UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TEKLA FIRMY TRIMBLE (patrz TRIMBLE-TEKLA-EULA-2018)

WAŻNE, NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE:
TEKST W POLSCE JEST TEKSTEM TŁUMACZENIA USTAWY.

OPROGRAMOWANIE TEKLA I JEGO DOKUMENTACJA, DO KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MA LUB W KTÓRYCH JEST OSADZONA NINIEJSZA EULA (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ), SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, INNYMI PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I TRAKTATAMI MIĘDZYNARODOWYMI. NIEAUTORYZOWANE REPRODUKOWANIE, PREZENTOWANIE, MODYFIKOWANIE, DYSTRYBUCJA i UŻYTKOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO DOKUMENTACJI ALBO DOWOLNYCH ICH CZĘŚCI MOGĄ STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I STAĆ SIĘ PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA CYWILNEGO LUB KARNEGO.

POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDĄ STANOWIĆ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY KLIENTEM (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) A FIRMĄ TRIMBLE (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ).

TA UMOWA EULA ZAWIERA POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIELENIA KLIENTOWI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ) PRZEZ TRIMBLE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKA LICENCJA JEST UDOSTĘPNIANA KLIENTOWI PRZEZ TRIMBLE BEZPOŚREDNIO, CZY PRZEZ AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA (ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DEFINICJĄ).

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE LUB ZAWIERAJĄC UMOWĘ, KTÓREJ SKŁADNIKIEM JEST TA EULA, ALBO KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”, KLIENT:
1. AKCEPTUJE POSTANOWIENIA UMOWY EULA I WYRAŻA NA NIE ZGODĘ;
2. POTWIERDZA PRZECZYTANIE TEJ UMOWY EULA;
3. POTWIERDZA, ŻE TA EULA ZAWIERA WAŻNE ZOBOWIĄZANIA, STOSOWNE OGRANICZENIA I RESTRYKCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA; A TAKŻE
4. POTWIERDZA, ŻE JEST AUTORYZOWANYM UŻYTKOWNIKIEM TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ ŻE INSTALACJA OPROGRAMOWANIA JEST ZGODNA Z PRAWEM I DOZWOLONA Z MOCY TEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA.

JEŚLI KLIENT NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI, NIE MA PRAWA DO KONFIGURACJI, INSTALACJI, WDROŻENIA LUB INNEGO UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA.

1 Definicje

1.1 W tej Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania poniższe wyrazy i wyrażenia będą mieć znaczenia przedstawione w dalszej części tego dokumentu, chyba że kontekst wyraźnie wymaga inaczej:
„Podmiot stowarzyszony” oznacza inny podmiot kontrolowany przez Klienta lub współkontrolowany przez niego. Dla celów tej definicji przez „kontrolę” rozumie się prawo do nominowania lub dymisjonowania co najmniej 50% członków zarządu danego podmiotu lub osób pełniących równoważne funkcje, które wynika z prawa własności udziałów reprezentujących co najmniej 50% głosów podczas zebrania ogólnego wspomnianego podmiotu itp. przez okres utrzymywania się takiej kontroli bezpośrednio lub pośrednio.
„Aplikacja” oznacza dowolny programowany komponent lub plik wykonywalny, który wchodzi w interakcje z Oprogramowaniem przy użyciu Interfejsu Oprogramowania lub Otwartego interfejsu API zgodnie z definicją w klauzuli 14.2 poniżej.
„Autoryzowany podmiot stowarzyszony” oznacza Podmiot stowarzyszony, który może używać Oprogramowania zgodnie z Parametrami licencji i znajduje się na Terytorium.
„Autoryzowany dystrybutor” oznacza podmiot stowarzyszony Trimble, autoryzowanego sprzedawcę Trimble lub zewnętrznego partnera, któremu firma Trimble przyznała ten tytuł, takiego jak integrator lub dostawca sprzętu.
„Informacje poufne” oznaczają Oprogramowanie, Dokumentację i wszelkie inne informacje i materiały w dowolnej formie dotyczące działania, personelu i relacji biznesowych firmy Trimble lub Klienta, które są oznaczone jako poufne lub które słusznie powinny być uznawane za poufne ze względu na ich charakter lub okoliczności, w których informacje lub materiały są ujawniane.
„Program partnerski” oznacza program firmy Trimble mający na celu rozwój Aplikacji dla stron trzecich, w którym Klient lub Autoryzowany podmiot stowarzyszony mogą wziąć udział na mocy osobnej umowy.
„Dokumentacja” oznacza dokumentację użytkownika i inną związaną z Oprogramowaniem, w formie drukowanej, online lub elektronicznej.
„Sprzęt” oznacza sprzęt Klienta, Autoryzowanego podmiotu stowarzyszonego lub Profesjonalnego konsultanta, który spełnia wymagania minimalnej konfiguracji przedstawione w Dokumentacji.
„Błąd” oznacza defekt lub usterkę Oprogramowania, które powodują, że Oprogramowanie nie działa w sposób w znacznej mierze zgodny z Dokumentacją.
„EULA” to Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania.
„Licencja” oznacza licencję na Oprogramowanie przyznaną Klientowi w zgodzie z niniejszą umową EULA.
„Opłaty licencyjne” to kwoty wymienione w Formularzu zamówienia i płatne przez Klienta z tytułu przyznania mu Licencji.
„Klucz licencyjny” oznacza rozwiązanie techniczne, którego Użytkownik potrzebuje, aby uzyskać dostęp do Oprogramowania.
„Parametry licencji” to liczba jednoczesnych Użytkowników, Typ licencji, Terytorium i Okres licencjonowania zdefiniowane w klauzuli 4.4 lub klauzuli 4.5 w zależności od tego, co ma zastosowanie, o ile w Formularzu zamówienia nie stwierdzono inaczej.
„Okres licencjonowania” to okres ważności licencji zdefiniowany w 4.4 lub klauzuli 4.5 zależnie od tego, co ma zastosowanie.
„Typ licencji” oznacza typ licencji zdefiniowany szerzej w klauzuli 4.3.
„Wydanie główne” oznacza główną wersję Oprogramowania okresowo ogólnie udostępnianą komercyjnie przez Trimble, opatrzoną przez Trimble numerem wersji oznaczającym nowe wydanie główne oraz wymagającą od Klienta uzyskania nowego zestawu Kluczy licencyjnych.
„Usługi serwisowe” oznaczają usługi serwisowe i pomocy technicznej dotyczące Oprogramowania, do których odnosi się klauzula 5.2.
„Okres serwisowania” oznacza okres przedstawiony w klauzuli 5.3.
„Formularz zamówienia” oznacza taki formularz zamówienia lub kontrakt, na mocy którego Klient nabywa Licencję lub usługi związane z Oprogramowaniem, który został potwierdzony przez Trimble albo Autoryzowanego dystrybutora, jeśli ma to zastosowanie.
„Strona” to Klient lub Trimble zależnie od tego, co ma zastosowanie.
„Profesjonalny konsultant” to dowolna zewnętrzna firma doradcza świadcząca usługi, w tym między innymi usługi inżynieryjne, kreślarskie lub detalowania, na rzecz Klienta lub Autoryzowanego podmiotu stowarzyszonego korzystającego z Oprogramowania.
„Oprogramowanie” to oprogramowanie Tekla firmy Trimble w postaci kodu obiektowego, wyszczególnione w Formularzu zamówienia, w tym wszystkie Wydania podrzędne i Wydania główne, które mogą być wydawane Klientowi w ramach ewentualnych usług serwisowych.
„Wersja podrzędna” oznacza aktualizacje lub wydania serwisowe Oprogramowania udostępnione przez Trimble, które mogą zawierać poprawki błędów albo zapewniać udoskonalenia funkcjonalne i wydajności, ale w żadnym przypadku nie stanowią Wydania głównego.
„Okres subskrypcji” oznacza okres ważności Licencji opartej na subskrypcji przedstawiony w Formularzu zamówienia, jeśli ma to zastosowanie, oraz dalej opisany w klauzuli 4.5.
„Terytorium” oznacza kraj, w którym Klient złożył zamówienie na Oprogramowanie, o ile w Formularzu zamówienia nie stwierdzono inaczej.
„Trimble” oznacza Trimble Solutions Corporation, fińską spółkę prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną pod numerem 0196634-1, a także jej podmioty stowarzyszone zależnie od tego, co ma zastosowanie.
„Użytkownik” to osoba zatrudniona przez Klienta, Autoryzowany podmiot stowarzyszony lub Profesjonalnego konsultanta w zależności od tego, co ma zastosowanie, której przydzielono ważny Klucz licencyjny, aby mogła ona używać Oprogramowania na Sprzęcie. Dla celów tej definicji do grona „pracowników” zaliczani są samozatrudnieni podwykonawcy Klienta używający Oprogramowania w imieniu Klienta na mocy umowy zawartej z Klientem, Autoryzowanym podmiotem stowarzyszonym lub Profesjonalnym konsultantem.
„Klient” oznacza stronę nabywającą Licencję, będącą osobą indywidualną lub reprezentantem organizacji/podmiotu biznesowego zgodnie z informacją w Formularzu zamówienia albo dowolnym dozwolonym cesjonariuszem lub następcą prawnym.

