DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN TRIMBLE VOOR TEKLA-SOFTWAREPRODUCTEN (ref. TRIMBLE-TEKLA-EULA-2020)

BELANGRIJK, LEES ZORGVULDIG:

HET TEKLA-SOFTWAREPRODUCT WORDT SAMEN MET DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, WAAROP DEZE EULA (HIERONDER GEDEFINIEERD) VAN TOEPASSING IS EN/OF WAARIN DEZE EULA IS OPGENOMEN, BESCHERMD DOOR AUTEURSRECHT EN ANDERE WETTEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM. HET ONBEVOEGD REPRODUCEREN, WEERGEVEN, WIJZIGEN, DISTRIBUEREN EN GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE, OF ENIG DEEL ERVAN, KAN EEN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VORMEN EN CIVIELRECHTELIJKE EN STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TOT GEVOLG HEBBEN.

DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA VORMEN EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U (HIERONDER GEDEFINIEERD) EN TRIMBLE (HIERONDER GEDEFINIEERD). INDIEN ER VERSCHILLEN ZIJN TUSSEN DE ENGELSE VERSIE EN EEN ANDERE TAALVERSIE VAN DEZE EULA, HEEFT DE ENGELSE VERSIE VOORRANG.

DEZE EULA LEGT DE VOORWAARDEN EN CONDITIES VAST WAARONDER TRIMBLE BEREID IS DE SOFTWARE (HIERONDER GEDEFINIEERD) AAN U IN LICENTIE TE GEVEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE LICENTIE DOOR TRIMBLE RECHTSTREEKS OF DOOR EEN GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR (HIERONDER GEDEFINIEERD) AAN U WORDT VERLEEND.

DOOR EEN ORDER TE PLAATSEN OF EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN WAARIN DEZE EULA IS OPGENOMEN OF DOOR OP DE KNOP 'IK GA AKKOORD' TE KLIKKEN, DOET U HET VOLGENDE:

1. U ACCEPTEERT EN STEMT IN MET DE VOORWAARDEN VAN DE EULA;

2. U BEVESTIGT DAT U DEZE EULA HEBT GELEZEN;

3. U BEVESTIGT DAT DEZE EULA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN EN TOEPASSELIJKE BEPERKINGEN EN RESTRICTIES TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BEVAT; EN

4. U BEVESTIGT DAT U EEN BEVOEGDE GEBRUIKER VAN DEZE SOFTWARE BENT EN DAT UW INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE LEGAAL IS EN IS TOEGESTAAN ONDER DEZE EULA.

ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, CONFIGUREREN, IN GEBRUIK NEMEN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN.

1    Definities

1.1 In deze EULA worden de volgende woorden en begripsbepalingen gehanteerd, tenzij de context uitdrukkelijk anders vereist:

Partner” betekent een andere entiteit die door U of samen met U wordt bestuurd. In het kader van deze definitie bestaat " bestuur” uit het recht om 50% of meer van de directieleden van een entiteit of van personen die een gelijkwaardige functie uitoefenen te benoemen of te ontslaan, ofwel op grond van het bezit van aandelen die recht geven op 50% of meer van het aantal stemmen bij een algemene vergadering van een dergelijke entiteit, ofwel anderszins, zolang als een dergelijk bestuur direct of indirect bestaat.

Applicatie” betekent een geprogrammeerde component of een uitvoerbaar bestand waarmee de Software communiceert via de Interface van de Software of open API, zoals gedefinieerd onder Clausule 14.2 hieronder.

Geautoriseerde partner” betekent een Partner die is geautoriseerd om de Software binnen de Licentieparameters te gebruiken en zich binnen het Gebied bevindt.

Geautoriseerde Distributeur” betekent een partneronderneming van Trimble, een geautoriseerde leverancier van Trimble of een door Trimble aangewezen derde partij, zoals een integrator of een hardwareleverancier.

Vertrouwelijke informatie” betekent de Software, Documentatie, informatie en materiaal in welke vorm dan ook betreffende de werking, het personeel en de zakelijke transacties van Trimble of U, die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn vanwege hun aard of omstandigheden waarin de informatie of het materiaal is verstrekt.

Partnerprogramma” betekent het programma van Trimble voor derden, zoals gedefinieerd onder Clausule 15 hieronder, waarin U of een Geautoriseerde Partner zich kan inschrijven aan de hand van een afzonderlijke overeenkomst.

Gegevensbeschermingswetgeving” betekent i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle nationale uitvoeringswetten, -verordeningen en afgeleide wetgeving, zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, ii) alle latere wijzigingen van de AVG.

Documentatie” betekent gebruikers- en ander documentatie betreffende de Software, hetzij in gedrukte, online en/of elektronische vorm.

Apparatuur” betekent de hardware van U of een Geautoriseerde partner of een Professionele consultant die voldoet aan de minimale configuratievereisten die in de Documentatie zijn uiteengezet.

Fout” betekent een defect of fout in de Software die voorkomt dat de Software wezenlijk in overeenstemming met de Documentatie werkt.

EULA” betekent deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Software.

Licentie” betekent de licentie voor Software die in overeenstemming met deze EULA aan U is verleend.

Licentiekosten”’ betekent de bedragen die in het Orderformulier zijn vermeld en in overeenstemming met de verlening van de Licentie door U moeten worden betaald.

Licentiesleutel” betekent een technische oplossing die vereist is om de Gebruiker toegang tot de Software te kunnen verlenen.

Licentieparameters” betekent het aantal gelijktijdige Gebruikers, het Licentietype, het Gebied en de Licentielooptijd die in deze Clausule 4.4 4.5 zijn gedefinieerd, voor zover van toepassing, tenzij anderszins is uiteengezet in het Orderformulier.

Licentielooptijd” betekent de looptijd van de licentie zoals gedefinieerd in 4.4 deze Clausule 4.5, voor zover van toepassing.

Licentietype” betekent het type van de Licentie zoals nader is gedefinieerd in deze Clausule 4.3.

Hoofdversie” betekent een belangrijke versie van de Software die van tijd tot tijd door Trimble algemeen commercieel beschikbaar wordt gesteld, waaraan door Trimble een versienummer is toegewezen dat een nieuwe grote release aangeeft en waarvoor U een nieuwe set Licentiesleutels moet verkrijgen.

Onderhoudsservices” betekent de onderhouds- en ondersteuningsservices voor de Software waarnaar in deze Clausule 5.2wordt verwezen.

Onderhoudslooptijd” betekent de looptijd die in deze Clausule 5.3 is gedefinieerd.

Orderformulier” betekent een orderformulier of contract waarbij U de Licentie en/of diensten met betrekking tot de Software verkrijgt en dat door Trimble of, indien van toepassing, door een Geautoriseerde Distributeur is bevestigd.

Partij” betekent U of Trimble, voor zover van toepassing.

Professionele consultant” betekent een extern adviesbureau dat met behulp van de Software diensten verleent waaronder, maar niet beperkt tot, diensten voor technisch ontwerp, concepttekeningen of detailtekeningen, aan U of een Geautoriseerde Partner.

Software” betekent de Tekla-softwareproducten van Trimble Tekla in objectcodevorm zoals vermeld in het Orderformulier, inclusief Subversies en Hoofdversies die aan U kunnen worden uitgegeven als onderdeel van mogelijke onderhoudsdiensten.

Subversie” betekent updates en/of Service Releases van de Software die door Trimble worden uitgegeven en die correcties van fouten of functionele en prestatieverbeteringen kunnen bevatten, maar onder geen enkele omstandigheid een Hoofdversie betekenen.

Huurperiode” betekent de geldigheidstermijn van een huur licentie zoals vermeld in het Orderformulier, indien van toepassing, en zoals verder is uiteengezet in deze Clausule 4.5.

Gebied” betekent het land waar Uw inkooporder voor de Software vandaan komt, tenzij anderszins is uiteengezet in het Orderformulier.

Trimble” betekent Trimble Solutions Corporation, een Finse besloten vennootschap met Business ID 0196634-1 en de daarmee verbonden vennootschappen, voor zover van toepassing.

Gebruiker” betekent een persoon die ofwel bij U of bij een Geautoriseerde partner of een Professionele consultant in dienst is en aan wie een geldige Licentiesleutel is toegewezen om de Software op de Apparatuur te kunnen gebruiken. In het kader van deze definitie worden onder 'werknemers' ook zelfstandige aannemers begrepen die de Software namens U gebruiken krachtens een overeenkomst met U, een Geautoriseerde partner of een Professionele consultant.

U” betekent de partij die de Licentie verkrijgt, zijnde u als persoon of de bedrijfsentiteit/organisatie die u vertegenwoordigt, zoals vermeld in het Orderformulier, of een toegestane rechtverkrijgende of rechtsopvolger.

2    Orderformulieren en levering van software

2.1    U verkrijgt uw licentie en eventuele diensten met betrekking tot de Software via een apart Orderformulier tussen U en Trimble of een Geautoriseerde Distributeur. Een dergelijk Orderformulier regelt de commerciële relatie tussen de contracterende partijen met betrekking tot de overeengekomen levering van de Licentie (die onderworpen is aan deze EULA) en de overeengekomen levering van aanverwante diensten. Het Orderformulier definieert de Licentieparameters en kan extra beperkingen voor uw Licentie bevatten. Dergelijke beperkingen zijn van toepassing op Uw gebruik van de Software, naast de beperkingen die in deze EULA zijn opgenomen.

