SERVICEVOORWAARDEN VOOR TEKLA ONLINE SERVICES (ref. ToS-Tekla-Online-2020)

BELANGRIJK, LEES DIT ZORGVULDIG:

DOOR EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN WAARIN DEZE TOS-TEKLA-ONLINE-2020 IS OPGENOMEN, DOET U HET VOLGENDE:

1. U BEVESTIGT DAT U DEZE TOS-TEKLA-ONLINE-2020 HEBT GELEZEN;

2. U ACCEPTEERT EN STEMT IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE TOS-TEKLA-ONLINE-2020;

3. U BEVESTIGT DAT U EEN BEVOEGDE GEBRUIKER VAN TEKLA ONLINE SERVICES BENT EN DAT UW GEBRUIK VAN TEKLA ONLINE SERVICES LEGAAL IS EN IS TOEGESTAAN ONDER DEZE TOS-TEKLA-ONLINE-2020.

DOOR TEKLA ONLINE SERVICES TE GEBRUIKEN ZONDER EEN GEREGISTREERD GEBRUIKERSACCOUNT (ALS ANONIEME GEBRUIKER),

1. ACCEPTEERT U EN STEMT U ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN TEKLA ONLINE SERVICES (ALS ANONIEME GEBRUIKER) ONDERWORPEN IS AAN: Servicevoorwaarden .

2. ACCEPTEERT U EN STEMT U ERMEE IN DAT EEN ANONIEME GEBRUIKER ALLEEN EEN BEPAALDE BEPERKTE SET VAN TEKLA ONLINE TE GEBRUIKEN, RAADPLEEG https://www.tekla.com/services .

● Deze servicevoorwaarden voor Trimble Solutions Corporation’s (een Finse besloten vennootschap met Business ID 0196634-1; "Trimble ") online platform en services ("Voorwaarden") regelen de toegang tot en het gebruik van de Tekla Online services die door Trimble worden geleverd voor het online opslaan, delen en verwerken van bestanden, materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen en andere inhoud (dergelijke inhoud en wijzigingen, updates en andere updates door of namens de Klant worden collectief aangeduid met "Inhoud"). In deze voorwaarden wordt het woord "Service" gebruikt om te verwijzen naar de Tekla Online services die door Trimble worden geleverd evenals alle schriftelijke of elektronische documentatie die wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld door Trimble (" Documentatie"). De Service bestaat uit het Tekla Online-profiel, Tekla Online Admin Tool, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla eLearning, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse, Tekla Developer Center, Tekla Model Sharing en de publieke webpagina´s van Tekla (www.tekla.com). Samen staan ze bekend als 'Tekla Online services'. Trimble behoudt zich het recht voor om de beschikbare Services naar eigen goeddunken van tijd tot tijd uit te breiden of te verwijderen. Houd er rekening mee dat uw geregistreerde gebruikersaccount de voorkeursmanier is om de Service te gebruiken. Een beperkte set van de Service is echter toegankelijk zonder registratie (d.w.z. als anonieme gebruiker).

Deze Voorwaarden en een order die betrekking heeft op een abonnement op de Service en die is bevestigd door Trimble ("Orderformulier ") vormen een bindende overeenkomst tussen Trimble of een geautoriseerde leverancier van Trimble ("Leverancier") aan de ene kant en u en/of de organisatie die zich op de Service abonneert, inclusief de vertegenwoordigers daarvan ("Klant") aan de andere kant (" Overeenkomst"). Niettegenstaande het voorgaande wordt elk gebruik van de Service door een Beheerder (hieronder gedefinieerd) of een Gelicentieerde gebruiker (hieronder gedefinieerd) van de Klant beschouwd als acceptatie van de Overeenkomst door de Klant.

Trimble behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken en te wijzigen. De aangepaste Voorwaarden worden van kracht na acceptatie door de Klant. Betaling of verlenging van het abonnement door de Klant na kennisgeving door Trimble van wijzigingen in deze Voorwaarden wordt beschouwd als acceptatie door de Klant van dergelijke wijzigingen. Als de Klant de gewijzigde Voorwaarden zoals deze door Trimble zijn gemeld niet accepteert, kan de Overeenkomst worden beëindigd overeenkomstig Paragraaf 8.1 hieronder.

 

1 Toegang tot de Service

1.1 Servicetoegang. Toegang tot de Service wordt rechtstreeks of door de Beheerder aan Gelicentieerde gebruikers toegekend onder voorbehoud van deze voorwaarden. Gelicentieerde gebruikers kunnen uitsluitend toegang tot de Service krijgen en deze gebruiken ten behoeve van de Klant en overeenkomstig deze Voorwaarden, de Documentatie en eventuele beperkingen voor het gebruik die zijn aangeduid in het toepasselijke Orderformulier.

1.2 Beheerdersrechten. Elke Klant wijst een of meer Beheerders aan die naar Trimble en/of de Leverancier toe als primaire contactpersonen van de organisatie van de Klant optreden en Gelicentieerde gebruikers toegangsrechten voor de Service toekennen (" Beheerder"). Een Beheerder kan Gelicentieerde gebruikers aanwijzen om op basis van een abonnement toegang te krijgen tot de Service (i) tijdens de Proefperiode (hieronder gedefinieerd) of (ii) voor een vaste periode die is aangeduid op het Orderformulier (een " Abonnementsperiode"). Na het eventueel verstrijken of annuleren van de Proefperiode of een Abonnementsperiode worden de in deze Voorwaarden uiteengezette rechten van een Beheerder en een Gelicentieerde gebruiker beëindigd. De beheerder kan de status van een Gelicentieerde gebruiker te allen tijde beheren via de Service-instellingen en blijft als enige verantwoordelijk voor het wijzigen van deze status.

1.3 Gelicentieerde gebruikers. Een " Gelicentieerde gebruiker" is een medewerker of een andere aangewezen persoon van de organisatie van de Klant die de door de Beheerder tijdens een Abonnementsperiode is gemachtigd om toegang te hebben tot de Service, onder voorbehoud van de beveiligingsinstellingen van de Klant en andere toepasselijke algemene voorwaarden.

1.4 Tekla Online-profile. Elke Beheerder en Gelicentieerde gebruiker moet een persoonlijk Tekla Online-profiel registreren voordat toegang tot de Service wordt verleend, met uitzondering van bepaalde services die in paragraaf 6 zijn beschreven. De Klant blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle acties die worden ondernomen met behulp van de accounts en wachtwoorden van de Beheerders en Gelicentieerde gebruikers van de Klant, inclusief voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd gebruik.

