Trimble Solutions Corporation Servicevoorwaarden voor Tekla Web Services

BELANGRIJK, LEES DIT ZORGVULDIG:

DOOR TEKLA WEB SERVICES TE GEBRUIKEN ZONDER EEN GEREGISTREERD GEBRUIKERSACCOUNT (ALS EEN ANONIEME GEBRUIKER), ACCEPTEERT U EN STEMT U ERMEE IN DAT VOOR UW GEBRUIK VAN TEKLA WEB SERVICES DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN GELDEN;

1.1 Welkom bij de Tekla Web Services die door Trimble Solutions Corporation worden geleverd.

1.2 In het kader van deze Servicevoorwaarden gelden de volgende betekenissen:

"Inhoud" betekent alle gegevens en informatie die in de Tekla Web Services beschikbaar worden gesteld, waaronder, maar niet beperkt tot, publicaties op discussiefora, gebruikershandleidingen en andere documentatie, foto's, video's en ander audiovisueel materiaal en software.

"Trimble" betekent Trimble Solutions Corporation met haar voornaamste bedrijfslocatie in Metsänpojankuja 1, FIN-02130 Espoo, Finland, en haar gelieerde ondernemingen.

"Servicevoorwaarden" betekent deze servicevoorwaarden die de gehele overeenkomst tussen Trimble en U vormen met betrekking tot het gebruik van Tekla Web Services.

"Gebruikers" betekent alle gebruikers van de Tekla Web Services.

"U" betekent de persoon die toegang heeft tot de Tekla Web Services of deze gebruikt, of indien van toepassing het bedrijf of de andere wettelijke entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de Tekla Web Services of deze gebruikt.

1.3 Trimble kan deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U moet dergelijke gewijzigde Servicevoorwaarden eerst accepteren, zodat U de Tekla Web Services kunt blijven gebruiken.

1.4 Uw gebruik van de Tekla Web Services is ook onderworpen aan (i) de Privacyverklaring van Trimble en (ii) indien van toepassing, servicespecifieke beleidsregels en richtlijnen voor het gebruik, zoals deze van tijd tot tijd door Trimble in de relevante Tekla Web Services worden gepubliceerd en beschikbaar worden gesteld en die elk door middel van verwijzing in deze voorwaarden zijn opgenomen. U kunt de huidige versies van de Privacyverklaring van Trimble hier bekijken. Door de Tekla Web Services te gebruiken, gaat U ermee akkoord dat Trimble Uw persoonlijke gegevens conform de Privacyverklaring van Trimble mag verwerken, opslaan en overdragen.

2 Uw gebruik van de Tekla Web Services

2.1 Toegang tot en gebruik van de Tekla Web Services en de in de Tekla Web Services beschikbaar gemaakte Inhoud zijn onderworpen aan deze Servicevoorwaarden, waaronder het bekijken van communicatie en het downloaden van Inhoud. Wanneer U de Tekla Web Services gebruikt, moet U aan toepasselijke wet- en regelgeving voldoen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die
wet- en regelgeving die verband houdt met exportcontrole.

2.2 U begrijpt dat Trimble de aan Uw gebruik van de Tekla Web Services gekoppelde persoonlijke gegevens kan gebruiken en verwerken zoals is beschreven in de Privacyverklaring van Trimble.

3 Inhoud, intellectueel eigendom en licentie om de Tekla Web Services te gebruiken

3.1 U hebt niet het recht om Inhoud die beschikbaar is in de Tekla Web Services te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar te vertonen, behalve voor zover is toegestaan op grond van deze Servicevoorwaarden.

3.2 U mag geen persoonlijke gegevens van de Tekla Web Services kopiëren of de hierin beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens gebruiken, behalve voor gebruik dat nadrukkelijk in de Tekla Web Services is toegestaan, bijvoorbeeld door Gebruikers die zich op Uw Inhoud abonneren.

3.3 U mag in geen enkele Inhoud die in de Tekla Web Services beschikbaar is merknamen, logo’s of auteursrechtvermeldingen verwijderen of veranderen.

3.4 Alle intellectuele-eigendomsrechten in de Tekla Web Services, inclusief software, afbeeldingen, gebruikersinterfaces en audiovisuele inhoud, blijven in handen van Trimble en derde partijen die licentiegever van Trimble zijn. De Tekla Web Services worden beschermd door auteursrechten en internationale verdragen.

3.5 Trimble verleent U een niet-exclusief, herroepbaar en beperkt recht om de Tekla Web Services en Inhoud uitsluitend te gebruiken voor Uw interne zakelijke of persoonlijke gebruik in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden en op zulke Inhoud toepasselijke aanvullende voorwaarden, indien die er zijn. Tenzij op grond van deze Servicevoorwaarden anders is toegestaan, hebt U niet het recht een gedeelte van de Tekla Web Services of in de Tekla Web Services beschikbare Inhoud te wijzigen, aan te passen, te vertalen of aan reverse engineering te onderwerpen en hebt U niet het recht om een gedeelte van de Tekla Web Services te indexeren of samen te voegen (hetzij handmatig of middels een robot, spider of andere methode). Niets in deze Servicevoorwaarden mag zodanig worden opgevat dat daarmee aan U eigendomsrechten worden verleend voor de Tekla Web Services, de Inhoud in de Tekla Web Services of een uitvinding of patent, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele-eigendomsrecht dat aan de Tekla Web Services of de Inhoud in de Tekla Web Services is of kan worden toegekend.

