PODMÍNKY PRODEJE SOFTWARU TEKLA

Software a služby společnosti Trimble Solutions Corporation (finské společnosti s ručením omezeným, která má identifikační číslo 0196634-1; dále jen “Trimble”) podléhají standardním podmínkám společnosti Trimble, které jsou připojeny k tomuto dokumentu.

JE NUTNÉ UPOZORNIT NA TO, ŽE TYTO PODMÍNKY A V NICH UVEDENÉ CENOVÉ KALKULACE BYLY VYTVOŘENY V SOUVISLOSTI A NA ZÁKLADĚ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI TRIMBLE, KTERÉ JSOU PŘIPOJENY NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH TOHOTO DOKUMENTU. TENTO DOKUMENT A VEŠKERÁ PLNĚNÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION SE ŘÍDÍ VÝSLOVNĚ A POUZE PODLE TĚCHTO PODMÍNEK. JAKÉKOLI DALŠÍ PODMÍNKY, KTERÉ BUDE ZÁKAZNÍK CHTÍT PROSADIT V SOUVISLOSTI S NĚKTEROU OBJEDNÁVKOU NEBO POTVRZENÍM ČI PŘIJETÍM TOHOTO DOKUMENTU, A KTERÝMI BUDE CHTÍT UPRAVIT, NAHRADIT, DOPLNIT NEBO JINAK POZMĚNIT TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, SE ZAMÍTAJÍ A NEBUDOU PRO SPOLEČNOST TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION ZÁVAZNÉ, POKUD NEBUDOU VÝSLOVNĚ ODSOUHLASENY V PÍSEMNÉ PODOBĚ OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI TRIMBLE SOLUTIONS CORPORATION. POKUD SE VYSKYTNOU NESROVNALOSTI MEZI ANGLICKOU VERZÍ TĚCHTO PODMÍNEK A VERZÍ V JINÉM JAZYCE, POTOM MÁ PŘEDNOST ANGLICKÁ VERZE.

Akceptace a objednávky

“Autorizovaným distributorem” se rozumí přidružená společnost společnosti Trimble, autorizovaný prodejce společnosti Trimble, nebo partner třetí strany uznaný společností Trimble, jako je např. integrátor nebo poskytovatel hardwaru, jak je definováno v tomto dokumentu nebo na příslušném formuláři objednávky.

Cenové nabídky autorizovaného distributora nejsou závazné, pokud nejsou výslovně ujednány v písemné formě. Podáním objednávky u autorizovaného distributora zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Objednávky jsou přijaty jako platné a závazné poté, kdy jsou písemně potvrzeny autorizovaným distributorem. Objednávky nelze z žádného důvodu zrušit bez předchozího písemného souhlasu autorizovaného distributora.

Ceny, fakturace, platební podmínky a daně

Poplatky a ceny platí tak, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu. Zákazník provede platbu v měně uvedené na faktuře. Autorizovaný distributor je oprávněn započíst platbu vůči dřívějšímu dluhu na účtu zákazníka. Autorizovaní distributoři mají právo upravit své ceny a případné opakující se poplatky k začátku každého kalendářního roku. Autorizovaní distributoři musí zákazníka o těchto upravených poplatcích a cenách informovat v dostatečném předstihu, v každém případě nejpozději třicet (30) dní před koncem aktuálně platné licence a / nebo období údržby.

První fakturační období za údržbu nebo opakující se předplatné nebo za partnerskou licenci bude takové, jak je stanoveno na faktuře. Toto období začíná dnem uvedeným ve formuláři objednávky (pokud existuje) nebo dnem stanoveným jako den zpracování formuláře objednávky a bude platit po dobu počátečního období, které je uvedeno ve formuláři objednávky („počáteční období“). Pevné předplacené období skončí po počátečním období. Opakující se předplacené období a / nebo období údržby se automaticky obnoví v den následující po počátečním období („datum obnovení“) nebo při každém výročí data obnovení na dobu následujících dvanácti (12) měsíců, a to za aktuálně platné poplatky za toto obnovení (počáteční období a jakékoli období obnovení jsou dále společně zvány jako „období“). Údržba a opakující se předplatné a partnerské licence jsou fakturovány jednou za rok, předem .

Platební podmínky platí tak, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu. Není-li dohodnuto jinak, doba splatnosti je přesně třicet (30) dnů od data vystavení faktury. Autorizovaný distributor si vyhrazuje právo účtovat úroky ze všech částek po splatnosti v souladu s těmito platebními podmínkami, a to ve výši 1,5 % měsíčně (nebo v nejvyšší zákonem povolené sazbě, pokud je tato nižší, než je uvedeno výše), počítáno od data, kdy byly částky splatné, do data, kdy byla celá částka splacena. Pokud je platba dohodnutých poplatků po splatnosti, společnost Trimble a / nebo autorizovaný distributor (podle toho, co je relevantní) si kromě jiných práv nebo opravných prostředků vyhrazují právo pozastavit dodávku výrobků a služeb, aniž by za to společnost Trimble a / nebo autorizovaný distributor nesli odpovědnost, a to do té doby, dokud nebudou platby v plné výši uhrazeny.