2.2    De Software is toegankelijk (i) door de Software vanaf een door Trimble aangewezen elektronische site te downloaden of (ii) door het installeren van de Software via het medium dat door Trimble aan U worden geleverd of door een Geautoriseerde Distributeur.

2.3    U moet de kwaliteit van de resultaten en de werking van de software voldoende testen met behulp van de testgegevens voordat U met het operationele gebruik van de software begint.

3    Betaling

3.1    U voldoet de betaling van het van toepassing zijnde bedrag voor de Licentie aan Trimble – of rechtstreeks aan de Geautoriseerde Distributeur van Trimble als U Uw Licentie via een dergelijke partij hebt verkregen – onder de voorwaarden die in het relevante Orderformulier zijn overeengekomen. De overeengekomen Licentiekosten worden betaald voordat de Software in gebruik wordt genomen. Een Licentiesleutel die na toekenning van een Licentie aan U is geleverd, is van tijdelijke aard totdat de volledige Licentiekosten door Trimble zijn ontvangen.

3.2    U voldoet de betaling voor de diensten aan Trimble – of rechtstreeks aan de Geautoriseerde Distributeur van Trimble als U levering, installatie, ondersteuning, onderhoud, training, consultancy en/of andere diensten van een dergelijke partij heeft aangeschaft – onder de voorwaarden die in het relevante Orderformulier zijn overeengekomen.

4    Intellectuele-eigendomsrechten en licentieverlening

4.1    Eigendom van intellectuele eigendomsrechten in (i) de Software; (ii) de Documentatie; (iii) werk dat van de Software of de Documentatie is afgeleid; en (iv) andere literaire werken of andere auteursrechtelijke werken die door Trimble, diens personeel, werknemers, resellers of consultants zijn gemaakt, blijft onvoorwaardelijk van Trimble of diens externe licentiegevers, voor zover van toepassing, en geen van dergelijke rechten zullen aan U worden overgedragen.

4.2    Afhankelijk van de tijdige betaling van de van toepassing zijnde Licentiekosten en de van toepassing zijnde Licentieparameters verleent Trimble U hierbij een niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare (behalve voor zover is toegestaan op grond van de Licentieparameters) en niet als sublicentie verleenbare Licentie om de Software te downloaden, te installeren, te gebruiken, weer te geven en uit te voeren op Apparatuur die voldoet aan de minimale configuratievereisten die in de Documentatie zijn uiteengezet. Elke licentie die u hebt aangeschaft staat één gelijktijdige gebruiker van de software toe.

4.3    Het Licentietype voor Uw licentie voor de Software, de huurperiode en de commerciële voorwaarden van Uw aankoop zijn vermeld in het Orderformulier. Het Orderformulier kan ook extra voorwaarden specificeren die voor Uw Licentie voor de Software van toepassing zijn. Als het Licentietype niet in het Orderformulier is vermeld, is het Licentietype een Commerciële Domestic licentie.

4.4    De licentietypen die in deze Clausule  zijn vermeld 4.4 zijn zogenaamde ’floating’ (variabele) licenties, wat betekent dat het aantal gebruikers dat de Software gelijktijdig gebruikt om verbinding met de Licentieserver van Trimble te maken het aantal van de door U gekochte licenties niet mag overschrijden. Behalve voor zover elders op het Orderformulier is uiteengezet, zijn de Licentieparameters voor elk van de ’floating’ Licentietypen zoals hieronder uiteengezet:

a)    Commerciële Domestic licentie
•    Gebruik van de Software: uitsluitend in het Gebied voor commerciële doeleinden van U en Uw Geautoriseerde partners, voor zover van toepassing.
•    Licentielooptijd: totdat de Abonnementsperiode is verstreken.  Behoudens een aparte overeenkomst met Trimble of een Geautoriseerde Distributeur en tegen betaling van de van toepassing zijnde kosten kunt U ook een permanente commerciële Domestic licentie verkrijgen.
•    Gebruikers: U en/of Uw werknemers en/of de werknemers van Uw Geautoriseerde partners, voor zover van toepassing.

b)    Commerciële Enterprise-licentie
•    Gebruik van de Software: wereldwijd voor commerciële doeleinden van U en Uw Geautoriseerde partners, voor zover van toepassing.
•    Licentielooptijd: totdat de Abonnementsperiode is verstreken. Behoudens een aparte overeenkomst met Trimble of een Geautoriseerde Distributeur en tegen betaling van de van toepassing zijnde kosten kunt U ook een permanente commerciële Enterprise-licentie verkrijgen.
•    Gebruikers: U en/of Uw werknemers en/of de werknemers van Uw Geautoriseerde partners en Professionele consultants (behalve in geval van op gebruik gebaseerde licenties), voor zover van toepassing.

c)    Onderwijs-licentie
•    Gebruik van de Software: voor Uw opleidingsdoeleinden uitsluitend binnen het Gebied. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.
•    Licentielooptijd: totdat de huurperiode is verstreken.
•    Gebruikers: U en/of Uw deelnemende studenten, voor zover van toepassing.

d)    Student licentie
•    Gebruik van de Software: wereldwijd, uitsluitend ten behoeve van uw eigen onderwijs. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.
•    Licentielooptijd: honderdtwintig (120) kalenderdagen.
•    Gebruikers: U.

e)    Evaluatie- of proeflicentie
•    Gebruik van de Software: uitsluitend bedoeld voor technische of commerciële evaluatie of demonstratie door U en alleen binnen het Gebied. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.
•    Licentielooptijd: negentig (90) kalenderdagen of zoals vermeld in het Orderformulier.
•    Gebruikers: U en/of Uw werknemers, voor zover van toepassing.

f)    Partner-licentie  (zie de aanvullende voorwaarden in Clausule 15 hieronder)
•    Gebruik van de Software: alleen ten behoeve van het Partnerprogramma voor U, wereldwijd. Gebruik voor andere commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.
•    Licentielooptijd: totdat de huurperiode is verstreken.
•    Gebruikers: U en/of Uw werknemers en/of de werknemers van Uw Partners, voor zover van toepassing.

4.5    De huurperiode van een huurlicentie is een vaste periode of wordt telkens verlengd zoals vermeld in het Orderformulier. Een vaste Abonnementsperiode verloopt op de vermelde datum. Zoals gespecificeerd in het Orderformulier, zal de initiële Abonnementsperiode van een "terugkerend" abonnement aflopen i) aan het einde van het kalenderjaar of ii) aan het einde van de Abonnementsperiode. De Abonnementsperiode wordt daarna automatisch verlengd met volgende periodes van ofwel i) een kalenderjaar of ii) voor de Abonnementsperiode die gelijk is aan de eerste periode (voor zover van toepassing), met dien verstande dat U de op dat moment geldende Licentievergoedingen van Trimble moet betalen en dat U mogelijke updates van deze EULA moet accepteren. Uw betaling van de Licentiekosten en vernieuwing van de Abonnementsperiode na een kennisgeving van wijzigingen in de EULA door Trimble wordt beschouwd als Uw acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als U de bijgewerkt EULA niet accepteert, wordt Uw automatisch verlengde huurlicentie mogelijk beëindigd zoals in de Clausule 4.7 hieronder is uiteengezet. Beide Partijen kunnen Uw automatisch verlengde huurlicentie gemakshalve beëindigden door de andere Partij ten minste dertig (30) dagen vóór het vervallen van de dan geldende huurperiode schriftelijk daarvan op de hoogte te hebben gesteld. Deze EULA kan ook worden beëindigd in overeenstemming met Clausule 12.

4.6    Tegen betaling van de van toepassing zijnde kosten mag U op gebruik gebaseerde licenties aanschaffen. Op gebruik gebaseerde licenties zijn commerciële Enterprise-licenties zoals bepaald in artikel 4.4(b) hierboven, op voorwaarde dat ze niet mogen worden gebruikt door Professionele consultants. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Trimble het gebruik van de Software door U en Uw Geautoriseerde partners controleert voor rapportage- en facturatiedoeleinden. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Trimble de gebruiksrapporten met haar Geautoriseerde Distributeurs kan delen en dat de gebruiksrapporten een afdoende en bindend bewijs van Uw gebruik van de Software vormen. Configuratie van Licenties door U die niet in overeenstemming is met de instructies die bij de Software worden geleverd of die anderszins foutief is of niet geschikt is voor Uw gebruik, ontslaat U niet van de verplichting tot betaling van Licentiekosten in overeenstemming met de gebruiksrapporten.

