji zawartych w klauzuli 1 umowy EULA stosowane są następujące definicje:

Opłata roczna” oznacza opłatę, którą mają Państwo uiścić w zamian za prawo do rozwoju i dostarczania Aplikacji oraz za świadczone Usługi dla partnerów Trimble.

Treść BIM” oznacza elektroniczne prezentacje 3D produktów budowlanych, komponentów i innych aktywów, które mogą zostać umieszczone w systemie modelowania informacji o budynkach (BIM).

Podstawowe patenty licencjobiorcy” oznaczają wnioski patentowe, które w razie braku licencji są w sposób nieunikniony naruszane (pod względami technicznymi, lecz nie komercyjnymi) poprzez użycie Interfejsu przez Trimble lub członka Programu partnerskiego Trimble.

Interfejs” lub „Otwarty API” oznacza technologię umożliwiającą współpracę Aplikacji z oprogramowaniem.

TrimbleUsługi dla partnerów Trimble” oznaczają usługi świadczone przez Trimble zgodnie z niniejszymi Warunkami dotyczącymi Partnerów oraz po uiszczeniu przez Państwa Opłaty rocznej.

Witryna” oznacza witrynę internetową udostępnioną przez Państwa do celów pobierania Aplikacji lub usługę online Tekla online.

Zewnętrzny licencjobiorca” oznacza dowolną osobę trzecią, która posiada licencję na używanie Interfejsu w celu rozwoju, użytkowania i dystrybucji Aplikacji na mocy umowy o Programie partnerskim zawartej z Trimble.

15.3    Mianowanie
Trimble za osobnym pisemnym powiadomieniem może mianować Państwa członkiem swojego Programu partnerskiego i przyznać Państwu Licencję Partnera. Państwa udział w Programie partnerskim zależy od złożenia przez Państwa osobnego wniosku o uczestnictwo w takim programie, przy czym taki wniosek może zostać zaakceptowany lub odrzucony przez Trimble. Ponadto Państwa uczestnictwo w Programie partnerskim będzie zależne od uiszczania Opłaty rocznej zgodnie z Formularzem zamówienia lub okresowo obowiązującym cennikiem Trimble. Państwo i Trimble są niezależnymi wykonawcami i żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie będzie interpretowane jako ustanawiające Strony wspólnikami, wspólnikami „joint venture”, współwłaścicielami, pracodawcami, pracownikami lub innymi uczestnikami wspólnego przedsiębiorstwa ani też żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie zezwala którejkolwiek ze Stron na zaciągnięcie lub przyjęcie zobowiązań w imieniu drugiej Strony w jakimkolwiek celu.

15.4    Aplikacje i/lub treść BIM
Z zastrzeżeniem uprzedniego pisemnego powiadomienia Trimble i uiszczenia Opłat rocznych, będą Państwo uprawnieni, bezpłatnie lub za opłatą, do (a) publicznego udostępnienia w Witrynie opracowanych przez Państwa Aplikacji i/lub treści BIM w celu ich pobierania oraz (b) udostępnienia opracowanych przez Państwa Aplikacji i/lub treści BIM bezpośrednio Państwa klientom.

Wcześniej wspomniane przyznane Państwu prawa będą zależeć od przyznania przez Państwa niewyłącznej licencji zgodnie z wszelkimi Podstawowymi patentami licencjobiorcy lub dowolnymi patentami, które według Państwa są Podstawowymi patentami licencjobiorcy i są własnością Państwa lub któregokolwiek z Państwa Podmiotów powiązanych lub co do których przysługuje Państwu lub któremukolwiek z Państwa Podmiotów powiązanych prawo do udzielania dalszej licencji na rzecz (i) Trimble lub (ii) któregokolwiek Zewnętrznego licencjobiorcy pragnącemu uzyskać taką licencję na uczciwych i rozsądnych warunkach, które w żadnym razie nie będą bardziej niekorzystne niż postanowienia niniejszej umowy EULA, na potrzeby rozwoju, użytkowania i dystrybucji Aplikacji i/lub treści BIM w celach komercyjnych lub innych. Ponadto zgadzają się Państwo, że licencja patentowa udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą będzie obejmować zwolnienie z wszelkich roszczeń z tytułu naruszania któregokolwiek z Podstawowych patentów licencjobiorcy. Dla uniknięcia wątpliwości, każde nieprzestrzeganie przez Państwa postanowień niniejszej klauzuli będzie stanowić naruszenie na mocy niniejszej umowy EULA. Trimble ma prawo do rozwiązania niniejszych Warunków dotyczących partnera oraz/lub niniejszej umowy EULA, jeśli (a) Państwo lub Państwa Podmiot powiązany stwierdzą w odniesieniu do jakiegokolwiek Podstawowego patentu licencjobiorcy lub jakiegokolwiek patentu, który uważa się pod jakimkolwiek względem za Podstawowy patent licencjobiorcy, że rozwój, użytkowanie lub dystrybucja Aplikacji i/lub treści BIM naruszają jakiekolwiek Podstawowe patenty licencjobiorcy posiadane lub kontrolowane przez Państwa lub którykolwiek z Państwa Podmiotów powiązanych lub będące przedmiotem dalszej licencji udzielonej przez Państwa lub którykolwiek z Państwa Podmiotów powiązanych, włączając w to między innymi roszczenia związane z naruszaniem praw lub działania skierowane przeciwko Oprogramowaniu lub postępowania czy dochodzenie roszczeń w dowolnym sądzie, sądzie arbitrażowym czy innym podobnym forum; lub jeśli (b) Państwo lub Państwa Podmiot powiązany odmówią udzielenia Trimble lub jej podmiotom powiązanym licencji na warunkach uznanych przez Trimble lub jej podmiot powiązany za uczciwe i rozsądne na podstawie Państwa Podstawowych patentów licencjobiorcy lub Podstawowych patentów licencjobiorcy Państwa Podmiotu powiązanego i w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami, które nie będą bardziej niekorzystne niż postanowienia niniejszej umowy EULA.

Zobowiązują się Państwo obronić i zabezpieczyć Trimble, jej podmioty powiązane i ich odpowiednich pracowników i kadrę zarządzającą przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością (w tym ugodami i orzeczeniami) lub wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami zastępstwa procesowego, wydatkami i kosztami sądowymi) wynikającymi z jakichkolwiek roszczeń lub żądań jakiejkolwiek osoby trzeciej w odniesieniu do Aplikacji i/lub treści BIM, w tym roszczeń z tytułu domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej. Trimble według swojego wyłącznego uznania będzie przysługiwać prawo do żądania od Państwa usunięcia z Witryny wszelkich Aplikacji i/lub treści BIM, które według wyłącznego uznania Trimble naruszają niniejsze Warunki dotyczące partnerów, umowę EULA lub prawa własności intelektualnej Trimble lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, są niebezpieczne lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwe.

15.5    Prawa własności intelektualnej
Własność praw własności intelektualnej do Aplikacji i/lub treści BIM, a także wszelkiej powiązanej dokumentacji utworzonej przez Państwa lub w Państwa imieniu przysługuje Państwu lub osobie trzeciej, którą mogą Państwo reprezentować. Niniejszym udzielają Państwo Trimble niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu i zbywalnej licencji na użytkowanie, reprodukcję, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybuowanie, modyfikowanie, udostępnianie publiczne i publiczne wyświetlanie wszelkich Aplikacji i/lub treści BIM dostępnych w Witrynie, w celu udostępnienia, wyświetlania, dystrybucji i promowania Witryny oraz w celu dalszego rozwoju Witryny i innych produktów Trimble oraz powiązanych usług.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania, Dokumentacji i wszystkich ich części nadal będą przysługiwać Trimble i jej licencjodawcom będącym osobami trzecimi, co oznacza również, że żadne takie prawa nie przejdą na Państwa.

15.6    Oświadczenia
Nie wolno Państwu sugerować jakichkolwiek powiązań z Trimble, w tym między innymi sugerować, że Trimble sponsoruje, promuje lub gwarantuje Państwa Aplikacje i/lub treść BIM, z wyjątkiem relacji dotyczącej integracji interfejsu wyraźnie omówionej w niniejszej umowie EULA. Nie wolno Państwu składać żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań dotyczących produktów bądź usług Trimble lub Trimble w imieniu Trimble

15.7    Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI ZRZECZENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSTAWIONE W KLAUZULI 11 UMOWY EULA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PARTNERÓW. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA TRIMBLE WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PARTNERÓW BĘDZIE W KAŻDYM PRZYPADKU OGRANICZONA I NIE PRZEKROCZY KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ OPŁACIE ROCZNEJ. NINIEJSZA KLAUZULA 14.7 POZOSTANIE W MOCY PO WYGAŚNIĘCIU LUB ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY EULA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.


KONIEC WARUNKÓW “TRIMBLE-TEKLA-EULA-2020”, aktualizacja z 14 stycznia 2020.

 

 

 

Załącznik do klauzuli dotycząćej przetwarzania danych w Warunkach korzystania z usługi dla Tekla Online services

Dodatki 1-3

Dodatek 1: Specyfikacja przetwarzania — formularz 1

Typ danych

Typ i cel (przedmiot) przetwarzania danych

Kategorie osób, których dotyczą dane

● Imię i nazwisko/Nazwa

● Telefon

● Adres e-mail

● Kraj

● Nazwa wyświetlana

● Organizacja

● Stanowisko

● Obraz

● Preferencje językowe

● Możliwe preferencje dotyczące usług

 

● Uwierzytelnianie użytkownika

● Zarządzanie uprawnieniami

● Świadczenie usług

● Obsługa klienta i konserwacja

● Komunikacja z użytkownikami

● Pracownicy klientów korporacyjnych.