1.5 Aannemers en Partners. De Klant kan zijn onafhankelijke aannemers en consultants die geen concurrent van Trimble zijn ("Aannemers") en Partners (hieronder gedefinieerd) toestaan om als Gelicentieerde gebruikers op te treden, mits de Klant verantwoordelijk blijft voor de naleving door elk van deze Aannemers of Partners van alle algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en mits het gebruik van de Service door een dergelijke Aannemer of Partner uitsluitend ten gunste van de Klant is en in overeenstemming is met deze Overeenkomst. "Partner" betekent elke entiteit waar de Klant de controle over heeft, waarbij "controle" eigendom betekent of het recht van zeggenschap over meer dan 50% van de stemrechtverlenende effecten van een dergelijke entiteit.

1.6 Proefabonnementen. Gedurende een periode die in het Orderformulier of anderszins door Trimble is aangegeven (en die indien niet aangegeven uit vijfenveertig (45) dagen bestaat) (" Proefperiode"), kan de beheerder Gelicentieerde gebruikers aanwijzen die gratis toegang of een "freemium" of proefabonnement krijgen om de Service te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst (een "Proefabonnement"). Proefabonnementen zijn uitsluitend toegestaan voor de Klant om gebruik te maken van de Service. De Klant mag een Proefabonnement niet gebruiken voor andere doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, concurrerende analyse, behalve zoals in het Orderformulier kan worden aangegeven. Aan het einde van de Proefperiode vervalt het Proefabonnement. Als de Klant een abonnement koopt, zijn alle algemene voorwaarden van deze Overeenkomst met betrekking tot Beheerders en Gelicentieerde gebruikers van toepassing op een dergelijke aankoop en geldt het gebruik van de Service voor het aantal Beheerders en Gelicentieerde gebruikers dat is opgegeven in het Orderformulier voor de Betaalde abonnementsperiode. Trimble heeft het recht om een Proefabonnement op elk gewenst moment om welke reden dan ook te beëindigen na kennisgeving aan de Klant. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST HEEFT TRIMBLE GEEN GARANTIEVERPLICHTINGEN OF ANDERE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT PROEFABONNEMENTEN.

1.7 Algemene beperkingen. Het is de Klant niet toegestaan om (en het is de Klant niet toegestaan om dit aan Beheerders, Gelicentieerde gebruikers of een derde partijen toe te staan): (a) de Service te verhuren, te leasen, te kopiëren, er toegang toe te verlenen of er een sublicentie voor te verlenen aan een derde partij; (b) de Service te gebruiken om een product of dienst aan een derde partij te leveren of in de Service op te nemen; (c) de Service te reverse-engineeren, te decompileren of te demonteren of anderszins trachten de broncode of niet-openbare API´s van de Service te verkrijgen, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving (en vervolgens alleen na kennisgeving vooraf aan Trimble); (d) de Service of Documentatie te wijzigen of afgeleide werken te maken van het hiervoor genoemde; (e) eigendomskennisgevingen of andere kennisgevingen in de Service te verwijderen of onduidelijk te maken (met inbegrip van rapporten of gegevens die vanuit de Service zijn afgedrukt); of (f) openbaar informatie over de prestaties van de Service te verspreiden.

2 Inhoud en Inhoudslicentie

2.1 Rechten met betrekking tot Inhoud. Tussen de partijen behoudt de Klant alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief alle intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot de Inhoud van de Klant die aan de Service wordt verstrekt. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent de Klant hierbij aan Trimble het recht om de Inhoud van de Klant te gebruiken en te wijzigen voor zover dat nodig is om de Service aan de Klant te leveren, en verleent de Klant onder de voorwaarden van deze Overeenkomst aan Beheerders, Gelicentieerde gebruikers, Aannemers en Partners van de Klant het recht om via de Service toegang te krijgen tot de Inhoud van de Klant. De Klant verleent Trimble echter een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde en royaltyvrije licentie om de Inhoud van de Klant (die de Klant publiek beschikbaar heeft gemaakt via de Tekla Online services) te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar te vertonen met als doel het beschikbaar maken, weergeven, distribueren en promoten van de Tekla Online Services en met het oog op verdere ontwikkeling van de Tekla Online services en andere softwareproducten en gerelateerde services van Trimble.

2.2 Persoonsgegevens. De Klant mag geen persoonsgegevens kopiëren of gebruiken die in de Service beschikbaar zijn gemaakt, behalve voor gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in de Service, bijvoorbeeld door Gelicentieerde gebruikers die zich abonneren op de Inhoud.

2.3 Aggregatie van Inhoud van Klanten. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen hierin, gaat de Klant ermee akkoord dat Trimble en de aan haar gelieerde ondernemingen de Inhoud van Klanten en andere gegevens met betrekking tot de Service mogen gebruiken, verwerken, manipuleren, wijzigen, kopiëren en compileren om er afgeleide werken van te kunnen maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van dergelijke gegevens voor interne bedrijfsdoelen van Trimble en voor de verbetering van de Service en/of de ontwikkeling van andere producten of servicemogelijkheden. De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat Trimble en de aan haar gelieerde ondernemingen geaggregeerde gegevens die uit de Inhoud van Klanten of uit andere gegevens met betrekking tot de Service zijn afgeleid, aan derden kunnen verstrekken, mits deze geaggregeerde gegevens niet persoonlijk of anderszins identificeerbaar zijn met betrekking tot de Klant. Verder zijn alle servicegegevens, gebruiksgegevens en andere gegevens die de Klant niet identificeren, alle gegevens die zijn afgeleid uit de Inhoud van de Klant en alle gegevens, rapporten, afgeleide werken, compilaties, wijzigingen en andere materialen die door Trimble zijn gemaakt van of met behulp van dergelijke gegevens, in elk geval het enige en exclusieve eigendom van Trimble; en de Klant draagt hierbij namens de Klant alle rechten en belangen, indien van toepassing, op en in dergelijke items over aan Trimble zonder enige vergoeding en zonder rechten op toekomstige royalty's.

2.4 Opslag van Inhoud. Trimble biedt geen archiveringsservice. Trimble stemt er alleen mee in dat het de Inhoud van een Klant niet opzettelijk uit de Service zal verwijderen voordat de toepasselijke Abonnementsperiode van de Klant is beëindigd. Trimble wijst uitdrukkelijk alle andere verplichtingen met betrekking tot opslag af.