4.7    Deze EULA vervangt alle eerdere licentieovereenkomsten tussen U en Trimble die behoren bij huidige of eerdere versies van de Software, en met betrekking tot alle bepalingen of voorwaarden in enige eerdere vergelijkbare overeenkomst die momenteel geldig en van kracht zijn en die inconsistent zijn met de voorwaarden van deze EULA, wordt hierbij nadrukkelijk overeengekomen dat deze worden gewijzigd en aangepast aan deze EULA. Trimble behoudt zich het recht voor om deze EULA bij te werken of te wijzigen, waarbij de EULA in zijn gewijzigde vorm van toepassing wordt na aanvaarding door U of vanaf de aanvang van de volgende Abonnementsperiode. Trimble kan ook een Hoofdversie onder een bijgewerkte EULA introduceren. Als U de gewijzigde EULA, zoals door Trimble is gemeld, niet accepteert, hebt U geen toegang tot een dergelijke Hoofdversie en kan een van beide Partijen Uw automatisch verlengde huurlicentie beëindigen door de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de licentie bij het vervallen van de dan geldende huurperiode wordt beëindigd.

4.8    De Software bevat waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Trimble en/of haar licentiegevers en U dient te waarborgen dat Uw Geautoriseerde partners en Professionele consultants en iedereen aan wie U toegang tot de Software hebt verleend, zich evenals U onthouden van het volgende: (i) het openbaar maken van enig deel van de Software aan enige derde, of (ii) het toestaan aan enige derde om de Software te gebruiken, of (iii) het toestaan dat een kopie van de Software wordt onttrokken aan Uw bezit of beheer of dat van Uw Geautoriseerde partner of Professionele consultant, behalve voor zover dit uitdrukkelijk in deze EULA is toegestaan.

4.9    U of een Geautoriseerde partner (mits de Licentieparameters dat toestaan) heeft het recht om uitsluitend voor back-updoeleinden een redelijk aantal back-ups van de Software te maken. U hebt het recht om Documentatie te kopiëren voor zover dat redelijkerwijs in het kader van een gelicentieerd gebruik van de Software nodig is. Een dergelijke kopie van de Software of de Documentatie is in alle opzichten onderworpen aan deze EULA.

4.10    U dient ervoor te zorgen dat elke kopie van de Software conform Clausule 4.9 originele aanduidingen van het intellectuele eigendomsrecht van Trimble bevat (inclusief auteursrechtvermeldingen en dergelijke) en kennisgevingen waarin wordt gesteld dat de Software vertrouwelijke informatie van Trimble bevat. U dient zich te houden aan alle aanwijzingen van Trimble ten aanzien van de vorm of inhoud van dergelijke aanduidingen en kennisgevingen.

4.11 U dient ervoor te zorgen dat U en Uw Geautoriseerde partners en Professionele consultants zich onthouden van het volgende:

a) de Software geheel of gedeeltelijk kopiëren, behalve voor zover is toegestaan in deze Clausule 4.9;

b) de Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, uitbreiden of samenvoegen met andere software of documentatie;

c) de Software toewijzen, overdragen (behalve aan Geautoriseerde partners of Professionele consultants wanneer dit door de toepasselijke Licentieparameters wordt toegestaan), distribueren, verkopen, leasen, verhuren, in sublicentie geven, in rekening brengen of anderszins verhandelen of belasten of de Software ter beschikking te stellen aan enige derde of de Software gebruiken om software als een service, servicebureaudiensten of vergelijkbare diensten aan derden te leveren;

d) de Software geheel of gedeeltelijk aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren of de broncode van de Software toegankelijk maken;

e) gebruik van de Software door duplicatie mogelijk maken door middel van virtualisatie of een vergelijkbare technologie op een zodanige manier dat het aantal door U gekochte licenties wordt overschreden;

f) gebruik van de Software om andere software te ontwikkelen, met uitzondering van de Applicaties;

g) Applicaties voor derden ontwikkelen, tenzij toegang tot het Partnerprogramma van Trimble aan U is verleend en U een Partnerlicentie van Trimble hebt verkregen (als Partner van Trimble mag U onder geen enkele voorwaarde de Software toewijzen, overdragen, distribueren, verkopen, leasen, verhuren, in sublicentie geven of de Software anderszins ter beschikking stellen aan gebruikers van de Applicatie of andere derden, of de Software gebruiken om softwarediensten op afstand, software als een service, servicebureaudiensten of vergelijkbare diensten aan gebruikers van de Applicatie of andere derden te leveren);

h) het gebruiken, alleen of in combinatie met enig ander merk, of het registreren of pogen te registreren, hetzij direct of indirect, van handelsmerken, handelsnamen logotypen of andere symbolen van Trimble of Tekla of verwarrende vergelijkbare merken, namen of symbolen, of internetdomeinnamen die dergelijke handelsmerken, handelsnamen of symbolen bevatten. Internetdomeinnamen die het bovengenoemde bevatten en die door U of een Geautoriseerde partner van U vóór het indienen van het Orderformulier zijn geregistreerd of gereserveerd, worden op verzoek aan Trimble overdragen en U gaat ermee akkoord al het nodige in het werk te stellen om een dergelijke overdracht te bewerkstelligen;

i) het verwijderen van aanduidingen van intellectueel eigendom in de Software of zijn uitvoer of het proberen te verwijderen of omzeilen van beschermingsmechanismen van intellectueel eigendom in de Software of zijn uitvoer.

4.12    Risico's voortkomend uit de Softwaremedia en Licentiesleutels, indien van toepassing, worden bij levering aan U overgedragen. Indien de Softwaremedia of enige Apparatuur waarop de Software is geïnstalleerd, kwijt raakt of wordt gestolen, dient u Trimble daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen. Uw Licentie voor het gebruik van de Software of die van een Geautoriseerde partner of Professionele consultant, hetzij door middel van back-ups of anderszins, wordt opgeschort totdat daarvoor een vervangende Licentiesleutel, indien van toepassing, is geleverd. Trimble heeft het recht om U voor de levering van een nieuwe Licentiesleutel in overeenstemming met haar prijslijst kosten in rekening te brengen.

4.13    Wanneer u Apparatuur op wat voor manier dan ook afdankt, dient U de Software eerst bij de apparatuur te deïnstalleren en te verwijderen en ervoor te zorgen dat Geautoriseerde partners of Professionele consultants dat ook doen, ook dient u alle andere noodzakelijke stappen uit te voeren om te voorkomen dat de Software of een deel daarvan in het bezit van een derde komt. Als u in dit opzicht in gebreke blijft, wordt dit beschouwd als een inbreuk op deze EULA.

4.14    U dient Trimble onmiddellijk op de hoogte te stellen als U kennis neemt van (i) enige inbreuk op de verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Software, of (ii) enige inbreuk (hetzij feitelijk, hetzij vermeend) op de intellectuele eigendomsrechten van Trimble met betrekking tot de Software, of (iii) enig onbevoegd gebruik van de Software door een persoon, en u dient alle redelijke hulp te verlenen aan Trimble met betrekking tot enige aanklacht of andere juridische stappen die voortvloeien uit een dergelijke gebeurtenis.

5    Onderhoudsservices en andere services

5.1    Op grond van het Orderformulier en tegen betaling van de van toepassing zijnde kosten kunt U Onderhoudsdiensten, abonnementsdiensten (bijvoorbeeld model-sharing licenties), trainingsdiensten of andere diensten van Trimble of van een Geautoriseerde Distributeur van Trimble verkrijgen. Aparte voorwaarden zijn van toepassing op de verstrekking van dergelijke diensten.

5.2    Tegen betaling door U van de van toepassing zijnde onderhoudskosten per Licentie van de Software, biedt Trimble Onderhoudsdiensten tijdens de Onderhoudslooptijd met betrekking tot elke Hoofdversie, mits een dergelijke Hoofdversie algemeen commercieel ter beschikking wordt gesteld voor aanschaf. Onderhoudsdiensten moeten Subversies en Hoofdversies bevatten en ook helpdeskdiensten en andere elektronische diensten die tijdens de Onderhoudslooptijd naar goeddunken van Trimble aan U kunnen worden geleverd. Om iedere twijfel weg te nemen, worden Subversies (indien van toepassing) door Trimble alleen geleverd met betrekking tot de twee laatste Hoofdversies die van tijd tot tijd beschikbaar zijn.

5.3    Tenzij anderszins in het Orderformulier is vermeld, valt de Onderhoudslooptijd samen met een Abonnementsperiode. De oorspronkelijke Onderhoudslooptijd zal met betrekking tot een permanente Licentie aflopen aan het eind van het kalenderjaar waarin het Orderformulier betreffende de Onderhoudsdiensten is ingediend. Daarna wordt de Onderhoudslooptijd voor de volgende perioden van een kalenderjaar automatisch vernieuwd tegen een betaling van de dan geldende onderhoudskosten van Trimble, tenzij een van beide Partijen de andere Partij ten minste dertig (30) dagen vóór het aflopen van de dan geldende Onderhoudslooptijd schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van beëindiging.

5.4    Aankoop van andere services tijdens de Licentielooptijd zoals levering, installatie, training of consultancy moet apart worden overeengekomen. Informatie over dergelijke diensten, hun inhoud, hun beschikbaarheid en van toepassing zijnde voorwaarden wordt door Trimble en haar Geautoriseerde Distributeurs verstrekt.

