PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE (ref. ToS-Tekla-Online-2020)

DŮLEŽITÉ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ:

TÍM, ŽE UZAVÍRÁTE SMLOUVU, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JSOU TYTO PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE 2020, TAK:

1. POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE 2020;

2. PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE 2020;

3. POTVRZUJTE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNÝ UŽIVATEL SLUŽEB TEKLA ONLINE A ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE JE LEGÁLNÍ A POVOLENÉ V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE 2020.

TÍM, ŽE VSTOUPÍTE DO SLUŽEB TEKLA ONLINE BEZ REGISTROVANÉHO ÚČTU UŽIVATELE (JAKO ANONYMNÍ UŽIVATEL), TAK

1. PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TEKLA ONLINE (JAKO ANONYMNÍ UŽIVATEL) SE ŘÍDÍ: Podmínkami poskytování služeb.

2. POTVRZUJETE, ŽE ANONYMNÍ UŽIVATEL MÁ POVOLENO POUŽÍVAT POUZE URČITÉ OMEZENÉ SLUŽBY TEKLA ONLINE, viz https://www.tekla.com/services.

● Tyto podmínky poskytování služeb (dále jen „Podmínky“) pro online platformu a služby společnosti Trimble Solutions Corporation (finská soukromá společnost s ručením omezeným s IČO 0196634-1; dále jen „ Trimble“) upravují přístup a používání služeb Tekla Online poskytovaných společností Trimble pro online ukládání, sdílení a zpracování souborů, materiálů, dat, textů, obrázků nebo jiného obsahu (tento obsah a veškeré jeho změny, aktualizace a další úpravy zákazníkem nebo jménem zákazníka jsou dále souhrnně zvané „Obsah“). V těchto Podmínkách je slovo „Služby“ používáno k označení služeb Tekla Online poskytovaných společností Trimble, jakož i veškerá písemná nebo elektronická dokumentace poskytovaná nebo zpřístupněná společností Trimble (dále jen „Dokumentace“). Služby se skládají z Tekla Online profile, Tekla Online Admin Tool, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla eLearning, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse, Tekla Developer Center, Tekla Model Sharing a Tekla public website (www.tekla.com). Společně jsou dále zvané „Služby Tekla Online“. Společnost Trimble si vyhrazuje právo čas od času podle svého uvážení přidat nebo odebrat dostupné služby. Upozorňujeme, že upřednostňovaný způsob využívání služeb je prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu, avšak k omezenému souboru služeb lze přistupovat i bez registrace (tj. jako anonymní uživatel).

Tyto podmínky a objednávka předplatného služeb, která byla potvrzená společností Trimble (dále jen „Formulář objednávky“) tvoří závaznou dohodu mezi společností Trimble nebo autorizovaným prodejcem společnosti Trimble (dále jen „Prodejce“) na straně jedné a vámi a / nebo organizací, včetně jejích zástupců, která si předplácí služby, (dále jen „Zákazník“) na straně druhé (dále jen „ Smlouva“). Bez ohledu na výše uvedené se jakékoli užívání služeb administrátorem (definovaným níže) nebo licencovaným uživatelem zákazníka (definovaným níže) považuje za přijetí smlouvy zákazníkem.

Společnost Trimble si vyhrazuje právo tyto podmínky čas od času aktualizovat a měnit podle svého uvážení. Upravené podmínky vstupují v platnost v okamžiku, kdy jsou přijaty zákazníkem. Platba nebo obnovení předplatného zákazníkem – poté, co společnost Trimble oznámila změny těchto podmínek – se považuje za přijetí těchto změn zákazníkem. Pokud zákazník nepřijme tyto upravené podmínky poté, co ho o nich společností Trimble informovala, může být smlouva ukončena v souladu s níže uvedeným bodem 8.1.

 

1 Přístup ke službám

1.1 Přístup ke službám. Přístup ke službám je poskytován licencovaným uživatelům přímo nebo prostřednictvím administrátorů v souladu s těmito podmínkami. Licencovaní uživatelé mohou přistupovat ke službám a používat je výhradně ve prospěch zákazníka a v souladu s těmito podmínkami, dokumentací a jakýmikoli omezeními použití, která jsou uvedena v příslušném formuláři objednávky.

1.2 Práva administrátora. Každý zákazník určí jednoho nebo více administrátorů, kteří budou jednat jako hlavní kontaktní osoby organizace zákazníka vůči společnosti Trimble a / nebo prodejci, a kteří budou řídit udělení přístupu ke službě pro licencované uživatele (dále jen „Administrátor“). Administrátor může určit licencované uživatele, kteří budou mít přístup ke službám založeným na předplatném buď (i) během zkušebního období (definovaného níže) nebo (ii) na dobu stanovenou ve formuláři objednávky (dále jen „Předplacené období“). Po vypršení nebo zrušení zkušebního období, případně předplaceného období jsou ukončena práva administrátora a licencovaného uživatele uvedená v tomto dokumentu. Administrátor může kdykoli spravovat status jakéhokoli licencovaného uživatele prostřednictvím nastavení služeb a je výhradně odpovědný za změnu tohoto status.

1.3 Licencovaní uživatelé. Licencovaný uživatel “je zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba organizace zákazníka, které administrátor během předplaceného období autorizoval přístup ke službám, za podmínek bezpečnostního nastavení zákazníka a dalších příslušných smluvních podmínek.

1.4 Tekla Online profil. Každý administrátor a licencovaný uživatel si musí před tím, než mu bude udělen přístup ke službám, zaregistrovat osobní profil Tekla Online, s výjimkou určitých služeb uvedených v části 6. Zákazník zůstane výlučně odpovědný za veškeré kroky, které podniknul při použití účtů a hesel administrátorů a licencovaných uživatelů zákazníka, včetně veškerých škod způsobených neoprávněným použitím.

1.5 Dodavatelé a přidružené společnosti. Zákazník může povolit svým nezávislým dodavatelům a konzultantům, kteří nejsou konkurenty společnosti Trimble (dále jen „dodavatelé“) a přidruženým společnostem (definovaným níže), aby sloužili jako licencovaní uživatelé za předpokladu, že zákazník bude i nadále odpovědný za to, že každý takový dodavatel nebo přidružený subjekt bude dodržovat všechny podmínky této smlouvy a že veškeré používání služeb takovýmto dodavatelem nebo přidruženou společností bude výhradně ve prospěch zákazníka a v souladu s touto smlouvou. „Přidružená společnost“ znamená jakýkoli subjekt pod kontrolou zákazníka, kde „kontrolou“ se rozumí vlastnictví nebo právo ovládat více než 50% cenných papírů s hlasovacím právem tohoto subjektu.