2 Formularze zamówień i dostawa Oprogramowania

2.1 Klient nabywa Licencję i dowolne usługi związane z Oprogramowaniem przy użyciu osobnego Formularza zamówienia, który stanowi formę umowy między Klientem a firmą Trimble albo Klientem a Autoryzowanym dystrybutorem. Taki Formularz zamówienia będzie regulował relację handlową między stronami umowy w odniesieniu do ustalonej dostawy Licencji (która podlega postanowieniom tej umowy EULA) i do ustalonej realizacji powiązanych usług. Formularz zamówienia zawiera informacje o Parametrach licencji i może nakładać dodatkowe restrykcje dotyczące Licencji klienta. Wszelkie takie restrykcje będą miały zastosowanie do używania Oprogramowania przez Klienta dodatkowo wobec tych, które zamieszczono w niniejszej umowie EULA.
2.2 Dostęp do Oprogramowania można uzyskać albo (i) poprzez pobranie go z lokalizacji elektronicznej Trimble, albo (ii) poprzez instalację Oprogramowania z nośnika dostarczonego Klientowi przez firmę Trimble lub Autoryzowanego dystrybutora.
2.3 Klient przeprowadzi wystarczające testy jakości wyników i działania Oprogramowania z zastosowaniem własnych danych testowych, zanim rozpocznie użytkowanie Oprogramowania.

3 Płatność

3.1 Klient przekaże płatność (w stosownym zakresie) za Licencję firmie Trimble — lub bezpośrednio jej Autoryzowanemu dystrybutorowi, jeśli Klient nabył Licencję za jego pośrednictwem — zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w stosownym Formularzu zamówienia. Uzgodniona Opłata licencyjna zostanie uiszczona przed wdrożeniem Oprogramowania. Dowolny Klucz licencyjny dostarczony Klientowi po przyznaniu mu Licencji będzie kluczem tymczasowym, dopóki firma Trimble nie otrzyma całej Opłaty licencyjnej.
3.2 Klient przekaże płatność za usługi firmie Trimble — lub bezpośrednio jej Autoryzowanemu dystrybutorowi, jeśli Klient zamówił usługi dostawy, instalacji, pomocy technicznej, serwisowe, szkoleniowe, doradztwa lub inne za jego pośrednictwem — zgodnie z postanowieniami uzgodnionymi w stosownym Formularzu zamówienia.

4 Prawa własności intelektualnej i przyznanie licencji

4.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (i) do Oprogramowania, (ii) Dokumentacji, (iii) dowolnych dzieł pochodnych, których podstawę stanowią Oprogramowanie lub Dokumentacja, a także (iv) do jakichkolwiek prac literackich lub innych dzieł pisarskich stworzonych przez firmę Trimble, jej personel, pracowników, podwykonawców lub konsultantów będą należeć lub pozostaną własnością firmy Trimble lub jej zewnętrznych licencjodawców zależnie od tego, co ma zastosowanie, i żadne takie prawa nie przejdą na Klienta.
4.2 Zależnie od terminowego uiszczania odpowiednich Opłat licencyjnych i zgodnie ze stosownymi Parametrami licencji Trimble niniejszym przyznaje Klientowi niewyłączną, niezbywalną (z wyjątkiem sytuacji, na które zezwalają Parametry licencji), niepodlegającą cesji ani podlicencjonowaniu („Licencja”) Licencję na pobieranie, instalowanie, użytkowanie, wyświetlanie i uruchamianie Oprogramowania na Sprzęcie spełniającym wymagania dotyczące minimalnej konfiguracji przedstawione w Dokumentacji. Każda Licencja nabyta przez Klienta dopuszcza jednego jednoczesnego Użytkownika Oprogramowania.
4.3 Typ licencji na Oprogramowanie, Okres subskrypcji i komercyjne warunki zakupu są określone w Formularzu zamówienia. Formularz zamówienia może również zawierać dodatkowe postanowienia mające zastosowanie do nabywanej przez Klienta Licencji na Oprogramowanie. Jeśli Typ licencji nie został określony w Formularzu zamówienia, Typem licencji będzie Komercyjna licencja do użytku krajowego.
4.4 Typy licencji określone w niniejszej klauzuli 4.4 to tzw. licencje sieciowe, co oznacza, że liczba Użytkowników korzystających z Oprogramowania jednocześnie w celu nawiązywania połączeń z serwerem Licencji Trimble nie może przekraczać liczby Licencji zakupionych przez Klienta. Jeśli w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, Parametry licencji dla każdego z Typów licencji sieciowych będą następujące:
a) Komercyjna licencja do użytku krajowego

 • Użytkowanie oprogramowania: tylko na Terytorium oraz w celach komercyjnych Klienta i jego Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych, jeśli ma to zastosowanie.
 • Okres licencjonowania: do zakończenia Okresu subskrypcji. Z mocy osobnej umowy z Trimble lub Autoryzowanym dystrybutorem oraz po uiszczeniu stosownych opłat Klient może też nabyć wieczystą Komercyjną licencję do użytku krajowego.
 • Użytkownicy: Klient, jego pracownicy lub pracownicy Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych Klienta zależnie od tego, co ma zastosowanie.

b) Komercyjna licencja korporacyjna

 • Użytkowanie oprogramowania: ważna na całym świecie, do celów komercyjnych Klienta i jego Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych zależnie od tego, co ma zastosowanie.
 • Okres licencjonowania: do zakończenia Okresu subskrypcji. Z mocy osobnej umowy z Trimble lub Autoryzowanym dystrybutorem oraz po uiszczeniu stosownych opłat Klient może też nabyć wieczystą Komercyjną licencję korporacyjną.
 • Użytkownicy: Klient, jego pracownicy, pracownicy Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych Klienta i Profesjonalni konsultanci (z wyjątkiem licencji opartych na wykorzystaniu) zależnie od tego, co ma zastosowanie.