6    Open Source-software

6.1    De Software kan componenten bevatten, of ermee worden geleverd, die onderworpen zijn aan de voorwaarden van ’open source’-softwarelicenties (“Open Source-software”). Voor zover van toepassing zal Trimble na een schriftelijk verzoek van U dergelijke in de Software opgenomen Open Source-software identificeren. Voor zover vereist door de licentie bij de Open Source-software zijn met betrekking tot dergelijke Open Source-software de voorwaarden van een dergelijke licentie van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze EULA, waaronder, maar niet beperkt tot, voorzieningen die toegang tot de broncode, wijzigingen of reverse-engineering regelen.

7    Inbreuk op intellectueel eigendom

7.1    Indien Uw gebruik van de Software in overeenstemming met deze EULA inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of daarvan wordt verdacht, kan Trimble naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (a) het recht om de Software te blijven gebruiken voor U verwerven; (b) de Software die inbreuk maakt geheel of gedeeltelijk vervangen door software die functioneel gelijkwaardig is; of (c) deze EULA en de Licentie beëindigen en U de licentiekosten terugbetalen of het saldo daarvan dat betrekking heeft op de gehele Software of op het gedeelte dat inbreuk maakt. Deze Clausule 7.1 vermeldt de enige aansprakelijkheid van Trimble en Uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot enige feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeit uit het gebruik van de Software.

8    Rechten op het gebied van controle en gegevensgebruik

8.1    Trimble en haar Geautoriseerde Distributeurs kunnen op elk gewenst moment Uw naleving van de voorwaarden van deze EULA controleren (“Controle”) of daartoe een externe controleur benoemen. Trimble dient U minimaal vijf (5) dagen tevoren in kennis te stellen van een dergelijke Controle, behalve wanneer de Controle elektronisch wordt uitgevoerd in overeenstemming met Clausule 8.3 hieronder.

8.2    In verband met de Controle dient U Trimble, haar Geautoriseerde Distributeur of een aangewezen externe controleur alle redelijke hulp en samenwerking te bieden en een zodanige toegang tot gebouwen, systemen en materialen te verschaffen als noodzakelijk is om de naleving van deze EULA door U en de Geautoriseerde partners en Professionele consultants te kunnen vaststellen.

8.3    Behoudens het voorgaande kan de Controle ook elektronisch worden uitgevoerd met behulp van de controlefunctionaliteit van de Software, die Trimble in staat stelt bij te houden of het gebruik van de Software voldoet aan de voorwaarden van de Licentie en die het gebruik van kopieën van de Software waarvoor geen licentie aanwezig is of die anderszins inbreuk maken op de voorwaarden detecteert en aan Trimble meldt. U erkent ook dat de Software Trimble automatisch gegevens verstrekt over uw installatie en gebruik van de Software. U gaat uitdrukkelijk akkoord met een dergelijke monitoring, rapportage en verstrekking van uw gegevens aan Trimble. Om twijfel te voorkomen, blijven de door Trimble verkregen gegevens onderworpen aan de bepalingen van clausules 13.1 en 13.6.

8.4    Als uit de resultaten van de Controle blijkt dat U of een Geautoriseerde partner of een Professionele consultant, voor zover van toepassing, inbreuk heeft gemaakt op de voorwaarden van de Licentie, dient U een dergelijke inbreuk onmiddellijk te verhelpen, ofwel door aanschaf en betaling van aanvullende licenties, of anderszins, en dient U onverminderd de rechten of rechtsmiddelen die Trimble ter beschikking staan Trimble te compenseren voor de redelijke kosten van de Controle.

8.5    U dient een nauwkeurige boekhouding te voeren en te eisen dat alle Geautoriseerde partners en Professionele consultants een voldoende gedetailleerde administratie voeren om Trimble in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen uit hoofde van deze Clausule 8.

8.6      Niettegenstaande het tegendeel, gaat U ermee akkoord dat Trimble en de aan haar gelieerde ondernemingen gebruik mogen maken van uw gegevens en andere gegevens met betrekking tot het gebruik van de Software, deze mogen verwerken, manipuleren, wijzigen, kopiëren en compileren om er afgeleide werken van te kunnen maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van dergelijke gegevens voor een intern bedrijfsdoel van Trimble en voor de verbetering van de Software en/of de ontwikkeling van andere producten of servicemogelijkheden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Trimble en de aan haar gelieerde ondernemingen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van uw gegevens of van andere gegevens met betrekking tot het gebruik van de Software aan derden mogen verstrekken, zolang deze geaggregeerde gegevens niet persoonlijk identificeerbaar zijn met betrekking tot U. Verder zijn alle gebruiksgegevens en andere gegevens die U niet identificeren en alle gegevens die zijn afgeleid van uw gegevens, rapporten, afgeleide werken, compilaties, wijzigingen en andere materialen die door Trimble zijn gemaakt van of met behulp van dergelijke gegevens, in elk geval het enige en exclusieve eigendom van Trimble; en U draagt hierbij alle rechten en belangen, indien van toepassing, in en op dergelijke items over aan Trimble zonder enige vergoeding en zonder rechten op toekomstige royalty's.

9    Training en Gebruiksvereisten

9.1    U dient ervoor te zorgen dat de Gebruikers van de Software voor een dergelijk gebruik (of voor de ontwikkeling van Applicaties, indien van toepassing) voldoende zijn getraind. Het eventueel verstrekken van training door Trimble dient apart te worden overeengekomen.

9.2    U dient (a) ervoor te zorgen dat de personen die werken met de Software of controle houden op de werking van de Software (of de ontwikkeling van Applicaties, indien van toepassing) voldoende gekwalificeerd zijn voor hun taken; en (b) te controleren en te testen dat de resultaten van berekeningen, waaronder onder meer items die met behulp van de Software zijn ontworpen en gegevensverwerkingen die door de Software (of Applicaties, indien van toepassing) worden uitgevoerd, correct en nauwkeurig zijn en dat ze als correct zijn geverifieerd door een voldoende gekwalificeerde persoon of, indien van toepassing, een gekwalificeerde civiele/bouwkundige ingenieur.

10    Beperkte garantie en Vrijwaring van garantie

10.1    Trimble garandeert dat de media waarop de Software wordt geleverd bij normaal gebruik voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap. Trimble zal, naar eigen keuze, defecte media waarop de Software wordt geleverd kosteloos vervangen of verhelpen, mits U Trimble binnen de termijn van dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijk defect.

10.2    Trimble garandeert dat de Software gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de levering (“Garantieperiode”) wezenlijk in overeenstemming met de van toepassing zijnde Documentatie werkt. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel en de enige aansprakelijkheid van Trimble en haar leveranciers voor een inbreuk op deze garantie is, naar goeddunken en op kosten van Trimble, Trimble de Fout te laten repareren (door U instructies te geven om de Fout of een onderhoudsversie te omzeilen), de Software te laten vervangen, of de van toepassing zijnde Licentie te beëindigen en de voor de betreffende Software betaalde Licentiekosten terug te betalen. De voornoemde beperkte garantie wordt aan U geleverd op voorwaarde dat U Trimble tijdens de Garantieperiode schriftelijk van de Fout op de hoogte brengt en Trimble op verzoek een aankoopbewijs of productregistratie van een bevoegde bron verstrekt. De voornoemde beperkte garantie is niet van toepassing op, en Trimble is niet verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door of resulterend uit (i) Apparatuur, (ii) inbreuk op de gebruiksvereisten uiteengezet in de Documentatie of ander onjuist gebruik van de Software, (iii) een wijziging aan de Software door U of een derde partij, en (iv) andere handelingen of verzuim door U of een derde partij. Daarnaast is de voornoemde beperkte garantie niet van toepassing op een Licentie die gratis of ter evaluatie is geleverd.

10.3    MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE UITEENGEZET IN DEZE CLAUSULE 10.2, WORDT DE SOFTWARE GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT”. TRIMBLE NOCH HAAR LEVERANCIERS BIEDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, TOEREIKENDE KWALITEIT, NIET-INMENGING, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD OF VOORTVLOEIEND UIT BEPAALDE OMGANGS-, WETS-, GEBRUIKS- OF HANDELSPRAKTIJKEN. U HEBT MOGELIJK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN, MAAR DE DUUR VAN EVENTUELE WETTELIJK VEREISTE GARANTIES IS BEPERKT TOT DE KORTSTE PERIODE DIE DE WET TOESTAAT. TRIMBLE GARANDEERT MET NAME NIET DAT DE SOFTWARE: (A) GESCHIKT IS VOOR HET DOOR U BEOOGDE GEBRUIK; (B) WERKT OP EEN ONONDERBROKEN EN FOUTLOZE MANIER OF DAT TRIMBLE OF EEN DERDE EVENTUELE FOUTEN ZAL CORRIGEREN OF ONDERSTEUNINGSVERZOEKEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE ZAL OPLOSSEN; (C) SAMENWERKT MET ANDERE SOFTWAREPRODUCTEN DAN DE PRODUCTEN DIE IN DE DOCUMENTATIE VERMELD STAAN; OF (D) WERKT MET ANDERE HARDWARE OF HARDWARECONFIGURATIES DAN DIE WELKE VOLDOEN AAN DE IN DE DOCUMENTATIE VASTGESTELDE MINIMUMEISEN.