1.6 Předplatné na zkušební období. Po dobu uvedenou ve formuláři objednávky nebo jinak určenou společností Trimble (a pokud není uvedena, pak po dobu čtyřiceti pěti (45) dní) (dále jen „ Zkušební období“) může administrátor určit licencované uživatele, kteří budou mít volný přístup nebo „freemium“ nebo zkušební předplatné k používání služby v souladu s podmínkami této smlouvy (dále jen „Předplatné na zkušební období“). Předplatné na zkušební období je povoleno pouze pro používání služeb zákazníkem. Zákazník nesmí používat předplatné na zkušební období pro žádné jiné účely, mimo jiné pro konkurenční analýzu, s výjimkou případů uvedených ve formuláři objednávky. Na konci zkušebního období zkušební odběr skončí. Pokud si zákazník zakoupí předplatné, vztahují se na takový nákup a používání služby pro takový počet administrátorů a licencovaných uživatelů, jak je uvedeno ve formuláři objednávky, všechny podmínky této smlouvy týkající se administrátorů a licencovaných uživatelů, a to po dobu zaplaceného předplatného. Společnost Trimble má právo ukončit předplatné na zkušební období kdykoli a z jakéhokoli důvodu na základě oznámení zákazníkovi. BEZ OHLEDU NA TO, CO JE V TÉTO SMLOUVĚ UVEDENO JINAK, SPOLEČNOST TRIMBLE NEBUDE POSKYTOVAT ŽÁDNÉ ZÁRUKY A NEBUDE MÍT JINÉ ZÁVAZKY V SOUVISLOSTI S PŘEDPLATNÝM NA ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ.

1.7 Obecná omezení. Zákazník nesmí (a nepovolí žádnému administrátorovi, licencovanému uživateli ani žádné třetí straně): (a) pronajmout, půjčit za úplatu, kopírovat, poskytnout přístup nebo sublicencovat služby třetí straně; (b) používat služby za účelem jejich poskytování nebo začlenění do jakéhokoli produktu nebo služby poskytované třetí straně; (c) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo jinak usilovat o získání zdrojového kódu nebo neveřejných rozhraní pro programování aplikací ke službám, s výjimkou případů, které jsou výslovně povoleny příslušným zákonem (ale pouze s předchozím oznámením společnosti Trimble); (d) upravovat služby nebo jakoukoli dokumentaci nebo vytvářet jakékoli odvozené dílo z čehokoliv z výše uvedených; (e) odstranit nebo zakrýt jakákoliv vlastnická nebo jiná upozornění obsažená ve službách (včetně všech zpráv nebo údajů vytištěných ze služeb); nebo (f) veřejně šířit informace týkající se výkonu služeb.

2 Obsah a licence na obsah

2.1 Práva na obsah. Ve vztahu mezi stranami si zákazník zachovává veškeré právo, titul a nárok (včetně jakéhokoli a všech práv duševního vlastnictví) na obsah zákazníka poskytovaný ke službám. V souladu s podmínkami této smlouvy zákazník tímto uděluje společnosti Trimble právo používat a upravovat obsah zákazníka v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb zákazníkovi a pro poskytování práva na přístup k obsahu zákazníka prostřednictvím služeb jeho administrátorům, licencovaným uživatelům, dodavatelům a přidruženým společnostem, a to a za podmínek této smlouvy. Zákazník však uděluje společnosti Trimble nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou a bezplatnou licenci k používání, reprodukci, vytváření odvozených děl, distribuci, veřejnému výkonu a veřejnému zobrazování obsahu zákazníka (který zákazník veřejně zpřístupnil ve službách Tekla Online) za účelem zpřístupnění, zobrazení, distribuce a propagace služeb Tekla Online a za účelem dalšího rozvoje služeb Tekla Online a dalších softwarových produktů společnosti Trimble a souvisejících služeb.

2.2 Osobní údaje. Zákazník nesmí kopírovat žádné osobní údaje ani používat žádné osobní údaje zpřístupněné ve službách, s výjimkou případů, kdy použití může být ve službách výslovně povoleno, například licencovanými uživateli, kteří se přihlásili k odběru obsahu.

2.3 Agregace obsahu zákazníka. Bez ohledu na to, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, zákazník souhlasí s tím, že společnost Trimble a její přidružené subjekty mohou používat, zpracovávat, manipulovat, upravovat, kopírovat a kompilovat za účelem vytváření odvozených děl z obsahu zákazníka a jakýchkoli jiných dat souvisejících se službami, včetně využití těchto údajů pro jakékoli interní obchodní účely společnosti Trimble a pro vylepšení služeb a / nebo pro vývoj dalších produktů nebo služeb. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Trimble a její přidružené subjekty mohou zpřístupnit třetím stranám souhrnná data odvozená z obsahu zákazníka nebo z jakýchkoli jiných údajů souvisejících s používáním služeb, pokud tyto souhrnné údaje nebudou vůči zákazníkovi osobně nebo jinak identifikovatelné. Dále budou veškerá data o použití a jiná data, která zákazníka neidentifikují, a veškerá data odvozená z obsahu zákazníka a všechna data, zprávy, odvozená díla, kompilace, modifikace a jiné materiály vytvořené společností Trimble z těchto dat nebo s jejich použitím, v každém případě výhradním majetkem Trimble; a zákazník, jménem zákazníka, tímto uděluje společnosti Trimble plná vlastnická práva a majetkové účasti k těmto položkám, a to bezplatně a bez práv na budoucí licenční poplatky.

2.4 Uchovávání obsahu zákazníka. Společnost Trimble neposkytuje archivační službu. Společnost Trimble se zavazuje pouze k tomu, že úmyslně neodstraní žádný obsah zákazníka ze služeb před ukončením příslušného předplaceného období zákazníka. Trimble výslovně odmítá všechny ostatní povinnosti týkající se uchovávání dat.

3 Povinnosti zákazníka

3.1 Všeobecné. Zákazník zajistí, aby používání služby zákazníkem, případně administrátory zákazníka a licencovanými uživateli bylo vždy v souladu se všemi příslušnými zákony, mimo jiné včetně těch, které se týkají ochrany osobních údajů a přenosu dat, mezinárodní komunikace a vývozu technických nebo osobních údajů. Zákazník je výhradně odpovědný za přesnost, obsah a zákonnost veškerého obsahu zákazníka. Zákazník prohlašuje a zaručuje společnosti Trimble, že administrátor a licencovaní uživatelé mají dostatečná práva k obsahu zákazníka, k udělování práv udělených v části 2 (Obsah a licence k obsahu), a dále prohlašuje že obsah nezasahuje ani neporušuje práva duševního vlastnictví, publicitu, soukromí nebo jiná práva jakékoli třetí strany. Zákazník také prohlašuje a zaručuje, že obsah zákazníka neobsahuje viry ani jiný škodlivý materiál.