3 Verplichtingen van de Klant

3.1 In het algemeen. De Klant moet ervoor zorgen dat het gebruik van de Service door de Klant en/of diens Beheerders en Gelicentieerde gebruikers te allen tijde voldoet aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot gegevensprivacy en gegevensoverdracht, internationale communicatie en het exporteren van technische of persoonlijke gegevens. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, inhoud en wettigheid van alle Inhoud van de Klant. De Klant verklaart en garandeert aan Trimble dat de Beheerder en de Gelicentieerde gebruikers voldoende rechten hebben met betrekking tot de Inhoud van de Klant om de in Paragraaf 2 (Inhoud en Inhoudslicentie) verleende rechten toe te kennen en dat de Inhoud geen inbreuk maakt op of schending vormt van het intellectuele-eigendom of de publiciteits-, privacy- of andere rechten van derden. De Klant verklaart en garandeert ook dat de Inhoud van de Klant geen virussen of ander schadelijk materiaal bevat.

3.2 Vereisten voor training en gebruik. De Klant dient ervoor te zorgen dat de Beheerders en Gelicentieerde gebruikers van de Klant voldoende getraind zijn in het gebruik van de Service (het eventueel bieden van training door Trimble dient apart te worden overeengekomen). De Klant dient (a) ervoor te zorgen dat de personen die werken met de Service of controle houden op het werken met de Service voldoende gekwalificeerd zijn voor hun taken; en (b) te controleren en te testen dat de resultaten van berekeningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, items die met behulp van de Service zijn ontworpen en gegevensverwerkingen die door de Service worden uitgevoerd, correct en nauwkeurig zijn en dat ze als correct zijn geverifieerd door een voldoende gekwalificeerde persoon of, indien van toepassing, een gekwalificeerde civiel/bouwkundig ingenieur.

3.3 Schadevergoeding door de Klant. De Klant dient Trimble en haar Partners schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheid en uitgaven (inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met een claim die voortvloeit uit of verband houdt met (a) Inhoud van de Klant of schending of vermeende schending door de klant van Paragraaf 3 (Verplichtingen van de Klant) of (b) een door de Klant aangeboden service of product in verband met of met betrekking tot de Service. Deze verplichting tot schadeloosstelling geldt op voorwaarde dat de Klant (i) direct een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke claim ontvangt (of in ieder geval een kennisgeving waarbij de Klant vroeg genoeg kan reageren om geen afbreuk aan de verplichting te doen); (ii) het exclusieve recht krijgt om de controle te houden over en sturing te geven aan het onderzoek, de verdediging of de afwikkeling van een dergelijke claim; en (iii) alle redelijk noodzakelijke medewerking van Trimble krijgt op kosten van de Klant.

 

4 Beveiliging en toezicht

4.1 Trimble gaat ermee akkoord om commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om toegang, gebruik, wijzigingen of openbaarmakingen van de Service of Inhoud die ongeautoriseerd zijn, te voorkomen; raadpleeg ons Security Center (/ Trust Center) op onze publieke website (Tekla.com). Trimble is echter niet verantwoordelijk voor fouten bij de overdracht, ongeautoriseerde toegang door derden of andere zaken waar Trimble geen controle over heeft.

4.2 De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Trimble geautomatiseerde en handmatige tools gebruikt voor toezicht op het gebruik van de Service en de Inhoud door de Klant om te controleren of de Klant deze Overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten die van kracht zijn tussen Trimble en de Klant naleeft en om inbreukmakende of anderszins onwettige Inhoud op te sporen. Wanneer Trimble kennis krijgt van een potentiële inbreuk of schending in dergelijk opzicht, is het bedrijf gerechtigd om naar eigen goeddunken dergelijke Inhoud te verwijderen en/of deze Overeenkomst en/of andere overeenkomsten tussen Trimble en de Klant te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

5 Eigendom van de Service

5.1 Trimble Technologie. Dit is een overeenkomst voor toegang tot en gebruik van de Service. De Klant erkent dat hij/zij slechts een beperkt recht op de Service verkrijgt en dat, ongeacht het gebruik van de woorden "verwerven", "aankoop", "verkoop" of dergelijke termen in deze Overeenkomst geen eigendomsrechten aan de Klant of een Beheerder of Gelicentieerde gebruiker worden overgedragen op grond van deze Overeenkomst. De Klant stemt ermee in dat Trimble of haar leveranciers alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten) op en in de gehele Service, alle Documentatie, alle gerelateerde en onderliggende technologie en documentatie, en afgeleide werken, wijzigingen of verbeteringen van voorgaande items behouden, inclusief wanneer deze Feedback (hieronder gedefinieerd) bevatten (collectief aangeduid met " Trimble-technologie"). Verder erkent de Klant dat de Service wordt aangeboden als een online, gehoste oplossing en dat de Klant geen recht heeft om een kopie te verkrijgen van computercode die ten grondslag ligt aan de Service.

5.2 Feedback. De Klant kan van tijd tot tijd opmerkingen, vragen, suggesties of andere feedback met betrekking tot een product of service van Trimble indienen bij Trimble ("Feedback"). Trimble mag Feedback vrijelijk gebruiken of benutten in verband met een van haar producten of services.

6 Gratis abonnementen

Andere gratis abonnementen. Naast Proefabonnementen zoals gedefinieerd in Paragraaf 1.6 kan Trimble (van tijd tot tijd) andere gratis abonnementsservices aanbieden onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden die (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) het doel van een dergelijke service en de abonnementsperiode etc. definiëren die in elk van deze door Trimble geleverde services zijn besloten. Een voorbeeld van een dergelijke service is Tekla Campus. Sommige van de Tekla Online services kunnen toegankelijk zijn voor anonieme gebruikers (naast een geregistreerde gebruikers), bijvoorbeeld Tekla User Assistance en Tekla Downloads; raadpleeg Tekla.com/services.

7 Betaalde abonnementen

7.1 Betaalde abonnementsperiode en vernieuwingen. Zoals is opgegeven op het toepasselijke Orderformulier duurt de Betaalde abonnementsperiode i) een kalenderjaar of ii) tot het einde van de Betaalde abonnementsperiode. Zoals opgegeven op het Bestelformulier, loopt de oorspronkelijke Betaalde abonnementsperiode vanaf de overeengekomen begindatum i) hetzij tot het einde van het lopende kalenderjaar of ii) tot het einde van de Betaalde abonnementsperiode, en wordt deze vervolgens automatisch verlengd met volgende periodes van ofwel i) een kalenderjaar of ii) een Betaalde abonnementsperiode die gelijk is aan de oorspronkelijke periode (indien van toepassing), onder voorbehoud van de betaling door de Klant van de op dat moment geldende prijs voor een betaald abonnement van Trimble en onder voorbehoud van de aanvaarding van eventuele updates op deze Voorwaarden door de Klant. Beide partijen kunnen de Overeenkomst gemakshalve beëindigden door de andere partij ten minste dertig (30) dagen vóór het aflopen van de dan geldende Betaalde abonnementsperiode schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen.