4 Gedragscode

4.1 Trimble heeft het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud van de Tekla Web Services te verwijderen of te blokkeren die volgens Trimble in strijd is met deze Servicevoorwaarden, die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend of anderszins bezwaarlijk is, die in strijd is met de intellectuele-eigendomsrechten van Trimble of derden of die nadelig is voor de kwaliteit van de Tekla Web Services. Bovendien heeft Trimble het recht, maar niet de verplichting, om het Tekla account van elke Gebruiker die zulke Inhoud indient of zich met zulk gedrag inlaat te beperken of in te trekken.

4.2 U mag Tekla Web Services niet gebruiken om het volgende weer te geven, op te slaan, te verwerken of over te brengen, of om het gebruik van de Tekla Web Services voor dat doel toe te staan:

a. Materiaal dat het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van derden schendt of misbruikt;

b. Materiaal dat de privacyrechten van een derde partij schendt;

c. Materiaal dat de van toepassing zijnde wetgeving schendt;

d. Buitensporig expliciet of godslasterlijk materiaal;

e. Haatdragend of gewelddadig materiaal;

f. Materiaal waarin wordt aangezet tot raciale of etnische intolerantie;

g. Materiaal dat bedoeld is om aan te zetten tot het hacken of kraken van computers of dit te bevorderen;

h. Illegale software;

i. Kwaadaardige code, zoals virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agenten of programma's; of

j. Ander materiaal dat strafwetgeving, andere van toepassing zijnde wetgeving of rechten van derden schendt of aanzet tot gedrag daartoe.

4.3 U mag de Tekla Web Services niet gebruiken, en mag het gebruik door derden niet toestaan, om:

a. Ongewenste commerciële e-mail (spam) te genereren of te faciliteren. Zulke verboden activiteiten omvatten, maar beperken zich niet tot:

i. het verzenden van e-mail in strijd met de CAN-SPAM Act of een andere van toepassing zijnde anti­spamwetgeving;

ii. het nabootsen van of zich voordoen als iemand anders of zijn of haar e-mailadres, of het maken van valse accounts met als doel spam te verzenden;

iii. het winnen of oogsten van webeigendom (inclusief Tekla Web Services) om e-mailadressen of andere gebruikersgegevens te zoeken;

iv. het verzenden van ongeautoriseerde e-mail via open servers van derden; en

v. het verzenden van e-mail naar gebruikers die hebben verzocht om van de mailinglijst te worden verwijderd;

b. Onrechtmatig, smadelijk, intimiderend, beledigend, frauduleus, inbreukmakend, aanstootgevend of anderszins bezwaarlijk materiaal te verzenden, te uploaden, te distribueren of te verspreiden of om aan te bieden dat te doen;

c. Opzettelijk virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxen of andere items van een destructieve of misleidende aard te distribueren;

d. Piramidesystemen en dergelijke uit te voeren of door te sturen;

e. U in te laten met phishing;

f. Materiaal over te brengen dat schadelijk voor jongeren kan zijn;

g. Uzelf voor te doen als iemand anders (via het gebruik van een e-mailadres of anderszins) of om uzelf of de bron van een e-mail anderszins anders voor te doen;

h. De Tekla Web Services te gebruiken om de rechten (zoals rechten van privacy of publiciteit) van anderen te schenden;

i. Illegale activiteiten te promoten of aan te moedigen;

j. Het plezierig gebruik van Tekla Web Services door andere gebruikers te schaden;

k. De Tekla Web Services te gebruiken in verband met het illegaal peer-to-peer delen van bestanden;

l. De Tekla Web Services te gebruiken om U bezig te houden met gokken of dit te promoten, of om kansspelen te exploiteren;

m. De Tekla Web Services te gebruiken om geneesmiddelen op recept of andere gereguleerde stoffen te verkopen, te distribueren of te exporteren;

n. De Tekla Web Services te gebruiken om aan drugs verbonden attributen te verkopen, te distribueren of te promoten;

o. De Tekla Web Services te gebruiken om toegang tot een andere service of website te krijgen op een manier die de gebruiksvoorwaarden van of de toegang tot zulke service of website schendt.

4.4 U begrijpt dat Trimble niet in staat is en geen verplichting heeft om bij de Tekla Web Services door Gebruikers ingediende Inhoud vooraf te bekijken of te controleren en dat Trimble de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van Inhoud niet kan garanderen. U gaat ermee akkoord dat gebruik van de Inhoud door U, door middel van het downloaden vanaf de Tekla Web Services of anderszins, voor Uw eigen risico is en dat Trimble onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden gesteld voor Inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan door Uw gebruik van Inhoud.