3.2 Požadavky na zaškolení a používání. Zákazník zajistí, aby administrátoři zákazníka a licencovaní uživatelé byli dostatečně vyškoleni k používání služeb (jakékoliv školení, které má být zajištěno společností Trimble, bude stranami projednáno samostatně). Zákazník (a) zajistí, aby službu provozovaly nebo na provoz služby dohlížely dostatečně kvalifikované osoby a (b) ověří a vyzkouší, zda výsledky jakýchkoliv výpočtů, včetně veškerých položek navržených pomocí služeb, a také zda zpracování dat provedené pomocí služeb jsou správné a přesné, a zajistí, aby správnost dat ověřila také patřičně kvalifikovaná osoba nebo tam, kde je to třeba, kvalifikovaný stavební inženýr.

3.3 Odškodnění zákazníkem. Zákazník odškodní, bude obhajovat a zbaví společnost Trimble a její přidružené subjekty odpovědnosti před a vůči jakýmkoli a všem nárokům, nákladům, škodám, ztrátám, závazkům a výdajům (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právního zástupce) vzniklých v souvislosti s nějakým nárokem ve spojitosti s (a) jakýmkoli obsahem zákazníka nebo jakýmkoli porušením nebo domnělým porušením zákazníkem podle bodu 3 (Podmínky třetích stran) nebo (b) jakýmikoli službami nebo produkty, které zákazník nabízí v souvislosti se službou. Tato povinnost odškodnění je podmíněna tím, že zákazník získá (i) včasné písemné oznámení o takovém nároku (ale v každém případě v dostatečném časovém předstihu, aby zákazník mohl bez újmy reagovat); ii) výlučné právo kontrolovat a řídit vyšetřování, obhajobu nebo urovnání takového nároku; a (iii) veškerou nezbytnou spolupráci Trimble na náklady zákazníka.

4 Zabezpečení a kontrola

4.1 Společnost Trimble souhlasí s použitím komerčně přiměřených technických a organizačních opatření určených k zabránění neoprávněnému přístupu, použití, změně nebo zveřejnění služeb nebo obsahu, prosím zkontrolujte naše Centrum zabezpečení (/ Centrum důvěryhodnosti) na našem veřejném webu (Tekla.com). Společnost Trimble však nenese odpovědnost za chyby v přenosu, neoprávněný přístup třetích stran ani jiné příčiny, které společnost Trimble nemůže ovlivnit.

4.2 Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že společnost Trimble používá automatizované a manuální nástroje ke sledování toho, jak zákazník využívá služby a obsah, aby ověřila, zda zákazník dodržuje tuto smlouvu a jakékoli další platné smlouvy mezi Trimble a zákazníkem, a aby zjistila jakýkoli porušující nebo jinak nezákonný obsah. Jakmile se Trimble dozví o možném neplnění nebo porušení v tomto ohledu, je oprávněna dle svého uvážení odstranit takový obsah a / nebo ukončit tuto smlouvu a / nebo jakékoli jiné smlouvy platné mezi Trimble a zákazníkem, a to na základě písemného oznámení k zákazníkovi.

5 Vlastnictví služeb

5.1 Technologie společnosti Trimble. Toto je smlouva pro přístup ke službám a k jejich používání. Zákazník bere na vědomí, že získává pouze omezené právo na služby a že bez ohledu na to, že v této smlouvě jsou použita slova jako „nákup“, „prodej“ nebo obdobné výrazy, na zákazníka ani na administrátora nebo licencovaného uživatele nepřejdou na základě této smlouvy žádná vlastnická práva. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Trimble nebo její dodavatelé si zachovají veškerá práva, tituly a účasti (včetně patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a dalších práv duševního vlastnictví) v souvislosti se službami, dokumentací, a s veškerou související a základní technologií a dokumentací a jakýmikoli odvozenými pracemi, modifikacemi nebo vylepšeními kterékoliv z výše uvedených položek, včetně těch, které mohou zahrnovat zpětnou vazbu (definovanou níže) (společně dále jen „T echnologie společnosti Trimble“).Zákazník dále bere na vědomí, že služby jsou nabízeny jako online hostované řešení a zákazník nemá právo získat kopii žádného počítačového kódu, na kterém jsou služby založeny.

5.2 Zpětná vazba. Zákazník může společnosti Trimble čas od času předložit připomínky, dotazy, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu týkající se jakéhokoli produktu nebo služeb Trimble (dále jen „ Zpětná vazba“). Společnost Trimble může volně využít nebo zužitkovat zpětnou vazbu v souvislosti s jakýmkoli z jejích produktů nebo služeb.

6 Předplatné zdarma

Další předplatné zdarma. Kromě zkušebních předplatných definovaných v bodě 1.6 může Trimble (čas od času) nabízet zdarma další předplacené služby podléhající dodatečným podmínkám, kde bude definován (mimo jiné) účel těchto služeb a předplacené období atd., pro každou ze služeb takto poskytovaných společností Trimble. Příkladem takových služeb je Tekla Campus. K některým službám Tekla Online lze přistupovat jako anonymní uživatel (kromě registrovaného uživatele), jako je například Uživatelská pomoc Tekla a Tekla stahování, pls. viz Tekla.com/služby.

7 Předplacené období

7.1 Předplacené období a jeho obnovení. Jak je uvedeno ve formuláři objednávky, předplacené období bude trvat buď i) kalendářní rok ii) do konce zaplaceného předplaceného období. Jak je uvedeno ve formuláři objednávky, první předplacené období bude trvat od dohodnutého data i) buď do konce kalendářního roku nebo ii) do konce předplaceného období, poté se předplacené období automaticky obnoví v následných obdobích buď i) kalendářního roku nebo ii) předplaceného období, které je totožné s počátečním obdobím (pokud je relevantní) poté, co zákazník zaplatí společnosti Trimble aktuální předplatné a poté, co zákazník odsouhlasí případné aktualizace těchto podmínek. Kterákoliv ze stran může ukončit tuto smlouvu tím, že podá druhé straně písemné oznámení o ukončení alespoň třicet (30) dní před vypršením aktuálního předplaceného období.

7.2 Poplatky a platby. Všechny poplatky jsou stanoveny v příslušném formuláři objednávky a budou uhrazeny zákazníkem do třiceti (30) dnů od data účinnosti příslušného formuláře objednávky, pokud není v tomto formuláři stanoveno jinak. Zákazník je povinen uhradit veškeré daně z prodeje, použití, z přidané hodnoty, srážkovou daň nebo jinou podobnou daň nebo poplatek, ať už tuzemskou nebo zahraniční, kromě daní z příjmu společnosti Trimble. Za případné opožděné platby bude účtován poplatek ve výši 1,5% měsíčně ze splatné částky nebo v maximální zákonem povolené výši, podle toho, co je menší.

