Tekla Civil

 − Tietomallintaa maailmasi

Tekla Civil tarjoaa kattavan tietokantapohjaisen ratkaisun infrarakentamisen tietomallintamisen tarpeisiin, mahdollistaen ajantasaisen tiedon jakamisen rakennushankkeen eri toimijoiden välillä hankkeen koko elinkaaren eri vaiheissa. Tekla Civil vastaa infrarakentamisen mallintamisvaatimuksiin tarjoamalla kustannustehokkaat työkalut tietomallien laatimisesta suunnitelmien päivittämiseen, sekä infrahankkeen kokonaisvaltaiseen kolmiulotteiseen tarkasteluun ja visualisointiin yhdistelmämalleja hyödyntäen, vastaten myös koneohjauksen ja valmiin hankkeen ylläpidon tarpeisiin.

Pysy aina ajan tasalla

Suorituskykyinen tietomalli on saumattoman työskentelyn ja yhteistyön pohjana. Reaaliaikainen, usean käyttäjän ympäristö mahdollistaa ongelmattoman tiedonhallinnan ja kommunikoinnin kaikkien infrahankkeen toimijoiden välillä, projektin jokaisessa vaiheessa. Tietokantapohjaisuus varmistaa sen, että oikea ja oleellinen suunnitelmatieto on aina tarvittaessa saatavilla ja kaikki malliin tehdyt päivitykset ja muutokset päivittyvät käyttäjille samanaikaisesti.

Toteuta tehokkaammin

Toteuttamiskelpoinen malli on tehokkaan ja luotettavan suunnittelun tulos. Koneautomaation pohjana toimiva toteutusmalli tehostaa toimintaa työmaalla, vaikuttaen olennaisesti rakentamisen tarkkuuteen ja vähentäen virheiden määrää. Tarkat ja luotettavat massalaskennat vähentävät myös turhaa työmäärää rakennusvaiheessa ja monipuoliset laadunvarmistustoiminnot helpottavat hankkeen toteutumisen seurantaa projektin edetessä.

Tarkastele kokonaisuutta

Monipuolinen ja selkeä 3D-selain mahdollistaa hankkeen tarkastelun kokonaisuutena, sisältäen kaiken tarvittavan infrastruktuuritiedon. Yhdistelmämalli on avainasemassa, kun on tarve hahmottaa hankkeen rakennettavuutta sekä infra- ja georakenteiden, varusteiden ja rakennusten muodostamaa kokonaisuutta. Yhdistelmämallia tarkastellessa myös mahdollisten ristiriitojen tai ongelmien havaitseminen on helppoa.

Keskeiset hyödyt

 •     Tietomalli nopeuttaa suunnittelutyötä
 •     Työryhmän yhteistyön tehostuminen ja virheiden vähentyminen
 •     Suunnitteluprojektien nopeampi aloitus
 •     Toimintojen seuranta koko projektin elinkaaren ajan
Tietomallintaa maailmasi
Pysy aina ajan tasalla
Toteuttamiskelpoiset mallit
Tarkastele kokonaisuutta

Infrarakenteiden suunnittelu

Suunnittele väylämäiset ja aluemaiset infrastruktuurirakenteet jatkuvaa 3D-mallia hyödyntäen

Infrarakenteiden suunnittelu -sovelluksella suunnitellaan kaikentyyppisten väylien linjauksia ja rakenteita luonnostelusta rakennesuunnitteluun ja viimeistelyyn. Esimerkkejä suunnittelukohteista ovat

 • valtatiet, tiet ja kadut,
 • kevyen liikenteen väylät ja liikuntareitit
 • rautatiet, raitiotiet ja metroväylät,
 • tunnelit ja sillat,
 • meriväylät, aallonmurtajat, maapadot ja
 • kuivatusrakenteet.

Ratasuunnittelua varten on olemassa runsaasti kohdennettua toiminnallisuutta.

Suunnittele liittymät nopeasti

Parametrinen liittymäsuunnittelu on täysin uusi ja nopea tapa suunnitella toimivia kolmiulotteisia liittymiä, joiden kaltevuus ja kallistus on optimoitu. Liittymäsuunnittelun työkalua käytettäessä valittujen linjojen ja annettujen parametrien avulla liittymäaluelle luodaan aluekohde, jolla on tarkat pysty- ja vaakageometriat. Liittymäpohjien tallentaminen omaksi liittymäkirjastoksi mahdollistaa liittymätyyppien nopean uudelleenkäytön. 

