PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ŠKOLENÍ A PORADENSTVÍ PRO SOFTWAROVÉ PRODUKTY TEKLA (ref. Tekla-Training-Consultancy-Terms-2020)

Tyto podmínky pro poskytování služeb školení a poradenství pro softwarové produkty Tekla (dále jen “Podmínky”) budou platit pro jakoukoli a všechny služby školení a poradenství poskytované společností Trimble Solutions Corporation (finské společnosti s ručením omezeným, která má identifikační číslo 0196634-1; dále jen „Trimble”) pro její softwarové produkty Tekla (dále jen “Software”). Pokud se vyskytnou nesrovnalosti mezi anglickou verzí těchto podmínek a verzí v jiném jazyce, potom má přednost anglická verze.

The Terms are always supplementary to and conditional upon (a) the End-User License Agreement for Tekla Software Products (“EULA”) or (b) the Terms of Service for Trimble’s online platform and services (“ ToS”). Licenční smlouva EULA (ref. EULA-Tekla-2018) nebo ToS (ref. ToS-Tekla-Online), podle toho, co je relevantní, obsahuje definice a základní podmínky upravující práva a povinnosti smluvních stran týkající se například vyloučení záruky, ochrany údajů a všeobecných podmínek a tyto definice a podmínky se použijí při poskytování služeb (definovaných níže) podle těchto podmínek.

Tyto podmínky a formulář objednávky a případný projektový plan tvoří závaznou smlouvu mezi společností Trimble nebo přidruženou společností Trimble na jedné straně a organizací, která si předplácí tyto služby (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) na straně druhé (dále jen „Smlouva“). Další podmínky v objednávkové dokumentaci zákazníka nebo jiné obdobné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu se smlouvou, nebudou za žádných okolností pro společnost Trimble závazné, pokud nebudou výslovně písemně schváleny společností Trimble a podepsány autorizovaným zástupcem společnosti Trimble

Společnost Trimble si vyhrazuje právo tyto Podmínky čas od času aktualizovat a měnit podle svého uvážení. Změněné podmínky se použijí na následné objednávky.

1 Definice

1.1 „Projektový plán“ označuje popis služeb a plán poskytování služeb (které mohou být připojeny k formuláři objednávky nebo které se mohou odkazovat na tyto podmínky), ve kterém strany definují a individualizují služby, které Trimble poskytne pro zákazníka podle této smlouvy. Projektový plán bude zahrnovat, aniž by byl výčet omezující, organizaci projektu, kontaktní informace a harmonogram dodávek služeb, včetně možných milníků a možných platebních plánů s ním souvisejících.

1.2 „Služby“ označují školicí a / nebo poradenskou činnost definovanou ve formuláři objednávky, ke kterému jsou připojeny tyto podmínky nebo ve kterém je na tyto podmínky odkazováno, a / nebo definovanou v projektovém plánu.

1.3 „Výsledky poskytování služeb“ označují materiál v jakékoli formě, včetně, ale nikoli výhradně, zpráv, dokumentů, souborů, softwaru nebo jakéhokoli jiného materiálu, který byl speciálně vyvinut pro zákazníka v souvislosti s výkonem služeb a / nebo který výsledkem jednání společnosti Trimble nebo spolupráce stran v souvislosti s poskytováním služeb.

1.4 „Dokumentace Trimble“ znamená veškerý materiál v jakékoli formě, který byl označen jako informace a materiál společnosti Trimble, včetně zpráv, dokumentů, souborů, softwaru a dalších materiálů, které byly vytvořeny, získány nebo vyvinuty společností Trimble před zahájením poskytování služeb zákazníkovi a které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním služeb.

2 Zaměstnanci

2.1 Společnost Trimble pověří pracovníky s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi poskytováním služeb v souladu se touto smlouvou.

2.2 Bez ohledu na dohled, vedení a správu, které uskutečňuje zákazník nad zaměstnanci Trimble v souvislosti s poskytováním služeb, zaměstnanci společnosti Trimble zůstávají stále v zaměstnaneckém vztahu ke společnosti Trimble. Nikdy nesmí vzniknout pracovně právní vztah mezi zákazníkem a společností Trimble nebo mezi zákazníkem a zaměstnanci společnosti Trimble.

2.3 Každá strana určí své zástupce s vhodnou kvalifikací, kteří budou jednat jako hlavní kontaktní osoby stran pro všechny záležitosti související s poskytováním služeb. Zástupce společnosti Trimble bude dohlížet na poskytování služeb a bude je řídit. Strany mohou své zástupce změnit pouze po písemném oznámení druhé straně.

3 Dodání služby; práva a povinnosti zákazníka

3.1 Společnost Trimble vynaloží komerčně přiměřené úsilí k poskytování služeb a k dodávání výsledků služeb, a to odborným způsobem, s náležitými dovednostmi a pečlivostí a v souladu s objednávkou.

3.2 Zákazník má 90 dní od data podpisu zákazníka na objednávkovém formuláři k absolvování školení, poté mohou poplatky zaplacené za školení propadnout. Zákazník může zrušit s plnou náhradou nebo přeplánovat jedno školení jedenkrát (1x) bez dalších poplatků, a to za předpokladu, že zrušení / přeplánování bude provedeno nejméně 14 dní před plánovaným školením. Společnost Trimble si vyhrazuje právo zrušit nebo přeplánovat školení do 14 dní před plánovaným datem školení. Pokud školení probíhá mimo vlastní prostory Trimble, zákazník zajistí nezbytná opatření, není-li dohodnuto jinak.