7.3 Pozastavení poskytování služeb. Pokud je platba poplatků po splatnosti a není uhrazena ani do termínu uvedeného na upomínce platby, společnost Trimble si vyhrazuje, kromě svých dalších práv nebo opravných prostředků (mimo jiné včetně práva na ukončení smlouvy uvedeného v tomto dokumentu), právo pozastavit přístup zákazníka i přístup administrátora a licencovaných uživatelů ke službám, dokud nebudou částky v plné výši uhrazeny, aniž by za to společnost Trimble nesla odpovědnost.

8 Doba trvání a ukončení

8.1 Doba trvání. Tato smlouva je účinná ke dni účinnosti příslušného formuláře objednávky. Není-li dohodnuto jinak, je tato smlouva platná podle ustanovení bodu 1.6 a bodu 7.1 a v souladu s ustanovením tohoto bodu 8.

8.2 Ukončení. Zákazník nebo Trimble mohou s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu (včetně všech příslušných objednávek), jestliže druhá strana (a) závažným způsobem porušila tuto smlouvu (včetně nezaplacení poplatků) a nezajistila nápravu do třiceti (30) dní od obdržení písemné výzvy k zajištění nápravy; (b) ukončila provoz aniž má nástupce; nebo (c) usiluje o ochranu v rámci jakéhokoli úpadku, konkurzní podstaty, svěřenecké listiny, jednání s věřiteli, vyrovnání nebo podobného řízení, nebo je-li takové řízení zahájeno proti této straně (a nebude do šedesáti (60) dnů zamítnuto). Také v případě, že zákazník nebude mít zaplaceno předplatné, kterákoli ze smluvních stran může ukončit tuto smlouvu a přístup zákazníka ke službám, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, okamžitě po oznámení druhé straně.

8.3 Účinnost ukončení. Po vypršení nebo ukončení této smlouvy zákazník okamžitě ukončí (a zajistí, aby i všichni administrátoři a licencovaní uživatelé ukončili) jakékoli a veškeré používání služeb a přístup ke službám (i k veškeré související technologii společnosti Trimble) a odstraní (nebo na žádost Trimble vrátí) všechny kopie dokumentace, veškerá hesla Trimble nebo přístupové kódy a jakékoli další důvěrné informace společnosti Trimble, které jí patří. Pokud tato smlouva nebyla ukončena z důvodu porušení zákazníkem, může si administrátor ponechat a interně používat tištěné kopie všech zpráv a obsahu, vygenerovaných zákazníkem ze služby, které si zákazník před ukončením vytiskl. Zákazník bere na vědomí, že po ukončení nebude mít žádný další přístup k žádnému obsahu v rámci služeb a že společnost Trimble může smazat veškerá data, která mohla kdy uložit. Aby nedošlo k nedorozumění, administrátoři a licencovaní uživatelé po ukončení této smlouvy nebudou moci přistupovat k obsahu v službách. Kromě případů, kdy je stanoven výlučný nápravný prostředek, uplatnění nápravného prostředku podle této smlouvy kteroukoliv ze stran, včetně ukončení, nebude mít vliv na žádné další nápravné prostředky, které tato strana má podle této smlouvy, ze zákona nebo jinak.

8.4 Přetrvání. Po vypršení nebo ukončení této smlouvy zůstanou v platnosti následující části této smlouvy: 1.4 (Tekla Online profil), 1.7 (Obecná omezení), 2.2. (Osobní údaje), 3.3 (Odškodnění zákazníkem), 5 (Vlastnictví služby), 7.2 (Poplatky a platby), 8 (Doba trvání a ukončení), 9.2 (Zřeknutí se záruky), 10 (Omezení nápravných opatření a náhrady škod), 11 (Odškodnění), 12 (Důvěrné informace) a 14 (Všeobecné podmínky).

9 Omezená záruka

9.1 Omezená záruka . Společnost Trimble zaručuje, že služby, pokud jsou používány zákazníkem během období, budou fungovat v zásadě v souladu s platnou dokumentací. Společnost Trimble nezaručuje, že používání služby zákazníkem bude nepřetržité nebo bezchybné, Trimble ani nezaručuje, že bude kontrolovat správnost dat zákazníka a že udrží nebo uchová data zákazníků beze ztráty. Výhradní odpovědností společnosti Trimble a jediným a výhradním opatřením k nápravě pro zákazníka v případě jakékoli porušení této záruky bude, že společnost Trimble vyvine (bezplatně pro zákazníka) komerčně přiměřené úsilí k nápravě nahlášené neshody, nebo, pokud společnost Trimble rozhodne, že náprava je neproveditelná, kterákoli strana může ukončit tuto smlouvu s ohledem na dotčenou služby a pokud jsou tyto služby součástí placeného předplatného, zákazník obdrží jako jediné nápravné opatření vrácení poplatků, které předem zaplatil za používání služeb za příslušnou ukončenou část předplaceného období. Omezená záruka popsaná v této části 9.1 neplatí: (i) pokud zákazník neuplatní reklamaci do třiceti (30) dnů ode dne, kdy si zákazník poprvé všiml neshody, (ii) pokud byla chyba způsobena zneužitím nebo neoprávněnými úpravami, (iii) pokud byla chyba způsobena administrátorem nebo hardwarem, softwarem nebo službami třetích stran nebo (iv) pro použití poskytnuté zdarma nebo na zkoušku.

9.2 Zřeknutí se záruky. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V BODĚ 9.1, SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAKOVÉ, JAKÉ JSOU“ A SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S TĚMITO SLUŽBAMI NEBO DOKUMENTACÍ, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ (KROMĚ JINÝCH) ZÁRUK PRODEJNOSTI, VLASTNICKÉHO PRÁVA, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUK NENARUŠENÍ. ZÁKAZNÍK MŮŽE MÍT JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, ALE DOBA TRVÁNÍ ZÁKONEM POŽADOVANÝCH ZÁRUK, POKUD NĚJAKÉ EXISTUJÍ, BUDE OMEZENA NA NEJKRATŠÍ MOŽNÉ OBDOBÍ POŽADOVANÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST TRIMBLE NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, PORUCHY SLUŽEB NEBO JINÉ PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM INTERNETU A ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NEBO JINÝCH SYSTÉMŮ MIMO PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI TRIMBLE.

10 Omezení odpovědnosti

10.1 Následné škody. S VÝJIMKOU NEPŘÍPUSTNÝCH NÁROKŮ (DEFINOVANÝCH NÍŽE) ŽÁDNÁ ZE STRAN ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRACENÉ NEBO NEPŘESNÉ ÚDAJE, SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH MECHANISMŮ, PŘERUŠENÍ PROVOZU, NÁKLADY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ČINNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLA NĚKTERÁ STRANA INFORMOVÁNA PŘEDEM.

