PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBY A PODPORY PRO SOFTWAROVÉ PRODUKTY TEKLA (ref. Tekla- Maintenance-Terms-2018)

Tyto podmínky pro poskytování údržby a podpory pro softwarové produkty Tekla (dále jen
“Podmínky”) budou platit pro všechny služby údržby a podpory poskytované společností
Trimble Solutions Corporation (finské společnosti s ručením omezeným, která má identifikační
číslo 0196634-1; dále jen „Trimble”) pro licencované softwarové produkty Tekla (dále jen
“Software”).

Tyto podmínky jsou vždy doplňkové a jsou podmíněné platnou licenční smlouvou s koncovým
uživatelem pro produkty Tekla Software (dále jen „EULA“). Licenční smlouva EULA (EULA-
Tekla-2018) obsahuje definice a základní podmínky upravující práva a povinnosti smluvních
stran, jedná se například o práva duševního vlastnictví a poskytování licencí, omezené záruky a
vyloučení záruky a obecné podmínky, a ty platí i pro služby údržby a podpory poskytované podle
těchto podmínek.

Tyto podmínky a formulář objednávky týkající se předplacení údržby a podpory tvoří závaznou
smlouvu mezi společností Trimble nebo autorizovaným distributorem na jedné straně a
organizací, která si předplácí údržbu a podporu (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) na straně druhé
(dále jen „Smlouva“). Další podmínky v objednávkové dokumentaci zákazníka nebo jiné
obdobné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu se smlouvou, nebudou za žádných okolností
pro společnost Trimble závazné, pokud nebudou výslovně písemně schváleny společností
Trimble a podepsány autorizovaným zástupcem společnosti Trimble.

Společnost Trimble si vyhrazuje právo čas od času tyto podmínky aktualizovat a měnit dle svého
rozhodnutí. Upravené podmínky vstoupí v platnost poté, co je zákazník odsouhlasí. Obnovení
období údržby bude podmíněno tím, že zákazník bude souhlasit s případnými aktualizacemi
těchto podmínek. Pokud zákazník nebude akceptovat upravené podmínky, jakmile ho o nich bude
společnost Trimble informovat, tato smlouva může být ukončena podle bodu 6.2 níže. Společnost
Trimble může také vydat hlavní verzi podle aktualizované smlouvy EULA a aktualizovaných
podmínek. Pokud zákazník nebude akceptovat případně upravenou smlouvu EULA a případně
upravené podmínky vztahující se k hlavní verzi, potom nemůže získat přístup k této hlavní verzi.

1 Definice

1.1 V těchto Podmínkách jsou použity definice uvedené v bodě 1 smlouvy EULA spolu s
definicemi obsaženými v tomto dokumentu.
1.2 „Oprava“ označuje nápravu, která byla vygenerována ve formě podverze k softwaru, která
opravuje chybu (včetně, mimo jiné, řešení, aktualizace, opravy, náhrady modelu a opravných
programů). Společnost Trimble může dle vlastního uvážení upravit dokumentaci tak, aby
odstranila nepřesnosti v dokumentaci nebo aby popsala změny, úpravy nebo vylepšení, které byly
provedeny na softwaru.
1.3 „Údržba“ označuje služby údržby a úsilí vynaložené společností Trimble na revizi a
doplnění funkčnosti softwaru, které mohou být výsledkem zpětné vazby od zákazníků, případně
potíží při práci s aktuální verzí softwaru, které byly nahlášeny zákazníky, nebo které mohou být
výsledkem snahy společnosti Trimble o nápravu hlášené chyby.
1.4 „Podpora“ označuje podpůrné služby a úsilí vynaložené společností Trimble nebo případně
autorizovaným distributorem společnosti Trimble, v přímé odpovědi na chybu hlášenou
zákazníkem.

