Tekla Oy ja Fira Oy syventävät yhteistyötään virtuaalisten rakentamispalvelujen kehittämiseksi

Rakennusyhtiö Fira Oy ja ohjelmistoyhtiö Tekla Oy tekevät yhteistyötä uusien, asiakkaita hyödyttävien virtuaalirakentamisen palveluratkaisujen ja prosessien kehittämiseksi. Tämä edistyksellinen tietomallin (BIM) käyttöön perustuva rakentamisen malli sitouttaa hankkeen eri osapuolet kokonaisvaltaisesti yhteisiin tavoitteisiin ja tuo merkittävää lisäarvoa hankkeen tilaajalle.

Tekla Oy ja Fira Oy syventävät yhteistyötään aloittamalla kaksivuotisen kehityshankkeen. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa yritysten asiakkaille uudenlaista arvoa virtuaalisen rakentamisen avulla. Kehityshankkeessa luodaan suomalainen sovellutus integroidusta projektitoimitusmallista, joka sitouttaa rakennushankkeen eri osapuolet asiakkaan tavoitteiseen ja luo heille yhteisen päämäärän. Integroitu projektitoimitusmalli on jo laajasti käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tekla ja Fira ottavat hankkeen tulokset heti käyttöön omassa asiakastyössään.

Fira ja Tekla ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2009 alkaen saadakseen tietomallin käyttöön jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennushanketta. Yhteistyön tuloksena on syntynyt palveluprosessi, joka mahdollistaa rakennushankkeen investoinnin vaihtoehtojen vertailun perinteistä suunnitteluprosessia nopeammin. Yhteistyöprojektissa parannetaan Firan Verstaan® ja Teklan ohjelmistojen avulla vuorovaikutusmahdollisuuksia rakennusprosessin eri vaiheiden ja osapuolten kesken . Fira käyttää jo nyt Teklan ohjelmistoja monipuolisesti esimerkiksi Tekla Structuresin mallinnustoimintoa, Construction Management -sovellusta, sekä Tekla BIMsight -yhteistyösovellusta. Jatkossa Fira hyödyntää Teklan ohjelmistoja entistä laajemmin mm. hankekehityksessä, suunnittelussa ja tuotannossa. Yhteistyön aikana kehitetään virtuaalirakentamista ja laajennetaan sen tarjoamia mahdollisuuksia Firan ja Teklan tuleville asiakashankkeille.

Yhteisen kehityshankkeen myötä Tekla kasvattaa ymmärrystään tilaajan ja pääurakoitsijan prosesseista ja tarpeista virtuaalisen rakentamisen suhteen. Firan ja Teklan yhteistyössä sovelletaan nopean kehittämisen ja jatkuvan oppimisen periaatteita. Yritykset pyrkivät välittömästi testaamaan yhteistyön tuloksia käytännössä asiakkaan eli rakennushankkeen tilaajan kanssa.

Fira tuo yhteistyöhön liiketoimintamalli- ja konseptiosaamista pääurakoitsijan näkökulmasta sekä lujaa tahtoa kehittää rakennusliikkeen toimintatapoja ja -prosesseja virtuaalisen rakentamisen keinoin. Yhteistyön aikana urakoitsijan tuottama lisäarvo asiakkaalle kuvataan prosessimuodossa suunnittelusta rakennuttamiseen ja toteutukseen. Virtuaalirakentamisen prosessi kuvataan eri urakkamuodoille.

Teklassa yhteistyöstä vastaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Kari Wallenius ja Firassa kehitysjohtaja Otto Alhava. Yhteisprojektiin valitaan molemmista yrityksistä tiimit, jolla on toisiaan täydentävät tiedot ja taidot virtuaalisesta ja perinteisestä rakentamisesta, suunnittelusta toteutukseen. Tiimi käyttää projektissa Firan Verstas®-työskentelytapaa. Tekla tarjoaa yhteistyöhön maailmanlaajuisen osaamisen, tietämyksen ja kokemuksen BIM-työkalujensa hyötykäytöstä koko rakentamisprosessissa, sekä laajan kansainvälisen verkostonsa, joka kattaa tietomallinnuksen edelläkävijöitä.

- Haluamme muuttaa virtuaalisen rakentamisen avulla rakennushankkeen nopeaksi ja systemaattisesti eteneväksi prosessiksi, jota ohjaavat asiakkaan vaatimukset. Mallin avulla asiakas pystyy tekemään oikeat päätökset heti rakennushankkeen alussa. Pystymme jo nyt testaamaan asiakkaidemme kanssa reaaliaikaisesti erilaisten ratkaisujen vaikutuksia rakennusinvestointiin sekä arvioimaan investointia suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Haluamme viedä virtuaalista tietomallinnusta entistä enemmän siihen suuntaan, että jopa liiketoiminnan tuottoja voitaisiin arvioida mallinnuksen kautta, kertoo Firan kehitysjohtaja Otto Alhava. - Hyvässä tietomallissa on oltava 3D-grafiikan lisäksi juuri oikeat tiedot rakennuksen ominaisuuksista, materiaalimääristä ja rakennusmenetelmistä luotettavien tulosten aikaansaamiseksi asiakasta varten. Tietomalli täytyy parametroida hankkeen alussa oikein, jotta tulos palvelisi asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksia, eikä vain suunnittelijoita tai toteuttajia. Tulemme panostamaan hankkeessamme mallinnuksen kehittämiseen, jotta saamme realisoitua hyötyjä asiakkaillemme myös rakennuksen valmistuttua, Alhava jatkaa.

Fira Oy:n Palvelurakentamisen prosessin tavoitteena on auttaa asiakasta onnistumaan rakennusinvestoinsa tekemisessä ja toteuttaa asiakkaan liiketoiminnan tuottotavoitteet suunnitellusti. Fira hyödyntää tietomallia osana vuorovaikutteista Firan Verstas® ratkaisukehitysprosessiaan. Firan Verstaassa® asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksista tuotetaan vaihtoehtoisia rakennusteknisiä ratkaisuja ja kustannustietoa tukemaan investointipäätöstä. Tietomallin käyttö osana prosessia nopeuttaa vaihtoehtojen tuottamista asiakkaalle, sekä hankkeen kustannuslaskentaa, perinteisiin hankekehityksen ja -suunnittelun menetelmiin verrattuna. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palvelurakentamisen tuomiin kokemuksiin ja rakennushankkeiden tuloksiin sekä antaneet positiivista palautetta uudesta toimintatavasta.

Fira Oy on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Fira on vaativien rakennuskohteiden kehittäjä ja kokonaistoteuttaja, joka tähtää kasvuun palvelurakentamisessa. Firan liikevaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 60 miljoonaa euroa. Firan asiakkaita ovat muun muassa toimitilojen, teollisuustilojen, energiavoimaloiden, palvelukotien ja pysäköintilaitosten rakennuttajat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.


Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä Teklasta tuli osa Trimbleä heinäkuussa 2011.

Lisätietoja:

Otto Alhava, kehitysjohtaja, Fira Oy
puhelin 0400 792 493
otto.alhava@fira.fi

Kari Wallenius, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Tekla Oy
puhelin 040 673 5457
kari.wallenius@tekla.com