10.2 Limit odpovědnosti. BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRIMBLE VŮČI ZÁKAZNÍKOVI NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK nebo administrátor SKUTEČNĚ ZAPLATIL SPOLEČNOSTI TRIMBLE PODLE TÉTO SMLOUVY BĚHEM PŘEDCHOZÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ.

10.3 Nepřípustné nároky. Nepřípustné nároky“ znamenají všechny nároky vzniklé v důsledku zákazníkova porušení ustanovení bodu 1.8 (Obecná omezení), bodu 2 (Obsah) nebo v důsledku porušení bodu 11 (Důvěrné informace) kteroukoliv ze stran.

11 Porušení práv duševního vlastnictví

11.1 V případě, že používání těchto služeb zákazníkem v souladu s touto smlouvou poruší nebo domněle poruší práva duševního vlastnictví třetí strany, společnost Trimble může dle vlastního rozhodnutí a na své náklady buď: (a) obstarat zákazníkovi právo pokračovat v používání služeb; (b) upravit služby nebo ji nahradit funkčním ekvivalentem služeb; nebo (c) ukončit tuto smlouvu a vrátit zákazníkovi licenční poplatek, který zaplatil, nebo jeho zůstatek, odpovídající části zaplaceného předplatného, které zákazník zaplatil, ale za který Trimble služby neposkytla. Tento bod stanoví výhradní povinnosti společnosti Trimble a výhradní a jediné nápravné opatření zákazníka v případě, že dojde ke skutečnému nebo domnělému narušení práva duševního vlastnictví třetích osob v důsledku používání těchto služeb.

12 Důvěrné informace

12.1 Každá strana (coby dále jen „Přijímající strana“) souhlasí s tím, že veškeré kódy, vynálezy, know-how, obchodní, technické a finanční informace, které získává od poskytující strany (dále jen „ Sdělující strana“), představují důvěrný majetek sdělující strany (dále jen „Důvěrné informace“) za předpokladu, že jsou označeny jako důvěrné v době sdělení nebo že jsou přijímající stranou důvodně pokládány za důvěrné vzhledem k jejich povaze i okolnostem, za jakých jsou sdělovány. Technologie Trimble, informace o fungování služeb a podmínky této smlouvy budou považovány za důvěrné informace o společnosti Trimble bez jakéhokoli označení nebo dalšího pojmenování. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě přijímající strana (1) zachovává důvěrnost a neprozradí žádné důvěrné informace třetím stranám a (2) nepoužije důvěrné informace pro žádný jiný účel, než je splnění svých povinností a uplatnění svých práv podle této smlouvy. Přijímající strana může tyto důvěrné informace sdělit svým zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a jiným představitelům, kteří je důvodně potřebují znát (včetně subdodavatelů uvedených v bodě 12.8), za předpokladu, že tito zástupci budou povinni zachovávat mlčenlivost na ochranu sdělující stranu minimálně v rozsahu ustanovení tohoto bodu 11, a dále za předpokladu, že přijímající strana bude nést odpovědnost za dodržování podmínek tohoto bodu 11 jakýmkoli takovým zástupcem. Povinnost přijímající strany zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace, u kterých přijímající strana může doložit, že (i) jí byly známy před sdělením důvěrných informací; ii) jsou nebo se staly veřejně známé bez zavinění přijímající strany; iii) je přijímající strana oprávněně získala od třetí strany, aniž by došlo k porušení jakékoli povinnosti mlčenlivosti; nebo (iv) je rozšířili zaměstnanci přijímající strany, kteří k těmto informacím neměli přístup. Přijímající strana může zveřejnit informace v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo soudním příkazem za předpokladu, že přijímající strana o tom bude sdělující stranu předem informovat a bude spolupracovat na tom, aby s těmito informacemi bylo zacházeno jako s důvěrnými. Přijímající strana bere na vědomí, že zpřístupnění důvěrných informací by mohlo způsobit značnou škodu, jejíž náhrada by sama o sobě nebyla dostatečným opravným opatřením, a proto v případě, že dojde k prozrazení důvěrných informací přijímající stranou, bude mít sdělující strana právo požadovat přiměřenou spravedlivou náhradu, kromě všech dalších opravných prostředků, na které může mít ze zákona nárok.

13 OCHRANA ÚDAJŮ

Tento bod 13 (Ochrana údajů) se použije v případě, že výkon služeb poskytovatele zahrnuje zpracování osobních údajů společností poskytovatele jménem zákazníka. Obě strany budou dodržovat všechny požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Tato smlouva doplňuje povinnosti stran vyplývající z ustanovení právních předpisů o ochraně údajů, a nezbavuje, neruší ani nenahrazuje povinnost stran tato ustanovení dodržovat.

13.1 Strany berou na vědomí, že pro účely právních předpisů o ochraně údajů zákazník je správce a poskytovatel je zpracovatel (kde správce a zpracovatel mají významy definované v právních předpisech o ochraně údajů). Smlouva a její dodatek stanoví rozsah, povahu a účel zpracování poskytovatelem, dobu zpracování a druhy osobních údajů (jak jsou definovány v právních předpisech o ochraně údajů, „osobní údaje“) a kategorie subjektů údajů.

13.2 Aniž je dotčena obecnost ustanovení bodu 13.1, zákazník zajistí splnění všech nezbytných požadavků, aby byl umožněn zákonný přenos osobních údajů poskytovateli po dobu a pro účely této smlouvy.

13.3 Aniž je dotčena obecnost ustanovení bodu 13.1, poskytovatel v souvislosti s jakýmikoli osobními údaji, které zpracovává při výkonu své činnosti, bude plnit následující:

(a) bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze na základě písemných pokynů zákazníka, které podléhají čl. 28 (3) GDPR. Pokyny mohou být zpracovány jako žádost o změnu na náklady zákazníka. Poskytovatel bude neprodleně informovat zákazníka v případě, že instrukce podle jeho názoru porušují právní předpisy o ochraně údajů;

(b) zajistí, že budou zavedena vhodná technická a organizační opatření, zkontrolovaná a schválená zákazníkem (seznam opatření poskytovatele viz dodatek). Tato opatření zajistí úroveň bezpečnosti přiměřenou rizikům při zpracováním a tato opatření podléhají změnám v závislosti na opakovaných hodnoceních rizika poskytovatelem;

(c) zajistí, aby všichni pracovníci nebo veškeré jiné osoby jednající jménem poskytovatele, kteří mají přístup k osobním údajům a / nebo zpracovávají osobní údaje, byli povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů, a žádné fyzické osoby, které jednají na základě oprávnění poskytovatele a které mají přístup k osobním údajům, tyto údaje nezpracovávaly bez pokynu od zákazníka;