7.2 Vergoedingen en betaling. Alle vergoedingen zijn zoals aangegeven in het toepasselijke Orderformulier en moeten door de Klant binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van het toepasselijke Orderformulier worden betaald, tenzij anders is vermeld in het toepasselijke Orderformulier. De Klant is verplicht om alle verkoopbelastingen, gebruiksbelastingen, btw, inhoudingen of soortgelijke belastingen of heffingen, hetzij binnenlands of buitenlands, die geen belastingen op basis van de inkomsten van Trimble en/of de Leverancier zijn, te betalen. Voor betalingsachterstanden geldt een servicetoeslag van 1,5% per maand van het verschuldigde bedrag of het wettelijk toegestane maximumbedrag, afhankelijk van welk bedrag lager is.

7.3 Opschorting van de Service. Als de betaling van de vergoedingen achterstallig is en niet uiterlijk binnen een in de betalingsherinnering aangegeven termijn wordt betaald, behoudt Trimble zich naast andere rechten of rechtsmiddelen (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele beëindigingsrechten die hierin zijn vermeld) het recht voor om de toegang van de Klant tot de Service in het kader van een Betaald abonnement zonder aansprakelijkheid van Trimble op te schorten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten van de Beheerder en de Gelicentieerde gebruiker op Inhoud.

8 Looptijd en beëindiging

8.1 Looptijd. Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de ingangsdatum van het toepasselijke Orderformulier. Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst daarna geldig zoals is uiteengezet in Paragraaf 1.6 en 7.1, behoudens deze Paragraaf 8.

8.2 Beëindiging. De Klant of Trimble kan deze Overeenkomst (inclusief alle gerelateerde Orderformulieren) beëindigen indien de andere partij (a) tekortschiet bij het binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke kennisgeving herstellen van een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst, met inbegrip van het niet betalen van vergoedingen; (b) de bedrijfsvoering staakt zonder opvolger; of (c) bescherming aanvraagt op grond van een faillissement, een ondercuratelestelling, een trustakte, een crediteurenregeling, een schikking of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen die partij wordt ingesteld en niet binnen zestig (60) dagen daarna wordt afgewezen. In het geval dat de Klant op enig moment geen Betaald abonnement heeft, kan een van beide partijen deze Overeenkomst en de toegang van de Klant tot de Service op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook onmiddellijk na kennisgeving aan de andere partij beëindigen.

8.3 Gevolgen van beëindiging. Na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst zal de Klant ophouden (en zal alle Beheerders en Gelicentieerde gebruikers laten ophouden) met alle gebruik en toegang tot de Service (inclusief alle gerelateerde Trimble-technologie) en zal de Klant alle kopieën van de Documentatie, eventuele wachtwoorden of toegangscodes en andere Vertrouwelijke informatie van Trimble die in het bezit van de Klant is, verwijderen (of op verzoek van Trimble retourneren). Op voorwaarde dat deze Overeenkomst niet is beëindigd vanwege inbreuk door de Klant, kan de Beheerder intern papieren kopieën bewaren van alle Inhoud en rapporten die door de Klant vanuit de Service zijn gegenereerd en die de Klant vóór de beëindiging in papieren vorm heeft afgedrukt. De Klant erkent dat hij na beëindiging geen toegang meer heeft tot Inhoud in de Service en dat Trimble dergelijke gegevens kan verwijderen die mogelijk op enig moment door Trimble zijn opgeslagen. Voor de duidelijkheid hebben Beheerders en Gelicentieerde gebruikers na beëindiging van deze Overeenkomst geen toegang meer tot Inhoud in de Service. Behalve in geval dat er een exclusief rechtsmiddel wordt gespecificeerd, zal de uitoefening van een van beide partijen van een rechtsmiddel op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van beëindiging, geen afbreuk doen aan andere rechtsmiddelen die deze partij krachtens deze Overeenkomst al dan niet wettelijk heeft.

8.4 Voortbestaan. De volgende paragrafen blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is afgelopen of beëindigd: 1.4 (Tekla Online-profiel), 1.8 (Algemene beperkingen), 2.2. (Persoonsgegevens), 3.3 (Schadevergoeding door de Klant), 5 (Eigendom van de Service), 6.2 (Vergoedingen en betaling), 7 (Looptijd en beëindiging), 8.2 (Vrijwaring van garantie), 9 (Beperking van rechtsmiddelen en schadevergoedingen), 10 (Schadeloosstelling), 11 (Vertrouwelijke informatie) en 12 (Algemene voorwaarden).

9 Beperkte garantie

9.1 Beperkte garantie. Trimble garandeert dat de Service, wanneer deze tijdens de looptijd door de Klant wordt gebruikt, wezenlijk conform de van toepassing zijnde Documentatie werkt. Trimble garandeert niet dat het gebruik van de Service door de Klant ononderbroken of foutloos zal zijn, noch garandeert Trimble dat het de Inhoud zal controleren op nauwkeurigheid of dat het de Inhoud zonder verlies zal bewaren of onderhouden. De enige aansprakelijkheid van Trimble en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor eventuele inbreuk op deze garantie is, dat Trimble zonder kosten voor de Klant een commercieel redelijke inspanningen zal leveren om de gerapporteerde non-conformiteit te corrigeren of, indien Trimble vaststelt dat een dergelijk rechtsmiddel niet uitvoerbaar is, dat een van beide partijen de Overeenkomst met betrekking tot de desbetreffende Service kan beëindigen. Als een dergelijke Service deel uitmaakt van een Betaald abonnement, ontvangt de Klant als enige remedie een terugbetaling van eventuele vergoedingen die de Klant vooraf voor het gebruik van deze Service heeft betaald gedurende het gedeelte van de toepasselijke Betaalde abonnementsperiode dat wordt beëindigd. De in deze Paragraaf 8.1 uiteengezette beperkte aansprakelijkheid is niet van toepassing: (i) tenzij de Klant binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de Klant de niet-conformiteit voor het eerst heeft opgemerkt, een claim indient (ii) indien de fout is veroorzaakt door misbruik of ongeoorloofde wijzigingen, (iii) indien de fout is veroorzaakt door hardware, software of services van de Beheerder of een derde partij, of (iv) als het gebruik van de Service gratis of ter evaluatie wordt geleverd.

9.2 Vrijwaring van garantie. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN SECTIE 8.1, WORDT DE SERVICE "IN DE HUIDIGE STAAT" GELEVERD. TRIMBLE NOCH HAAR LEVERANCIERS BIEDEN GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. DE KLANT HEEFT MOGELIJK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN, MAAR DE DUUR VAN EVENTUELE WETTELIJK VEREISTE GARANTIES IS BEPERKT TOT DE KORTSTE PERIODE DIE DE WET TOESTAAT. TRIMBLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, STORINGEN IN DE SERVICE OF ANDERE PROBLEMEN DIE INHERENT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN INTERNET EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE OF ANDERE SYSTEMEN DIE BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN TRIMBLE VALLEN.