c) Licencja edukacyjna

 • Użytkowanie oprogramowania: do celów edukacyjnych Klienta i tylko na Terytorium. Użytek komercyjny jest w wyraźny sposób wykluczony.
 • Okres licencjonowania: do zakończenia Okresu subskrypcji.
 • Użytkownicy: Klient lub zarejestrowani studenci Klienta zależnie od tego, co ma zastosowanie.

d) Licencja ewaluacyjna

 • Użytkowanie oprogramowania: tylko do celów technicznej lub komercyjnej oceny albo prezentacji prowadzonej przez Klienta i wyłącznie na Terytorium. Użytek komercyjny jest w wyraźny sposób wykluczony.
 • Okres licencjonowania: 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych lub zgodnie z informacjami w Formularzu zamówienia.
 • Użytkownicy: Klient lub jego pracownicy zależnie od tego, co ma zastosowanie.

e) Licencja Partnera (podlega specjalnym postanowieniom przedstawionym w klauzuli 14 poniżej)

 • Użytkowanie oprogramowania: tylko do celów rozwoju Aplikacji, przeznaczona dla Klienta i do użytku wyłącznie na Terytorium. Inny użytek komercyjny jest w wyraźny sposób wykluczony.
 • Okres licencjonowania: do zakończenia Okresu subskrypcji.
 • Użytkownicy: Klient, jego pracownicy lub pracownicy Podmiotów stowarzyszonych Klienta zależnie od tego, co ma zastosowanie.

4.5 Okres subskrypcji, w którym można korzystać z Licencji opartej na subskrypcji, jest ustalony lub cykliczny zgodnie z informacjami w Formularzu zamówienia. Ustalony Okres subskrypcji wygaśnie w wyznaczonym terminie. O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, pierwszy Okres subskrypcji cyklicznej wygaśnie wraz z końcem roku kalendarzowego. Następnie Okres subskrypcji zostanie automatycznie odnowiony na kolejne okresy roku kalendarzowego, o ile Klient uiści należne firmie Trimble, aktualne w danym czasie Opłaty licencyjne i zaakceptuje ewentualne aktualizacje niniejszej umowy EULA. Uiszczenie przez Klienta Opłat licencyjnych i odnowienie Okresu subskrypcji — po otrzymaniu powiadomienia od firmy Trimble o zmianach umowy EULA — będzie uznawane za akceptację takich zmian przez Klienta. Jeśli klient nie zaakceptuje zaktualizowanej umowy EULA, jego oparta na subskrypcji Licencja cykliczna może zostać anulowana zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w klauzuli 4.7 poniżej. Dowolna ze Stron może anulować opartą na subskrypcji Licencję cykliczną Klienta dla własnej wygody poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego powiadomienia i rozwiązaniu Umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem bieżącego Okresu subskrypcji. Niniejsza umowa EULA może zostać rozwiązana również zgodnie z klauzulą 12.
4.6 Pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat serwisowych Klient jest uprawniony do zakupu dodatkowych Licencji opartych na wykorzystaniu. Licencji opartych na wykorzystaniu nie mogą używać Profesjonalni konsultanci. Klient potwierdza, że firma Trimble monitoruje poziom wykorzystania Oprogramowania przez Klienta i jego Autoryzowane podmioty stowarzyszone do celów raportowania i fakturowania, a także wyraża na to zgodę. Klient potwierdza, że firma Trimble może udostępniać raporty na temat wykorzystania swoim Autoryzowanym dystrybutorom oraz że raporty na temat wykorzystania będą stanowić ostateczny i wiążący dowód na używanie Oprogramowania przez Klienta, a także wyraża na to zgodę. Skonfigurowanie Licencji przez Klienta niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi
z Oprogramowaniem lub w inny sposób błędne lub nieodpowiednie w odniesieniu do użytku przez Klienta nie zwalnia Klienta z uiszczenia Opłat licencyjnych na podstawie raportów na temat wykorzystania.
4.7 Niniejsza EULA zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy licencyjne zawarte między Klientem a firmą Trimble, odnoszące się do bieżących lub poprzednich wersji Oprogramowania. Wszelkie postanowienia, które znajdują się w takich wcześniejszych, obowiązujących umowach, a są niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy EULA niniejszym ulegają modyfikacji w taki sposób, aby były zgodne z tą umową EULA. Firma Trimble zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany tej umowy EULA, która będzie obowiązywać w swojej poprawionej formie po akceptacji przez Klienta lub od początku kolejnego Okresu subskrypcji. Trimble może również udostępnić Główne wydanie zgodnie ze zaktualizowaną umową EULA. Jeśli Klient nie akceptuje poprawionej umowy EULA, o której powiadomiła go firma Trimble, nie może uzyskiwać dostępu do takiego Wydania głównego, a dowolna ze Stron może anulować opartą na subskrypcji Licencję cykliczną Klienta ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu subskrypcji poprzez przekazanie dowolnej Stronie pisemnego powiadomienia o takim fakcie.
4.8 Oprogramowanie zawiera cenne tajemnice handlowe i informacje poufne firmy Trimble lub jej licencjodawców, w związku z czym Klient, jego Autoryzowane podmioty stowarzyszone i Profesjonalni konsultanci ani żadna osoba, której Klient przyznał dostęp do Oprogramowania: (i) nie ujawnią żadnej części Oprogramowania jakiejkolwiek stronie trzeciej, (ii) nie zezwolą żadnej stronie trzeciej na używanie Oprogramowania ani (iii) nie zezwolą na zbycie żadnych kopii Oprogramowania Klienta lub Autoryzowanego podmiotu stowarzyszonego ani utratę kontroli nad wspomnianymi kopiami z wyjątkiem sytuacji, na które wyraźnie zezwolono w niniejszej umowie EULA.
4.9 Klient lub odpowiednio do Parametrów licencji Autoryzowany podmiot stowarzyszony może wykonać stosowną liczbę kopii Oprogramowania wyłącznie do celów utrzymywania kopii zapasowych. Klient może wykonać kopię Dokumentacji w zakresie wymaganym do licencjonowanego użytkowania Oprogramowania. Wszystkie takie kopie Oprogramowania lub Dokumentacji będą pod wszelkimi względami podlegać niniejszej umowie EULA.
4.10 Klient zagwarantuje, że dowolna kopia Oprogramowania wykonana zgodnie z klauzulą 4.9 będzie zawierać oryginalne oznaczenia praw własności intelektualnej Trimble (w tym informacje o prawach autorskich i podobnych) oraz oświadczenia dotyczące tego, iż Oprogramowanie zawiera informacje poufne Trimble. Klient zastosuje się do wszelkich wskazówek Trimble dotyczących formy i zawartości takich oznaczeń i oświadczeń.
4.11 Klient nie będzie oraz zagwarantuje, że żaden jego Autoryzowany podmiot stowarzyszony i Profesjonalny konsultant nie będzie:
a) Kopiował Oprogramowania w całości ani w części z wyjątkiem sytuacji, na które zezwala klauzula 4.9.
b) Modyfikował, poprawiał ani scalał całości ani części Oprogramowania z żadnymi innymi programami lub dokumentacją.
c) Cedował, przekazywał (z wyjątkiem Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych lub Profesjonalnych konsultantów, jeśli zezwalają na to stosowne Parametry licencji), obciążał, prowadził dystrybucji, sprzedaży, wynajmu, podlicencjonowania Oprogramowania ani pobierał za nie jakichkolwiek opłat lub nim handlował, nie będzie też udostępniał Oprogramowania żadnej stronie trzeciej ani udostępniał go w modelu oprogramowania jako usługi, używał do prowadzenia biura usługowego ani świadczenia podobnych usług na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej.
d) Adaptował, tłumaczył, prowadził inżynierii wstecznej, dekompilował ani demontował całości ani żadnej części Oprogramowania, nie będzie też uzyskiwał dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania.
e) Umożliwiał użytkowania Oprogramowania przez duplikowanie z zastosowaniem wirtualizacji lub porównywalnej technologii w sposób, który spowodowałby przekroczenie liczby licencji zakupionych przez Klienta.
f) Używał Oprogramowania do rozwoju innych programów z wyjątkiem Aplikacji i przy użyciu dedykowanej Licencji Partnera.
g) Rozwijał Aplikacji dla stron trzecich, o ile nie uzyskał od firmy Trimble dostępu do Programu partnerskiego i nie nabył Licencji Partnera Trimble (jako Partner Trimble Klient nie może w żaden sposób cedować, przekazywać, prowadzić dystrybucji, sprzedaży, wynajmu, podlicencjonowania Oprogramowania ani w żaden sposób udostępniać Oprogramowania użytkownikom Aplikacji lub innym stronom trzecim, ani używać Oprogramowania do świadczenia usług zdalnego dostępu do oprogramowania, dostarczania oprogramowania jako usługi, prowadzenia biura usługowego czy świadczenia podobnych usług na rzecz użytkowników Aplikacji lub innych stron trzecich).
h) Używać (samodzielnie lub w połączeniu z jakimkolwiek innym znakiem), rejestrować ani próbować rejestrować, bezpośrednio czy pośrednio, żadnych znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów ani innych symboli Trimble lub Tekla czy innych łudząco podobnych znaków, nazw, symboli lub nazw domen internetowych zawierających takie znaki handlowe, nazwy handlowe lub symbole. Wszelkie nazwy domen internetowych zawierające powyższe, które zostały zarejestrowane lub zastrzeżone przez Klienta lub dowolny Autoryzowany podmiot stowarzyszony Klienta przed zawarciem umowy w postaci Formularza zamówienia zostaną przekazane Trimble na żądanie, a Klient wyraża zgodę na realizację wszelkich działań niezbędnych do takiego przekazania.
i) Usuwał żadnych oznaczeń własności intelektualnej w Oprogramowaniu lub jego danych wyjściowych ani próbował usunąć lub ominąć żadnych mechanizmów ochrony własności intelektualnej w Oprogramowaniu lub jego danych wyjściowych.
4.12 Wraz z dostawą ryzyko związane z nośnikami Oprogramowania i Kluczami licencyjnymi, jeśli mają zastosowanie, przechodzi na Klienta. Jeśli nośnik Oprogramowania lub jakikolwiek Sprzęt, na którym zainstalowano Oprogramowanie, zostanie utracony lub skradziony, Klient powiadomi Trimble o tym fakcie bez zbędnej zwłoki. Licencja Klienta, Autoryzowanego podmiotu stowarzyszonego lub Profesjonalnego konsultanta na użytkowanie Oprogramowania, np. zainstalowanego z kopii zapasowych lub w inny sposób, zostanie zawieszona do chwili dostawy zastępczego Klucza licencyjnego (jeśli ma zastosowanie). Firma Trimble będzie uprawniona do obciążenia Klienta opłatą za dostawę nowego Klucza licencyjnego zgodnie ze swoim cennikiem.
4.13 Pozbywając się Sprzętu w dowolny sposób, Klient musi odinstalować i usunąć oraz upewnić się, że wszelkie Autoryzowane podmioty stowarzyszone lub Profesjonalni konsultanci odinstalowali i usunęli Oprogramowanie z takiego Sprzętu przed pozbyciem się go, a dodatkowo konieczne jest podjęcie wszystkich niezbędnych kroków, które zapobiegłyby uzyskaniu Oprogramowania lub dowolnej jego części przez jakiekolwiek strony trzecie. Niezastosowanie się do powyższych warunków zostanie uznane za naruszenie postanowień niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania.
4.14 Klient bezzwłocznie powiadomi Trimble, jeśli uzyska informacje o (i) dowolnym naruszeniu zobowiązań do zachowania poufności dotyczących Oprogramowania, (ii) dowolnym naruszeniu (faktycznym lub domniemanym) praw własności intelektualnej Trimble do Oprogramowania lub (iii) wszelkich przypadkach nieautoryzowanego użycia Oprogramowania przez jakąkolwiek osobę, a następnie zapewni Trimble umotywowaną pomoc w związku z dowolnym procesem lub postępowaniem prawnym dotyczącym takich zdarzeń.