2 Popis údržby a podpory

2.1 Poté, co zákazník zaplatí příslušné poplatky za údržbu softwaru, bude společnost Trimble
poskytovat údržbu a Trimble nebo autorizovaný distributor společnosti Trimble podle toho, co je
relevantní, budou poskytovat podporu v průběhu období údržby pro každou takovou hlavní verzi,
která je všeobecně komerčně dostupná ke koupi.
2.2 Hlavní verze. Společnost Trimble zpřístupní zákazníkovi každou novou hlavní verzi, kterou
společnost Trimble, podle svého uvážení, zveřejní v rámci příslušného ročního období údržby.
2.3 Podverze. Společnost Trimble zpřístupní zákazníkovi každou novou podverzi, kterou, podle
svého uvážení, zveřejní v rámci příslušného ročního období údržby. Aby nedošlo k
pochybnostem, společnost Trimble čas od času poskytne podverze (pokud budou existovat)
pouze k poslední posledním dvěma dostupným hlavním verzím.
2.4 Opravy. Společnost Trimble vynaloží komerčně přiměřené úsilí k tomu, aby zajistila opravy
chyb, které byly nahlášeny zákazníkem a potvrzeny společností Trimble. Drobné opravy mohou
být v jedné verzi k dispozici ke stažení přes internet. Veškeré opravy poskytované podle těchto
podmínek budou podléhat podmínkám smlouvy EULA.
2.5 Podpora elektronickou poštou. Trimble nebo případně autorizovaný distributor společnosti
Trimble, musí udržovat e-mailovou adresu za účelem poskytnutí expresní podpory. Společnost
Trimble se snaží odpovědět na všechny žádosti o podporu během dvou (2) pracovních dnů od
obdržení žádosti. Společnost Trimble navíc prostřednictvím e-mailu informuje zákazníka, jakmile
jsou k dispozici nové aktualizace.
2.6 Telefonická podpora. Společnost Trimble nebo autorizovaný distributor společnosti Trimble
musí udržovat linku telefonické podpory aktivní během běžné pracovní doby od pondělí do
pátku, s výjimkou místních svátků.

3 Vyloučení

3.1 Údržba nebo podpora softwaru nezahrnuje opravu chyb, způsobených:
(i) softwarem nebo hardwarem třetí strany nebo kombinací softwaru a jiného softwaru; (ii)
úpravami softwaru, které neprovedla společnost Trimble;
(iii) takovým používáním softwaru zákazníkem, které není v souladu s dokumentací; nebo (iv)
používáním softwaru na jiném počítači nebo operačním systému, než jaký je specifikován
společností Trimble. Dále, údržba neřeší chyby, které nijak významně nenarušují nebo
neovlivňují provoz softwaru, ani verzi softwaru, ke které bylo přerušeno poskytování údržby.
3.2 Podpora může být omezena: (i) schopností společnosti Trimble reprodukovat chybu ve svém
hardwarovém / softwarovém prostředí, které v mnoha případech nemůže obsahovat přesné
hardwarové nebo softwarové technologie, které používá zákazník; nebo (ii) schopností zákazníka
poskytnout společnosti Trimble přístup k hardwarovému / softwarovému prostředí zákazníka,
které (pokud není stejné jako operační prostředí společnosti Trimble) je přijatelným obrazem
tohoto prostředí.
3.3 Podpora neřeší odstranění nebo určení původu chyby, zda souvisí s aplikací zákazníka nebo
se softwarem. Podpora neřeší otázky, které se týkají návrhu a postupu nebo techniky provedení,
často označované jako otázky typu „jak na to".

4 Povinnosti zákazníka

4.1 Zákazník musí určit hlavní kontaktní osobu pro podporu (správce), což je pověřená osoba, od
které bude společnost Trimble dostávat požadavky při eskalaci možných chyb. Zákazník musí
společnosti Trimble informovat, pokud se tato osoba změní.
4.2 Zákazník se zavazuje, že bude hlásit všechny podezřelé chyby určeným pracovníkům
podpory softwaru. Zákazník se zavazuje, že vynaloží dostatečné úsilí, aby pomohl společnosti
Trimble ve snaze najít korekce potvrzených chyb hlášených zákazníkem. Zákazník si na vlastní
náklady nainstaluje veškeré příslušné korekce. Zákazník se zavazuje, že při každém kontaktu s
určenými pracovníky podpory softwaru, poskytne na požádání následující údaje: úroveň
závažnosti, jméno zákazníka, licenční klíč, číslo verze / vydání a co nejpodrobnější popis toho, co
požaduje, včetně hardwarového / softwarového operačního prostředí zákazníka a frekvence a
trvání jakýchkoli technických výpadků, ke kterým dochází v souvislosti s žádostí o podporu.