10 Beperking van aansprakelijkheid

10.1 Gevolgschade. MET UITZONDERING VAN UITGESLOTEN CLAIMS (HIERONDER GEDEFINIEERD), ZIJN GEEN VAN BEIDE PARTIJEN NOCH HUN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN OF ONNAUWKEURIGE GEGEVENS, FOUTEN IN BEVEILIGINGSMECHANISMEN, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN VOOR VERTRAGING OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKHEIDS- OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD (MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINST), ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER PARTIJEN VAN TEVOREN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN.

10.2 Aansprakelijkheidsgrens. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIMBLE NIET GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST TIJDENS DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT OF DE BEHEERDER AAN TRIMBLE IS BETAALD.

10.3 Uitgesloten claims. " Uitgesloten claims" betekent elke claim die voortvloeit uit inbreuk van de Klant op Paragraaf 1.8 (Algemene beperkingen) of Paragraaf 2 (Inhoud) of inbreuk van een van beide partijen op Paragraaf 11 (Vertrouwelijke informatie).

11 Inbreuk op intellectueel eigendom

11.1 In het geval dat het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Overeenkomst door de Klant, diens Beheerders of Gelicentieerde gebruikers al of niet vermeend inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij, kan Trimble naar eigen goeddunken en op eigen kosten (i) voor de Klant het recht verkrijgen om de Service te blijven gebruiken; of (ii) de Service wijzigen in of vervangen door een functioneel gelijkwaardige Service; of (iii) de Overeenkomst beëindigen en de door de Klant betaalde vergoedingen aan de Klant terugbetalen voor het gedeelte van de Betaalde abonnementsperiode dat door de Klant is betaald, maar niet door Trimble is geleverd. In deze Paragraaf wordt uiteengezet wat de enige verplichtingen van Trimble zijn en wat de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant zijn met betrekking tot een feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden die voortvloeien uit enig gebruik van de Service.

12 Vertrouwelijke informatie

12.1 Elke partij (als "Ontvangende partij") stemt ermee in dat alle code, uitvindingen en zakelijk, technische en financiële gegevens die worden verkregen van de andere partij (" Bekendmakende partij") het vertrouwelijke eigendom van de Bekendmakende partij vormen ("Vertrouwelijke informatie"), op voorwaarde dat deze informatie op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk wordt aangemerkt of dat het bij de Ontvangende partij redelijkerwijs bekend hoort te zijn dat deze informatie vertrouwelijk of beschermd is vanwege de aard van de openbaar gemaakte informatie en de omstandigheden rond de openbaarmaking. Alle Trimble-technologie, prestatie-informatie met betrekking tot de Service en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst worden zonder enige markering of verdere aanduiding geacht Vertrouwelijke informatie van Trimble te zijn. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan hierin, zal de Ontvangende partij (1) Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk behandelen en niet onthullen aan derden en (2) geen Vertrouwelijke informatie gebruiken voor andere doeleinden dan het nakomen van haar verplichtingen en het uitoefenen van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst. De Ontvangende partij kan vertrouwelijke informatie openbaar maken aan haar medewerkers, agenten, aannemers en andere vertegenwoordigers voor wie een legitieme noodzaak bestaat om deze informatie te kennen (inclusief, voor Trimble, de resellers waar in Paragraaf 12.8 naar wordt verwezen), op voorwaarde dat dergelijke vertegenwoordigers gebonden zijn aan de geheimhoudingsplicht die niet minder beschermend is voor de Bekendmakende partij dan deze Paragraaf 11 en dat de Ontvangende partij verantwoordelijk blijft voor de naleving door een dergelijke vertegenwoordiger van de bepalingen van deze Paragraaf 11. De geheimhoudingsplicht van de Ontvangende partij is niet van toepassing op informatie waarvan de Ontvangende partij kan documenteren dat deze: (i) rechtmatig in haar bezit was of haar bekend was vóór de ontvangst van de Vertrouwelijke informatie; (ii) algemeen bekend is of is geworden en dat de Ontvangende partij daar geen schuld aan heeft; (iii) rechtmatig door de Ontvangende partij van een derde partij is verkregen zonder dat de geheimhoudingsplicht is geschonden; of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door medewerkers van de Ontvangende partij die geen toegang hadden tot dergelijke informatie. De Ontvangende partij kan informatie openbaar maken voor zover dat vereist is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel, mits de Ontvangende partij de Bekendmakende partij vooraf daarvan in kennis stelt en meewerkt aan elke inspanning om de informatie vertrouwelijk te behandelen. De Ontvangende partij erkent dat openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie aanzienlijke schade zou veroorzaken waarvoor schadevergoeding alleen geen voldoende rechtsmiddel zou zijn, en dientengevolge dat bij een dergelijke openbaarmaking door de Ontvangende partij de Bekendmakende partij het recht heeft om passende billijke vergoeding te zoeken, naast alle andere rechtsmiddelen die de Bekendmakende partij van rechtswege heeft.

13 Gegevensbescherming

Deze clausule 13 (Gegevensbescherming) is van toepassing in het geval de prestaties van de Aanbieder van de services de verwerking van Persoonsgegevens door de Aanbieder namens de Klant omvatten. Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van gegevensbeschermingswetgeving. Deze Overeenkomst is een aanvulling op de verplichtingen van een partij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving. De Overeenkomst ontslaat een partij niet van dergelijke verplichtingen en verwijdert of vervangt deze niet.

13.1 De partijen erkennen dat voor de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking is en de Aanbieder de verwerker is (waarbij Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker de betekenis hebben zoals deze is gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving). In de Overeenkomst en het Schema worden de reikwijdte, de aard en het doel van verwerking door de Aanbieder, de duur van de verwerking, de soorten persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving, "Persoonsgegevens") en de categorieën van betrokkenen uiteengezet.

13.2 Onverminderd het algemene karakter van clausule 13.1, zal de Klant ervoor zorgen dat hij voldoet aan alle noodzakelijke vereisten om een rechtmatige overdracht van Persoonsgegevens aan de Aanbieder mogelijk te maken voor de duur en het doel van deze Overeenkomst.