11    Beperking van aansprakelijkheid

11.1    TRIMBLE NOCH HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTVERLIES, PRODUCTIEVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, KOSTEN VOOR VERTRAGING, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN OF ONNAUWKEURIGE GEGEVENS, FOUTEN IN BEVEILIGINGSMECHANISMEN, OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKHEIDS- OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD, ONGEACHT DE AARD VAN DE HANDELING, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VRIJWARING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER TRIMBLE OF HAAR LEVERANCIERS VAN TEVOREN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN. TRIMBLE NOCH HAAR LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN NUCLEAIRE, RUIMTEVAART- OF LUCHTVAARTACTIVITEITEN. BOVENDIEN IS TRIMBLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE APPLICATIES DIE DOOR U OF UW GEAUTORISEERDE PARTNERS OF PROFESSIONELE CONSULTANTS ZIJN ONTWIKKELD.

11.2    DE MAXIMALE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIMBLE IN HET KADER VAN DEZE EULA IS BEPERKT TOT, EN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN, EEN BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET HET TOTALE BEDRAG VAN DE LICENTIEKOSTEN DIE DOOR U DAADWERKELIJK AAN TRIMBLE ZIJN BETAALD VOOR DE BETREFFENDE SOFTWARE OP GROND VAN HET ORDERFORMULIER.

11.3    DEZE CLAUSULE 11 BEHOUDT ZIJN GELDIGHEID WANNEER DEZE EULA OM ENIGE REDEN AFLOOPT OF WORDT BEËINDIGD.

12    Looptijd en beëindiging

12.1    Uw Licentie onder deze EULA gaat in na Uw acceptatie van deze EULA en Uw betaling van de Licentiekosten. Deze EULA en de op grond hiervan verleende Licentie blijven van kracht totdat de Licentielooptijd is afgelopen, tenzij deze in overeenstemming met de Clausule 12 eerder worden beëindigd.

12.2    Zoals gespecificeerd in het betreffende Orderformulier, vervalt de initiële termijn van "terugkerende" licenties en diensten op basis van een abonnement, zoals op gebruik gebaseerde licenties of Partnerlicenties en eventuele overeengekomen Onderhoudsdiensten, aan het einde van de lopende Abonnementsperiode of Onderhoudsperiode, waarna de termijn automatisch wordt verlengd voor volgende periodes van ofwel i) een kalenderjaar of ii) voor de Abonnementsperiode die gelijk is aan de initiële periode (indien van toepassing), tegen de dan geldende prijzen van Trimble tenzij een partij de andere partij ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de dan geldende Abonnementsperiode schriftelijk in kennis stelt van de beëindiging of tenzij de EULA wordt beëindigd overeenkomstig deze Clausule 12.

12.3    Deze EULA en de op grond daarvan verleende Licentie kan met directe ingang door een van beide partijen worden beëindigd als:

a)    de andere Partij materieel inbreuk heeft gemaakt op een van de verplichtingen en nalaat dit op te lossen binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de noodzaak van een dergelijke oplossing; of

b)    als (i) de andere Partij failliet gaat, of (ii) enige gerechtelijke actie wordt ondernomen om de andere partij als failliet of insolvent te verklaren, of (iii) een curator is benoemd voor de bedrijfsmiddelen van de andere partij, of (iv) in het geval de andere partij een partnerschap is, als een van de partners van de partnerschap failliet wordt verklaard of een opdracht uitvoert ten gunste van zijn/haar schuldeisers of anderszins een overeenkomst heeft met zijn/haar schuldeisers, of (v) de andere partij betrokken is in een vergelijkbare zaak in enige andere jurisdictie, of (vi) de andere partij in het algemeen niet in staat is om zijn of haar schulden te betalen als en wanneer deze opeisbaar zijn.

12.4    Ongeoorloofd gebruik van de Software waarbij niet aan deze EULA wordt voldaan, wordt altijd beschouwd als een materiële inbreuk op deze EULA en geeft Trimble het recht om deze EULA en de op grond daarvan verleende Licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12.5    Er vindt geen restitutie plaats van een eventuele aanbetaling of vergoeding door Trimble aan U en/of Uw Geautoriseerde Partners als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, behalve zoals in deze Clausule 7.1is uiteengezet.

12.6    Beëindiging van deze EULA doet geen afbreuk aan de door een Partij verworven rechten of andere rechtsmiddelen die een Partij ter beschikking staan. Na beëindiging van deze EULA dient U de Software en alle kopieën daarvan onmiddellijk aan Trimble te retourneren of te vernietigen en schriftelijk aan Trimble te verklaren dat dit vernietigen is gebeurd.

12.7    Beëindiging van deze EULA is niet van invloed op de geldigheid van enige bepaling van deze EULA die uitdrukkelijk of impliciet is bedoeld om na een dergelijke beëindiging van kracht te blijven.

13    GEGEVENSBESCHERMING  

13.1    Deze clausule 13 (Gegevensbescherming) is van toepassing indien bij de uitvoering van de diensten door Trimble sprake is van verwerking van Persoonsgegevens door Trimble ten behoeve van de Klant. Beide partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze Overeenkomst is een aanvulling op, en ontslaat niet van, of vervangt niet de verplichtingen van een partij op grond van de gegevensbeschermingswetgeving.

13.2    De partijen erkennen dat voor de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking is en Trimble de verwerker (waarbij Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker de betekenis hebben zoals gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving). In de overeenkomst en het schema worden de omvang, de aard en het doel van de verwerking door Trimble, de duur van de verwerking en de soorten persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetgeving) uiteengezet, “Persoonsgegevens”) en de categorieën van betrokkenen.

13.3    Onverminderd het algemene karakter van clausule 13.1 zal de Klant ervoor zorgen dat hij voldoet aan alle noodzakelijke vereisten om een rechtmatige overdracht van de Persoonsgegevens aan Trimble mogelijk te maken voor de duur en het doel van deze overeenkomst.

13.4 Onverminderd het algemene karakter van clausule 13.1 zal Trimble met betrekking tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Trimble van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst:

a) die Persoonsgegevens alleen verwerken in de schriftelijke opdracht van de Klant met inachtneming van artikel 28 (3) AVG. Instructies kunnen worden behandeld als een wijzigingsaanvraag op kosten van de Klant. De aanbieder zal de klant onmiddellijk op de hoogte stellen als hij van mening is dat een instructie in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving;

b) ervoor zorgen dat hij over passende technische en organisatorische maatregelen beschikt, die door de Klant worden beoordeeld en goedgekeurd (zie voor de lijst met maatregelen van Trimble het Schema). Dergelijke maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico's die de verwerking met zich meebrengt en zijn onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van de terugkerende risicobeoordelingen van de Aanbieder;

c) ervoor zorgen dat al het personeel of iedere andere persoon die namens Trimble optreedt en die toegang heeft tot de Persoonsgegevens en/of deze verwerkt, verplicht is de Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en dat iedere natuurlijke persoon die onder het gezag van Trimble optreedt en toegang heeft tot de Persoonsgegevens, deze niet verwerkt, behalve in opdracht van de Klant;

d) mogelijk Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. In geval van overdracht buiten de Europese Economische Ruimte zorgt Trimble ervoor dat de overdracht alleen plaatsvindt naar (a) landen waarvoor de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming hebben, of (b) partijen die zich hebben verbonden aan het privacyschild of (c) gebruik maken van de standaardcontractbepalingen 2010/87/EU van de Europese Commissie;

e) de Klant op kosten van de Klant bijstaan bij het beantwoorden van elk verzoek van een betrokkene en bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot de beveiliging, de melding van inbreuken, effectbeoordelingen en het overleg met de toezichthoudende autoriteiten of de regelgevende instanties;

f) de Klant bijstaan door, voor zover mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te voldoen aan de verplichting van de Klant om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene op grond van de verordening inzake gegevensbescherming;

g) de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer hij kennis krijgt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

h) op schriftelijke aanwijzing van de Klant de Persoonsgegevens en kopieën daarvan bij beëindiging van de overeenkomst verwijderen of aan de Klant retourneren, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat de Persoonsgegevens worden opgeslagen; en

i) een volledige en nauwkeurige administratie voeren en informatie bijhouden om aan te tonen dat hij zich houdt aan deze clausule en de verordening inzake gegevensbescherming en om audits door de Klant of de door de Klant aangewezen controleur mogelijk te maken.

j) het recht hebben om anonieme en geaggregeerde gegevens over het gebruik van de diensten uit hoofde van de Overeenkomst te verzamelen, te gebruiken, te verwerken, die niet persoonlijk identificeerbaar zijn met de Klant of de betrokkenen en om dergelijke gegevens te gebruiken voor een intern bedrijfsdoel van Trimble en voor de verbetering en/of de ontwikkeling van andere producten of servicemogelijkheden.

13.5    Trimble zal geen gebruik maken van een externe bewerker zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de Klant. De Klant stemt ermee in dat Trimble de in het Schema genoemde partijen aanwijst als derden-verwerkers van Persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst. Trimble bevestigt dat hij met de derde verwerker een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten of (al naar gelang het geval) zal sluiten waarin hij die andere verwerker de in dit artikel genoemde verplichtingen oplegt. Trimble informeert de Klant over voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van andere verwerkers. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen. Tussen Klant en Trimble blijft Trimble volledig aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden van een door hem op grond van deze clausule aangewezen derde-bewerker.