5 Usługi serwisowe i inne

5.1 Po przekazaniu Formularza zamówienia i uiszczeniu odpowiednich opłat Klient może uzyskać Usługi serwisowe, subskrypcyjne (np. licencje oparte na użytkowaniu), szkoleniowe lub inne usługi od Trimble lub Autoryzowanego dystrybutora Trimble. Świadczenie takich usług podlega osobnym postanowieniom.
5.2 Po uiszczeniu przez Klienta odpowiednich opłat serwisowych za każdą Licencję Oprogramowania Trimble zapewni Usługi serwisowe w Okresie serwisowania w odniesieniu do każdego Głównego wydania pod warunkiem powszechnej, komercyjnej dostępności Wydania głównego w sprzedaży. Usługi serwisowe będą obejmować Wydania podrzędne i Wydania główne, a także usługi pomocy technicznej i inne usługi elektroniczne, które mogą być świadczone na rzecz Klienta wedle uznania firmy Trimble w Okresie serwisowania. Dla rozwiania wątpliwości Wydania podrzędne (jeśli zostaną przygotowane) będą udostępniane przez Trimble tylko w odniesieniu do dwóch najnowszych, okresowo udostępnianych Wydań głównych.
5.3 O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, Okres serwisowania będzie taki sam jak Okres licencjonowania. W odniesieniu do Okresu ważności licencji wieczystej wstępny Okres serwisowania wygaśnie wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę w postaci Formularza zamówienia Usług serwisowych, a następnie Okres serwisowania zostanie automatycznie odnowiony na kolejne okresy roku kalendarzowego po uiszczeniu aktualnych w tym czasie opłat serwisowych należnych Trimble, o ile dowolna ze Stron nie przekaże drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem bieżącego Okresu serwisowania.
5.4 Zakup innych usług, takich jak dostawy, instalacja, szkolenia czy doradztwo, w Okresie licencjonowania zostanie uzgodniony osobno. Informacje o takich usługach, ich składzie i dostępności, a także stosownych postanowieniach są dostarczane przez firmę Trimble i jej Autoryzowanych dystrybutorów.

6 Oprogramowanie „open source”

6.1 Oprogramowanie może zawierać lub być dostarczone z komponentami podlegającymi postanowieniom licencji oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego („Oprogramowanie «open source»”). W stosownym zakresie Trimble po otrzymaniu pisemnego wniosku Klienta zidentyfikuje takie Oprogramowanie „open source” stanowiące część Oprogramowania. W zakresie wymaganym z mocy licencji dołączonej do Oprogramowania „open source” warunki takiej licencji będą miały zastosowanie w miejsce postanowień niniejszej umowy EULA w odniesieniu do takiego Oprogramowania „open source”, w tym bez ograniczeń do wszelkich postanowień dotyczących modyfikowania, wstecznej inżynierii i dostępu do kodu źródłowego.