13.3 Onverminderd de algemeenheid van clausule 13.1, zal de Aanbieder met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door de Aanbieder van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst:

(a) deze Persoonsgegevens alleen verwerken na de schriftelijke opdracht van de Klant met inachtneming van Artikel 28 (3) AVG. Instructies kunnen worden behandeld als een wijzigingsaanvraag op kosten van de Klant. De aanbieder zal de klant onmiddellijk op de hoogte stellen als hij van mening is dat een instructie in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving;

(b) ervoor zorgen dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd die door de Klant zijn beoordeeld en goedgekeurd (zie voor de lijst met maatregelen van de Aanbieder het Schema). Dergelijke maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico's die de verwerking met zich meebrengt en zijn onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van de terugkerende risicobeoordelingen van de Aanbieder;

(c) ervoor zorgen dat al het personeel of iedere andere persoon die namens de Aanbieder optreedt en die toegang heeft tot de Persoonsgegevens en/of deze verwerkt, verplicht is de Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en dat iedere natuurlijke persoon die onder het gezag van de Aanbieder optreedt en toegang heeft tot de Persoonsgegevens, deze niet verwerkt, behalve in opdracht van de Klant;

(d) mogelijk Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. In geval van overdracht buiten de Europese Economische Ruimte zorgt de Aanbieder ervoor dat de overdracht alleen plaatsvindt naar (a) landen waarvoor de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben, of (b) partijen die zich hebben verbonden aan het privacyschild of (c) partijen die gebruik maken van de standaardcontractbepalingen 2010/87/EU van de Europese Commissie;

(e) de Klant op kosten van de Klant bijstaan bij het beantwoorden van elk verzoek van een betrokkene en bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de beveiliging, de melding van inbreuken, effectbeoordelingen en het overleg met de toezichthoudende autoriteiten of de regelgevende instanties;

(f) de Klant bijstaan door, voor zover mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, zodat de Klant kan voldoen aan de verplichting om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

(g) de Klant op de hoogte stellen zonder onnodige vertraging wanneer hij kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

(h) op schriftelijke aanwijzing van de Klant de Persoonsgegevens en kopieën daarvan bij beëindiging van de Overeenkomst verwijderen of aan de Klant retourneren, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat de Persoonsgegevens worden opgeslagen; en

(i) een volledige en nauwkeurige administratie voeren en informatie bijhouden om aan te tonen dat hij zich houdt aan deze clausule en de Algemene Verordening Gegevensbescherming om op kosten van de Klant audits door de Klant of de door de Klant aangewezen controleur mogelijk te maken.

(j) het recht hebben om anonieme en geaggregeerde gegevens over het gebruik van de services uit hoofde van de Overeenkomst, die met betrekking tot de Klant of betrokkenen niet persoonlijk identificeerbaar zijn, te verzamelen, te gebruiken en te verwerken, en om dergelijke gegevens te gebruiken voor een intern bedrijfsdoel van de Aanbieder en voor de verbetering en/of de ontwikkeling van andere producten of servicemogelijkheden.

13.4 De Aanbieder zal geen gebruik maken van een externe verwerker zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de Klant. De Klant stemt ermee in dat de Aanbieder de in het Schema genoemde partijen aanwijst als derden-verwerkers van Persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst. De Aanbieder bevestigt dat hij met de derde-verwerker een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten of (al naar gelang het geval) zal sluiten waarin hij die andere verwerker de in deze clausule genoemde verplichtingen oplegt. De Aanbieder informeert de Klant over voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere verwerkers. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. Tussen de Klant en de Aanbieder blijft de Aanbieder volledig aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden van een door hem op grond van deze clausule aangewezen derde-verwerker.

13.5 Elk van de partijen kan deze clausule te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, herzien door deze te vervangen door een standaardclausule die van toepassing is op de Verantwoordelijke voor de verwerking en de Verwerker of door een soortgelijke clausule die partij is bij een van toepassing zijnde certificeringsregeling (die van toepassing is wanneer zij wordt vervangen door een bijlage bij deze overeenkomst).

13.6 De aansprakelijkheid van elke partij en haar gelieerde ondernemingen die voortvloeit uit of verband houdt met deze clausule en de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant, hetzij op grond van een contract, een onrechtmatige daad of een andere aansprakelijkheidstheorie, is onderworpen aan de Paragraaf 'Beperking van aansprakelijkheid' van de Overeenkomst, en elke verwijzing in die Paragraaf naar de aansprakelijkheid van een partij betekent de totale aansprakelijkheid van die partij en haar gelieerde ondernemingen op grond van de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, de totale aansprakelijkheid van de Aanbieder en zijn gelieerde ondernemingen voor alle claims van de Klant en zijn gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en deze clausule is in het algemeen van toepassing op alle claims onder de Overeenkomst.

14 Algemene voorwaarden

14.1 Overdracht. Deze Overeenkomst bindt en komt ten goede aan opvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij. De Klant mag deze Overeenkomst niet overdragen, behalve na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trimble en de Leverancier, indien van toepassing. Elke poging om deze Overeenkomst over te dragen of toe te wijzen, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze Paragraaf 14.1, is nietig.

14.2 Splitsbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beoordeeld, wordt deze bepaling beperkt tot het strikt noodzakelijke, zodat deze Overeenkomst verder van kracht blijft.

14.3 Heersend recht. Deze Overeenkomst wordt exclusief geïnterpreteerd, uitgelegd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Finland, zonder verwijzing naar de verwijzingsregels van Finland. Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties op Contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitgesloten.

14.4 Geschillenbeslechting. Een geschil, onenigheid of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, of de inbreuk daarop of de beëindiging of geldigheid daarvan, wordt definitief beslecht naar goeddunken van Trimble (i) door bevoegde openbare rechtbanken in de woonplaats van de Klant; of (ii) door arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in Finland. Het aantal arbiters in een arbitrageprocedure is één. De plaats van arbitrage is Helsinki, Finland. De taal van de arbitrage is Engels. De uitspraak is definitief en bindend voor de partijen en de partijen komen overeen dat de arbitrageprocedure en al het hieraan gerelateerde materiaal en de informatie als Vertrouwelijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met Paragraaf 12 van deze Overeenkomst. Deze Paragraaf sluit geen der partijen uit van het op korte termijn verkrijgen van een voorlopige voorziening van een bevoegde rechtbank wanneer een dergelijke voorziening noodzakelijk is om in afwachting van de afronding van de gerechtelijke procedure de belangen van die partij te beschermen. Bovendien kan Trimble ervoor kiezen om bij de arrondissementsrechtbank van Espoo in Finland een claim in te dienen voor onomstreden, verschuldigde en openstaande vorderingen.

