Pasilan Tripla

Projektin nimi: 
Pasilan Tripla
Kategoria: 
Yleinen sarja
Yritys / Yritykset: 
YIT Oyj, Arkkitehdit Soini & Horto Oy, Ramboll Finland Oy, Granlund Oy, Gravicon Oy, Ramirent Finland Oy
Maa: 
Finland

Pasilan Tripla on Tekla BIM Awards 2019 -voittaja ja yleisön suosikki

Raadin perustelut:

Poikkeuksellisen laaja tietomallipohjainen hanke, jossa hyödynnettiin uraauurtavasti, tiiviissä yhteistyössä ja ennakkoluulottomalla asenteella tietomallinnusta. Projektissa kokeiltiin uusimpia teknologisia ratkaisuja, joista valittiin toimivimmat vaihtoehdot ja tarvittaessa rakennettiin niitä itse. Tietomallia käytettiin monipuolisesti ja osallistavasti läpi hankkeen asiakkaat huomioiden. Eri rakentamisen osa-aloja yhdistettiin laajamittaisesti tietomallinnuksen avulla. Tuomaristosta todettiin: “Vaikea nähdä, että hanke olisi mahdollista toteuttaa ilman tietomallinnusta.”

 

Yleisön perustelut:

“Laajuudessaan ja monimuotoisuudessaan omaa luokkaansa. BIM käytössä monipuolisesti heti alusta. Ei olisi onnistunut ilman BIMiä. BIM jatkaa myös ylläpitoon.”

“Haastavuudessaan ja monimuotoisuudessaan todellinen edelläkävijäprojekti tietomallinnuksen hyödyntämisessä! Lisää tällaisia!”

“Tämä hanke on digitaalisen tulevaisuuden esimerkkihanke.”

“Valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka nostanut BIM tietoutta merkittävällä tavalla.”

 

Pääkaupungin uusin keskittymä on valtava rakennuskokonaisuus

Tripla on kolmen korttelin kokonaisuus, joka rakentuu Helsingin Pasilaan. Valtavaan hankkeeseen kuuluvat kauppakeskus Mall of Tripla, toimistoja, asuntoja, hotelli ja Pasilan uusi asema. Kokonaislaajuus on yhteensä noin 360 000 brm2, ja kauppakeskuksesta tulee valmistuessaan liiketilojen lukumäärällä mitattuna Suomen suurin. Keski-Pasilasta tulee Triplan myötä Helsingin uusi ja elävä, Itä- ja Länsi Pasilan sekä pohjois- ja eteläpuolen uudet asuinalueet yhdistävä keskus. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2015, ja kauppakeskus ja Pasilan asema avataan käyttäjille vuoden 2019 lokakuussa. Loppuosa Triplasta valmistuu vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana. Projektiryhmä osallistuu Tekla BIM Awards 2019 -kilpailuun osuudella, johon ei sisälly Pasilan uusi asema.

Hankkeen suurimpana menestystekijänä on ollut kaikkien osapuolten ennakkoluuloton ja kokeileva asenne tietomallintamista ja digitalisaatiota kohtaan. Useita eri ohjelmistoja ja teknologioita on kokeiltu ja otettu käyttöön, ja jos valmista ratkaisua ei ole ollut olemassa, on mahdollisuuksien mukaan luotu omia ratkaisuja ja toimintatapoja tukemaan massiivisen hankkeen onnistumista. Tietomallit ja niiden pohjalta tehdyt visualisoinnit ovat olleet olennaisen tärkeitä hankkeen monien sidosryhmien, kuten viranomaisten, kanssa käydyissä neuvotteluissa sekä markkinoinnissa. Mallit ovat olleet jatkuvassa käytössä suunnittelijoiden tietolähteenä ja tilanteita havainnollistamassa. Erilaisten suunnitelmien ja lähtötietojen yhteensovitus oli erityisen haastava tehtävä, jossa yhteinen tietomalli oli keskeisessä roolissa. Sen avulla onnistui rakenteiden ja infratekniikan yhteensovitus, mikä oli välttämätöntä eri suunnittelualojen suunnitelmien oikea-aikaiselle toimittamiselle. Aluemalli päätettiin jakaa pilvipalvelun kautta.

Arkkitehtisuunnittelun tietotekninen haaste oli mallien koon kasvaminen, jota pystyttiin hallitsemaan jakamalla malleja pienempiin kokonaisuuksiin ja erottamalla julkaisu ja dokumentointi varsinaisista rakennusosamalleista. Päätöksentekoaikataulun haasteisiin vastattiin sopimalla sähköpostiprotokollasta. Työmaan yhteensovittamiseen ja tiedonkulkuun toi helpotusta aluemalli, jota päivitettiin jatkuvasti ja jaettiin yli 400 henkilölle ja joka auttoi myös logistiikan suunnittelussa.