(d) může přenášet osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. V případě přenosu mimo Evropský hospodářský prostor poskytovatel zajistí, že přenos je pouze (a) do zemí, u kterých Evropská komise rozhodla, že mají dostatečnou úroveň ochrany údajů, nebo (b) stranám, které se zavázaly k ochraně osobních údajů v programu Štít nebo (c) stranám, které se zavázaly používat standardní smluvní doložky Evropské komise 2010/87 / EU;

(e) bude pomáhat zákazníkovi, na náklady zákazníka, reagovat na jakoukoli žádost subjektu dat a zajišťovat dodržování jeho povinností podle právních předpisů o ochraně údajů, pokud půjde o bezpečnost, oznámení o porušení, posouzení dopadů a konzultace s orgány dohledu nebo regulačními orgány;

(f) pomáhat zákazníkovi tím, že zajistí vhodná technická a organizační opatření, pokud to bude možné, aby byla splněna povinnost zákazníka reagovat na žádosti subjektu dat o uplatnění práv v souladu s nařízením o ochraně údajů;

(g) bude neprodleně informovat zákazníka, pokud se dozví o porušení ochrany osobních údajů;

(h) na základě písemné žádosti zákazníka smaže nebo vrátí zákazníkovi osobní údaje a jejich kopie při ukončení smlouvy, pokud příslušné zákony nevyžadují uchování osobních údajů; a

(i) bude uchovávat úplné a přesné záznamy a informace, které prokážou dodržování ustanovení tohoto bodu a nařízení o ochraně údajů a umožní provedení kontroly zákazníkem nebo auditorem, kterého určí zákazník.

(j) bude oprávněn shromažďovat, používat, zpracovávat anonymní a souhrnná data o využívání služeb v souladu s touto smlouvou, která nejsou osobně identifikovatelná se zákazníkem nebo subjekty dat, a bude oprávněn je využívat pro interní obchodní účely poskytovatele a ke zlepšení a nebo k vývoji dalších produktů nebo služeb.

13.4 Poskytovatel nesmí najmout třetí stranu jako zpracovatele bez předchozího výslovného nebo obecného písemného souhlasu zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel jmenuje strany uvedené v dodatku jako zpracovatele osobních údajů třetích stran v souladu s touto smlouvou. Poskytovatel potvrzuje, že uzavřel nebo (podle okolností) uzavře se zpracovatelem třetí strany písemnou dohodu, v níž uloží tomuto zpracovateli povinnosti stanovené v tomto bodě. Poskytovatel bude informovat zákazníka o všech zamýšlených změnách týkajících se přibrání nebo obměny zpracovatelů. Zákazník má právo s těmito změnami nesouhlasit. Ve vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem zůstává poskytovatel plně odpovědný za veškeré činy nebo opomenutí jakéhokoli zpracovatele třetí strany, kterého poskytovatel určí v souladu s tímto bodem.

13.5 Kterákoli strana může kdykoli, nejméně však 30 dnů předem, přepracovat tento bod tak, že jej nahradí jakýmikoli použitelnými standardními ustanoveními upravujícími správce a zpracovatele nebo podobnými podmínkami tvořícími stranu příslušného certifikačního schématu (které se použije, pokud bude nahrazeno přílohou této dohody).

13.6 Odpovědnost každé strany a jejích přidružených společností plynoucí z tohoto bodu nebo související s tímto bodem a zpracování osobních údajů zákazníka, ať už ve smlouvě, deliktu nebo na základě jiné teorie odpovědnosti, podléhá části této smlouvy o „Omezení odpovědnosti“ a jakýkoli odkaz v této části na odpovědnost strany představuje souhrnnou odpovědnost této strany a jejích přidružených osob podle této smlouvy. Aby nedošlo k pochybnostem, celková odpovědnost poskytovatele a jeho přidružených subjektů za všechny nároky zákazníka a jeho přidružených subjektů vyplývající nebo související s touto smlouvou a s tímto ustanovením se použijí souhrnně pro všechny nároky podle této smlouvy.

14 Všeobecné podmínky

14.1 Postoupení. Tato smlouva je závazná a platná i pro oprávněné nástupce a nabyvatele každé ze stran. Zákazník nesmí tuto smlouvu postoupit bez předchozího písemného souhlasu Trimble nebo případně prodejce. Jakýkoli pokus o převod nebo postoupení této smlouvy, s výjimkou případů výslovně povolených podle tohoto bodu 14.1, bude neplatný a neúčinný.

14.2 Oddělitelnost. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy prohlášeno nějakým soudem s příslušnou jurisdikcí za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení omezeno na nezbytné minimum, aby tato smlouva jinak zůstala v platnosti.

14.3 Rozhodné právo. Tato smlouva je vykládána, interpretována a řídí se výhradně finskými právními předpisy, bez odkazu na pravidla volby práva. Použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je vyloučeno.

14.4 Řešení sporů. Všechny spory, rozpory nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebo její porušení, ukončení nebo platnost budou s konečnou platností vyřešeny dle rozhodnutí společnosti Trimble i) příslušnými veřejnými soudy ve vašem sídle; nebo (ii) v arbitrážním řízení v souladu s arbitrážními předpisy Finské obchodní komory. Počet rozhodců v arbitrážním řízení bude jeden. Sídlem arbitrážního řízení jsou Helsinki ve Finsku. Jazykem arbitrážního řízení je angličtina. Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné a strany se zavazují, že arbitrážní řízení a veškeré související materiály a informace budou považovat za důvěrné v souladu s bodem 12 této smlouvy. Tento bod nebrání tomu, aby některá strana získala předběžné bezodkladné nápravné soudní nařízení od soudu příslušné jurisdikce, kdy je takové soudní nařízení nezbytné k ochraně zájmů této strany až do ukončení soudního řízení. Dále, společnost Trimble se navíc může rozhodnout, zda uplatní nárok na nesporné, splatné a nesplacené pohledávky u okresního soudu ve městě Espoo ve Finsku.

14.5 Změny; Zřeknutí se. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, žádné dodatky, změny nebo doplňky této smlouvy nebudou závazné, pokud nebudou v písemné podobě podepsány řádně pověřeným zástupcem každé strany této smlouvy. Pokud některá strana neuplatní nebo nevymáhá některé ze svých práv podle této smlouvy, neplyne z toho, že se tohoto práva zříká, pokud toto zřeknutí se práva nebude v písemné podobě podepsáno oprávněným zástupcem strany, která se práva zříká. Žádné ustanovení objednávky nebo jiného obchodního formuláře použité zákazníkem nebo administrátorem nenahradí podmínky této smlouvy a každý takový dokument vztahující se k této smlouvě bude sloužit pouze pro administrativní účely a nebude mít žádný právní účinek.

14.6 Úplná smlouva. Tato smlouva je úplným a výhradním prohlášením o vzájemné dohodě smluvních stran a nahrazuje a ruší veškeré předchozí písemné a ústní dohody a komunikaci týkající se předmětu této smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že služba je on-line produkt založený na předplatném, a že za účelem poskytnutí lepší zkušenosti zákazníkům může společností Trimble provádět změny této služby. V tom případě společnost Trimble také odpovídajícím způsobem aktualizuje příslušnou dokumentaci.

14.7 Vyšší moc. Podle této smlouvy nebude žádná ze stran odpovědná druhé straně za jakékoli zpoždění nebo neplnění nějakého závazku (s výjimkou nezaplacení poplatků), pokud je zpoždění nebo neplnění způsobeno nepředvídatelnými událostmi, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a které jsou mimo přiměřenou kontrolu této strany, ke kterým patří stávka, blokáda, válka, teroristický čin, vzpoura, nepokoje, požár, výbuch, přírodní katastrofa, výpadek nebo omezení elektrické energie nebo telekomunikačních nebo datových sítí nebo služeb, kybernetický útok, embargo nebo odmítnutí licence vládní agenturou (dále je “událost vyšší moci”). V případě vyšší moci bude druhá strana neprodleně informována o jejím výskytu a předpokládané době trvání. Pokud je plnění této smlouvy zpožděno o více než tři (3) měsíce v důsledku vyšší moci, může strana vypovědět smlouvu písemným oznámením této skutečnosti druhé straně.

14.8 Subdodavatelé. Společnost Trimble může využívat služby subdodavatelů a umožnit jim uplatňovat práva udělená společnosti Trimble k poskytování služeb podle této smlouvy za předpokladu, že společnost Trimble zůstane odpovědná (i) za to, že každý takový subdodavatel bude dodržovat podmínky této smlouvy a (ii) za celkové fungování těchto služeb, jak je požadováno podle této smlouvy.

14.9 Nezávislí dodavatelé. Strany této smlouvy jsou nezávislými smluvními stranami. Mezi stranami nevzniká žádný vztah partnerství, společného podniku, zaměstnanosti, franšízy nebo agentury. Žádná ze smluvních stran nebude mít pravomoc zavázat druhou stranu nebo ji zatížit závazky bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

14.10 Ochrana osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Trimble je zveřejněno na adrese https://www.tekla.com/privacy-notice a je zde obsaženo pod tímto odkazem. Zákazník výslovně souhlasí s takovým zpracováním osobních údajů společností Trimble.

14.11 Kontrola vývozu. Při používání služeb se zákazník zavazuje, že bude dodržovat všechny zákony a předpisy upravující vývoz a dovoz v Evropské Unii, ve Spojených státech a dalších příslušných jurisdikcích. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené (i) zákazník prohlašuje a zaručuje, že není uveden na žádném seznamu vlády USA zakázaných nebo nežádoucích stran, ani že se nenachází (ani není státním příslušníkem) v zemi, která podléhá embargu vlády USA nebo které byla vládou USA označena za zemi podporující terorismus; (ii) zákazník nebude (a ani nedovolí svým uživatelů) přistupovat ke službám a používat je v rozporu s jakýmkoli vývozním embargem, zákazem nebo omezením USA; a (iii) zákazník nevloží do služeb žádné informace, které jsou regulovány předpisy USA o mezinárodním obchodu se zbraněmi.

14.12 Jazykové verze. V případě rozporů mezi anglickou verzí a jakoukoli jinou jazykovou verzí těchto podmínek má přednost anglická verze.

 

 

 

Dodatek k bodu o zpracování dat obsaženém v těchto Podmínkách poskytování služeb Tekla online

Přílohy 1-3

Příloha 1: Formulář specifikace zpracování1

Typ dat

Typ a účel (předmět) zpracování dat

Kategorie dotčených subjektů dat

 • Jméno
 • Telefon
 • E-mail
 • Země
 • Zobrazovaný název
 • Organizace
 • Název pracovní funkce
 • Obrázek
 • Preferovaný jazyk

· Preferované případné specifické služby

 • Ověření uživatele
 • Řízení nároků
 • Poskytování služeb

· Zákaznická podpora a údržba

 • Komunikace s uživateli

· Zaměstnanci podnikových zákazníků

· Dodavatelé a partneři podnikových zákazníků

· Koncoví uživatelé aplikace

 

Příloha 2: Technická a organizační opatření

Tento dodatek popisuje technická a organizační bezpečnostní opatření a postupy, které musí zpracovatel údajů minimálně dodržet za účelem ochrany osobních údajů vytvořených, shromážděných, obdržených nebo jinak získaných. Zpracovatel údajů bude uchovávat dokumentaci níže uvedených technických a organizačních opatření, aby usnadnil audity a zachoval důkazy.

Řízení přístupu do prostoru zpracování

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření tak, aby zabránil neoprávněným osobám v přístupu k zařízení pro zpracování údajů, kde jsou osobní údaje zpracovávány nebo používány. Toho se dosáhne pomocí následujícího:

● vytvoření bezpečnostních zón;

● ochrana a omezení přístupových cest;

● zabezpečení zařízení pro zpracování dat;

● vytvoření povolení vstupu pro zaměstnance a třetí strany, včetně příslušné dokumentace;

● veškerý přístup k datovému centru, kde jsou osobní údaje shromažďovány, je zaznamenán, monitorován a sledován; a

● datové centrum, kde jsou osobní údaje shromažďovány, je chráněno zabezpečovacím systémem a dalšími vhodnými bezpečnostními opatřeními.

 

Řízení přístupu k systémům zpracování dat

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření, aby zabránil tomu, že by jeho systémy zpracování dat používaly neoprávněné osoby. Tomu napomůže:

● automatické vypršení časového limitu uživatelského terminálu, je-li ponechán nečinný; pro opětovné otevření je vyžadována identifikace a heslo;

● automatické vypnutí uživatelského účtu AD při zadání několika chybných hesel, soubor protokolu událostí, vyhrazení jednotlivých terminálů a / nebo uživatelů terminálů,

● personální politika týkající se přístupových práv každého zaměstnance k osobním údajům (pokud existují), informování zaměstnanců o jejich povinnostech a důsledcích jakéhokoli porušení těchto povinností, aby se zajistilo, že zaměstnanci budou mít přístup pouze k osobním údajům a zdrojům potřebným k plnění jejich pracovních povinností, a školení zaměstnanců o příslušných povinnostech a odpovědnosti v oblasti ochrany údajů;

● veškerý přístup k datovému obsahu je protokolován, monitorován a sledován; a

● používání nejmodernějších šifrovacích technologií.