14.5 Aanpassingen; ontheffingen. Behalve zoals hierin anderszins uitdrukkelijk is uiteengezet, is geen enkele aanvulling, wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst bindend, tenzij deze schriftelijk wordt uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij in deze Overeenkomst. Uit gedrag of het niet afdwingen of uitoefenen van rechten op grond van deze Overeenkomst mag geen ontheffing worden geïmpliceerd en een ontheffing zal alleen van kracht als deze schriftelijk is verleend en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger namens de partij waarvan wordt beweerd dat deze de ontheffing verleent. Geen enkele bepaling van een aankooporder of ander zakelijk formulier dat door de Klant of Beheerder wordt gebruikt, vervangt de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en een dergelijk document met betrekking tot deze Overeenkomst dient uitsluitend voor administratieve doeleinden en heeft geen rechtsgevolgen.

14.6 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige en exclusieve verklaring van de wederzijdse afspraken van de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en mededelingen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. De Klant erkent dat de Service een online product op basis van een abonnement is, dat Trimble de Service kan wijzigen om een verbeterde klantervaring te bieden en dat de toepasselijke documentatie dienovereenkomstig door Trimble zal worden bijgewerkt.

14.7 Overmacht. Geen van de partijen is ten opzichte van de ander aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid in de uitvoering van een verplichting onder deze Overeenkomst (behalve voor nalatigheid bij het betalen van kosten) als de vertraging of nalatigheid te wijten is aan onvoorziene gebeurtenissen die na het ondertekenen van deze Overeenkomst optreden en die buiten de redelijke controle van een dergelijke partij vallen, zoals een staking, blokkade, oorlog, terroristische daad, opstand, demonstratie, brand, explosie, natuurramp, uitval of vermindering van stroom, telecommunicatie, datanetwerken of services, 'denial-of-service'-aanval, embargo of weigering van een licentie door een overheidsinstantie (een "Geval van overmacht"). In een Geval van overmacht wordt de andere partij onverwijld van het optreden hiervan en de geschatte duur op de hoogte gebracht. Als de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van een Geval van overmacht meer dan drie (3) maanden wordt vertraagd, kan een partij de Overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

14.8 Resellers. Trimble kan de diensten van resellers gebruiken en hen toestaan de aan Trimble verleende rechten uit te oefenen om de Service uit hoofde van deze Overeenkomst te leveren, mits Trimble verantwoordelijk blijft voor (i) naleving door een dergelijke reseller van de voorwaarden van deze Overeenkomst en (ii) de algehele uitvoering van de Service, zoals vereist is in het kader van deze Overeenkomst.

14.9 Onafhankelijke aannemers. De partijen in deze Overeenkomst zijn onafhankelijke aannemers. Er wordt door de Overeenkomst geen relatie of partnerschap, joint venture, dienstverband, franchise of agentschap tussen de partijen gevormd. Geen van beide partijen zal de bevoegdheid hebben om de andere partij te binden of om verplichtingen namens de andere partij aan te gaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

14.10 Gegevensprivacy. Trimble’s privacyverklaring is gepubliceerd op https://www.tekla.com/privacy-notice en met deze referentie hierin opgenomen. De Klant stemt uitdrukkelijk in met een dergelijke verwerking van Persoonsgegevens door Trimble.

14.11 Exportcontrole. Bij het gebruik van de Service stemt de Klant ermee in om te voldoen aan alle export- en importwetten en -voorschriften van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere toepasselijke rechtsgebieden. Zonder het bovenstaande te beperken, (i) verklaart de Klant en staat de Klant ervoor in niet op enige lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid te staan of zich te bevinden in (of een onderdaan te zijn van) een land waarvoor een embargo van de Amerikaanse overheid geldt of dat door de Amerikaanse overheid als een 'terroristen ondersteunend' land wordt aangeduid, en (ii) zal de Klant zich geen toegang verschaffen tot de Service of deze gebruiken (en dit ook niet aan gebruikers toe te staan) op een manier die in strijd is met een exportembargo, -verbod of -beperking van de Verenigde Staten, en (iii) zal de Klant geen informatie bij de Service indienen waarvoor beperkingen gelden op grond van de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations.

14.12 Taalversies. Indien er discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Voorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

 

 

 

Schema voor de gegevensverwerkingsclausule in EULA

Bijlagen 1-3

Bijlage 1: Verwerkingsspecificatie Formulier 1

Type gegevens

Type en doel (Onderwerp) van de gegevensverwerking

Categorieën van betrokkenen

● Naam

● Telefoon

● E-mail

● Land

● Weergavenaam

● Organisatie

● Functienaam

● Afbeelding

● Taalvoorkeur

● Mogelijke servicespecifieke voorkeuren

 

● Gebruikersverificatie

● Beheer van rechten

● Levering van services

● Klantenondersteuning en onderhoud

● Communicatie met de gebruikers

● Medewerkers van ondernemingsklanten.

● Aannemers en partners van ondernemingsklanten.

● Eindgebruikers van toepassingen.

Bijlage 2: Technische en organisatorische maatregelen

In deze bijlage worden de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures beschreven die de gegevensverwerker ten minste moet handhaven om de veiligheid van de gecreëerde, verzamelde, ontvangen of anderszins verkregen persoonsgegevens te beschermen. De gegevensverwerker bewaart de documentatie van de hieronder genoemde technische en organisatorische maatregelen om de controles te vergemakkelijken en het bewijsmateriaal te bewaren.

Toegangscontrole tot de verwerkingsgebieden

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevensverwerkingsapparatuur waar de persoonsgegevens worden verwerkt of gebruikt. Dit wordt bereikt door:

● het instellen van veiligheidszones;

● beveiliging en beperking van toegangspaden;

● het beveiligen van de gegevensverwerkingsapparatuur;

● het vaststellen van toegangsautorisaties voor personeel en derden, met inbegrip van de respectieve documentatie;

● ervoor te zorgen dat alle toegang tot het datacenter waar persoonsgegevens worden gehost, wordt gelogd, gecontroleerd en gevolgd; en

● ervoor te zorgen dat het datacentrum waar de persoonsgegevens worden gehost, wordt beveiligd door een beveiligingsalarmsysteem en andere passende veiligheidsmaatregelen.

Toegangscontrole tot gegevensverwerkingssystemen

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat zijn gegevensverwerkingssystemen door onbevoegden worden gebruikt. Dit wordt bereikt door:

● automatische time-out van de gebruikersterminal indien deze inactief is, identificatie en wachtwoord vereist om opnieuw te openen;

● automatische uitschakeling van het AD-account van de gebruiker bij het invoeren van meerdere foutieve wachtwoorden, logboekbestand van gebeurtenissen;toewijzing van individuele terminals en/of terminalgebruikers;

● personeelsbeleid met betrekking tot het recht van personeel op toegang tot persoonsgegevens (indien van toepassing), het informeren van personeelsleden over hun verplichtingen en de gevolgen van eventuele schendingen van dergelijke verplichtingen, om ervoor te zorgen dat het personeel alleen toegang heeft tot persoonsgegevens en middelen die nodig zijn voor de uitvoering van hun functie en het opleiden van het personeel met betrekking tot de toepasselijke taken en aansprakelijkheden op het gebied van privacy;

● toegang tot gegevensverwerkingsplatforms wordt gelogd; en

● voor zover mogelijk, gebruik van de modernste coderingstechnologieën.