7 Naruszenie praw własności intelektualnej

7.1 Jeśli Klient używa Oprogramowania udostępnianego z mocy tej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania w sposób naruszający lub przypuszczalnie naruszający prawa własności intelektualnej stron trzecich, Trimble może wedle własnego uznania i na swój koszt: (a) pozyskać dla Klienta prawo do dalszego używania Oprogramowania, (b) zastąpić naruszające prawa Oprogramowanie lub jego część funkcjonalnie równoważnym oprogramowaniem lub (c) rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania i cofnąć Licencję oraz zwrócić Klientowi opłaty licencyjne lub równowartość odnoszącą się do całości lub części Oprogramowania naruszającej prawa.
Niniejsza klauzula 7.1 zawiera informacje o wyłącznej odpowiedzialności Trimble oraz jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniu przysługującym Klientowi z tytułu dowolnego faktycznego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej strony trzeciej będącego skutkiem jakiegokolwiek użytkowania Oprogramowania.

8 Prawa do audytów

8.1 Firma Trimble i jej Autoryzowani dystrybutorzy może w dowolnym czasie przeprowadzić audyt zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika Oprogramowania lub zatrudnić do tego zewnętrznego audytora („Audyt”). Trimble przekaże powiadomienie o takim Audycie z co najmniej 5-dniowym (pięciodniowym) wyprzedzeniem z wyjątkiem sytuacji, gdy Audyt jest prowadzony drogą elektroniczną zgodnie z klauzulą 8.3 poniżej.
8.2 W związku z Audytem Klient przyzna firmie Trimble, jej Autoryzowanemu dystrybutorowi lub wyznaczonemu zewnętrznemu audytorowi umotywowaną pomoc i taki dostęp do lokali, systemów i materiałów, jaki będzie niezbędny do określenia, czy Klient, Autoryzowane podmioty stowarzyszone i Profesjonalni konsultanci przestrzegają postanowień niniejszej umowy EULA.
8.3 Bez względu na powyższe Audyt może zostać przeprowadzony również drogą elektroniczną, z wykorzystaniem funkcji audytu dostępnej w Oprogramowaniu i zaprojektowanej tak, aby firma Trimble mogła automatycznie monitorować zgodność sposobu użytkowania Oprogramowania z warunkami Licencji oraz aby możliwe było wykrywanie i powiadamianie Trimble o instalacji i użytkowaniu nielicencjonowanych lub w inny sposób naruszających prawa kopii Oprogramowania. Klient wyraźnie zgadza się na takie monitorowanie i przesyłanie raportów do Trimble.
8.4 Jeśli w wyniku Audytu okaże się, że Klient, Autoryzowany podmiot stowarzyszony lub Profesjonalny konsultant (zależnie od tego, co ma zastosowanie) nie przestrzegają warunków Licencji, Klient natychmiast zastosuje środki naprawcze, aby wyeliminować taką niezgodność poprzez zakup i opłacenie dodatkowych Licencji lub w inny sposób oraz bez wpływu na wszelkie prawa lub zadośćuczynienia przysługujące Trimble przekaże Trimble rekompensatę za umotywowane koszty Audytu.
8.5 Klient będzie utrzymywał precyzyjną księgowość, dokumenty i rekordy wystarczająco szczegółowe, a także będzie wymagał tego samego od Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych i Profesjonalnych konsultantów, aby umożliwić firmie Trimble efektywne egzekwowanie jej praw wynikających z niniejszej klauzuli 8.

9 Wymagania dotyczące szkoleń i użytkowania

9.1 Klient zagwarantuje, że Użytkownicy Oprogramowania zostaną odpowiednio przeszkoleni z zakresu obsługi (lub rozwoju Aplikacji, jeśli ma to zastosowanie). Zapewnianie szkoleń przez firmę Trimble, jeśli będzie możliwe, zostanie uzgodnione osobno.
9.2 Klient musi (a) upewnić się, że osoby obsługujące lub nadzorujące obsługę Oprogramowania (lub rozwój Aplikacji, jeśli ma zastosowanie) mają odpowiednie kwalifikacje; a także (b) sprawdzić, czy wyniki dowolnych obliczeń, w tym bez ograniczeń dowolnych i wszystkich pozycji zaprojektowanych przy użyciu Oprogramowania, oraz przetwarzanie danych wykonane przez Oprogramowanie (lub Aplikację, jeśli ma to zastosowanie) są precyzyjne i prawidłowe, a także czy zostały zweryfikowane i uznane za prawidłowe przez właściwą i odpowiednio wykwalifikowaną osobę lub (jeśli ma to zastosowanie) przez wykwalifikowanego inżyniera budownictwa wodno-lądowego/konstruktora.

10 Ograniczona gwarancja i wyłączenia gwarancji

10.1 Trimble gwarantuje, że nośnik, na którym dostarczono Oprogramowanie pozostanie wolny od wad materiałowych i wykonania w normalnych warunkach użytkowania przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty dostawy. Trimble wedle własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi jakikolwiek wadliwy nośnik, na którym dostarczono Oprogramowanie, o ile Klient powiadomi Trimble o takiej wadzie na piśmie w ciągu 30-dniowego (trzydziestodniowego) okresu.
10.2 Trimble gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z odpowiednią Dokumentacją przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dostawy („Okres gwarancyjny”). Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem przysługującym Klientowi i jedyną odpowiedzialnością Trimble i jej dostawców za wszelkie naruszenie gwarancji jest wedle uznania i na koszt Trimble naprawa Błędu przez Trimble (poprzez dostarczenie Klientowi instrukcji ominięcia Błędu albo wydania serwisowego), wymiana Oprogramowania lub cofnięcie danej Licencji i zwrócenie Opłat licencyjnych uiszczonych za przedmiotowe Oprogramowanie. Wyżej wspomniana ograniczona gwarancja jest zapewniana Klientowi pod warunkiem, że powiadomił on Trimble o Błędzie na piśmie w Okresie gwarancyjnym i na żądanie przedstawił Trimble dowód zakupu lub dane rejestracyjne produktu z autoryzowanego źródła. Powyższa ograniczona gwarancja nie ma zastosowania, a Trimble nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek Błędy, jeśli przyczynami ich wystąpienia są (i) Sprzęt, (ii) nieprzestrzeganie wymagań dotyczących użytkowania i przedstawionych w Dokumentacji albo inne nieprawidłowe użytkowanie Oprogramowania, (iii) jakakolwiek modyfikacja Oprogramowania wprowadzona przez Klienta lub dowolną stronę trzecią oraz (iv) wszelkie inne działania
lub zaniedbania Klienta lub strony trzeciej. Dodatkowo powyższa ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do jakiejkolwiek Licencji dostarczonej bezpłatnie lub w celach ewaluacyjnych.
10.3 Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI PRZEDSTAWIONEJ W KLAUZULI 10.2 OPROGRAMOWANIEM JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”). ANI FIRMA TRIMBLE, ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA LUB DOKUMENTACJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH CZY INNYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, BRAKU ZAKŁÓCEŃ, DOKŁADNOŚCI ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ ANI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI, PRAWA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. KLIENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA USTAWOWE, ALE CZAS OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI WYMAGANYCH USTAWOWO, JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE, BĘDZIE OGRANICZONY DO NAJKRÓTSZEGO OKRESU DOZWOLONEGO PRAWEM. W SZCZEGÓLNOŚCI TRIMBLE NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE: (A) BĘDZIE ODPOWIEDNIE DO ZASTOSOWANIA ZAMIERZONEGO PRZEZ KLIENTA; (B) BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BEZ BŁĘDÓW ANI ŻE TRIMBLE LUB JAKAKOLWIEK STRONA TRZECIA USUNĄ DOWOLNE BŁĘDY ALBO PROBLEMY PRZEDSTAWIONE W ZGŁOSZENIU DO POMOCY TECHNICZNEJ I ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA; (C) BĘDZIE DZIAŁAĆ Z OPROGRAMOWANIEM INNYM NIŻ WYMIENIONE W DOKUMENTACJI; LUB (D) BĘDZIE DZIAŁAĆ ZE SPRZĘTEM LUB KONFIGURACJAMI SPRZĘTOWYMI INNYMI NIŻ SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE WYMAGANIA PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI.