13.6    Elk van de partijen kan deze clausule te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, herzien door deze te vervangen door een van toepassing zijnde standaardclausule voor de verwerking of een soortgelijke clausule die partij is bij een van toepassing zijnde certificeringsregeling (die van toepassing is wanneer zij wordt vervangen door een bijlage bij deze overeenkomst).

13.7    De aansprakelijkheid van elke partij en haar gelieerde ondernemingen die voortvloeit uit of verband houdt met deze clausule en de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant, hetzij op grond van een contract, een onrechtmatige daad of een andere aansprakelijkheidstheorie, is onderworpen aan het onderdeel 'Beperking van de aansprakelijkheid' van de Overeenkomst, en elke verwijzing in dat onderdeel naar de aansprakelijkheid van een partij betekent de totale aansprakelijkheid van die partij en haar gelieerde ondernemingen op grond van de Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, de totale aansprakelijkheid van de Aanbieder en zijn gelieerde ondernemingen voor alle claims van de Klant en zijn gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en deze clausule is in het algemeen van toepassing op alle claims onder de Overeenkomst.

14    Algemeen

14.1    Elke Partij verplicht zich ten opzichte van de andere Partij om alle Vertrouwelijke informatie die voor het sluiten van deze EULA is verkregen of ontvangen vertrouwelijk te houden en dergelijke Vertrouwelijke informatie uitsluitend aan werknemers, vertegenwoordigers, resellers en die van Geautoriseerde partners en Professionele consultants openbaar te maken wanneer het strikt noodzakelijk is dat dergelijke personen kennis hebben van deze informatie. Voornoemde verplichting geldt niet voor Vertrouwelijke informatie die:

a)    al in het bezit van een Partij is en die niet is verkregen als gevolg van een schending van deze Clausule 14.1; of

b)    zich in het publieke domein bevindt en daar niet terecht is gekomen als gevolg van een schending van deze Clausule 14.1.

14.2    Niettegenstaande het voorgaande, is elke Partij gerechtigd om Vertrouwelijke informatie openbaar te maken in het geval een dergelijke openbaarmaking vereist is krachtens door bevoegde autoriteiten uitgevaardigde wetgeving, besluit of bevel, mits een dergelijke Partij (i) alleen het deel van de Vertrouwelijke informatie openbaar maakt waartoe een verplichting bestaat, (ii) de ontvanger van de Vertrouwelijke informatie informeert over het feit dat de vrijgegeven informatie vertrouwelijk is en, indien van toepassing, een redelijke inspanning verricht om te waarborgen dat de informatie door de ontvanger vertrouwelijk wordt gehouden, en (iii) de andere Partij onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke vrijgave van Vertrouwelijke informatie, waarbij moet worden aangegeven welke informatie openbaar is gemaakt, aan wie dit is gebeurd en op grond van welke omstandigheden deze verplichting tot openbaarmaking bestond.

14.3    Elke Partij verplicht zich tot het nemen van al die stappen die van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze Clausule 13.1 door haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers, en in het geval van U, ook door die van Uw Partners of Professionele consultants worden nageleefd.

14.4    Trimble kan de diensten van een reseller gebruiken en deze toestaan om de rechten uit te voeren die aan Trimble zijn verleend om de Software of verwante diensten te leveren, op voorwaarde dat Trimble verantwoordelijk blijft voor het naleven van de voorwaarden van deze EULA door een reseller.

14.5    Voor de Software, de Documentatie of delen daarvan kan een embargo en exportbeperking gelden. U dient alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot embargo's en export controle wetten en voorschriften na te leven, met name die van de Verenigde Staten en de Europese Unie die van tijd tot tijd van kracht zijn. Zonder het bovenstaande te beperken, (i) verklaart U en staat U ervoor in dat U niet op enige lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat of zich bevindt in (of een onderdaan bent van) een land waarvoor een embargo van de Amerikaanse overheid geldt of dat door de Amerikaanse overheid als een 'terroristen ondersteunend' land wordt aangeduid, en (ii) zult U de Software niet openen of gebruiken (en dit ook niet aan gebruikers toestaan) op een manier die in strijd is met een exportembargo, -verbod of -beperking van de Verenigde Staten.

14.6    Trimble’s privacyverklaring is gepubliceerd op https://www.tekla.com/privacy-notice  en met deze referentie hierin opgenomen. U gaat uitdrukkelijk akkoord met en geeft toestemming voor een dergelijke verwerking van persoonsgegevens door Trimble.

14.7    Deze EULA wordt exclusief geïnterpreteerd, uitgelegd en beheerst in overeenstemming met de wetten van Finland, zonder verwijzing naar de verwijzingsregels van Finland. Toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties op Contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitgesloten. Een geschil, onenigheid of claim voortvloeiend uit of in verband met deze EULA, of de inbreuk, beëindiging of geldigheid daarvan, wordt definitief beslecht naar goeddunken van Trimble (i) door bevoegde openbare rechtbanken in Uw woonplaats; of (ii) door arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in Finland. Het aantal arbiters in een arbitrageprocedure is één. De plaats van arbitrage is Helsinki, Finland. De taal van de arbitrage is Engels. De uitspraak is definitief en bindend voor de Partijen en de Partijen komen overeen dat de arbitrageprocedure en al het hieraan gerelateerde materiaal en de informatie als Vertrouwelijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met deze Clausule 13. Deze Clausule sluit geen der Partijen uit van het op korte termijn verkrijgen van een voorlopige voorziening van een bevoegde rechtbank wanneer een dergelijke voorziening noodzakelijk is om in afwachting van de afronding van de gerechtelijke procedure de belangen van de Partij te beschermen. Bovendien kan Trimble ervoor kiezen om bij de arrondissementsrechtbank van Espoo in Finland een claim in te dienen voor onomstreden, verschuldigde en openstaande vorderingen.

14.8    Als enige bepaling van deze EULA door een rechtbank of administratieve instantie met competente jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van dergelijke bepaling niet van invloed zijn op andere bepalingen van deze EULA en blijven alle bepalingen die niet worden beïnvloed door dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid ten volle van kracht. De Partijen gaan er hierbij mee akkoord te pogen om hierboven genoemde ongeldige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, wettelijke en commerciële doelstellingen van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling realiseert. Indien de Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over hierboven genoemde vervangende bepaling(en) en indien de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) een van beide Partijen een aanzienlijk voordeel ontneemt dat oorspronkelijk werd voorzien, heeft de benadeelde Partij het recht deze EULA schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen.

14.9    Zonder afbreuk te doen aan Uw recht om Uw Geautoriseerde partners of Professionele consultants toe te staan om de Software te gebruiken binnen de van toepassing zijnde Licentieparameters, kunnen deze EULA of Uw rechten en plichten op grond daarvan niet worden toegewezen, overgedragen, of in licentie of sublicentie worden gegeven.

14.10    Geen van de partijen is ten opzichte van de ander aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid in de uitvoering van een verplichting onder deze EULA (behalve voor nalatigheid bij het betalen van kosten) als de vertraging of nalatigheid te wijten is aan onvoorziene gebeurtenissen die na het van kracht worden van deze EULA optreden en die buiten de redelijke controle van een dergelijke partij vallen, zoals een staking, blokkade, oorlog, terroristische daad, opstand, demonstratie, brand, explosie, natuurramp, uitval of vermindering van stroom, telecommunicatie, datanetwerken of services, 'denial-of-service'-aanval, embargo of weigering van een licentie door een overheidsinstantie (een ´geval van overmacht´). In een geval van overmacht wordt de andere partij onverwijld van het optreden hiervan en de geschatte duur op de hoogte gebracht. Als de uitvoering van de EULA als gevolg van een geval van overmacht meer dan drie (3) maanden wordt vertraagd, kan een partij de EULA beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

14.11    De verklaring van afstand door een van beide Partijen bij een schending of verzuim in verband met enige bepaling van deze EULA wordt niet geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor enige volgende schending of verzuim in verband met dergelijke bepalingen, noch zal enige vertraging of nalatigheid door een van beide Partijen om enig recht, enige macht of enig privilege uit te oefenen of te gebruiken die de partij op grond van deze EULA heeft of kan hebben, dienen als een verklaring van afstand van een schending of verzuim door de andere Partij.

14.12    Elke kennisgeving, elk verzoek, elke instructie of elk ander document dat wordt verstrekt, zal worden bezorgd of verzonden via vooraf betaalde post, per fax of via andere elektronische middelen op het adres van de ontvangende Partij en dergelijke kennisgeving of dergelijk document wordt bij bezorging door een koerier op het moment van levering of bij verzending per post twee (2) dagen na verzending beschouwd als zijnde overhandigd. Kennisgevingen of andere documenten die worden verzonden per fax of ander elektronisch middel worden beschouwd als afgeleverd wanneer de afzender een elektronische bevestiging heeft ontvangen.