Toegangscontrole voor het gebruik van specifieke gebieden van gegevensverwerkingssystemen

De gegevensverwerker verbindt zich ertoe dat de personen die recht hebben op het gebruik van zijn gegevensverwerkingssysteem alleen toegang hebben tot de gegevens in het kader en voor zover dat onder zijn toegangsrecht (autorisatie) valt en dat de persoonsgegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd of gewijzigd of verwijderd. Dit wordt bereikt door:

● personeelsbeleid met betrekking tot toegangsrechten tot de persoonsgegevens;

● toewijzing van individuele terminals en/of terminalgebruiker;

● voor zover mogelijk, de mogelijkheid om toezicht te houden op personen die de persoonsgegevens verwijderen, toevoegen of wijzigen, en regelmatige actualisering van autorisatieprofielen;

● alleen vrijgeven van gegevens aan bevoegde personen;

● beleid dat het bewaren van reservekopieën regelt; en

● voor zover mogelijk, gebruik van de modernste coderingstechnologieën.

 

 

Overdrachtscontrole

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens tijdens de overdracht of het transport van de gegevensdragers door onbevoegden worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd. Dit wordt bereikt door:

● gebruik van geavanceerde firewall- en encryptietechnologieën om de gateways en pijpleidingen waar de gegevens doorheen gaan te beschermen;

● voor zover mogelijk, ervoor te zorgen dat alle gegevensoverdrachten worden gelogd, gecontroleerd en gevolgd.

Invoercontrole

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het mogelijk is te controleren en vast te stellen of en door wie persoonsgegevens in gegevensverwerkingssystemen zijn ingevoerd of daaruit zijn verwijderd. Dit wordt bereikt door:

● authenticatie van het geautoriseerde personeel; individuele authenticatiegegevens zoals gebruikers-ID's die, eenmaal toegewezen, niet meer aan een andere persoon kunnen worden toegewezen (ook niet later);

● gebruik van gebruikerscodes (wachtwoorden) van ten minste acht tekens of het door het systeem toegestane maximumaantal tekens en wijziging bij het eerste gebruik;

● het volgen van een beleid dat inhoudt dat alle personeelsleden van de gegevensverwerker die toegang hebben tot voor klanten verwerkte persoonsgegevens, hun AD-wachtwoorden minimaal eenmaal per jaar opnieuw moeten instellen;

● ervoor te zorgen dat de gegevensverwerkingsfaciliteiten (de ruimten waarin de computerapparatuur en aanverwante apparatuur is ondergebracht) kunnen worden afgesloten;

● automatische afmelding van gebruikers-ID’s (verplichting om opnieuw een wachtwoord in te voeren voor het gebruik van de betreffende werkplek) die gedurende een aanzienlijke periode niet zijn gebruikt; en

● elektronische registratie van ingevoerde gegevens.

Taakcontrole

De gegevensverwerker zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt volgens schriftelijke instructies van de exporteur. Dit wordt bereikt door:

● bindend beleid en bindende procedures voor de werknemers van de gegevensverwerker, onder voorbehoud van controle en goedkeuring door de gegevensexporteurs.

De gegevensverwerker zorgt ervoor dat hij, als er via externe entiteiten beveiligingsmaatregelen worden genomen, een schriftelijke beschrijving van de uitgevoerde activiteiten krijgt die garandeert dat de genomen maatregelen in overeenstemming zijn met dit document. De gegevensverwerker voert verder passende maatregelen uit om zijn systeembeheerders te controleren en ervoor te zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de ontvangen instructies. Dit wordt bereikt door:

● individuele benoeming van systeembeheerders;

● vaststelling van passende maatregelen om de toegangslogboeken van de systeembeheerders te registreren en deze ten minste zes maanden veilig, nauwkeurig en ongewijzigd te bewaren; en

● een bijgewerkte lijst met relevante identificatiegegevens van systeembeheerders die zijn toegewezen bij te houden en deze op verzoek onmiddellijk aan de verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.

Beschikbaarheidscontrole

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd tegen onopzettelijke vernietiging of verlies. Dit wordt bereikt door:

● redundantie van de infrastructuur om ervoor te zorgen dat de toegang tot de gegevens binnen zeven dagen wordt hersteld en dat er ten minste wekelijks een back-up wordt gemaakt;

● regelmatige controle van alle uitgevoerde en hierin beschreven veiligheidsmaatregelen;

● elk gedetecteerd veiligheidsincident wordt geregistreerd, samen met de gevolgde procedures voor gegevensherstel en de identificatie van de persoon die het incident heeft uitgevoerd; en

● noodherstelplannen.

Systeembeheerders voor gegevensverwerking (indien van toepassing):

De gegevensverwerker voert passende maatregelen uit om zijn systeembeheerders te controleren en ervoor te zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de ontvangen instructies. Dit wordt bereikt door:

● individuele benoeming van systeembeheerders;

● vaststelling van passende maatregelen om de toegangslogboeken van de systeembeheerders te registreren en deze ten minste zes maanden veilig, nauwkeurig en ongewijzigd te bewaren; en

● een bijgewerkte lijst met identificatiegegevens van systeembeheerders (bijvoorbeeld naam, achternaam, functie of organisatiegebied) en taken die zijn toegewezen bij te houden en deze op verzoek onmiddellijk aan de gegevensexporteur te verstrekken.

Bijlage 3: Lijst van subverwerkers

Naam subverwerker

Adres

Waarborgen volgens artikel 44 - 50 AVG

10Duke Software Ltd.

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking, standaardcontractbepalingen 2010/87/EU van de Europese Commissie

Amazon Web Services, Inc.

440 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking; Privacy Shield-certificering

Atlassian Pty Ltd

1098 Harrison Street, San Francisco, CA94103, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

eCraft Oy Ab

Säterinportti, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Marketo, Inc.

901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA, 94055, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Microsoft Inc.

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Nixu Corporation

Keilaranta 15, 02151 Espoo, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Sumo Logic, Inc

305 Main Street, Redwood City, CA 94063, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Trimble Inc

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, standaardcontractbepalingen 2010/87/EU van de Europese Commissie

Trimble Solutions Oy

Metsänpojankuja 1 02130 ESPOO, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Wunder Oy

Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking