VERKOOPVOORWAARDEN VAN TEKLA-SOFTWARE

De software en diensten van Trimble Solutions Corporation (een Finse naamloze vennootschap met bedrijfs-id 0196634-1; "Trimble") zijn onderworpen aan Trimble´s standaard voorwaarden die aan deze offerte zijn gekoppeld.

HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG OM OP TE MERKEN DAT DEZE OFFERTE EN DE PRIJSSTELLING DAARIN IS GEMAAKT IN SAMENHANG MET EN GEBASEERD OP DE VOORWAARDEN VAN TRIMBLE, ZOALS BIJGEVOEGD OP DE VOLGENDE PAGINA’S VAN DEZE OFFERTE. DEZE OFFERTE EN EVENTUELE PRESTATIES DOOR TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION DAARONDER IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DEZE VOORWAARDEN. VOORWAARDEN DIE DOOR DE KLANT WORDEN OPGELEGD IN VERBAND MET EEN AANKOOPORDER OF IN VERBAND MET BEVESTIGING OF ACCEPTATIE VAN DEZE OFFERTE, OF DIE TOT DOEL HEBBEN OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN, TE VERVANGEN, AAN TE VULLEN OF ANDERSZINS TE VERANDEREN, WORDEN GEWEIGERD EN ZIJN VOOR TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION NIET BINDEND TENZIJ DEZE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK GEACCEPTEERD ZIJN DOOR EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER VAN TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION. Indien er discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Voorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

Acceptatie en Orders

¨Geautoriseerde Distributeur¨ betekent een gelieerd bedrijf van Trimble, een geautoriseerde wederverkoper van Trimble of een derde partij partner toegekend door Trimble, zoals een integrator of een hardwareleverancier, en zoals aangegeven op deze offerte en op het bijbehorende bestelformulier.

De offertes van de Geautoriseerde Distributeur zijn niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is vastgelegd. Door het plaatsen van een order bij de Geautoriseerde Distributeur bevestigt de Klant de aanvaarding van deze voorwaarden. + Orders worden door de Geautoriseerde Distributeur als geldig en bindend geaccepteerd via een schriftelijke orderbevestiging. Orders kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Geautoriseerde Distributeur niet worden geannuleerd door welke reden dan ook.

Prijsstelling, Facturatie, Betalingsvoorwaarden en Belastingen

De kosten en prijzen zijn in deze offerte uiteengezet. De Klant verricht betalingen in de valuta die op de factuur is aangegeven. De Geautoriseerde Distributeur heeft het recht betalingen te verrekenen met eerdere tegoeden op de rekening van de Klant. De Geautoriseerde Distributeur heeft het recht om haar prijzen en terugkerende kosten aan het begin van elk kalenderjaar aan te passen. De Geautoriseerde Distributeur brengt de Klant ruim van tevoren op de hoogte van de aangepaste kosten en prijzen en dient dat in ieder geval minimaal dertig (30) dagen vóór het einde van het dan geldende kalenderjaar te hebben gedaan.

De eerste facturatieperiode voor onderhoud of terugkerende abonnementen of een Partnerlicentie is zoals gespecificeerd in de factuur. De initiële termijn van 'terugkerende' abonnementslicenties en -diensten, zoals op gebruik gebaseerde licenties of Partnerlicenties en eventueel overeengekomen Onderhoudsdiensten, vervalt aan het einde van de lopende Abonnementsperiode of Onderhoudsperiode, waarna de termijn automatisch wordt verlengd voor volgende periodes van ofwel i) een kalenderjaar, ofwel ii) voor de Abonnementsperiode die gelijk is aan de initiële periode (voor zover van toepassing), tegen de dan geldende prijzen van Trimble. Onderhoudsabonnementen, automatisch verlengde huurlicenties en Partnerlicenties worden jaarlijks vooraf gefactureerd.

De betalingsvoorwaarden zijn zoals in deze offerte is aangegeven. Tenzij anderszins is overeengekomen, zijn de betalingstermijnen dertig (30) dagen netto vanaf de factureringsdatum. De Geautoriseerde Distributeur behoudt zich het recht voor om onder deze voorwaarden op alle aan de Geautoriseerde Distributeur verschuldigde achterstallige bedragen rente in rekening te brengen tegen een tarief van 1,5% per maand (of de hoogste wettelijke limiet indien deze lager is dan het genoemde bedrag), berekend vanaf de datum dat de betreffende bedragen opeisbaar zijn geworden tot de datum waarop we een volledige betaling ontvangen. Als de betaling van de overeengekomen kosten dertig (30) dagen of langer achterstallig is, behoudt de Geautoriseerde Distributeur zich in aanvulling op een van haar andere rechten of rechtsmiddelen het recht voor om de levering van producten en diensten op te schorten zonder dat de Geautoriseerde Distributeur daarvoor aansprakelijk is, totdat dergelijke bedragen volledig zijn betaald.