5 Platba

5.1 Poplatek za údržbu je splatný každoročně předem na základě faktury vystavené společností
Trimble nebo případně autorizovaným distributorem.
5.2 Poplatek za údržbu je stanoven podle aktuálního ceníku společnosti Trimble nebo případně
autorizovaného distributora.
5.3 Společnost Trimble má právo bez dalšího upozornění upravit poplatky za údržbu od začátku
každého kalendářní roku. Pokud společnost Trimble rozšíří rozsah údržby nebo podpory a takové
zvýšení se projeví podstatným zvýšení zákaznických poplatků, je zákazník oprávněn
neakceptovat tento rozšířený rozsah tak, že to písemně oznámí do 14 dnů poté, kdy obdrží
oznámení o zvýšení poplatků za údržbu. V takovém případě bude rozsah poskytované údržby a
podpory a poplatky za ně pokračovat na předchozí úrovni až do vypršení období údržby.
5.4 Pokud si zákazník nezakoupil služby údržby a podpory od prvního dne platnosti licence, při
pozdějším objednání služeb údržby a podpory zaplatí zákazník příslušné poplatky za údržbu
zpětně za celé licenční období podle platného ceníku společnosti Trimble.
5.5 Pokud je platba poplatků třicet (30) dní nebo více po splatnosti, kromě jakýchkoli jiných práv
nebo opravných prostředků (včetně zde uvedeného práva na ukončení), si společnost Trimble
vyhrazuje právo pozastavit své plnění služeb údržby a podpory, aniž by společnost Trimble za to
nesla odpovědnost, a to do té doby, dokud nebudou tyto částky uhrazeny v plné výši.

6 Období a ukončení

6.1 Pokud není ve formuláři objednávky stanoveno jinak, období údržby je shodné s pevným
licenčním obdobím. V případě trvalého licenčního období bude první období údržby trvat od
začátku kalendářního měsíce následujícího po dni zakoupení služby do konce probíhajícího
kalendářního roku.
6.2 Období údržby a tato smlouva se automaticky obnoví v následujících obdobích kalendářního
roku, na základě zaplacení aktuálních poplatků za údržbu společnosti Trimble a na základě toho,
že zákazník odsouhlasí případné aktualizace těchto podmínek, dokud nebude ukončeno písemnou
výpovědí některé ze stran podanou nejpozději tři měsíce před koncem aktuálního kalendářního
roku. Zákazníkova platba poplatků za údržbu a prodloužení období údržby – poté, co jej
společnost Trimble upozorní na změnu těchto podmínek – jsou pokládány za souhlas zákazníka s
těmito změnami. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami podmínek, kterákoliv ze stran
může ukončit tuto smlouvu tím, že podá druhé straně písemné oznámení o ukončení alespoň
třicet (30) dní před vypršením aktuálního období údržby. Tato smlouva může být také písemně
ukončena s okamžitou platností kteroukoliv ze stran z důvodu závažného porušení této smlouvy
druhou stranou, jestliže toto porušení zůstalo nenapraveno po dobu třiceti (30) dnů od data
písemné výzvy neporušující strany druhé straně, kde je toto porušení oznámeno.

7 Omezení odpovědnosti

7.1 SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA
ZTRÁTU NA TRŽBÁCH, NA ZISKU, NA VÝROBĚ, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA
NÁKLADY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ, ZA ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZA
NEPŘESNÁ DATA, ZE SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MECHANIZMU NEBO ZA
JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ZTRÁTY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ČINNOSTI NEBO
V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI),
ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO,
ZDA O NÍ BYLA NĚKTERÁ STRANA INFORMOVÁNA.
7.2 MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A JEJÍCH DODAVATELŮ
NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ CELKOVÉ VÝŠI LICENČNÍCH POPLATKŮ,
KTERÉ ZÁKAZNÍCI SKUTEČNĚ ZAPLATILI V PRŮBĚHU PŘÍSLUŠNÉHO OBDOBÍ
ÚDRŽBY.

8 Příslušné zákony a řešení sporů

8.1 Tato smlouva EULA je vykládána, interpretována a řídí se výlučně podle právních předpisů
Finska, bez ohledu na pravidla volby práva. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním
prodeji zboží je vyloučeno. Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vzniklý z této smlouvy nebo
s ní související, nebo její porušení, ukončení nebo platnost bude s konečnou platností vyřešen dle
rozhodnutí společnosti Trimble i) příslušnými veřejnými soudy ve vašem sídle; nebo (ii) v
arbitrážním řízení v souladu s arbitrážními předpisy Finské obchodní komory. Počet rozhodců v
arbitrážním řízení bude jeden. Sídlem arbitrážního řízení jsou Helsinki ve Finsku. Jazykem
arbitrážního řízení je angličtina. Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné a strany se zavazují,
že arbitrážní řízení a veškeré související materiály a informace budou považovány za důvěrné.
Tento bod nebrání tomu, aby některé straně bylo vydáno prozatímní bezodkladné nápravné
opatření soudem příslušné jurisdikce, kdy je takové soudní nařízení nezbytné k ochraně zájmů
této strany až do ukončení soudního řízení. Dále, společnost Trimble se navíc může rozhodnout,
zda uplatní nárok na nesporné, splatné a nesplacené pohledávky u okresního soudu ve městě
Espoo ve Finsku.