Luo jatkuvia rakennemalleja

Sovellus tukee myös aluemaisten rakenteiden yksityiskohtaista suunnittelua:

 • pysäköintialueet
 • läjitysalueet
 • kaivaukset ja avolouhokset.

Lopputuloksena on jatkuva ja yksityiskohtainen 3D-rakennemalli, joka mahdollistaa tarkat massa- ja määrälaskennat, työmaamittauksen ja 3D-visualisoinnin.

Luo yksityiskohtaisia toteutusmalleja

Sovelluksella on mahdollista luoda toteutusmalleja suoraan koneautomaatioon:

 • työkalut nopeaan toteutusmallien viimeistelyyn
 • automaattinen taiteviivojen rakojen haku ja korjaus
 • tuki InfraModel 3- formaatille ja InfraBIM-nimikkeistölle.

Keskeiset hyödyt

 • Ei rajoituksia pintojen määrissä tai rakenteiden muodoissa
 • Erittäin yksityiskohtaisten ja tarkkojen kolmiulotteisten tiemallien tuottaminen
 • Luotettavat määrälaskennat
 • Toteutusmallit suoraan koneautomaatioon
Parametrinen liittymäsuunnitteluParametrinen liittymäLevennyksen massat

Varuste- ja viheraluesuunnittelu

Helppokäyttöinen sovellus infrastruktuuriprojektien varusteiden ja viheralueiden suunnitteluun

Varuste- ja viheraluesuunnittelu -sovelluksella suunnitellaan infrastruktuuriprojektien varusteita ja viheralueita. Monipuolinen malli tukee esimerkiksi

 • liikennemerkkejä,
 • ajoratamerkintöjä,
 • liikenteenohjauslaitteita,
 • aitoja ja kaiteita,
 • istutuksia ja viheralueita sekä
 • verhouksia.

Sovelluksessa voidaan myös määrittää täysin uusia varusteita tai uusia ominaisuuksia olemassa oleville varusteille. Mallista voidaan tuottaa suoraan monipuolisia ja tarkkoja määrä- ja sijaintiraportteja.

Varusteiden 3D-kuvaukset ovat ladattavissa Trimble SketchUpin 3D Warehousesta ja kuvauksia voi helposti muokata Trimble SketchUpissa.

Kolmiulotteiset törmäystarkastelut varusteiden ja muiden objektien kesken voi suorittaa nopeasti.

Sovelluksessa on myös rekisteri keskitettyyn varusteiden hallintaan.

 

Keskeiset hyödyt

 • Suunnittelutyön tehostuminen
 • Kattavat suunnitelmat varusteineen ja niiden visualisointeineen
 • Tarkat kustannusarviot
VarusteetTörmäystarkastelu

Putkilinjojen suunnittelu

Suunnittele vesihuoltoverkosto, joka on täysin integroitavissa muuhun infrastruktuuri- ja suunnittelutietoon

Putkilinjojen suunnittelu -sovelluksella voit tuunnitellavesijohto-, jätevesi-, kaukolämpö- ja kuivatusrakenteita kuten kaivoja, putkia, tierumpuja, pumppaamoja ja venttiileitä. Sovellus hallinnoi kohteiden välisiä liityntöjä, minkä avulla voit välittömästi tarkistaa, onko rakenteissa virheitä. Sovellus mahdollistaa myös helpon yhteentörmäysten ja kaltevuuksien tarkastelun ja sisältää suunnitteluautomaatiota linja- ja pintaliitosten avulla.

Voit suunnitella putkikaivannot halutuilla rakenne- ja materiaalikerroksilla yhdessä putkien kanssa, mikä mahdollistaa tarkat massalaskennat ja putkien rakenteiden visualisoinnin. Voit tuottaa myös putkikaivannnot suoraan koneautomaatioon.

Lopputuloksena on jatkuva ja yksityiskohtainen 3D-putkiverkosto ja kaivantomalli, joka mahdollistaa tarkat massa- ja määrälaskennat, paalutuksen ja visualisoinnin.

Keskeiset hyödyt

 • Yhteentörmäykset ja muut suunnitteluvirheet havaitaan prosessin aikaisessa vaiheessa
 • Putkiverkostojen selkeä kolmiulotteinen havainnollistaminen

 

PutketPutkikaivanto

Pohjatutkimukset

Pohjatutkimusrekisteri ja työkalut pohjatutkimustiedon hallintaan ja hyödyntämiseen

Pohjatutkimukset-sovellus hallitsee kaikki pohjatutkimustavat, niiden tiedot sekä monipuoliset esitystavat kartalla, 3D-näkymässä, leikkausnäkymissä sekä pohjatutkimusdiagrammeina.