Bij de opgegeven prijzen van de Geautoriseerde Distributeur zijn geen toepasselijke omzetbelastingen, belastingen over de toegevoegde waarde (btw), uitvoer- of invoerheffingen, transport- of verzekeringskosten, douanekosten, persoonlijke vermogensbelastingen of vergelijkbare kosten inbegrepen. Deze zijn alle de verantwoordelijkheid van de Klant om te betalen. De Klant betaalt de Geautoriseerde Distributeur alle belastingen en overheidsgelden die de Geautoriseerde Distributeur bij verkoop of levering van het product of de service verplicht is te innen of te betalen, tenzij de Klant aan de Geautoriseerde Distributeur een machtiging voor rechtstreekse betaling of een vrijstellingscertificaat verleent dat geldig is in het rechtsgebied waarin het product of de service wordt geleverd.

De Geautoriseerde Distributeur heeft het recht om de kredietwaardigheid van de Klant te controleren en de betalingsvoorwaarden van de Klant te wijzigen en kan te allen tijde vóór levering of activering van de service om een vooruitbetaling, een toereikende waarborg (zoals, maar niet beperkt tot, een bevestigde, onherroepelijke kredietbrief die voor ons acceptabel is) of een garantie van tijdige betaling verzoeken.

Softwarelicenties

Alle Software wordt in licentie gegeven of geleverd als een service en wordt niet verkocht. Voor de Software gelden de aparte overeenkomsten die door Trimble in verband met de Software worden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, softwarelicenties, productgidsen, bedieningshandleidingen of andere documentatie (zoals een Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”), Gebruiksvoorwaarden of Servicevoorwaarden) (gezamenlijk, “Gebruikersovereenkomsten“). U gaat ermee akkoord dat u aan een dergelijke Gebruikersovereenkomst gebonden bent.  Als er een conflict of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en die van een Gebruikersovereenkomst is, prevaleren de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst. Niets uit deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten of licenties om Software te gebruiken op manieren of voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door de Gebruikersovereenkomst worden toegestaan.

Levering van softwareproducten

Alle softwareproducten wordt in licentie gegeven of geleverd als een service. Het eigendom van de softwareproducten blijft bij Trimble of haar licentiegevers berusten. Voor zover de Klant software aanschaft die lokaal op de systemen van de Klant moet worden geïnstalleerd, worden de softwareproducten in elektronische vorm aan de Klant geleverd door het product beschikbaar te stellen voor downloaden vanaf de server van Trimble. In afzonderlijke gevallen kunnen de partijen overeenkomen dat de software op een fysiek medium geïnstalleerd aan de Klant wordt geleverd. Trimble heeft het recht om tijdelijke licentierechten te leveren totdat Trimble of haar Geautoriseerde Distributeur (welke van toepassing is) van de Klant een volledige betaling voor elke order heeft ontvangen. Slechts na een volledige betaling van elke order door de Klant levert Trimble de rechten voor de gehele licentielooptijd met betrekking tot elke order. Voor zover de Klant software als een service of cloudoplossing aanschaft, verleent Trimble de Klant toegang tot de software via internet of andere telecommunicatiemiddelen.

Levertijden worden vastgelegd wanneer Trimble uw order schriftelijk accepteert. De Klant moet de kwaliteit van de resultaten en de werking van de software voldoende testen met behulp van de testgegevens van de klant voordat hij met het operationele gebruik van de Software begint.

Het volgende geldt voor Op gebruik gebaseerde licenties:

Trimble heeft het recht om de toegang tot de Op Gebruik gebaseerde licentieservice binnen 14 dagen na de beëindiging van het contract te blokkeren. Op gebruik gebaseerde licenties worden aan het einde van iedere maand gefactureerd in overeenstemming met de rapportage van de gebruikscontrole van Trimble en de hierboven opgegeven factureringsprijzen. De factureringsperiode begint op de 26e dag van de vorige maand en eindigt op de 25e dag van de volgende maand.

Het volgende geldt voor eLearning-producten:

Het aanbod van e-Learning-cursussen aan de Klant is onderworpen aan de Servicevoorwaarden voor het online platform en de diensten van Trimble. De e-Learning-cursus is gedurende 90 dagen vanaf de levering geldig.

Dit geldt voor Trimble Connect producten:

De overeenkomst en de levering van producten en diensten waarbij naar deze clausule wordt verwezen, is onderworpen aan de volgende voorwaarden: Trimble's Servicevoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegdop https://connect.trimble.com/terms_of_service.html