● Wykonawcy i partnerzy klientów korporacyjnych.

● Użytkownicy końcowi aplikacji.

Dodatek 2: Rozwiązania techniczne i organizacyjne

W tym dodatku opisano rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz procedury , które musi zapewnić Podmiot przetwarzający dane w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych utworzonych, zebranych, otrzymanych lub pozyskanych w inny sposób. Podmiot przetwarzający dane będzie przechowywał dokumentację technicznych i organizacyjnych środków opisanych poniżej w celu ułatwienia audytów i zachowania dowodów.

Kontrola dostępu do obszarów przetwarzania

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie rozwiązania w celu zapobieżenia uzyskiwaniu przez nieupoważnione osoby dostępu do urządzeń do przetwarzania danych, w których dane osobowe są przetwarzane lub wykorzystywane. Do rozwiązań tych zaliczają się:

● ustanawianie stref bezpieczeństwa;

● ochrona i ograniczenie ścieżek dostępu;

● zabezpieczanie urządzeń do przetwarzania danych;

● ustanawianie zezwoleń na dostęp dla pracowników i osób trzecich, w tym do odpowiedniej dokumentacji;

● rejestrowanie, monitorowanie i śledzenie wszelkiego dostępu do centrum danych, w którym przechowywane są dane osobowe; oraz

● zabezpieczenie centrum danych, w którym przechowywane są dane osobowe, systemem alarmowym bezpieczeństwa i innymi właściwymi środkami ochrony.

Kontrola dostępu do systemów przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie rozwiązania w celu uniemożliwienia używania jego systemów przetwarzania danych przez nieupoważnione osoby. Do środków tych zaliczają się:

● automatyczne wylogowanie z terminalu użytkownika po upływie limitu czasu w przypadku bezczynności, identyfikator i hasło wymagane do ponownego otwarcia;

● automatyczne wyłączanie identyfikatora użytkownika w przypadku wprowadzenia kilku błędnych haseł, plik historii zdarzeń;poświęcenie poszczególnych terminali i/lub użytkowników terminali,

● polityka pracownicza dotycząca praw dostępu personelu do danych osobowych (w stosownych przypadkach), informowanie pracowników o ich obowiązkach i konsekwencjach naruszeń takich obowiązków w celu zapewnienia, że personel będzie uzyskiwać dostęp wyłącznie do danych osobowych i zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz szkolenie pracowników na temat ich obowiązków w zakresie ochrony prywatności;

● protokołowanie dostępu do platform przetwarzania danych; oraz

● w miarę możliwości stosowanie najnowocześniejszych technologii szyfrujących.

Kontrola dostępu do określonych obszarów mieszczących systemy przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający dane zobowiązuje się, że osoby uprawnione do korzystania z systemu przetwarzania danych mogą uzyskać dostęp do danych wyłącznie w zakresie objętym ich uprawnieniami dostępu (autoryzacją), a dane osobowe nie mogą być odczytywane, kopiowane ani modyfikowane bez zezwolenia. W tym celu stosowane są następujące środki:

● polityka pracownicza dotycząca praw dostępu do danych osobowych;

● przypisanie poszczególnych terminali i/lub użytkowników terminalu;

● w miarę możliwości monitorowanie działań osób, które usuwają, dodają lub modyfikują dane osobowe oraz regularna aktualizacja profili autoryzacji;

● wydawanie danych tylko upoważnionym osobom;

● zasady regulujące przechowywanie kopii zapasowych; oraz

● w miarę możliwości stosowanie najnowocześniejszych technologii szyfrujących.

Kontrola transmisji

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie środki w celu zapobieżenia odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych przez nieupoważnione strony podczas ich transmisji lub podczas transportu nośników danych. Do środków tych zaliczają się:

● stosowanie zapory firewall i technologii szyfrowania w celu ochrony bram i linii, przez które przekazywane są dane;

● w miarę możliwości rejestrowanie, monitorowanie i śledzenie wszystkich transmisji danych.

