TRAININGS- EN CONSULTANCYVOORWAARDEN VOOR TEKLA SOFTWAREPRODUCTEN (ref. Tekla-Training-Consultancy-Voorwaarden-2020)

Deze trainings- en consultancyvoorwaarden voor Tekla softwareproducten (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle trainings- en consultancydiensten die door Trimble Solutions Corporation worden verleend (een Finse besloten vennootschap met Business ID 0196634-1; “Trimble”) met betrekking tot haar Tekla softwareproducten (“Software”). Indien er discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Voorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

De Voorwaarden zijn altijd aanvullend op en afhankelijk van (a) de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Tekla-softwareproducten (“EULA”) of (b) de Servicevoorwaarden voor het online platform en de diensten van Trimble (“ToS”). De EULA (ref. EULA-Tekla-2018) of ToS (ref. ToS-Tekla-Online), voor zover van toepassing, bevat definities en essentiële voorwaarden die de rechten en plichten van de Partijen reguleren, bijvoorbeeld betreffende Vrijwaring van garantie, Vertrouwelijkheid en Algemene voorwaarden. Dergelijke definities en voorwaarden worden toegepast op de levering van diensten (hieronder gedefinieerd) onder deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden en het Orderformulier en een mogelijk Projectplan vormen een bindende overeenkomst tussen Trimble of een gelieerd bedrijf van Trimble aan de ene kant en de op diensten geabonneerde organisatie (“Klant” of “U”) aan de ander kant (“Overeenkomst”). Extra voorwaarden in de orderdocumentatie van de Klant of andere bijbehorende Klantvoorwaarden die met de Overeenkomst conflicteren, zijn onder geen enkele voorwaarde bindend voor Trimble, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is door Trimble en is ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Trimble.

Trimble behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken en te wijzigen. De aangepaste Voorwaarden worden op volgende aankooporders toegepast.

1    Definities

1.1    “Projectplan” betekent de beschrijving van diensten en het plan voor de uitvoering van diensten (die aan het Orderformulier kunnen zijn gekoppeld of die naar deze Voorwaarden kunnen verwijzen) waarin de partijen de diensten die Trimble voor de Klant krachtens de Overeenkomst uitvoert definiëren en individueel vermelden. Het Projectplan bevat, zonder beperking, de projectorganisatie, de contactgegevens en het leveringsschema voor de diensten, inclusief mogelijke mijlpalen en mogelijke betaalschema's die hier betrekking op hebben.

1.2    “Services” betekent het trainings- en/of consultancywerk dat is gedefinieerd in het Orderformulier, waaraan deze Voorwaarden zijn gekoppeld of waarin naar deze Voorwaarden wordt verwezen, en/of in het Projectplan.

1.3    “Serviceresultaten” betekent materiaal in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rapporten, documenten, bestanden, software of ander materiaal, dat speciaal voor de Klant is ontwikkeld met betrekking tot het uitvoeren van diensten en/of dat het resultaat is van een actie van Trimble of de samenwerking van de partijen in verband met het uitvoeren van de diensten.

1.4    “Trimble-documentatie” betekent al het materiaal in welke vorm dan ook, dat is aangemerkt als informatie en materiaal van Trimble’, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rapporten, documenten, bestanden, software en ander materiaal dat vóór het uitvoeren van de diensten bij de Klant door Trimble is gemaakt, verkregen of ontwikkeld en dat met betrekking tot het uitvoeren van de diensten aan de Klant is geleverd.

2    Personeel

2.1    Trimble wijst personeel met de juiste bekwaamheid en ervaring toe om de diensten in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren.

2.2    Ondanks supervisie, begeleiding en beheer van de Klant met betrekking tot het personeel van Trimble’ in verband met de diensten blijft het personeel van Trimble te allen tijde in dienst van Trimble. Er zal zich nooit een arbeidsverhouding tussen de Klant en Trimble of tussen de Klant en het personeel van Trimble ontwikkelen.

2.3    Elke partij wijst vertegenwoordigers met de juiste bekwaamheden aan om als voornaamste contactpersoon van de partij voor alle vragen met betrekking tot de diensten te fungeren. De vertegenwoordiger van Trimble zal de supervisie en begeleiding van de uitvoering van de diensten verzorgen. De partijen kunnen hun vertegenwoordigers alleen wijzigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

3    Serviceverlening, rechten en plichten van de Klant

3.1    Trimble doet al het commercieel redelijkerwijs mogelijke om de diensten en de Serviceresultaten op een professionele wijze met de nodige bekwaamheid en zorgvuldigheid in overeenstemming met het Ordeformulier te leveren.

3.2    De Klant heeft vanaf de datum van ondertekening van het Orderformulier door de Klant 90 dagen de tijd om de training te volgen. Daarna worden mogelijk trainingskosten berekend. De Klant kan één (1) keer zonder extra kosten met volledige terugbetaling een trainingssessie annuleren of verplaatsen, op voorwaarde dat de annulering/verplaatsing minimaal 14 dagen vóór de geplande sessie plaatsvindt. Trimble behoudt zich het recht voor om een trainingsklas maximaal 14 dagen vóór de geplande startdatum te annuleren of te verplaatsen. Als de training buiten het eigen kantoor van Trimble plaatsvindt, dient de Klant de benodigde regelingen te treffen, tenzij anderszins is overeengekomen.

3.3    De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de documentatie, tekst of werking van de items met betrekking tot een toegewezen consulting project om er zeker van te zijn dat het gebruik van de items in een dergelijk toegewezen consulting project juist en, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de gebruikershandleidingen plaatsvindt. Trimble accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit fouten in de documentatie, tekst of werking van de items die verband houden met het toegewezen consulting project.

3.4    De Services worden uitgevoerd en de Serviceresultaten worden geleverd 'in de huidige staat', zonder welke garantie dan ook.

4    Acceptatie

4.1    De Services en Serviceresultaten worden als geaccepteerd beschouwd als de Klant niet binnen zeven (7) dagen vanaf het uitvoeren van de Services en/of de levering van de Serviceresultaten een schriftelijke terugvordering met betrekking tot het uitvoeren van de Services en/of de levering van de Serviceresultaten heeft ingediend. Een terugvordering moet ook de redenen voor de terugvordering bevatten.

5    Prijzen en Betalingsvoorwaarden

5.1    Op de factuur van Trimble moet de prijs voor de diensten in overeenstemming met de Overeenkomst worden gespecificeerd.

5.2    De overeengekomen prijzen zijn exclusief btw of ander belastingen of heffingen.

5.3    De prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten van de trainer. Deze worden aan de Klant in rekening gebracht wanneer de training buiten het kantoor van Trimble plaatsvindt.

6    intellectuele eigendomsrechten

6.1    Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Serviceresultaten worden het eigendom van Trimble of haar leverancier, voor zover van toepassing, tenzij in het van toepassing zijnde Orderformulier anderszins is overeengekomen.

6.2    Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Trimble-documentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontwikkelingsapplicaties en modellen, worden het eigendom van Trimble.

6.3    Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot voor de Klant specifieke geometrie, opmaken, modellen, componenten, enzovoort die door een Klant aan Trimble of een Geautoriseerde Distributeur zijn verstrekt, blijven het eigendom van de Klant.

6.4    Trimble verleent de Klant een wereldwijde, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de aan de Klant geleverde Trimble-documentatie en Serviceresultaten in verband met de diensten uitsluitend voor intern gebruik van de Klant te gebruiken, te kopiëren en aan te passen.

7    Looptijd en beëindiging

7.1    De Overeenkomst wordt van kracht wanneer beide partijen deze hebben ondertekend en blijft geldig totdat de Services zijn voltooid.

7.2    Een partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijk melding aan de andere partij beëindigen in het geval dat (i) de andere partij materieel inbreuk heeft gemaakt op deze Overeenkomst en de inbreuk niet heeft opgelost binnen dertig (30) dagen na schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van de inbreuk; (ii) de andere partij insolvent wordt, failliet wordt verklaard of wordt geliquideerd; of (iii) het anderszins duidelijk wordt dat de andere partij ten gevolge van haar financiële of ander moeilijkheden niet in staat is aan haar contractuele verplichtingen te voldoen.

8    Beperking van aansprakelijkheid

8.1    TRIMBLE NOCH HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTVERLIES, PRODUCTIEVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN VOOR VERTRAGING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN OF ONNAUWKEURIGE GEGEVENS, FOUTEN IN BEVEILIGINGSMECHANISMEN, OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKHEIDS- OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD, ONGEACHT DE AARD VAN DE HANDELING, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER TRIMBLE OF HAAR LEVERANCIERS VAN TEVOREN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN.

8.2    DE MAXIMALE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIMBLE EN HAAR LEVERANCIERS IS NIET HOGER DAN HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT OP GROND VAN HET ORDERFORMULIER GEDURENDE DE AFGELOPEN TWAALF (12) MAANDEN VOOR DE SERVICE IN KWESTIE IS BETAALD.

9    Van toepassing zijnde wetgeving en geschillenbeslechting

9.1    Deze Overeenkomst wordt exclusief geïnterpreteerd, uitgelegd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Finland, zonder verwijzing naar de verwijzingsregels van Finland. Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties op Contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitgesloten. Een geschil, onenigheid of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, of de inbreuk, beëindiging of geldigheid daarvan, wordt definitief beslecht naar goeddunken van Trimble (i) door bevoegde openbare rechtbanken in de woonplaats van de Klant; of (ii) door arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in Finland. Het aantal arbiters in een arbitrageprocedure is één. De plaats van arbitrage is Helsinki, Finland. De taal van de arbitrage is Engels. De uitspraak is definitief en bindend voor de Partijen en de Partijen komen overeen dat de arbitrageprocedure en al het hieraan gerelateerde materiaal en de informatie als Vertrouwelijke informatie zal worden behandeld. Deze Clausule sluit geen der Partijen uit van het op korte termijn verkrijgen van een voorlopige voorziening van een bevoegde rechtbank wanneer een dergelijke voorziening noodzakelijk is om in afwachting van de afronding van de gerechtelijke procedure de belangen van de Partij te beschermen. Bovendien kan Trimble ervoor kiezen om bij de arrondissementsrechtbank van Espoo in Finland een claim in te dienen voor onomstreden, verschuldigde en openstaande vorderingen.