PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBY A PODPORY PRO SOFTWAROVÉ PRODUKTY TEKLA (ref. Tekla-Maintenance-Terms-2020)

Tyto podmínky pro poskytování údržby a podpory pro softwarové produkty Tekla (dále jen “Podmínky”) budou platit pro všechny služby údržby a podpory poskytované společností Trimble Solutions Corporation (finské společnosti s ručením omezeným, která má identifikační číslo 0196634-1; dále jen „Trimble”) pro licencované softwarové produkty Tekla (dále jen “ Software”).

Tyto podmínky jsou vždy doplňkové a jsou podmíněné platnou licenční smlouvou koncového uživatele pro produkty Tekla Software (dále jen „EULA“). Licenční smlouva EULA (EULA-Tekla-2018) obsahuje definice a základní podmínky upravující práva a povinnosti smluvních stran, jedná se například o práva duševního vlastnictví a poskytování licencí, omezené záruky a vyloučení záruky a obecné podmínky, a ty platí i pro služby údržby a podpory poskytované podle těchto podmínek.

Tyto podmínky a formulář objednávky týkající se předplacených služeb údržby a podpory tvoří závaznou smlouvu mezi společností Trimble nebo autorizovaným distributorem na jedné straně a organizací, která si předplácí údržbu a podporu (dále jen „zákazník“ nebo „ vy“) na straně druhé (dále jen „Smlouva “). Další podmínky v objednávkové dokumentaci zákazníka nebo jiné obdobné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu se smlouvou, nebudou za žádných okolností pro společnost Trimble závazné, pokud nebudou výslovně písemně schváleny společností Trimble a podepsány autorizovaným zástupcem společnosti Trimble.

Společnost Trimble si vyhrazuje právo čas od času tyto podmínky aktualizovat a měnit dle svého rozhodnutí. Upravené podmínky vstoupí v platnost poté, co je zákazník odsouhlasí. Obnovení období údržby bude podmíněno tím, že zákazník bude souhlasit s případnými aktualizacemi těchto podmínek. Pokud zákazník nebude akceptovat upravené podmínky, jakmile ho o nich bude společnost Trimble informovat, tato smlouva může být ukončena podle bodu 6.2 níže. Společnost Trimble může také vydat hlavní verzi podle aktualizované smlouvy EULA a aktualizovaných podmínek. Pokud zákazník nebude akceptovat případně upravenou smlouvu EULA a případně upravené podmínky vztahující se k hlavní verzi, potom nemůže získat přístup k této hlavní verzi. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti mezi anglickou verzí těchto podmínek a verzí v jiném jazyce, potom má přednost anglická verze.

1 Definice

1.1 V těchto Podmínkách jsou použity definice uvedené v bodě 1 smlouvy EULA spolu s definicemi obsaženými v tomto dokumentu.

1.2 „Oprava“ označuje nápravu, která byla vygenerována ve formě podverze k softwaru, která opravuje chybu (včetně, mimo jiné, řešení, aktualizace, opravy, náhrady modelu a opravných programů). Společnost Trimble může dle vlastního uvážení upravit dokumentaci tak, aby odstranila nepřesnosti v dokumentaci nebo aby popsala změny, úpravy nebo vylepšení, které byly provedeny na softwaru.

1.3 “Údržba“ označuje služby údržby a úsilí vynaložené společností Trimble na revizi a doplnění funkčnosti softwaru, které mohou být výsledkem zpětné vazby od zákazníků, případně potíží při práci s aktuální verzí softwaru, které byly nahlášeny zákazníky, nebo které mohou být výsledkem snahy společnosti Trimble o nápravu hlášené chyby.

1.4 “Podpora“ označuje podpůrné služby a úsilí vynaložené společností Trimble nebo případně autorizovaným distributorem společnosti Trimble v přímé odpovědi na chybu hlášenou zákazníkem.

2 Popis údržby a podpory

2.1 Poté, co zákazník zaplatí příslušné poplatky za údržbu softwaru, bude společnost Trimble poskytovat údržbu a Trimble nebo autorizovaný distributor společnosti Trimble podle toho, co je relevantní, budou poskytovat podporu v průběhu období údržby pro každou takovou hlavní verzi, která je všeobecně komerčně dostupná ke koupi.

2.2 Hlavní verze. Společnost Trimble zpřístupní zákazníkovi každou novou hlavní verzi, kterou společnost Trimble, podle svého uvážení, zveřejní v rámci příslušného ročního období údržby.

2.3 Podverze. Společnost Trimble zpřístupní zákazníkovi každou novou podverzi, kterou, podle svého uvážení, zveřejní v rámci příslušného ročního období údržby. Aby nedošlo k pochybnostem, společnost Trimble čas od času poskytne podverze (pokud vůbec) pouze k posledním dvěma dostupným hlavním verzím.

2.4 Opravy. Společnost Trimble vynaloží komerčně přiměřené úsilí k tomu, aby zajistila opravy chyb, které byly nahlášeny zákazníkem a potvrzeny společností Trimble. Drobné opravy mohou být v jedné verzi k dispozici ke stažení přes internet. Veškeré opravy poskytované podle těchto podmínek budou podléhat podmínkám smlouvy EULA.

2.5 Podpora elektronickou poštou. Trimble nebo případně autorizovaný distributor společnosti Trimble, musí udržovat e-mailovou adresu za účelem poskytnutí expresní podpory. Společnost Trimble se snaží odpovědět na všechny žádosti o podporu během dvou (2) pracovních dnů od obdržení žádosti. Společnost Trimble navíc prostřednictvím e-mailu informuje zákazníka, jakmile jsou k dispozici nové aktualizace.

2.6 Telefonická podpora. Společnost Trimble nebo autorizovaný distributor společnosti Trimble musí udržovat linku telefonické podpory aktivní během běžné pracovní doby od pondělí do pátku, s výjimkou místních svátků.

3 Vyloučení

3.1 Údržba nebo podpora softwaru nezahrnuje opravu chyb, způsobených: (i) softwarem nebo hardwarem třetí strany nebo kombinací softwaru a jiného softwaru; (ii) úpravami softwaru, které neprovedla společnost Trimble;
(iii) takovým používáním softwaru zákazníkem, které není v souladu s dokumentací; nebo (iv) používáním softwaru na jiném počítači nebo operačním systému, než jaký je specifikován společností Trimble. Dále, údržba neřeší chyby, které nijak významně nenarušují nebo neovlivňují provoz softwaru, ani verzi softwaru, ke které bylo přerušeno poskytování údržby.

3.2 Podpora může být omezena: (i) schopností společnosti Trimble reprodukovat chybu ve svém hardwarovém / softwarovém prostředí, které v mnoha případech nemůže obsahovat přesné hardwarové nebo softwarové technologie, které používá zákazník; nebo (ii) schopností zákazníka poskytnout společnosti Trimble přístup k hardwarovému / softwarovému prostředí zákazníka, které (pokud není stejné jako operační prostředí společnosti Trimble) je přijatelným obrazem tohoto prostředí.

3.3 Podpora neřeší odstranění nebo určení původu chyby, zda souvisí s aplikací zákazníka nebo se softwarem. Podpora neřeší otázky, které se týkají návrhu a postupu nebo techniky provedení, často označované jako otázky typu „jak na to”.

4 Povinnosti zákazníka

4.1 Zákazník musí určit primární kontaktní osobu (administrátora), která je osobou, od které bude Trimble dostávat informace o výskytu případných chyb. Zákazník musí společnost Trimble informovat o změně této osoby

4.2 Zákazník se zavazuje, že bude hlásit všechny podezřelé chyby určeným pracovníkům podpory softwaru. Zákazník se zavazuje, že vynaloží dostatečné úsilí, aby pomohl společnosti Trimble ve snaze najít korekce potvrzených chyb hlášených zákazníkem. Zákazník si na vlastní náklady nainstaluje veškeré příslušné korekce. Zákazník se zavazuje, že při každém kontaktu s určenými pracovníky podpory softwaru, poskytne na požádání následující údaje: úroveň závažnosti, jméno zákazníka, licenční klíč, číslo verze / vydání a co nejpodrobnější popis toho, co požaduje, včetně hardwarového / softwarového operačního prostředí zákazníka a frekvence a
trvání jakýchkoli technických výpadků, ke kterým dochází v souvislosti s žádostí o podporu.

5 Platba

5.1 Poplatek za údržbu je splatný každoročně předem na základě faktury vystavené společností Trimble nebo případně autorizovaným distributorem.

5.2 Poplatek za údržbu je stanoven podle aktuálního ceníku společnosti Trimble nebo případně autorizovaného distributora.