4.5 Als U Inhoud wilt melden die onrechtmatig, beledigend of anderszins bezwaarlijk is of in strijd is met deze Servicevoorwaarden, of Inhoud waarvan U denkt dat deze Uw rechten, de auteursrechten van derden of andere intellectuele eigendomsrechten schendt, kunt U de meldingsfunctie gebruiken door op de koppeling Ongepast te klikken, die aan elk gepubliceerde onderwerp en antwoord is gekoppeld, of rechtstreeks een melding verzenden naar webmaster@tekla.com of tekla.legal@trimble.com.

4.6 Trimble zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om op de naar bovenstaande adressen verstuurde meldingen van inbreuk te reageren en zodanige maatregelen te treffen als Trimble uitsluitend naar eigen goeddunken raadzaam acht om inbreukmakende Inhoud te verwijderen en inbreuk te beëindigen en te voorkomen.

5 Annulering en beëindiging

5.1 Trimble kan, uitsluitend naar eigen goeddunken en op elk moment, de Tekla Web Services of een deel daarvan met of zonder kennisgeving stopzetten.

6 Algemene voorwaarden

6.1 Deze Servicevoorwaarden blijven tijdens Uw gebruik van de Tekla Web Services onverminderd van kracht. Bepalingen van deze Servicevoorwaarden die impliciet bedoeld zijn om van kracht te blijven na stopzetting of beëindiging van Uw gebruik van de Tekla Web Services worden niet beëindigd bij een dergelijke stopzetting of beëindiging om welke reden dan ook.

6.2 U dient Trimble, haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke werknemers en opdrachtgevers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheid (waaronder schikkingen en vonnissen) of kosten (waaronder redelijke honoraria voor advocaten, onkosten en proceskosten) die voortvloeien uit een claim of vordering van een derde partij met betrekking tot (i) Uw gebruik van de Tekla Web Services, (ii) een claim dat Uw gebruik van de Tekla Web Services de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij schendt, of (iii) een overtreding van deze Servicevoorwaarden of de Community-richtlijnen.

6.3 BEHOUDENS DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDEN DE TEKLA WEB SERVICES GELEVERD "ZOALS DEZE ZIJN", ZONDER EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE DE TEKLA WEB SERVICES OF DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE ZIJN OPGENOMEN OF BESCHIKBAAR GESTELD IN DE TEKLA WEB SERVICES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK, OF GARANTIES DIE ANDERSZINS WORDEN GEÏMPLICEERD OP GROND VAN DE WETGEVING OF HANDELSGEBRUIKEN. IN HET BIJZONDER GARANDEERT TRIMBLE NIET DAT DE TEKLA WEB SERVICES OP IEDER MOMENT EN VANAF EEN WILLEKEURIGE BEPAALDE LOCATIE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN, DAT DEZE VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE TEKLA WEB SERVICES VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE MOGELIJK SCHADELIJKE COMPONENTEN. ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ SCHRIFTELIJK, HETZIJ MONDELING, DIE WORDT VERKREGEN VAN TRIMBLE OF DE TEKLA WEB SERVICES, ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE EEN GARANTIE VORMEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN VERMELD STAAT.

6.4 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST TRIMBLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTVERLIES, PRODUCTIEVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GEBRUIK, EN ELK SOORT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE VERLIEZEN OF SCHADES OF GEVOLGVERLIEZEN OF ­SCHADES, HETZIJ ALS GEVOLG VAN EEN ACTIE IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT OF EEN VAN BEIDE PARTIJEN OP DE HOOGTE IS GESTELD OF ZICH BEWUST WAS VAN DE MOGELIJKHEID, HET BESTAAN OF DE AARD VAN DERGELIJKE SCHADE.

DOORDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, ZIJN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. IN DAT GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIMBLE VOOR SCHADES EN KOSTEN TEN GEVOLGE VAN OF MET BETREKKING TOT DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN DE TEKLA WEB SERVICES BEPERKT TOT HET MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTANE BEDRAG OF TOT VIJFTIG EURO (50 €), INDIEN DIT LAGER IS.

6.5 De voorwaarden, geldigheid en uitvoering van deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland zonder inachtneming van de principes van strijdige wetgeving. Een geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Servicevoorwaarden wordt voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van een bevoegde rechtbank in Finland.

6.6 Niettegenstaande het voorgaande zal niets in deze Servicevoorwaarden Uw rechten als consument in het kader van de dwingende bepalingen van het toepasselijke recht beperken.

6.7 Als enige bepaling van deze Servicevoorwaarden door een rechtbank of administratieve instantie met bevoegde jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van dergelijke bepaling niet van invloed zijn op andere bepalingen van deze Servicevoorwaarden en blijven alle bepalingen die niet worden beïnvloed door dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid ten volle van kracht.

6.8 Voor de Tekla Web Services of delen daarvan kan een embargo en exportbeperking gelden. U gaat akkoord met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot embargo's en exportbeperkingen, met name die van de Verenigde Staten en de Europese Unie die van tijd tot tijd van kracht zijn.

6.9 Indien er discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Servicevoorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

Trimble Solutions Corporation, februari 2020