 

Řízení přístupu ke specifickým oblastem systémů zpracování dat

Zpracovatel údajů se zavazuje, že osoby oprávněné používat systém zpracování dat mají přístup k údajům pouze v tom rozsahu a v míře, ke kterým jsou oprávněni, a že osobní údaje nemohou být neoprávněně přečteny, kopírovány, měněny nebo odstraněny. Toho bude dosaženo prostřednictvím:

● personální politiky týkající se přístupových práv každého zaměstnance k osobním údajům;

● přiřazení identifikačních znaků specifických pro konkrétní funkce jednotlivým terminálům a / nebo uživatelům terminálů;

● pokud to je možné, i monitoringu osob, které smazávají, přidávají nebo upravují osobní údaje, a minimálně každoročního monitoring a aktualizace autorizace profilů;

● zpřístupnění údajů pouze oprávněným osobám;

● zásad řízení uchovávání záložních kopií; a

● použití nejmodernějších šifrovacích technologií.

 

Řízení přenosu

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření, aby zabránil přečtení, kopírování, pozměňování nebo vymazání osobních údajů neoprávněnými stranami během jejich přenosu nebo během přenosu datového média. Toho bude dosaženo pomocí:

● použití nejmodernějších firewallů a šifrovacích technologií k ochraně bran a tras, kterými data prochází;

● pokud je to možné, protokolování, monitorování a sledování všech datových přenosů.

 

Řízení vstupu

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření, aby bylo možné zkontrolovat a zjistit, zda a kým byly osobní údaje vloženy do systémů zpracování dat nebo odstraněny. Toho bude dosaženo pomocí:

● autentizace oprávněných pracovníků; jednotlivých autentizačních oprávnění, jako jsou AD uživatele, která po přiřazení nemohou být znovu přiřazena jiné osobě (ani dodatečně)

● využití uživatelských kódů (hesel) s nejméně osmi znaky nebo s maximálním povoleným počtem znaků a modifikace systému při prvním použití;

● dodržování zásady, podle které všichni zaměstnanci zpracovatele údajů, kteří mají přístup k osobním údajům zpracovávaným pro zákazníka, resetují svá AD hesla minimálně jednou za rok;

● možnosti zamknout vstupy do prostoru pro zpracování dat (místnosti, ve kterých je umístěn počítačový hardware a související zařízení);

● automatického odhlášení uživatelských ID, které nebyly po dlouhou dobu používány (požadavek na opětovné zadání hesla pro použití příslušné pracovní stanice); a

● elektronických záznamů o vstupech.

 

Řízení plnění úloh

Zpracovatel údajů zajistí, že osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v souladu s písemnými pokyny vydanými vývozcem. Toho bude dosaženo pomocí:

● závazných zásad a postupů pro zaměstnance zpracovatele dat, které podléhají kontrole a schválení vývozců dat.

 

Zpracovatel údajů zajistí, že v případě, kdy bezpečnostní opatření jsou přijata prostřednictvím externích subjektů, získá písemný popis prováděných činností, který zaručí soulad přijatých opatření s tímto dokumentem. Zpracovatel údajů dále přijme vhodná opatření ke sledování správců systému a k zajištění toho, aby jednali v souladu s přijatými pokyny. Toho se dosáhne pomocí:

● individuálního jmenování správců systému;

● přijetím vhodných opatření při registraci přístupových protokolů správců systému a zajištěním, aby byly bezpečné, přesné a nemodifikované po dobu nejméně šesti měsíců; a

● vedením aktualizovaného seznamu se zadanými identifikačními údaji administrátorů systému a na požádání jejich okamžitým poskytnutím osobě kontrolující data.

 

Řízení dostupnosti

 

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření k zajištění ochrany osobních údajů před náhodným zničením nebo ztrátou. Toho je dosaženo pomocí následujícího:

● redundance infrastruktury, čímž se zajistí, že přístup k datům je obnovován v průběhu sedmi dnů a zálohování je prováděno nejméně jednou za týden;

● pravidelné kontroly všech implementovaných a zde popsaných bezpečnostních opatření;

● zaznamenávání každého zjištěného bezpečnostního incidentu i následných postupů obnovy dat a identifikace osoby, která je provedla; a

● plánů obnovy po havárii.

 

Správci systému zpracovatele dat (pokud existují):

Zpracovatel dat přijme vhodná opatření ke sledování svých správců systému a k zajištění toho, aby jednali v souladu s přijatými pokyny. Toho se dosáhne pomocí:

● individuálního jmenování správců systému;

● přijetí vhodných opatření pro registraci přístupových protokolů správců systému a jejich bezpečné, přesné a nemodifikované uložení po dobu nejméně šesti měsíců;

● průběžných auditů činnosti správců systému za účelem posouzení jejich plnění přidělených úkolů, pokynů od dovozce a dodržování platných zákonů; a

● vedení aktualizovaného seznamu s identifikačními údaji administrátorů systému (např. jméno, příjmení, funkce nebo organizační oblast) a zadanými úkoly a jejich okamžité poskytnutí vývozci dat v případě vyžádání.

 

Dodatek 3: Seznam dílčích zpracovatelů

Jméno dílčího zpracovatele

Adresa

Záruky podle čl.

44 - 50 GDPR

10Duke Software Ltd.

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, Finland

Smlouva o zpracování dat, Standardní smluvní doložky Evropské komise 2010/87/EU

Amazon Web Services, Inc.

440 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109, USA

Smlouva o zpracování dat; Osvědčení o ochraně osobních údajů

Atlassian Pty Ltd

1098 Harrison Street, San Francisco, CA94103, USA

Smlouva o zpracování dat, Osvědčení o ochraně osobních údajů

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki, Finland

Smlouva o zpracování dat

eCraft Oy Ab

Säterinportti, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, Finland

Smlouva o zpracování dat

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Smlouva o zpracování dat, Osvědčení o ochraně osobních údajů

Marketo, Inc.

901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA, 94055, USA

Smlouva o zpracování dat, Osvědčení o ochraně osobních údajů

Microsoft Inc.

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Smlouva o zpracování dat, Osvědčení o ochraně osobních údajů

Nixu Corporation

Keilaranta 15, 02151 Espoo, Finland

Smlouva o zpracování dat

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

Smlouva o zpracování dat

Sumo Logic, Inc

305 Main Street, Redwood City, CA 94063, USA

Smlouva o zpracování dat, Osvědčení o ochraně osobních údajů

Trimble Inc

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Smlouva o zpracování dat, Standardní smluvní doložky Evropské komise 2010/87/EU

Trimble Solutions Oy

Metsänpojankuja 1 02130 ESPOO, Finland

Smlouva o zpracování dat

Wunder Oy

Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Smlouva o zpracování dat

KONEC PODMÍNEK (ToS-TEKLA-ONLINE-2020), 5. února 2020.