5.3 Společnost Trimble má právo bez dalšího upozornění upravit poplatky za údržbu od začátku každého kalendářní roku. Pokud společnost Trimble rozšíří rozsah údržby nebo podpory a takové zvýšení se projeví podstatným zvýšení zákaznických poplatků, je zákazník oprávněn neakceptovat tento rozšířený rozsah tak, že to písemně oznámí do 14 dnů poté, kdy obdrží oznámení o zvýšení poplatků za údržbu. V takovém případě bude rozsah poskytované údržby a podpory a poplatky za ně pokračovat na předchozí úrovni až do vypršení období údržby.

5.4 Pokud si zákazník nezakoupil služby údržby a podpory od prvního dne platnosti licence, při pozdějším objednání služeb údržby a podpory zaplatí zákazník příslušné poplatky za údržbu zpětně za celé licenční období podle platného ceníku společnosti Trimble.

5.5 Pokud je uhrazení poplatků třicet (30) dní nebo více po splatnosti, kromě jakýchkoli jiných práv nebo náhrad (včetně zde uvedeného práva na ukončení), si společnost Trimble vyhrazuje právo pozastavit plnění svých služeb údržby a podpory, aniž by společnost Trimble za to nesla odpovědnost, a to do té doby, dokud nebudou tyto částky uhrazeny v plné výši.

6 Doba trvání a ukončení

6.1 Pokud není ve formuláři objednávky stanoveno jinak, období údržby je shodné s předplaceným obdobím. V případě trvalých licencí bude první období údržby trvat od začátku kalendářního měsíce následujícího po dni zakoupení služby do konce probíhajícího kalendářního roku.

6.2 Období údržby a tato smlouva se automaticky obnoví v následujících obdobích buď i) kalndářního roku nebo ii) předplaceného období (podle toho, co je relevantní), poté, kdy budou společnosti Trimble zaplaceny aktuální poplatky za údržbu, a poté, kdy zákazník odsouhlasí případné aktualizace těchto podmínek. Zákazníkova platba poplatků za údržbu a prodloužení období údržby – poté, co jej společnost Trimble upozorní na změnu těchto podmínek – jsou pokládány za souhlas zákazníka s těmito změnami. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami podmínek, kterákoliv ze stran může ukončit tuto smlouvu tím, že podá druhé straně písemné oznámení o ukončení alespoň třicet (30) dní před vypršením aktuálního období údržby. Tato smlouva může být také písemně ukončena s okamžitou platností kteroukoliv ze stran z důvodu závažného porušení této smlouvy druhou stranou, jestliže toto porušení zůstalo nenapraveno po dobu třiceti (30) dnů od data písemné výzvy neporušující strany druhé straně, ve které je toto porušení oznámeno.

7 Omezení odpovědnosti

7.1 SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA ZTRÁTU NA TRŽBÁCH, NA ZISKU, NA VÝROBĚ, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA NÁKLADY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ, ZA ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZA NEPŘESNÁ DATA, ZE SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MECHANIZMU NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ČINNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ZTRÁTY BYLA NĚKTERÁ STRANA INFORMOVÁNA

7.2 MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A JEJÍCH DODAVATELŮ NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ CELKOVÉ VÝŠI LICENČNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ ZÁKAZNÍC SKUTEČNĚ ZAPLATIL V PRŮBĚHU PŘÍSLUŠNÉHO OBDOBÍ ÚDRŽBY.

8 Příslušné zákony a řešení sporů

8.1 Tato smlouva EULA je vykládána, interpretována a řídí se výlučně podle právních předpisů Finska, bez ohledu na pravidla volby práva. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je vyloučeno. Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vzniklý z této smlouvy nebo s ní související, nebo její porušení, ukončení nebo platnost bude s konečnou platností vyřešen dle rozhodnutí společnosti Trimble i) příslušnými veřejnými soudy ve vašem sídle; nebo (ii) v arbitrážním řízení v souladu s arbitrážními předpisy Finské obchodní komory. Počet rozhodců v arbitrážním řízení bude jeden. Sídlem arbitrážního řízení jsou Helsinki ve Finsku. Jazykem arbitrážního řízení je angličtina. Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné a strany se zavazují, že arbitrážní řízení a veškeré související materiály a informace budou považovány za důvěrné. Tento bod nebrání tomu, aby některé straně bylo vydáno prozatímní bezodkladné nápravné opatření soudem příslušné jurisdikce, kdy je takové soudní nařízení nezbytné k ochraně zájmů této strany až do ukončení soudního řízení. Dále, se společnost Trimble navíc může rozhodnout, zda uplatní nárok na nesporné, splatné a nesplacené pohledávky u okresního soudu ve městě Espoo ve Finsku.