VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING VOOR TEKLA SOFTWAREPRODUCTEN (ref. Tekla-Onderhoudsvoorwaarden-2020)

Deze onderhouds- en ondersteuningsvoorwaarden voor Tekla Softwareproducten (“Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten die worden verleend door Trimble Solutions Corporation (een Finse besloten vennootschap met Business ID 0196634-1; “Trimble“) aan het gelicentieerde Tekla softwareproduct (“ Software“).

De Voorwaarden zijn altijd aanvullend op en afhankelijk van de geldige Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Klant voor Tekla-softwareproducten (“EULA“). De EULA (ref. EULA-Tekla-2018) bevat definities en essentiële voorwaarden die de rechten en plichten van de Partijen reguleren, bijvoorbeeld betreffende intellectuele eigendomsrechten en Licentieverlening, Beperkte garantie en Vrijwaring van garantie, Verwerking van persoonsgegevens en Algemene voorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden toegepast op Onderhoud en Ondersteuning die onder deze Voorwaarden wordt geleverd.

Deze Voorwaarden en het Orderformulier betreffende het abonnement voor Onderhoud en Ondersteuning vormen een bindende overeenkomst tussen Trimble of een Geautoriseerde Distributeur aan de ene kant en de op Onderhoud en Ondersteuning geabonneerde organisatie (“Klant“ of “ U“) aan de ander kant (“Overeenkomst“). Extra voorwaarden in de orderdocumentatie van de Klant of andere bijbehorende Klantvoorwaarden die met de Overeenkomst conflicteren, zijn onder geen enkele voorwaarde bindend voor Trimble, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is door Trimble en is ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Trimble.

Trimble behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken en te wijzigen. De aangepaste Voorwaarden worden van kracht na acceptatie door de Klant. De vernieuwing van de Onderhoudslooptijd is afhankelijk van acceptatie van mogelijke updates op deze Voorwaarden door de Klant. Als de Klant de aangepaste Voorwaarden zoals deze door Trimble zijn gemeld niet accepteert, kan de Overeenkomst worden beëindigd zoals uiteengezet in de Paragraaf 6.2 hieronder. Trimble kan ook een Hoofdversie onder een bijgewerkte EULA en bijgewerkte Voorwaarden introduceren. Als de Klant een mogelijk aangepaste EULA en mogelijke aangepaste Voorwaarden met betrekking tot een Hoofdversie niet accepteert, heeft de Klant mogelijk geen toegang tot een dergelijke Hoofdversie. Indien er discrepanties zijn tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Voorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

1    Definities

1.1    De definities die zich in Clausule 1 van de EULA bevinden, worden in deze Voorwaarden gebruikt, naast de definities die in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

1.2    “Correctie” betekent een herstel dat is gegenereerd in de vorm van een Subversie van de Software die een Fout corrigeert (waar onder, maar niet beperkt tot, tijdelijke oplossingen, updates, correcties, modelvervangingen en reparaties). Trimble kan de Documentatie naar eigen goeddunken aanpassen om onnauwkeurigheden in de Documentatie te verwijderen of wijzigingen, of aanpassingen of verbeteringen die in de Software zijn aangebracht te beschrijven.

1.3    “Onderhoud” betekent de onderhoudsdiensten en inspanning die door Trimble zijn geleverd om de functionaliteit van de Software te herzien en uit te breiden, wat een resultaat kan zijn van feedback van de Klant en/of door de Klant gerapporteerde problemen bij het werken met de huidige versie/release van de Software, of van de herstelinspanning van Trimble in verband met een gerapporteerde Fout.

1.4    “Ondersteuning” betekent de ondersteuningsdiensten en inspanningen die door Trimble of een Geautoriseerde Distributeur van Trimble, voor zover van toepassing, zijn geleverd als rechtstreeks antwoord op een door een Klant gerapporteerde Fout.

2    Beschrijving van Onderhoud en Ondersteuning

2.1    Tegen betaling door de Klant van de van toepassing zijnde onderhoudskosten voor de Software biedt Trimble Onderhoud en Trimble of, indien van toepassing, een Geautoriseerde Distributeur van Trimble biedt tijdens de Onderhoudslooptijd Ondersteuning met betrekking tot elke Hoofdversie, mits een dergelijke Hoofdversie algemeen commercieel beschikbaar is gemaakt voor aanschaf.

2.2    Hoofdversies. Trimble stelt aan de Klant elke nieuwe Hoofdversie beschikbaar die Trimble naar eigen goeddunken tijdens de betreffende jaarlijkse Onderhoudslooptijd publiceert.

2.3    Subversies. Trimble stelt aan de Klant elke nieuwe Subversie beschikbaar die Trimble naar eigen goeddunken tijdens de betreffende jaarlijkse Onderhoudslooptijd publiceert. Om iedere twijfel weg te nemen, worden Subversies (indien van toepassing) door Trimble alleen geleverd met betrekking tot de twee laatste Hoofdversies die van tijd tot tijd beschikbaar zijn.