11 Ograniczenie odpowiedzialności

11.1 FIRMA TRIMBLE ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, KOSZTÓW OPÓŹNIEŃ, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MECHANIZMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ANI WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, INCYDENTALNYCH, BĘDĄCYCH SKUTKIEM ZAUFANIA W REALIZACJĘ UMOWY LUB WTÓRNYCH NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, WYNIKAJĄCYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODSZKODOWAWCZEJ LUB CAŁKOWITEJ LUB INNEJ, NIEZALEŻNIE OD WCZEŚNIEJSZEGO POSIADANIA WIEDZY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ANI FIRMA TRIMBLE, ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOWOLNEGO RODZAJU SZKODY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ NUKLEARNYCH, KOSMICZNYCH I LOTNICZYCH. OPRÓCZ TEGO TRIMBLE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z APLIKACJI OPRACOWANYCH PRZEZ KLIENTA LUB JEGO AUTORYZOWANE PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB PROFESJONALNYCH KONSULTANTÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE.
11.2 MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY TRIMBLE WYNIKAJĄCA Z TEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA OGRANICZA SIĘ DO I NIE PRZEKROCZY KWOTY STANOWIĄCEJ SUMĘ OPŁAT LICENCYJNYCH RZECZYWIŚCIE UISZCZONYCH PRZEZ KLIENTA NA RZECZ FIRMY TRIMBLE ZA ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE ZGODNIE Z FORMULARZEM ZAMÓWIENIA.
11.3 TA KLAUZULA 11 POZOSTANIE W MOCY PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU WAŻNOŚCI NINIEJSZEJ UMOWY EULA Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY.

12 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

12.1 Licencja Klienta przyznana z mocy tej umowy EULA wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez niego tej umowy EULA i uiszczeniu Opłat licencyjnych. EULA i Licencja przyznana na jej mocy będą obowiązywać do wygaśnięcia Okresu licencjonowania, o ile rozwiązanie nie nastąpi wcześniej zgodnie z tą klauzulą 12.
12.2 Jeśli w stosownym Formularzu zamówienia nie określono inaczej, pierwszy Okres licencjonowania i Okres subskrypcji Licencji cyklicznych opartych na subskrypcji, takich jak Licencje oparte na wykorzystaniu lub Licencje Partnera, a także wszelkich innych uzgodnionych Usług serwisowych wygaśnie wraz z końcem bieżącego roku kalendarzowego, a następnie Okres subskrypcji zostanie automatycznie odnowiony na kolejne okresy roku kalendarzowego zgodnie z aktualnymi w tym czasie cenami Trimble, o ile dowolna ze Stron nie przekaże drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem bieżącego Okresu subskrypcji albo o ile EULA nie zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszą klauzulą 12.
12.3 Dowolna ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania ze skutkiem natychmiastowym i zakończyć ważność Licencji, jeśli:
a) druga Strona dopuści się poważnego naruszenia dowolnych ze swoich zobowiązań i nie zastosuje środków naprawczych w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o konieczności zastosowania takich środków naprawczych albo
b) wobec drugiej Strony (i) rozpocznie się postępowanie likwidacyjne, albo (ii) rozpocznie się dowolne postępowanie, którego celem jest uznanie upadłości lub niewypłacalności drugiej Strony, albo (iii) wyznaczony zostanie odbiorca dowolnych jej aktywów, albo (iv) w dowolnym przypadku jeśli druga Strona jest częścią spółki, a dowolny partner w spółce ogłosił upadłość lub dokonuje przelewu wierzytelności na rzecz wierzycieli albo w inny sposób wchodzi w układ z wierzycielami, albo (v) jeśli druga Strona podlega jakiemukolwiek podobnemu działaniu lub procesowi dowolnej innej jurysdykcji, albo (vi) stanie się ogólnie niezdolna do zwrotu swoich długów w terminie zapadalności.
12.4 Nieautoryzowane użycie Oprogramowania naruszające warunki niniejszej umowy EULA zawsze jest uważane za poważne naruszenie i uprawnia Trimble do natychmiastowego rozwiązania jej oraz cofnięcia Licencji przyznanej na warunkach tej umowy EULA ze skutkiem natychmiastowym.
12.5 Firma Trimble nie zwróci Klientowi ani jego Autoryzowanym podmiotom stowarzyszonym żadnych depozytów ani opłat po rozwiązaniu lub wskutek rozwiązania Umowy z wyjątkiem sytuacji przedstawionych w klauzuli 7.1.
12.6 Rozwiązanie niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania nie wpłynie na należne prawa lub inne zadośćuczynienia danej Strony. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania Klient niezwłocznie zwróci firmie Trimble Oprogramowanie i wszystkie jego kopie albo usunie je i poświadczy takie usunięcie na piśmie przekazanym firmie Trimble.
12.7 Rozwiązanie Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania nie wpływa na ważność żadnego z jej postanowień pozostających w mocy po rozwiązaniu niezależnie od tego, czy wyrażono to w Umowie w sposób wyraźny, czy dorozumiany.