 

Triplan koko suunnittelu on tehty tietomallintamalla

Hankkeen tiedonsiirto tapahtuu IFC-pohjaisesti, ja pääsuunnittelualojen IFC-malleja on noin 100 kappaletta. Tietomallit on organisoitu lohkokohtaisiin Solibri-yhdistelmämalleihin. Jokaisella lohkolla on oma tietomallikoordinaattorinsa. Autodeskin tuotteita käytettiin tietojen siirtämiseen infrasuunnittelun työkaluista talonrakennuksen yhteensovitukseen. Simplebimiä tarvittiin vuokralaiskohtaisten mallien tekemiseen, teknisten tilojen erikoismalleihin ja erityisesti eri lohkojen rajapintamallien tuottamiseen. Työmaan kaikki kriittiset työvaiheet on 4D-simuloitu Tekla Task Managerin ja Solibrin avulla. Työmaalla on myös hyödynnetty VR-laitteita Tridify-mallien ja 360-visualisointien katselussa. Tietomallintamisen hyödyt työmaan logistiikan hallinnassa ovat ilmiselvät; ei ainoastaan visuaalisuus vaan myös turvallisuus, aikataulut, kustannukset ja laatu pysyvät paremmin hallinnassa. 

Hankkeen malleihin on tuotu muun muassa louhittujen kalliopintojen laserkeilausaineistoa ja niistä on pilkottu omia yhdistelmämalleja lähtötiedoiksi vuokralaisten omaan liiketilasuunnitteluun. Piirustuksia ja tietomalleja on yhdistetty suunnitelmakokonaisuuksien havainnollistamiseen, teknisistä tiloista on rakennettu omia yhdistelmämalleja, ja osamalleja on hyödynnetty talotekniikkaurakoiden yhteensovituksessa. Kaikki Triplan tietomallit ovat myös kaikkien aliurakoitsijoiden käytettävissä, ja esimerkiksi talotekniikkaurakoitsijoiden asentajat hyödyntävät yhdistelmämalleja kannettavalla tietokoneella suoraan työkohteessa. Tietomallipohjaisen työkalun avulla hankkeen julkisivutyöpajaan osallistuvien asiantuntijoiden mielipiteet esimerkiksi ikkunoiden koosta ja niiden ominaisuuksista voitiin ottaa heti huomioon. Mallin avulla voitiin siten tarkastella kohteen energiakäyttäytymistä reaaliaikaisesti. Julkisivun teknisten ominaisuuksien reunaehdot olivat näiden työpajojen jälkeen hanketason tarkkuudella tiedossa, jolloin päästiin käsiksi ensimmäisiin laskettuihin kustannusarvioihin.

 

Mallitietoa hyödynnettiin laajasti myös tuotannon suunnittelussa

Teklan ohjelmistoja käytettiin hankkeessa rakentamisen valmisteluun ja rakentamiseen, kuten aluesuunnitteluun, määrälaskentaan, aikataulutukseen ja seurantaan. Myös paikallavalu-urakoitsija sekä raudoitusten valmistaja mallinsivat Teklalla, ja hankkeessa käytettiin Tekla Warehousen valmisosia. Kaikkien suunnittelualojen referenssimalleja käytettiin suunnittelun lähtötietoina rakenne-, elementti- ja konepajasuunnittelussa. Mallitietoa vietiin tuotannon suunnitteluun jakamalla malli terästuoteosavalmistajalle ja tuotantoa ohjaavaan tietojärjestelmään. Julkisivujen tuoteosatoimitukset mallinnettiin detaljitasolle, ja nämä mallit olivat muiden suunnittelualojen käytössä. Tällä varmistettiin näyttävän arkkitehtuurin toteutuminen julkisivuissa. 

Projektissa käytettiin laajasti rakennesuunnittelijan omia sekä Rambollin yleiseen jakeluun myymiä komponentteja. Lisäksi IFC-mallien BEC-projektille tehtyjä määrätietoja laajennettiin työmaata varten lisäämällä mm. paikallavalujen laudoituspinta-alojen tieto IFC-malliin muottimäärien laskemista varten. Rakenneanalyysin ja -laskennan suorittamiseen käytettiin RFEM-ohjelmistoa. Tieto siirrettiin A&D-ohjelmiston ja Tekla Structuresin välillä manuaalisesti. Rungon dokumentointiin käytettiin lisäksi AutoCAD- ja RC CADS -ohjelmistoja.

Laajasta tietomallinnuksesta saatuja hyötyjä rakennesuunnittelijan näkökulmasta olivat esimerkiksi suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen muille osapuolille, määrätietojen helppo saatavuus ja oikeellisuus, virheetön yhteensovitus sekä ajantasaisten referenssitiedostojen, kuten reikävarausten, hyödyntäminen tietomallissa. Asiakkaalle toimitettiin sekä piirustukset että tietomalli.

 

Projektin osapuolet

Rakennuttaja/Tilaaja: YIT Oyj

Pääurakoitsija: YIT Oyj

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Rakenne-, geo- ja sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy

LVI-, rakennusautomaatio- sekä sprinklersuunnittelu: Granlund Oy

Tietomallikoordinointi: Gravicon Oy

3D-aluesuunnittelu ja logistiikka: Ramirent Finland Oy

 

Investments
Investointi
1,2 mrd €
Size
Bruttoala
360 000
Project details
Tietomallit (IFC)
n. 100 kpl
Cast-in-place
Betoni
170 000
Precast
Betonielementit
24 000
Fact
Työmaatilat
yli 5000
Tekla BIM Awards 2019 -voittaja ja yleisön suosikki

18465

Triplan kauppakeskuksen tietomalliTriplan talotekniikka tietomallissaHavainnekuva Pasilan TriplastaTripla raudoitteetPasilan Triplan yhdistelmämallejaTriplan tietomallin mobiilikäyttöTriplan rungon aikataulutus Teklalla