Kontrola wprowadzania

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie rozwiązania, aby mieć pewność, że istnieje możliwość sprawdzenia i ustalenia, czy dane osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych lub z nich usunięte. Do środków tych zaliczają się:

● uwierzytelnienie upoważnionego personelu; indywidualne poświadczenia uwierzytelniania, takie jak identyfikatory użytkownika, które po ich przypisaniu nie mogą zostać ponownie przypisane do innej osoby (w tym w późniejszym okresie);

● wykorzystanie kodów użytkownika (haseł) posiadających co najmniej osiem znaków lub maksymalną dozwoloną przez system liczbę i ich modyfikacja przy pierwszym użyciu;

● stosowanie polityki, zgodnie z którą wszyscy pracownicy przetwarzający dane mający dostęp do danych osobowych przetwarzanych dla klientów muszą resetować swoje hasła co najmniej raz w roku;

● zapewnienie, że drzwi do pomieszczeń mieszczących urządzenia do przetwarzania danych (sprzęt komputerowy i powiązane urządzenia) mogą zostać zamknięte;

● automatyczne wylogowywanie identyfikatora użytkownika (wymaganie ponownego wprowadzenia hasła w celu użycia odpowiedniej stacji roboczej), które nie było używane przez pewien czas; oraz

● elektroniczne rejestrowanie wprowadzania.

Kontrola pracy

Podmiot przetwarzający dane zapewnia, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z pisemnymi instrukcjami wydanymi przez eksportera. Do środków tych zaliczają się:

● wiążące zasady i procedury dotyczące pracowników podmiotu przetwarzającego dane, podlegające przeglądowi i zatwierdzaniu przez eksportera danych.

Podmiot przetwarzający dane zapewnia, że w przypadku przyjęcia środków bezpieczeństwa przez podmioty zewnętrzne, otrzyma on pisemny opis wykonanych działań, który gwarantuje zgodność przyjętych środków z niniejszym dokumentem. Ponadto podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie środki monitorowania administratorów systemów i zapewnia, aby działali oni zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Do środków tych zaliczają się:

● indywidualne wyznaczanie administratorów systemów;

● przyjęcie odpowiednich rozwiązań mających na celu rejestrowanie plików dziennika dostępu administratorów systemu i utrzymywanie ich w zabezpieczonej, dokładnej i niezmodyfikowanej postaci przez co najmniej sześć miesięcy; oraz

● prowadzenie aktualnej listy z informacjami identyfikującymi odpowiednich administratorów systemu i niezwłoczne udostępnianie jej administratorom danych na żądanie.

Kontrola dostępności

Podmiot przetwarzający dane implementuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą. Do środków tych zaliczają się:

● nadmiarowość infrastruktury w celu zapewnienia, że dostęp do danych może zostać przywrócony w ciągu siedmiu dni oraz tworzenie kopii zapasowych co najmniej raz na tydzień;

● regularna kontrola wszystkich wdrożonych i opisanych tutaj rozwiązań bezpieczeństwa;

● wszelkie wykryte incydenty związane z bezpieczeństwem są rejestrowane wraz ze wskazaniem procedur odzyskiwania danych oraz osoby, która je przeprowadziła; oraz

● plany naprawy po awarii.

Administratorzy systemów podmiotu przetwarzającego dane (w stosownych przypadkach):

Podmiot przetwarzający dane wdraża odpowiednie środki monitorowania administratorów systemów i zapewnia, aby działali oni zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Do środków tych zaliczają się:

● indywidualne wyznaczanie administratorów systemów;

● przyjęcie odpowiednich rozwiązań mających na celu rejestrowanie plików dziennika dostępu administratorów systemu i utrzymywanie ich w zabezpieczonej, dokładnej i niezmodyfikowanej postaci przez co najmniej sześć miesięcy; oraz

● prowadzenie aktualnej listy z informacjami identyfikującymi administratora systemu (np. imię, nazwisko, funkcja lub obszar organizacyjny) oraz przypisanymi zadaniami i niezwłoczne udostępnianie jej eksporterom danych na żądanie.

Dodatek 3: Lista podwykonawców przetwarzania

Nazwa podwykonawcy przetwarzania

Adres

Zabezpieczenia zgodnie z art. 44–50 RODO

10Duke Software Ltd.

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, Finland

Umowa o przetwarzanie danych, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej 2010/87/UE

Amazon Web Services, Inc.

440 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109, USA

Umowa o przetwarzanie danych; certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Atlassian Pty Ltd

1098 Harrison Street, San Francisco, CA94103, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

eCraft Oy Ab

Säterinportti, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Marketo, Inc.

901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA, 94055, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Microsoft Inc.

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Nixu Corporation

Keilaranta 15, 02151 Espoo, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Sumo Logic, Inc

305 Main Street, Redwood City, CA 94063, USA

Umowa o przetwarzanie danych, certyfikat przestrzegania postanowień Tarczy Prywatności

Trimble Inc

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Umowa o przetwarzanie danych, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej 2010/87/UE

Trimble Solutions Oy

Metsänpojankuja 1 02130 ESPOO, Finland

Umowa o przetwarzanie danych

Wunder Oy

Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Umowa o przetwarzanie danych