2.4    Correcties. Trimble doet al het commercieel redelijkerwijs mogelijke om Correcties te leveren op Fouten die door de Klant zijn ingediend en door Trimble zijn bevestigd. Kleine Correcties worden mogelijk gecombineerd in één via internet te downloaden versie. Een Correctie die onder deze Voorwaarden wordt geleverd, is onderworpen aan de voorwaarden van de EULA.

2.5    Ondersteuning via e-mail. Trimble of een Geautoriseerde Distributeur van Trimble, voor zover van toepassing, beheert een e-mailadres voor het expliciete doel om Ondersteuning te leveren. Trimble streeft ernaar om binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van een Ondersteuningsverzoek op dit verzoek te reageren. Bovendien voorziet Trimble de Klant via e-mail van informatie wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn.

2.6    Telefonische ondersteuning. Trimble of een Geautoriseerde Distributeur van Trimble, voor zover van toepassing, beheert een telefonische ondersteuningslijn tijdens de normale werktijden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van lokale feestdagen.

3    Uitsluitingen

3.1    Onderhoud of Ondersteuning van Software geldt niet voor oplossingen van Fouten die het resultaat zijn van: (i) software of hardware van derden, of een combinatie van Software en andere software; (ii) wijzigingen in de Software die niet door Trimble zijn aangebracht; (iii) gebruik van de Software door de Klant op een wijze die niet overeenkomt met de Documentatie; of (iv) gebruik van de Software op een andere computer of ander besturingssysteem dan door Trimble is opgegeven. Bovendien geldt Onderhoud niet voor Fouten die de werking van de Software niet aanzienlijk beperken of beïnvloeden, of een versie van de Software waarvoor het Onderhoud is beëindigd.

3.2    Ondersteuning wordt mogelijk beperkt: (i) doordat het voor Trimbleniet mogelijk is om de Fout in haar hardware-/softwareomgeving te reproduceren, die in vele gevallen niet de exacte hardware- of softwaretechnologieën kan bevatten die de Klant gebruikt; of (ii) doordat het voor de Klant niet mogelijk is om Trimble toegang tot de hardware-/softwareomgeving van de Klant te verlenen die wellicht niet hetzelfde is als de productieomgeving van Trimble, maar daar dan toch een redelijk afspiegeling van is.

3.3    Ondersteuning omvat geen probleemoplossing of bepaling of de oorzaak van de Fout toerekenbaar is aan een applicatie van de Klant of aan de Software. Ondersteuning omvat geen vragen die te maken hebben met ontwerp- en implementatiepraktijken of -technieken, die vaak ook wel 'hoe en wat'-vragen worden genoemd.

4    Verantwoordelijkheden van de Klant

4.1    De Klant moet een primaire ondersteuningscontactpersoon (Beheerder) benoemen die de aangewezen persoon is waarvan Trimble escalatieverzoeken voor mogelijke Fouten ontvangt. De Klant moet Trimble informeren over een wijziging van een dergelijk persoon.

4.2    De Klant gaat ermee akkoord om alle vermeende Fouten te melden aan het aangewezen ondersteunend personeel voor de Software. De Klant gaat ermee akkoord om al het redelijkerwijs mogelijke in het werk te stellen om Trimble te helpen bij haar inspanningen om Correcties te vinden voor bevestigde Fouten die door de Klant zijn gemeld. De Klant laat eventuele relevante Correcties op eigen kosten installeren. De Klant gaat ermee akkoord om bij alle contacten met het aangewezen ondersteunend personeel voor de Software de volgende items voor elk Ondersteuningsverzoek te verstrekken: urgentieniveau, Klantnaam, Licentiesleutel, versie-/releasenummer en een zo goed mogelijke beschrijving van het probleem inclusief de hardware-/softwareomgeving van de Klant en de frequentie en de duur van technische onderbrekingen die met betrekking tot een ondersteuningsverzoek optreden.

5    Betaling

5.1    De onderhoudskosten moet jaarlijks vooruit worden betaald na facturering door Trimble of, indien van toepassing, een Geautoriseerde Distributeur.

5.2    De onderhoudskosten zijn zoals bepaald in de huidige prijslijst van Trimble of een Geautoriseerde Distributeur, indien van toepassing.

5.3    Trimble heeft het recht om de onderhoudskosten zonder nader bericht aan het begin van elk kalenderjaar aan te passen. Als Trimble de reikwijdte van Onderhoud of Ondersteuning vergroot en een dergelijke vergroting een aanzienlijk verhoging van de kosten voor de Klant tot gevolg heeft, is de Klant gerechtigd om een dergelijke vergrote reikwijdte niet aan te schaffen door dit binnen 14 dagen na ontvangst van de melding over een dergelijke verhoging van de onderhoudskosten schriftelijk te melden. In dat geval zullen de reikwijdte en kosten voor het Onderhoud en de Ondersteuning het vorige niveau van de reikwijdte behouden totdat de volgende Onderhoudslooptijd is afgelopen.