13 Postanowienia ogólne

13.1 Każda ze Stron zobowiązuje się wobec drugiej Strony, że zachowa poufność wszystkich Informacji poufnych uzyskanych lub otrzymanych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, także iż nie ujawni takich Informacji Poufnych nikomu z wyjątkiem pracowników, agentów lub podwykonawców własnych lub Autoryzowanych podmiotów stowarzyszonych i Profesjonalnych konsultantów, którzy muszą posiadać ściśle określone informacje. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do Informacji poufnych, które:
a) znajdują się już w posiadaniu Strony, ale nie zostały uzyskane w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli 13.1; lub
b) znajdują się w domenie publicznej, ale nie w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli 13.1.
13.2 Niezależnie od powyższych postanowień każda ze Stron będzie uprawniona do ujawnienia Informacji poufnych, jeśli takiego ujawnienia będzie wymagać prawo, orzeczenie sądowe lub nakaz wydany przez właściwe władze albo zarządzenie sądu, o ile taka Strona (i) ujawni tylko faktycznie wymaganą część Informacji poufnych, (ii) poinformuje odbiorcę Informacji poufnych, że przekazywane informacje są poufne oraz (jeśli będzie to miało zastosowanie) podejmie umotywowane środki, aby zapewnić zachowanie poufności informacji przez odbiorcę, a także (iii) niezwłocznie powiadomi drugą ze Stron o przekazaniu Informacji poufnych, określając, jakie informacje zostały ujawnione, ich odbiorcę i okoliczności powstania obowiązku ujawnienia.
13.3 Każda Strona zobowiązuje się podjąć niezbędne kroki, aby zagwarantować przestrzeganie postanowień przedstawionych w klauzuli 13.1 przez swoich pracowników, agentów i podwykonawców, a w przypadku Klienta również przez pracowników, agentów i podwykonawców jego Podmiotów stowarzyszonych lub Profesjonalnych konsultantów.
13.4 Trimble może korzystać z usług podwykonawców i zezwalać im na korzystanie z praw przyznanych Trimble, aby dostarczać Oprogramowanie lub świadczyć powiązane usługi, pod warunkiem, że firma Trimble pozostanie odpowiedzialna za przestrzeganie przez dowolnego takiego podwykonawcę postanowień niniejszej umowy EULA.
13.5 Oprogramowanie, Dokumentacja lub ich części mogą podlegać ograniczeniom eksportowym lub embargu. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich okresowo obowiązujących regulacji i przepisów prawa w zakresie kontroli eksportowej i embarga, w szczególności przepisów i regulacji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Bez ograniczania powyższych postanowień (i) Klient potwierdza i gwarantuje, że nie znajduje się na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych wyszczególniającej strony, z którymi kontakty handlowe są zakazane lub ograniczone, nie znajduje się w kraju podlegającym embargu nałożonemu przez rząd Stanów Zjednoczonych lub określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający działalność terrorystyczną (ani nie jest jego obywatelem), a także (ii) Klient nie może uzyskiwać dostępu do ani używać Oprogramowania w sposób naruszający dowolne nałożone przez rząd Stanów Zjednoczonych embargo eksportowe, zakazy lub ograniczenia (i nie zezwoli na to żadnemu ze swoich użytkowników).
13.6 Zasady ochrony prywatności Trimble są opublikowane na stronie https://www.tekla.com/privacy-policy i stanowią część niniejszej Umowy przez odwołanie. Klient wyraźnie zgadza się na takie przetwarzanie danych osobowych przez Trimble.
13.7 Ta EULA jest interpretowana, skonstruowana wyłącznie zgodnie z prawami Finlandii i im podlega, bez względu na reguły wyboru prawa. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z tej umowy EULA lub z nią związane albo dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub ważności zostaną ostatecznie rozwiązane wedle uznania firmy Trimble (i) przez kompetentne sądy publiczne w miejscu zamieszkania Klienta lub (ii) przez sąd arbitrażowy zgodnie z Regułami arbitrażu fińskiej Izby Handlowej. W procedurze arbitrażowej będzie brał udział jeden sędzia polubowny. Miejscem arbitrażu będą Helsinki w Finlandii. Językiem arbitrażu będzie angielski. Wyrok będzie ostateczny i wiążący dla obu Stron, a Strony uzgadniają, że procedura arbitrażu i wszystkie związane z nią materiały i informacje będą traktowane jak Informacje poufne zgodnie z niniejszą klauzulą 13. Ta klauzula nie uniemożliwia Stronie uzyskania tymczasowego zabezpieczenia roszczeń od sądu o odpowiedniej właściwości miejscowej, jeśli jest to niezbędne do ochrony interesów danej Strony w toku postępowania sądowego. Oprócz tego firma Trimble może wnieść sprawę o odszkodowanie za dowolne bezsporne, należne i niezapłacone wierzytelności do sądu okręgowego w Espoo w Finlandii.
13.8 Jeśli dowolne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania zostanie uznane przez sąd lub organ administracyjny o właściwej jurysdykcji za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas brak ważności lub możliwości wyegzekwowania takiego postanowienia nie będzie wpływać na żadne z pozostałych postanowień tej Umowy, a wszelkie postanowienia, na które taki brak ważności lub możliwości wyegzekwowania nie miał wpływu, zachowają pełną moc prawną. Strony niniejszym zgadzają się podjąć próbę zastąpienia dowolnego nieważnego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia ważnym i możliwym do wyegzekwowania oraz zapewniającym w najszerszym możliwym zakresie realizację celów ekonomicznych, prawnych i komercyjnych przedstawionych w postanowieniu, które uznano za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania. Jeśli Strony nie będą mogły uzgodnić zastępczych postanowień, o których wspomniano powyżej, a nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienia będą pozbawiać dowolną ze Stron znaczących, przewidywanych przez nią korzyści, poszkodowana Strona będzie miała prawo do rozwiązania tej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania na piśmie, ze skutkiem natychmiastowym.
13.9 Bez względu na prawo Klienta zezwalające na używanie Oprogramowania przez jego Autoryzowane podmioty stowarzyszone lub Profesjonalnych konsultantów zgodnie z Parametrami licencji niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania ani praw i zobowiązań Klienta z niej wynikających nie można przekazać, scedować, licencjonować ani podlicencjonować.
13.10 Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek opóźnienia w wypełnianiu lub niewypełnienie dowolnych zobowiązań wynikających z tej umowy EULA (z wyjątkiem nieuiszczenia opłat), jeśli opóźnienie lub niewypełnienie wynika z nieprzewidzianych zdarzeń, które nastąpiły po wejściu w życie tej umowy EULA i pozostających poza kontrolą danej Strony, takich jak strajk, blokada, wojna, akt terroryzmu, powstanie, zamieszki, pożar, wybuch, katastrofa naturalna, awaria lub ograniczenie efektywności sieci telekomunikacyjnych lub danych, atak typu „odmowa usługi”, embargo lub odmowa udzielenia zezwolenia przez agencję rządową („zdarzenie wynikające z działania siły wyższej”). Jeśli dojdzie do zdarzenia wynikającego z działania siły wyższej druga Strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona o jego wystąpieniu i szacowanym czasie trwania. Jeśli realizacja postanowień niniejszej umowy EULA opóźni się o więcej niż 3 (trzy) miesiące wskutek zdarzenia wynikającego z działania siły wyższej, Strona może rozwiązać umowę EULA powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie.
13.11 Zrzeczenie się przez dowolną ze Stron roszczeń w związku z naruszeniami lub przypadkami niewywiązania się z obowiązków wynikających z jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania nie oznacza zrzeczenia się roszczeń będących skutkiem wszelkich kolejnych naruszeń lub przypadków niewywiązania się z obowiązków nakładanych przez te postanowienia. Podobnie żadne opóźnienie lub pominięcie dowolnej ze Stron w zakresie egzekwowania lub korzystania z jakichkolwiek praw, możliwości lub uprawnień, które dana Strona nabyła lub może mieć z mocy tej Umowy nie może być traktowane jako zrzeczenie się przez tę Stronę roszczeń wynikających z naruszeń lub przypadków niewywiązania się ze zobowiązań, których dopuściła się druga ze Stron.
13.12 Wszelkie powiadomienia, wnioski, instrukcje lub inne dokumenty przekazywane zgodnie z niniejszą Umową muszą zostać dostarczone lub wysłane w postaci opłaconej przesyłki pocztowej, faksu lub innych środków komunikacji elektronicznej na adres Strony będącej odbiorcą, a dowolne takie powiadomienie lub inny dokument zostaną uznane za odebrane w czasie dostawy w przypadku dostarczenia ich kurierem albo dwa (2) dni po wysyłce w przypadku dostawy pocztą. Jakiekolwiek powiadomienie lub inny dokument wysłane faksem lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej są uznawane za dostarczone po odebraniu przez nadawcę elektronicznego potwierdzenia.