3.3 Zákazník odpovídá za kontrolu dokumentace, textu nebo fungování položek souvisejících se zadaným poradenským projektem a zajistí, že používání položek v takovém zadaném poradenském projektu je prováděno řádně a případně v souladu s uživatelskou příručko. Společnost Trimble nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku chyb, které by mohly být obsaženy v dokumentaci, textu nebo při provozu položek souvisejících se zadaným poradenským projektem.

3.4 Služby budou poskytovány a výsledky poskytování služeb budou dodávány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky.

4 Přijetí

4.1 Služby a výsledky poskytování služeb se považují za přijaté, pokud zákazník do sedmi (7) dnů od poskytnutí služeb a / nebo dodání výsledků služeb nepodá písemnou reklamaci týkající se poskytnutí služeb a / nebo dodání výsledků služeb. Veškeré reklamace musí rovněž obsahovat důvody reklamace.

5 Ceny a platební podmínky

5.1 Na faktuře společnosti Trimble bude stanovena cenu za poskytování služeb v souladu se smlouvou.

5.2 Dohodnuté ceny nezahrnují DPH ani jiné daně či cla.

5.3 Ceny nezahrnují cestovní a ubytovací náklady školitele. Ty budou zákazníkovi účtovány v případě, kdy školení probíhá mimo kancelář společnosti Trimble.

6 Práva duševního vlastnictví

6.1 Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k výsledkům poskytování služeb jsou majetkem společnosti Trimble nebo jejího dodavatele, není-li v příslušné objednávce dohodnuto jinak.

6.2 Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k dokumentaci Trimble, včetně veškerých vývojových aplikací a modelů apod., jsou majetkem společnosti Trimble.

6.3 Všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k jakékoli specifické geometrii zákazníka, dispozičním nákresům, modelům, komponentům atd., které zákazník poskytl společnosti Trimble nebo autorizovanému distributorovi, zůstávají majetkem zákazníka.

6.4 Společnost Trimble udělí zákazníkovi celosvětovou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci k používání, kopírování a úpravě dokumentace Trimble a výsledků služeb poskytovaných zákazníkovi v souvislosti se službami, a to pouze k internímu použití zákazníkem.

7 Doba trvání a ukončení

7.1 Tato smlouva vstoupí v platnost poté, co ji obě strany podepíší a zůstane v platnosti, dokud nebudou dohodnuté služby splněny.

7.2 Kterákoliv ze stran může s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu podáním písemné výpovědi druhé straně v případě, že (i) druhá strana závažným způsobem porušila tuto smlouvu a nezajistila nápravu do třiceti (30) dní od obdržení písemné výzvy k zajištění této nápravy; (ii) druhá strana se stane insolventní, bylo vydání rozhodnutí o bankrotu nebo insolvenci druhé strany; nebo (iii) je zřejmé, že druhá strana v důsledku svých finančních potíží není schopna plnit své smluvní povinnosti.

8 Omezení odpovědnosti

8.1 SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA ZTRÁTU NA TRŽBÁCH, NA ZISKU, NA VÝROBĚ, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA NÁKLADY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ, ZA ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZA NEPŘESNÁ DATA, ZE SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MECHANIZMU NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ČINNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA O MOŽNOSTI VZNIKU TÉTO ZTRÁTY BYLA NĚKTERÁ STRANA INFORMOVÁNA.

8.2 MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRIMBLE A JEJÍCH DODAVATELŮ NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK SKUTEČNĚ ZAPLATIL NA ZÁKLADĚ FORMULÁŘE OBJEDNÁVKY BĚHEM PŘEDCHOZÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ.

9 Příslušné zákony a řešení sporů

Tato smlouva EULA je vykládána, interpretována a řídí se výlučně podle právních předpisů Finska, bez ohledu na pravidla volby práva. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je vyloučeno. Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vzniklý z této smlouvy nebo s ní související, nebo její porušení, ukončení nebo platnost bude s konečnou platností vyřešen dle rozhodnutí společnosti Trimble i) příslušnými veřejnými soudy ve vašem sídle; nebo (ii) v arbitrážním řízení v souladu s arbitrážními předpisy Finské obchodní komory. Počet rozhodců v arbitrážním řízení bude jeden. Sídlem arbitrážního řízení jsou Helsinki ve Finsku. Jazykem arbitrážního řízení je angličtina. Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné a strany se zavazují, že arbitrážní řízení a veškeré související materiály a informace budou považovány za důvěrné. Tento bod nebrání tomu, aby některé straně bylo vydáno prozatímní bezodkladné nápravné opatření soudem příslušné jurisdikce, kdy je takové soudní nařízení nezbytné k ochraně zájmů této strany až do ukončení soudního řízení. Dále, společnost Trimble se navíc může rozhodnout, zda uplatní nárok na nesporné, splatné a nesplacené pohledávky u okresního soudu ve městě Espoo ve Finsku.