15    Speciale voorwaarden voor Partnerlicentie

15.1    Achtergrond en doel
Deze Speciale voorwaarden voor Partnerlicentie die in Clausule 15 van deze EULA (“Partnervoorwaarden”) zijn opgenomen, regelen de voorwaarden die van toepassing zijn op Uw mogelijke lidmaatschap van het Partnerprogramma van Trimble, de bijbehorende Partnerlicentie en Uw ontwikkeling van Applicaties voor gebruik door derden (zoals bedoeld in bovenstaande Clausule 4.4). Deze Partnervoorwaarden vormen een aanvulling op de andere voorwaarden van deze EULA, die met betrekking tot Partnerlicenties onverminderd van kracht zullen blijven, tenzij in deze Partnervoorwaarden uitdrukkelijk anders wordt uiteengezet.

15.2    Definities

Naast de definities in Clausule 1 van de EULA gelden de volgende definities:

Jaarlijkse vergoeding’ betekent de vergoeding die door U moet worden betaald in verband met het recht om Applicaties en/of BIM-content te ontwikkelen en te leveren en voor de geleverde Trimble Partner diensten;

BIM-content’ betekent digitale 3D-representaties van bouwproducten, -componenten en andere bedrijfsmiddelen die kunnen worden geplaatst in het Building Information Model (BIM).

Essentiële licentiehouderoctrooien’ betekenen octrooiaanvragen waar in afwezigheid van een licentie noodzakelijkerwijs en onvermijdelijk (op technische, maar niet op commerciële gronden) inbreuk op is gemaakt door gebruik van de Interface door Trimble of een lid van het Partnerprogramma van Trimble;

Interface’ of ‘Open API’ betekent de technologie waarmee de Applicaties met de Software kunnen communiceren.

Trimble Partner diensten’ betekent de diensten die door Trimble moeten worden geleverd in overeenstemming met deze Partnervoorwaarden en afhankelijk van betaling van de Jaarlijkse vergoeding door U;

‘Site ’ betekent de internetsite die door U beschikbaar is gesteld met als doel het downloaden van Applicaties of de Tekla online service;

Derde licentienemer’ betekent een derde partij die een licentie heeft verkregen om de Interface krachtens een Partnerprogrammaovereenkomst met Trimble te gebruiken voor ontwikkeling, gebruik en distributie van Applicaties.

15.3    Benoeming
Trimble kan U middels een aparte schriftelijke kennisgeving als lid van haar Partnerprogramma benoemen en U een Partnerlicentie verlenen. Uw deelname aan het Partnerprogramma is afhankelijk van een aparte aanvraag van U om aan een dergelijk programma deel te nemen. Deelname kan door Trimble worden toegestaan of geweigerd. Bovendien is Uw deelname aan het Partnerprogramma ook afhankelijk van betaling van de Jaarlijkse vergoeding overeenkomstig het Orderformulier of de prijslijst van Trimble die van tijd tot tijd van kracht wordt. U en Trimble zijn onafhankelijke aannemers en niets uit deze EULA mag zodanig worden geïnterpreteerd, dat de Partijen als partners, samenwerkingsverbanden, mede-eigenaren, werkgevers, werknemers of andere deelnemers in een gemeenschappelijke onderneming worden beschouwd, of dat een van beide Partijen namens de ander voor welk doel dan ook verplichtingen mag scheppen of mag aangaan.

15.4    Applicaties en/of BIM-content
Afhankelijk van voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Trimble en betaling van de Jaarlijkse vergoeding, bent u gerechtigd om gratis of tegen betaling (a) Applicaties en/of BIM-content die door U zijn ontwikkeld publiekelijk beschikbaar te stellen voor downloaden op de Site; en (b) Applicaties en/of BIM-content die door U zijn ontwikkeld rechtstreeks aan Uw klanten beschikbaar te stellen.

De voornoemde aan U verleende rechten zijn afhankelijk van het door U verlenen van een niet-exclusieve licentie op grond van enige en alle Essentiële licentiehouderoctrooien of octrooien van welke U beweert dat ze Essentiële licentiehouderoctrooien zijn die in bezit van U of een van Uw Partners zijn en waarvoor U het recht hebt om ze in sublicentie te geven aan (i) Trimble of (ii) een Derde licentienemer die een dergelijke licentie wenst, op eerlijke en redelijke voorwaarden die in ieder geval niet ongunstiger zijn dan de voorwaarden van deze EULA, met als doel ontwikkeling, gebruik en distributie van Applicaties en/of BIM-content, voor commerciële doeleinden dan wel anderszins. U stemt er vervolgens mee in dat de in overeenstemming met deze Clausule verleende octrooilicentie een kwijting bevat van enige en alle vorderingen wegens inbreuk met betrekking tot Essentiële licentiehouderoctrooien. Om misverstanden te voorkomen, indien U niet voldoet aan deze Clausule, vormt dit een inbreuk op deze EULA. Trimble heeft het recht deze Partnervoorwaarden en/of deze EULA te beëindigen als (a) U of Uw Partner een Essentieel licentiehouderoctrooi of een octrooi dat zogenaamd een Essentieel licentiehouderoctrooi is, op welke manier dan ook heeft doen gelden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbreukvorderingen of acties die tegen de Software worden ingesteld of gerechtelijke stappen of beweringen die bij een rechtbank, een arbitragetribunaal of een ander vergelijkbaar forum zijn gedaan vanwege het feit dat de ontwikkeling, het gebruik of de distributie van Applicaties en/of BIM-content inbreuk maakt op een van de Essentiële licentiehouderoctrooien die in bezit zijn of onder controle staan van U of een van Uw Partners of die door U of een van Uw Partners in sublicentie kunnen worden gegeven, of als (b) U of Uw Partner weigeren om aan Trimble of haar gelieerde bedrijven een licentie te verlenen op voorwaarden die door Trimble  of haar gelieerde bedrijf op grond van de Essentiële licentiehouderoctrooien van U of Uw Partner eerlijk en redelijk geacht worden, en in ieder geval op voorwaarden die niet ongunstiger zijn dan de voorwaarden van deze EULA.

U dient Trimble, haar gelieerde bedrijven en hun respectievelijke werknemers en opdrachtgevers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheid (waaronder schikkingen en vonnissen) of kosten (waaronder redelijke honoraria voor advocaten, onkosten en proceskosten) die voortvloeien uit een claim of vordering van een derde partij met betrekking tot Applicaties en/of BIM-content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims voor vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Trimble is naar eigen goeddunken gerechtigd om van u te eisen dat u Applicaties en/of BIM-content van de Site te verwijdert waarvan Trimble naar eigen goeddunken heeft bepaald dat ze deze Partnervoorwaarden, de EULA, of de intellectuele eigendomsrechten van Trimble of een derde partij op enigerlei wijze onveilig of anderszins schadelijk schenden.

15.5    intellectuele eigendomsrechten
Eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de Applicaties en/of BIM-content en alle bijbehorende documenten die door U of namens U zijn gemaakt blijft in handen van U of een derde die U mogelijk vertegenwoordigt. U verleent Trimble hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om alle Applicaties en/of BIM-content die op de Site beschikbaar worden gesteld, te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven, met als doel de Site beschikbaar te stellen, weer te geven, te distribueren en te promoten, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Site en andere Trimble-softwareproducten en gerelateerde diensten.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software, de Documentatie en alle onderdelen daarvan blijven in handen van Trimble en haar externe licentiegevers en geen van dergelijke rechten zal aan U worden overgedragen.

15.6    Weergaven
U mag geen enkele suggestie doen voor een affiliatie met Trimble, met inbegrip van enige suggestie dat Trimble Applicaties en/of BIM-content sponsort, onderschrijft of garandeert, met uitzondering van de Interface-integratierelatie die uitdrukkelijk in deze EULA wordt overwogen. U mag geen verklaringen, garanties of toezeggingen doen met betrekking tot Trimble of producten of diensten van Trimble namens Trimble

15.7    Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
OM IEDERE TWIJFEL WEG TE NEMEN, WORDEN DE VRIJWARINGEN, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER DE CLAUSULE 11 VAN DE EULA ZIJN UITEENGEZET OOK TOEGEPAST IN HET KADER VAN DEZE PARTNERVOORWAARDEN. DE MAXIMALE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIMBLE ONDER DEZE PARTNERVOORWAARDEN IS IN IEDER GEVAL BEPERKT TOT, EN ZAL NIET HOGER ZIJN DAN, EEN BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE JAARLIJKSE VERGOEDING. DEZE CLAUSULE 14.7 BEHOUDT ZIJN GELDIGHEID WANNEER DEZE EULA OM ENIGE REDEN AFLOOPT OF WORDT BEËINDIGD.


EINDE VAN DE VOORWAARDEN “TRIMBLE-TEKLA-EULA-2020”, bijgewerkt op 14 januari 2020.

 

 

Schema voor de gegevensverwerkingsclausule in EULA

Bijlagen 1-3

Bijlage 1: Verwerkingsspecificatie Formulier 1

Type gegevens

Type en doel (Onderwerp) van de gegevensverwerking

Categorieën van betrokkenen

● Naam

● Telefoon

● E-mail

● Land

● Weergavenaam

● Organisatie

● Functienaam

● Afbeelding

● Taalvoorkeur

● Mogelijke servicespecifieke voorkeuren

 

● Gebruikersverificatie

● Beheer van rechten

● Levering van services

● Klantenondersteuning en onderhoud

● Communicatie met de gebruikers

● Medewerkers van ondernemingsklanten.