5.4    Wanneer de Klant geen Onderhoud en Ondersteuning heeft aangeschaft vanaf de eerste datum van geldigheid van de licentie voor de Onderhoudssoftware, is een volgende bestelling van Onderhoud en Ondersteuning afhankelijk van betaling met terugwerkende kracht door de Klant van de van toepassing zijnde onderhoudskosten voor de gehele Licentielooptijd, in overeenstemming met de dan geldende prijslijst van Trimble.

5.5    Als de betaling van de kosten dertig (30) dagen of langer achterstallig is, behoudt Trimble zich in aanvulling op haar andere rechten of rechtsmiddelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beëindigingsrechten zoals hierin uiteengezet) het recht voor om het uitvoeren van Onderhoud en Ondersteuning zonder aansprakelijkheid van Trimble op te schorten totdat dergelijke bedragen volledig zijn betaald.

6    Looptijd en beëindiging

6.1    Tenzij anderszins in het Orderformulier is vermeld, valt de Onderhoudslooptijd samen met een Abonnementsperiode. De initiële Onderhoudslooptijd met betrekking tot een permanente licentie duurt vanaf het begin van de kalendermaand volgend op de aankoopdatum tot het eind van het kalenderjaar.

6.2    De Onderhoudsperiode en deze Overeenkomst worden automatisch verlengd voor een volgende periode van ofwel i) een kalenderjaar ofwel ii) een Abonnementsperiode (al naar gelang het geval), onder voorbehoud van betaling door de Klant van de op dat moment geldende onderhoudskosten van Trimble en onder voorbehoud van aanvaarding door de Klant van eventuele aanpassingen van deze Voorwaarden. De betaling van de onderhoudskosten door de Klant en het vernieuwen van de Onderhoudslooptijd na een kennisgeving van wijzigingen aan deze Voorwaarden door Trimble, worden beschouwd als acceptatie door de Klant van dergelijke wijzigingen. Als de Klant de aangepaste Voorwaarden niet accepteert, kan een van beide partijen de Overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijke op de hoogte te brengen, zodat de Overeenkomst aan het eind van de dan geldende Onderhoudslooptijd wordt beëindigd. Beide partijen kunnen de Overeenkomst gemakshalve beëindigden door de andere partij ten minste dertig (30) dagen vóór het aflopen van de dan geldende Onderhoudslooptijd schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen. Bovendien kan de Overeenkomst door een van beide Partijen schriftelijk met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval van een materiële inbreuk door de andere Partij die onopgelost blijft gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum waarop de partij die geen inbreuk heeft gemaakt een dergelijke inbreuk schriftelijk aan de andere partij heeft gemeld.

7    Beperking van aansprakelijkheid

7.1    TRIMBLE NOCH HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTVERLIES, PRODUCTIEVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN VOOR VERTRAGING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN OF ONNAUWKEURIGE GEGEVENS, FOUTEN IN BEVEILIGINGSMECHANISMEN, OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKHEIDS- OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD, ONGEACHT DE AARD VAN DE HANDELING, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER TRIMBLE OF HAAR LEVERANCIERS VAN TEVOREN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN.

7.2    DE MAXIMALE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIMBLE EN HAAR LEVERANCIERS IS NIET HOGER DAN DE ONDERHOUDSKOSTEN DIE TIJDENS DE BETREFFENDE ONDERHOUDSLOOPTIJD WERKELIJK DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD.

8    Van toepassing zijnde wetgeving en geschillenbeslechting

8.1    Deze Overeenkomst wordt exclusief geïnterpreteerd, uitgelegd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Finland, zonder verwijzing naar de verwijzingsregels van Finland. Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties op Contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitgesloten. Een geschil, onenigheid of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, of de inbreuk, beëindiging of geldigheid daarvan, wordt definitief beslecht naar goeddunken van Trimble (i) door bevoegde openbare rechtbanken in de woonplaats van de Klant; of (ii) door arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in Finland. Het aantal arbiters in een arbitrageprocedure is één. De plaats van arbitrage is Helsinki, Finland. De taal van de arbitrage is Engels. De uitspraak is definitief en bindend voor de Partijen en de Partijen komen overeen dat de arbitrageprocedure en al het hieraan gerelateerde materiaal en de informatie als Vertrouwelijke informatie zal worden behandeld. Deze Clausule sluit geen der Partijen uit van het op korte termijn verkrijgen van een voorlopige voorziening van een bevoegde rechtbank wanneer een dergelijke voorziening noodzakelijk is om in afwachting van de afronding van de gerechtelijke procedure de belangen van de Partij te beschermen. Bovendien kan Trimble ervoor kiezen om bij de arrondissementsrechtbank van Espoo in Finland een claim in te dienen voor onomstreden, verschuldigde en openstaande vorderingen.