Uvedené ceny autorizovaného distributora nezahrnují příslušné daně z prodeje, daň z přidané hodnoty (DPH), vývozní nebo dovozní poplatky, poplatky za dopravu nebo pojištění, cla a celní poplatky, daně z osobního majetku nebo podobné poplatky, které jsou povinni platit zákazníci. Pokud zákazník nepředloží autorizovanému distributorovi povolení k přímému placení nebo potvrzení o osvobození z platby platné v té jurisdikci, do které bude produkt nebo služba doručena, zaplatí zákazník autorizovanému distributorovi všechny daně a státní poplatky, které má autorizovaný distributor povinnost vybírat nebo platit při prodeji nebo dodání produktu nebo služby.

Autorizovaný distributor má právo prověřit dobré jméno zákazníka a změnit platební podmínky zákazníka a může kdykoli požadovat zálohu, uspokojivé zajištění (jako je například pro nás přijatelný potvrzený a neodvolatelný akreditiv), nebo záruku okamžité platby před dodávkou nebo aktivací služby.

Licence k softwaru

Veškerý software je licencován nebo poskytován jako služba a není prodáván. Software podléhá samostatným dohodám, které společnost Trimble poskytuje v souvislosti se softwarem, včetně licencí k softwaru, příruček k produktům, návodů k obsluze nebo jiné dokumentace (jako je např. Licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA"), Podmínky použití nebo Podmínky poskytnutí služby) (dohromady dále jen "Uživatelské smlouvy"). Vy souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito uživatelskými smlouvami. V případě, že mezi těmito podmínkami a podmínkami uživatelských smluv existuje nějaký konflikt nebo nesoulad, budou rozhodující podmínky uživatelských smluv. Nic v těchto podmínkách nesmí být vykládáno jako udělení jakýchkoli práv nebo licencí k používání jakéhokoli softwaru, a to žádným způsobem nebo za žádným účelem, který není výslovně povolen příslušnou uživatelskou smlouvou.

Dodání softwarových produktů

Všechny softwarové produkty jsou licencovány nebo poskytovány jako služba. Vlastnické právo k softwarovým produktům zůstane u společnosti Trimble nebo u jejích poskytovatelů licencí. Softwarové produkty budou dodány zákazníkovi v elektronické podobě tak, že produkt bude k dispozici ke stažení na serveru společnosti Trimble, a to v rozsahu, v jakém zákazník zakoupil software, který má být lokálně nainstalován v systémech zákazníka. V jednotlivých případech se strany mohou dohodnout na tom, že software bude dodán nainstalovaný na fyzickém médiu, které bude dodáno zákazníkovi. Společnost Trimble má právo poskytnout dočasné(á) oprávnění (licence) do té doby, dokud společnost Trimble nebo její autorizovaný distributor (podle toho, co je relevantní) neobdrží od zákazníka celou platbu za každou objednávku. Teprve když zákazník zaplatí každou objednávku v plné výši, společnost Trimble poskytne oprávnění na celou dobu platnosti licence každé objednávky. Společnost Trimble poskytne zákazníkovi přístup k softwaru prostřednictvím internetu nebo jiných vzdálených prostředků, a to v rozsahu, v jakém zákazník zakoupil softwarové služby nebo cloudové řešení.

Dodací lhůty začínají běžet tehdy, když společnost Trimble písemně potvrdí objednávku. Zákazník před zahájením provozu softwaru použije svá vlastní testovací data, aby dostatečně přezkoušel kvalitu a výsledky dodaného softwaru.

Co se týká licence založené na používání:

Společnost Trimble má právo ukončit přístup k službám licence založené na používání do 14 dnů od ukončení smlouvy. Licence založené na používání jsou účtovány měsíčně zpětně v souladu se zprávami společnosti Trimble o monitorovaném používání a v souladu s výše uvedenými fakturačními cenami. Fakturační období začíná 26. dne předchozího měsíce a končí 25. den následujícího měsíce.

Co se týká e-Learningových produktů:

Poskytování e-learningových kurzů zákazníkovi se řídí podmínkami poskytování služeb platných pro Online platformu a služby společnosti Trimble. Kurz e-Learning je platný po dobu 90 dnů od data dodání.

Co se týká produktů Trimble Connect:

Smlouva a dodání produktů a služeb vztahujících se k tomuto bodu se řídí následujícími podmínkami: Podmínky poskytování služeb společnosti Trimble, které si lze prohlédnout na stránkách https://connect.trimble.com/terms_of_service .html