● Aannemers en partners van ondernemingsklanten.

● Eindgebruikers van toepassingen.

Bijlage 2: Technische en organisatorische maatregelen

In deze bijlage worden de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures beschreven die de gegevensverwerker ten minste moet handhaven om de veiligheid van de gecreëerde, verzamelde, ontvangen of anderszins verkregen persoonsgegevens te beschermen. De gegevensverwerker bewaart de documentatie van de hieronder genoemde technische en organisatorische maatregelen om de controles te vergemakkelijken en het bewijsmateriaal te bewaren.

Toegangscontrole tot de verwerkingsgebieden

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevensverwerkingsapparatuur waar de persoonsgegevens worden verwerkt of gebruikt. Dit wordt bereikt door:

● het instellen van veiligheidszones;

● beveiliging en beperking van toegangspaden;

● het beveiligen van de gegevensverwerkingsapparatuur;

● het vaststellen van toegangsautorisaties voor personeel en derden, met inbegrip van de respectieve documentatie;

● ervoor te zorgen dat alle toegang tot het datacenter waar persoonsgegevens worden gehost, wordt gelogd, gecontroleerd en gevolgd; en

● ervoor te zorgen dat het datacentrum waar de persoonsgegevens worden gehost, wordt beveiligd door een beveiligingsalarmsysteem en andere passende veiligheidsmaatregelen.

Toegangscontrole tot gegevensverwerkingssystemen

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat zijn gegevensverwerkingssystemen door onbevoegden worden gebruikt. Dit wordt bereikt door:

● automatische time-out van de gebruikersterminal indien deze inactief is, identificatie en wachtwoord vereist om opnieuw te openen;

● automatische uitschakeling van het AD-account van de gebruiker bij het invoeren van meerdere foutieve wachtwoorden, logboekbestand van gebeurtenissen;toewijzing van individuele terminals en/of terminalgebruikers;

● personeelsbeleid met betrekking tot het recht van personeel op toegang tot persoonsgegevens (indien van toepassing), het informeren van personeelsleden over hun verplichtingen en de gevolgen van eventuele schendingen van dergelijke verplichtingen, om ervoor te zorgen dat het personeel alleen toegang heeft tot persoonsgegevens en middelen die nodig zijn voor de uitvoering van hun functie en het opleiden van het personeel met betrekking tot de toepasselijke taken en aansprakelijkheden op het gebied van privacy;

● toegang tot gegevensverwerkingsplatforms wordt gelogd; en

● voor zover mogelijk, gebruik van de modernste coderingstechnologieën.

Toegangscontrole voor het gebruik van specifieke gebieden van gegevensverwerkingssystemen

De gegevensverwerker verbindt zich ertoe dat de personen die recht hebben op het gebruik van zijn gegevensverwerkingssysteem alleen toegang hebben tot de gegevens in het kader en voor zover dat onder zijn toegangsrecht (autorisatie) valt en dat de persoonsgegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd of gewijzigd of verwijderd. Dit wordt bereikt door:

● personeelsbeleid met betrekking tot toegangsrechten tot de persoonsgegevens;

● toewijzing van individuele terminals en/of terminalgebruiker;

● voor zover mogelijk, de mogelijkheid om toezicht te houden op personen die de persoonsgegevens verwijderen, toevoegen of wijzigen, en regelmatige actualisering van autorisatieprofielen;

● alleen vrijgeven van gegevens aan bevoegde personen;

● beleid dat het bewaren van reservekopieën regelt; en

● voor zover mogelijk, gebruik van de modernste coderingstechnologieën.

 

 

Overdrachtscontrole

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens tijdens de overdracht of het transport van de gegevensdragers door onbevoegden worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd. Dit wordt bereikt door:

● gebruik van geavanceerde firewall- en encryptietechnologieën om de gateways en pijpleidingen waar de gegevens doorheen gaan te beschermen;

● voor zover mogelijk, ervoor te zorgen dat alle gegevensoverdrachten worden gelogd, gecontroleerd en gevolgd.

Invoercontrole

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het mogelijk is te controleren en vast te stellen of en door wie persoonsgegevens in gegevensverwerkingssystemen zijn ingevoerd of daaruit zijn verwijderd. Dit wordt bereikt door:

● authenticatie van het geautoriseerde personeel; individuele authenticatiegegevens zoals gebruikers-ID's die, eenmaal toegewezen, niet meer aan een andere persoon kunnen worden toegewezen (ook niet later);

● gebruik van gebruikerscodes (wachtwoorden) van ten minste acht tekens of het door het systeem toegestane maximumaantal tekens en wijziging bij het eerste gebruik;

● het volgen van een beleid dat inhoudt dat alle personeelsleden van de gegevensverwerker die toegang hebben tot voor klanten verwerkte persoonsgegevens, hun AD-wachtwoorden minimaal eenmaal per jaar opnieuw moeten instellen;

● ervoor te zorgen dat de gegevensverwerkingsfaciliteiten (de ruimten waarin de computerapparatuur en aanverwante apparatuur is ondergebracht) kunnen worden afgesloten;

● automatische afmelding van gebruikers-ID’s (verplichting om opnieuw een wachtwoord in te voeren voor het gebruik van de betreffende werkplek) die gedurende een aanzienlijke periode niet zijn gebruikt; en

● elektronische registratie van ingevoerde gegevens.

Taakcontrole

De gegevensverwerker zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt volgens schriftelijke instructies van de exporteur. Dit wordt bereikt door:

● bindend beleid en bindende procedures voor de werknemers van de gegevensverwerker, onder voorbehoud van controle en goedkeuring door de gegevensexporteurs.

De gegevensverwerker zorgt ervoor dat hij, als er via externe entiteiten beveiligingsmaatregelen worden genomen, een schriftelijke beschrijving van de uitgevoerde activiteiten krijgt die garandeert dat de genomen maatregelen in overeenstemming zijn met dit document. De gegevensverwerker voert verder passende maatregelen uit om zijn systeembeheerders te controleren en ervoor te zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de ontvangen instructies. Dit wordt bereikt door:

● individuele benoeming van systeembeheerders;

● vaststelling van passende maatregelen om de toegangslogboeken van de systeembeheerders te registreren en deze ten minste zes maanden veilig, nauwkeurig en ongewijzigd te bewaren; en

● een bijgewerkte lijst met relevante identificatiegegevens van systeembeheerders die zijn toegewezen bij te houden en deze op verzoek onmiddellijk aan de verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.

Beschikbaarheidscontrole

De gegevensverwerker neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd tegen onopzettelijke vernietiging of verlies. Dit wordt bereikt door:

● redundantie van de infrastructuur om ervoor te zorgen dat de toegang tot de gegevens binnen zeven dagen wordt hersteld en dat er ten minste wekelijks een back-up wordt gemaakt;

● regelmatige controle van alle uitgevoerde en hierin beschreven veiligheidsmaatregelen;

● elk gedetecteerd veiligheidsincident wordt geregistreerd, samen met de gevolgde procedures voor gegevensherstel en de identificatie van de persoon die het incident heeft uitgevoerd; en

● noodherstelplannen.

Systeembeheerders voor gegevensverwerking (indien van toepassing):

De gegevensverwerker voert passende maatregelen uit om zijn systeembeheerders te controleren en ervoor te zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de ontvangen instructies. Dit wordt bereikt door:

● individuele benoeming van systeembeheerders;

● vaststelling van passende maatregelen om de toegangslogboeken van de systeembeheerders te registreren en deze ten minste zes maanden veilig, nauwkeurig en ongewijzigd te bewaren; en

● een bijgewerkte lijst met identificatiegegevens van systeembeheerders (bijvoorbeeld naam, achternaam, functie of organisatiegebied) en taken die zijn toegewezen bij te houden en deze op verzoek onmiddellijk aan de gegevensexporteur te verstrekken.

Bijlage 3: Lijst van subverwerkers

Naam subverwerker

Adres

Waarborgen volgens artikel 44 - 50 AVG

10Duke Software Ltd.

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking, standaardcontractbepalingen 2010/87/EU van de Europese Commissie

Amazon Web Services, Inc.

440 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking; Privacy Shield-certificering

Atlassian Pty Ltd

1098 Harrison Street, San Francisco, CA94103, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

eCraft Oy Ab

Säterinportti, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Marketo, Inc.

901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA, 94055, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Microsoft Inc.

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Nixu Corporation

Keilaranta 15, 02151 Espoo, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Sumo Logic, Inc

305 Main Street, Redwood City, CA 94063, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, Privacy Shield-certificering

Trimble Inc

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085, VS

Overeenkomst voor gegevensverwerking, standaardcontractbepalingen 2010/87/EU van de Europese Commissie

Trimble Solutions Oy

Metsänpojankuja 1 02130 ESPOO, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking

Wunder Oy

Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Overeenkomst voor gegevensverwerking