14 Postanowienia szczególne dotyczące Licencji Partnera

14.1 Kontekst i cel
Niniejsze Postanowienia szczególne dotyczące Licencji Partnera zawarte w klauzuli 14 tej umowy EULA („Warunki dotyczące Partnera”) regulują warunki ewentualnego uczestnictwa Klienta w Programie partnerskim Trimble, korzystanie z Licencji Partnera i rozwój Aplikacji przez Klienta przeznaczonych na użytek stron trzecich (zgodnie z klauzulą 4.4 powyżej). Te Warunki dotyczące Partnera uzupełniają inne postanowienia niniejszej umowy EULA, które pozostaną ważne i w pełnej mocy w odniesieniu do Licencji Partnera, o ile w tych Warunkach dotyczących Partnera wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
14.2 Definicje
Oprócz definicji zawartych klauzuli 1 umowy EULA stosowane są również następujące definicje:
„Opłata roczna” oznacza opłatę uiszczaną przez Klienta za prawo do rozwoju i dostarczania Aplikacji oraz za świadczone Usługi dla partnerów Trimble.
„Podstawowe patenty licencjobiorcy” oznaczają wnioski patentowe, których naruszenia nie da się uniknąć w razie braku licencji (pod względami technicznymi, innymi niż komercyjne), a następuje to poprzez użycie Interfejsu przez Trimble lub członka Programu partnerskiego Trimble.
„Interfejs” lub „Otwarty interfejs API” oznaczają technologię umożliwiającą interakcje Aplikacji z oprogramowaniem Tekla Structures.
„Usługi dla partnerów Trimble” oznaczają usługi świadczone przez Trimble zgodnie z niniejszymi Warunkami dotyczącymi Partnerów i po uiszczeniu przez Klienta Opłaty rocznej.
„Witryna” oznacza albo witrynę internetową udostępnioną przez Klienta do celów pobierania Aplikacji, albo usługę online Tekla.
„Zewnętrzny licencjobiorca” to dowolna strona trzecia, która posiada licencję na używanie Interfejsu w celu rozwoju, użytkowania i dystrybucji Aplikacji na mocy umowy o Programie partnerskim zawartej z Trimble.
14.3 Mianowanie
Trimble za osobnym pisemnym powiadomieniem może mianować Klienta członkiem swojego Programu partnerskiego i przyznać mu Licencję Partnera. Udział Klienta w Programie partnerskim zależy od przesłania przez Klienta osobnego wniosku o uczestnictwo w takim programie, przy czym taki wniosek może zostać zaakceptowany lub odrzucony przez Trimble. Dodatkowo uczestnictwo Klienta w Programie partnerskim będzie zależne od okresowego uiszczania Opłaty rocznej zgodnie z Formularzem zamówienia lub obowiązującym cennikiem Trimble. Klient i Trimble są niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie powoduje zawiązania między Stronami spółki „joint venture”, powstania współwłasności, stosunku zatrudnienia lub partnerstwa ani nie sprawia, że Strony stają się uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia, a także nie zezwala żadnej ze Stron na nałożenie lub przyjęcie zobowiązań w imieniu drugiej Strony w jakimkolwiek celu.
14.4 Aplikacje
Po przekazaniu firmie Trimble uprzedniego powiadomienia na piśmie i uiszczeniu Opłat rocznych Klient będzie uprawniony do (a) publicznego udostępnienia w Witrynie opracowanych przez Klienta Aplikacji w celu ich pobierania, a także do (b) udostępnienia opracowanych przez siebie Aplikacji bezpośrednio swoim klientom.
Wcześniej wspomniane prawa przyznane Klientowi będą zależeć od przyznania przez Klienta niewyłącznej licencji zgodnie ze wszystkimi i wszelkimi Podstawowymi patentami licencjobiorcy albo dowolnymi patentami, które według Klienta są Podstawowymi patentami licencjobiorcy i są własnością Klienta lub dowolnego z jego Podmiotów stowarzyszonych albo jeśli Klient i jego Podmioty stowarzyszone mają prawo je podlicencjonować, firmie (i) Trimble lub (ii) dowolnemu Zewnętrznemu licencjobiorcy potrzebującym takiej licencji na uczciwych i rozsądnych warunkach, które w żadnym razie nie będą bardziej niekorzystne niż postanowienia tej umowy EULA, na potrzeby rozwoju, użytkowania i dystrybucji Aplikacji w celach komercyjnych i innych. Klienta zgadza się dalej, że licencja patentowa przyznana zgodnie z tą klauzulą będzie obejmować zwolnienie ze wszystkich i wszelkich roszczeń w sprawie naruszania dowolnego z Podstawowych patentów licencjobiorcy. Dla rozwiania wątpliwości dowolne niezastosowanie się Klienta do postanowień w tej klauzuli będzie stanowić naruszenie na mocy tej umowy EULA. Trimble ma prawo do anulowania tych Warunków dotyczących partnera lub tej umowy EULA, jeśli (a) Klient lub jego Podmiot stowarzyszony stwierdzą w odniesieniu do dowolnego Podstawowego patentu licencjobiorcy lub jakiegokolwiek patentu, który uważa się za Podstawowy patent licencjobiorcy, że rozwój, użytkowanie lub dystrybucja Aplikacji naruszają dowolne Podstawowe patenty licencjobiorcy posiadane lub kontrolowane przez Klienta lub dowolnego z jego Podmiotów stowarzyszonych albo podlicencjonowane przez Klienta lub dowolny z jego Podmiotów stowarzyszonych w jakikolwiek sposób, co obejmuje między innymi roszczenia związane z naruszaniem praw lub działania skierowane przeciwko Oprogramowaniu, lub postępowania czy twierdzenia w dowolnym sądzie, sądzie arbitrażowym czy na innym podobnym forum; albo jeśli (b) Klient lub jego Podmiot stowarzyszony odmówią przyznania firmie Trimble lub jej podmiotowi stowarzyszonemu licencji na warunkach uznanych przez firmę Trimble
lub jej podmiot stowarzyszony za uczciwe i rozsądne na mocy Podstawowych patentów licencjobiorcy Klienta lub jego Podmiotu stowarzyszonego i w dowolnym przypadku na mocy postanowień, które nie będą bardziej niekorzystne niż postanowienia niniejszej umowy EULA.
Klient zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Trimble, jej podmioty stowarzyszone i ich odpowiednich pracowników i kadrę zarządzającą z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań (z uwzględnieniem ugód i orzeczeń) lub wydatków (z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów pomocy prawnej, wydatków i kosztów sądowych) wynikających z dowolnych roszczeń lub żądań jakiejkolwiek strony trzeciej w odniesieniu do wszelkich Aplikacji, w tym roszczeń związanych z domniemanym naruszeniem praw własności intelektualnej. Firma Trimble wedle własnego uznania będzie uprawniona do wymagania od Klienta usunięcia z Witryny wszelkich Aplikacji, które według Trimble naruszają niniejsze Warunki dotyczące partnerów, umowę EULA lub prawa własności intelektualnej Trimble lub dowolnej strony trzeciej, są niebezpieczne lub w dowolny inny sposób szkodliwe.
14.5 Prawa własności intelektualnej
Prawa własności intelektualnej do Aplikacji, a także wszelkiej powiązanej dokumentacji utworzonej przez Klienta lub w jego imieniu pozostają w posiadaniu Klienta lub wyznaczonej przez niego strony trzeciej. Klient niniejszym udziela Trimble niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej licencji, którą można podlicencjonować i cedować, na używanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie dowolnych Aplikacji udostępnionych w Witrynie lub usłudze online Tekla oraz na tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych w celu udostępniania, prezentowania, dystrybuowania i promowania usługi online Tekla oraz w celu dalszego rozwoju usługi online Tekla i pozostałego oprogramowania oraz powiązanych usług Tekla.
Wszystkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania, Dokumentacji i wszystkich ich części pozostaną w posiadaniu firmy Trimble i jej zewnętrznych licencjodawców, co oznacza również, że żadne takie prawa nie przejdą na Klienta.
14.6 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
DLA ROZWIANIA WĄTPLIWOŚCI ZRZECZENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSTAWIONE W KLAUZULI 11 UMOWY EULA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ DO TYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PARTNERÓW. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY TRIMBLE WYNIKAJĄCA Z TYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PARTNERÓW OGRANICZA SIĘ DO I NIE PRZEKROCZY KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ OPŁACIE ROCZNEJ. TA KLAUZULA 14.6 POZOSTANIE W MOCY PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU WAŻNOŚCI NINIEJSZEJ UMOWY Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY.

KONIEC POSTANOWIEŃ (TRIMBLE-EULA-TEKLA- 2018), updated 21st March 2018.