Sovellus soveltuu sekä pohjatutkimusten suunnitteluun että käytettäväksi pohjatutkimusrekisterinä.

Sovelluksen työkalut mahdollistavat maaperä- ja kalliopintojen automaattisen luomisen ja tarkistamisen.

 

Keskeiset hyödyt

 • Pohjatutkimustiedon tehokas käyttö
 • Turva pohjatutkimuksiin tehdyille investoinneille
 • Pohjatutkimustietojen laaja hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa

Maastomalli

Suorituskykyiset työkalut maastomallien hallintaan ja hyödyntämiseen

Maastomalli mahdollistaa rajoittamattoman kokoisten maastonpintatietojen tehokkaan mallintamisen. Sovellus sisältää työkalut mallien luomiseen ja muokkaamiseen perinteisistä lähtötiedoista sekä laserkeilatusta aineistosta.

Sovelluksessa maastoa voidaan visualisoida eri tavoin, esimerkiksi profiilein, korkeuskäyrin, värityksin ja varjostuksin. Sovellus mahdollistaa pintojen harventamiset sekä pintojen yhdistämiset useilla eri tavoilla. Maastomallin avulla voidaan tehdä muun muassa pintojen välisiä massalaskentoja ja korkeuserokäyriä sekä analysoida virtaussuuntia.

Sovellus mahdollistaa myös maastomallin ominaisuuksien tulkinnan laskentojen käyttöön.

 

 

 

Keskeiset hyödyt

 • Tarkka suunnittelu ja analysointi
 • Työmäärän ja virheiden vähentyminen
 • Viestinnän tehostuminen kolmiulotteisen visualisoinnin avulla

Työmaatoiminnot

Mallipohjaista rakentamista tukeva sovellus maanrakennustyömaan tiedonhallintaan ja yhteistyöhön

Työmaatoiminnot tarjoaa joustavuutta koneautomaatiota hyödyntävään rakentamiseen, edistymisen seurantaan ja rakentamisen laadunvarmistukseen. Sovelluksella hallitset rakennussuunnittelutietoa ja teet tarvittavat muutossuunnitelmat rakentamistyön aikana. Mallipohjainen kommunikaatio hankkeen eri toimijoiden välillä yhdistää suunnittelun ja rakentamisen prosessit kattavaksi kokonaisuudeksi.

Työmaatoiminnot sisältää helppokäyttöiset, kosketusnäyttöä tukevat käyttötilat työmaatoimiston ja kenttätyön toimintaa varten. Jatkuvat rakennemallit tuottavat tarkat massa- ja määrälaskennat rakentamisen tarpeisiin. GPS-sijainnin avulla voit asemoida suunnitelmat automaattisesti samalla, kun tarkastelet niitä työmaalla. Sovellus auttaa laadunvarmistuksessa vertaamalla suunniteltuja rakenteita ja varusteita toteutuneisiin ja raportoimalla niistä löytyneet eroavaisuudet.

Vie mallit maastoon

Maastotila on erinomainen, tabletilla toimiva käyttöliittymä niin tilaajien, työmaapäälliköiden ja valvojien kuin projektipäälliköiden ja suunnittelijoidenkin käyttöön, kun on tarve katselmoida ja kommentoida malleja, esitellä hankkeita projektikokouksissa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken erityisesti ST-hankkeissa.

Muistilappu- ja punakynätoiminnot ovat mallipohjaisen yhteistyön työkaluja, joita käyttämällä kommentit ja huomiot voi jakaa reaaliaikaisesti projektin eri toimijoille niin rakennustyömaalle, työmaatoimistoon kuin suunnittelutoimistoonkin.

Maastotilassa voit helposti tarkastella pituus- ja poikkileikkauksia valitsemaltasi linjalta, myös 3D-näkymässä.

 

Keskeiset hyödyt

 • Reaaliaikainen monikäyttöympäristö tehostaa muutossuunnittelun ja rakentamisen vuorovaikutusta ja kommunikointia
 • Rakentamisen toimintaprosessit nopeutuvat käytettävyydeltään helppojen käyttötilojen ja sujuvan tiedonhallinan ansiosta
 • Työmaateiden ja muiden tilapäisten järjestelyjen suunnittelu on nopeaa
 • Visuaalinen tuki havainnollistaa rakentamisen valmiusastetta
 • Sovellus on suunnittelujärjestelmästä riippumaton kokonaisuus
Maastotila tabletissaMaastotila