LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE SPOLEČNOSTI TRIMBLE PRO SOFTWAROVÉ PRODUKTY TEKLA (viz TRIMBLE-TEKLA-EULA-2018)

DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ:

SOFTWAROVÝ VÝROBEK TEKLA, SPOLEČNĚ S JEHO DOKUMENTACÍ, PRO KTEROU
PLATÍ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA (DEFINOVÁNO NÍŽE), PŘÍPADNĚ VE
KTERÉ JE TATO EULA ZAKOTVENA, JE CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM PRÁVEM A
OSTATNÍMI ZÁKONY O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ A MEZINÁRODNÍMI
SMLOUVAMI. NEOPRÁVNĚNÁ REPRODUKCE, ZOBRAZOVÁNÍ, MODIFIKACE,
DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO DOKUMENTACE NEBO
JAKÉKOLIV JEJICH ČÁSTI MOHOU ZAKLÁDAT PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
NEBO JINÝCH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOHOU VÉST KE VZNIKU
OBČANSKOPRÁVNÍ A TRESTNÍ ZODPOVĚDNOSTI.

PODMÍNKY EULA ZAKLÁDAJÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI
(DEFINOVÁNO NÍŽE) A SPOLEČNOSTÍ TRIMBLE (DEFINOVÁNO NÍŽE).

TATO EULA STANOVÍ PODMÍNKY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH JE SPOLEČNOST
TRIMBLE OCHOTNA VÁM POSKYTNOUT LICENCE K SOFTWARU (DEFINOVÁNO
NÍŽE), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE VÁM TATO LICENCE POSKYTNUTÁ PŘÍMO
SPOLEČNOSTÍ TRIMBLE NEBO AUTORIZOVANÝM DISTRIBUTOREM (DEFINOVÁNO
NÍŽE).

PODÁNÍM OBJEDNÁVKY NEBO UZAVŘENÍM SMLOUVY, DO KTERÉ JE TATO EULA
ZAPRACOVÁNA NEBO KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“:
1. PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA;
2. POTVRZUJETE, ŽE JSTE TUTO SMLOUVU EULA ČETLI,
3. POTVRZUJETE, ŽE TATO EULA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ POVINNOSTI A URČITÁ
OMEZENÍ A RESTRIKCE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ SOFTWARU; A
4. POTVRZUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNÝ UŽIVATEL TOHOTO SOFTWARU A ŽE VAŠE
INSTALACE SOFTWARU JE LEGÁLNÍ A POVOLENÁ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY EULA.
POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE TENTO SOFTWARE
NASTAVIT, NAINSTALOVAT, UVÉST DO PROVOZU NEBO JINAK POUŽÍVAT.

1 Definice

1.1 V této smlouvě EULA budou mít následující slova a výrazy významy, které jsou jim zde
přiřazeny, pokud kontext výslovně nestanoví něco jiného:
Pojem „Pobočka“ označuje jiný subjekt, který je řízen vámi nebo je s vámi pod společným
řízením. Pro účely této definice pojem "řídit" znamená mít právo nominovat nebo propustit 50%
nebo více členů představenstva subjektu nebo osob působících v ekvivalentních funkcích, ať už
díky vlastnictví akcií opravňujících k 50% a více hlasů zastoupených na valné hromadě tohoto
subjektu, nebo z jiného důvodů, a to po tak dlouhou dobu, dokud bude toto řízení, ať už přímé
nebo nepřímé, existovat.
Pojem „Aplikace“ označuje jakýkoliv programovaný prvek nebo strojový kód, který interaguje
se softwarem prostřednictvím softwarového rozhraní nebo Open API, jak je definováno v bodě
14.2 níže.
Pojem „Přidružená společnost“ označuje pobočku, která je oprávněná používat software v
rámci licenčních parametrů, a leží v oblasti.
Pojem “Autorizovaný distributor” označuje přidruženou společnost společnosti Trimble,
autorizovaného prodejce společnosti Trimble, nebo partnera třetí strany uznaného společností
Trimble, jako je např. integrátor nebo poskytovatel hardwaru.
Pojem „Důvěrné informace“ označuje software, dokumentaci a veškeré informace a materiál
v jakékoli podobě, které se týkají provozu, zaměstnanců a obchodních jednání, ať už společnosti
Trimble nebo vás, a které jsou buď označeny jako důvěrné nebo které by měly být důvodně
považovány za důvěrné vzhledem ke své povaze nebo k okolnostem, za jakých jsou tyto
informace nebo materiály sdělovány.
Pojem „Partnerský program“ označuje program společnosti Trimble k vývoji aplikací pro třetí
strany, do kterého se můžete vy nebo přidružená společnost přihlásit na základě uzavření
samostatné smlouvy.
Pojem „Dokumentace“ označuje uživatelskou a jinou dokumentaci týkající se softwaru, ať už
tištěnou, online nebo v elektronické podobě.
Pojem „Zařízení“ označuje takové elektronické zařízení vaše, přidružené společnosti nebo
odborného poradce, které splňuje minimální požadavky na konfiguraci stanovené v dokumentaci.
Pojem „Chyba“ označuje vadu nebo poruchu softwaru, která brání tomu, aby software fungoval
řádně v souladu s dokumentací.
Pojem „EULA“ označuje Licenční smlouvu koncového uživatele pro software.
Pojem „Licence“ označuje licenci k softwaru poskytnutou vám v souladu se smlouvou EULA.

Pojem „Licenční poplatky“ označuje částky stanovené ve formuláři objednávky a splatné vámi
jako protihodnota za poskytnutí licence.
Pojem „Licenční klíč“ označuje technické řešení, které umožní uživateli přístup k softwaru.
Pojem „Licenční parametry“ označuje počet souběžných uživatelů, typ licence, území a licenční
období definované v bodě 4.4 nebo 4.5, podle toho, který je relevantní, pokud není ve formuláři
objednávky uvedeno jinak.
Pojem „Licenční období“ označuje období, během kterého je možné licenci používat, jak je
definováno v bodě 4.4 nebo 4.5, podle toho, který je relevantní;
Pojem „Typ licence“ označuje typ licence, jak je dále definováno v bodě 4.3.
Pojem „Hlavní verze“ označuje hlavní verzi softwaru, kterou společnost Trimble učiní čas od
času všeobecně komerčně dostupnou, které společnost Trimble přiřadí číslo verze, označující tuto
novou hlavní verzi, a ke které je nutné si opatřit novou sadu licenčních klíčů.
Pojem „Služby údržby“ označuje služby údržby a podpory pro software uvedený v bodě 5.2.
Pojem „Období údržby“ označuje období definované v bodě 5.3
Pojem „Formulář objednávky“ označuje takový formulář objednávky nebo smlouvu, kterou
získáte licenci nebo případně služby k softwaru, a která byla potvrzena společností Trimble nebo
autorizovaným distributorem, podle toho, co je to relevantní.
Pojem „Strana“ označuje buď vás nebo společnost Trimble podle toho, co je relevantní.
Pojem „Odborný poradce“ označuje jakoukoliv třetí stranu – poradenskou společnost, která
poskytuje služby s pomocí softwaru, např. inženýrské, projekční nebo rozkreslovací, a to vám
nebo vaší přidružené společnosti.
Pojem „Software“ označuje softwarové produkty Tekla společnosti Trimble ve formě
objektového kódu uvedené ve formuláři objednávky, včetně podverzí a hlavních verzí, které vám
mohou být vydány jako součást případných služeb údržby.
Pojem „Podverze“ označuje aktualizace, případně servisní verze k softwaru vydaného
společností Trimble, která může obsahovat opravy chyb a také může zajistit funkční a
výkonnostní vylepšení, ale v žádném případě neznamená novou hlavní verzi.
Pojem „Předplacené období“ označuje dobu platnosti předplacené licence, která je v příslušných
případech uvedená ve formuláři objednávky, jak je dále definováno v bodě 4.5.
Pojem „Území“ označuje zemi, odkud pochází vaše nákupní objednávka softwaru, pokud není ve
formuláři objednávky uvedeno jinak.
Pojem „Trimble“ označuje společnost Trimble Solutions Corporation, což je finská společnosts
ručením omezeným, která má identifikační číslo 0196634-1, a případně její pobočky.
Pojem „Uživatel“ označuje fyzickou osobu zaměstnanou vámi, nebo přidruženou společností
nebo odborným poradcem, které byl poskytnut platný licenční klíč k používání softwaru na
zařízení. Pro účely této definice pojem „zaměstnanci“ zahrnuje samostatně výdělečně činné
dodavatele, kteří používají software na základě dohody s vámi, s přidruženou společností nebo s
odborným poradcem;
Pojem „Vy“ označuje stranu, která získala licenci, ať už představujete fyzickou osobu nebo
podnikatelský subjekt /organizaci, nebo jakéhokoliv nabyvatele nebo právního nástupce podle
toho, co je uvedeno ve formuláři objednávky.

2 Formulář objednávky a dodání softwaru

2.1 Vaši licenci a veškeré služby související se softwarem získáte na základě samostatného
formuláře objednávky, která může být uzavřena mezi vámi a společností Trimble nebo mezi vámi
a autorizovaným distributorem. Tento formulář objednávky upravuje obchodní vztahy mezi
smluvními stranami v souvislosti s dohodnutým způsobem dodání licence (která podléhá této
smlouvě EULA) a v souvislosti s dohodnutým způsobem dodání souvisejících služeb. Formulář
objednávky stanoví parametry licence a může obsahovat další omezení vaší licence. Jakkoli
takové omezení se týká vašeho používání softwaru a patří k nim i ta omezení, která vyplývají z
této smlouvy EULA.
2.2 Software bude zpřístupněn buď (i) stažením softwaru z elektronické stránky poskytnuté
společností Trimble nebo (ii) nainstalováním softwaru z média vám dodaného společností
Trimble nebo autorizovaným distributorem.
2.3 Před zahájením provozu softwaru musíte použít svá vlastní zkušební data a dostatečně
otestovat kvalitu výsledků a provozu dodaného softwaru.

3 Platba

3.1 Částku za licenci v příslušné výši uhradíte společnosti Trimble – nebo přímo autorizovanému
distributorovi společnosti Trimble, pokud jste vaši licenci získali jeho prostřednictvím – a to za
podmínek dohodnutých v příslušném formuláři objednávky. Sjednaný licenční poplatek bude
zaplacen před uvedením softwaru do provozu. Jakýkoli licenční klíč, který vám bude dodán po
udělení licence, bude mít dočasný charakter do té doby, než společnost Trimble obdrží licenční
poplatek v plné výši.
3.2 Částku za služby uhradíte společnosti Trimble – nebo přímo autorizovanému distributorovi
společnosti Trimble, pokud vám byla jeho prostřednictvím poskytnuta dodávka, instalace,
podpora, údržba, školení, poradenství nebo případně jiné služby - a to za podmínek dohodnutých
v příslušném formuláři objednávky.

4 Práva duševního vlastnictví a udělení licence

4.1 Veškerá práva duševního vlastnictví k (i) softwaru, (ii) dokumentaci, (iii) jakémukoli dílu
vzniklému ze softwaru nebo z dokumentace a (iv) k jakýmkoliv jiným literárním dílům nebo
jiným dílům vzniklým z autorství vytvořeného společností Trimble, jejích zaměstnanců,
dodavatelů nebo poradců, budou nebo zůstanou propůjčena společnosti Trimble nebo jejím
poskytovatelům licence, podle toho, co je relevantní, a žádné z těchto práv nepřejde na vás.
4.2 Po včasném zaplacení příslušných licenčních poplatků a v souladu s příslušnými licenčními
parametry vám společnost Trimble tímto uděluje nevýhradní, nepostupitelnou, nepřevoditelnou (s
výjimkou případů povolených parametry licence) a třetí osobě neposkytnutelnou licenci
umožňující, stahovat, instalovat a používat, zobrazovat a provozovat software na zařízení, které
splňuje minimální konfigurační požadavky stanovené v dokumentaci. Každá licence, kterou jste
získali, povoluje pouze jednoho souběžného uživatele softwaru.
4.3 Typ vaší licence k softwaru, předplacené období a obchodní podmínky vašeho nákupu jsou
specifikovány na formuláři objednávky. Na formuláři objednávky mohou být také uvedeny další
podmínky platné pro vaši licenci k softwaru. Pokud není typ licence na formuláři objednávky
uveden, jedná se o komerční domácí licenci.
4.4 Typy licencí uvedené v tomto bodě 4.4 jsou takzvané plovoucí licence, což znamená, že počet
uživatelů, kteří software používají souběžně k připojení k serveru společnosti Trimble, nesmí být
vyšší než počet licencí zakoupených zákazníkem. Pokud není na formuláři objednávky uvedeno
jinak, licenční parametry pro každý typ plovoucí licence jsou takové, jak je uvedeno níže:
a) Komerční domácí licence
•  Používání softwaru: pouze na území ke komerčním účelům vámi a vašimi přidruženými
společnostmi, podle toho, co je relevantní.
•  Licenční období: do vypršení předplaceného období. Po uzavření samostatné smlouvy se
společností Trimble nebo s jejím autorizovaným distributorem a po zaplacení příslušných
poplatků můžete také získat komerční domácí licenci s trvalým licenčním obdobím.
•  Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených
společností, podle toho, co je relevantní.
b) Komerční podnikatelská licence
•  Používání softwaru: po celém světě ke komerčním účelům vámi a vašimi přidruženými
společnostmi.
•  Licenční období: do vypršení předplaceného období. Po uzavření samostatné smlouvy se
společností Trimble nebo s jejím autorizovaným distributorem a po zaplacení příslušných
poplatků můžete také získat komerční podnikatelskou licenci s trvalým licenčním obdobím
•  Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených
společností a odborní poradci (s výjimkou licencí založených na využití) podle toho, co je
relevantní.
c) Výuková nebo studijní licence
•  Používání softwaru: na pouze území ke vzdělávacím účelům. Použití ke komerčním účelům
je výslovně zakázáno.
•  Licenční období: do konce předplaceného období.
•  Uživatelé: vy a vaši přihlášení studenti podle toho, co je relevantní.
d) Evaluační licence
•  Používání softwaru: pouze k účelům technické nebo komerční evaluace nebo k předvedení
vámi a pouze na území. Použití ke komerčním účelům je výslovně zakázáno.
•  Licenční období: třicet (30) kalendářních dnů nebo takové, jaké je specifikováno na
formuláři objednávky
•  Uživatelé: vy a vaši zaměstnanci podle toho, co je relevantní.
e) Partnerská licence (podléhá zvláštním podmínkám uvedeným v bodě 14 níže)
•  Používání softwaru: pouze pro účely vývoje aplikací pro vás a pouze na území. Použití ke
komerčním účelům je výslovně zakázáno.
•  Licenční období: do konce předplaceného období.
•  Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených
společností, podle toho, co je relevantní.
4.5 Předplacené období licence založené na předplatném je buď pevně stanovené období nebo
“opakující se” období, podle toho, co je uvedeno na formuláři objednávky. Pevně stanovené
předplacené období vyprší ke stanovenému datu. Pokud není ve formuláři objednávky uvedeno
jinak, první předplacené období v případě opakujícího se předplaceného období vyprší na konci
kalendářního roku. Poté se opakující se předplacené období automaticky obnovuje v následných
obdobích kalendářního roku poté, co zaplatíte společnosti Trimble aktuální licenční poplatky, a
poté, co odsouhlasíte případné aktualizace této smlouvy EULA. Vaše platba licenčních poplatků
a prodloužení předplaceného období – jakmile vás společnost Trimble upozorní na změnu
smlouvy EULA – jsou pokládány za váš souhlas s těmito změnami. Pokud nebudete souhlasit se
změnami smlouvy EULA, vaše opakující se licence založená na předplatném může být ukončena,
jak je stanoveno v bodě 4.7 níže. Kterákoliv ze stran může ukončit vaši opakující se licenci
založenou na předplatném tím, že podá druhé straně písemné oznámení o ukončení alespoň třicet
(30) dní před vypršením aktuálního předplaceného období. Tato smlouva EULA může být
ukončena také podle bodu 12.
4.6 Po zaplacení příslušných poplatků za údržbu máte nárok na nákup dalších licencí založených
na používání. Licence na základě používání nesmí být využívány odbornými konzultanty. Berete
na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Trimble bude sledovat používání softwaru vámi a
vašimi přidruženými společnostmi za účelem vykazování používání a fakturace. Berete na
vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Trimble může sdílet zprávy o používání se svými
autorizovanými distributory, a že zprávy o používání budou představovat konečný a závazný
doklad o vašem používání softwaru. Vaše konfigurace licencí, která není v souladu s pokyny
dodanými se softwarem nebo je jinak chybná nebo nevhodná pro vaše používání, vás nezbavuje
povinnosti zaplatit licenční poplatky v souladu se zprávami o používání.
4.7 Tato smlouva EULA nahrazuje veškeré předchozí licenční dohody uzavřené mezi vámi a
společností Trimble, které se vztahují k současné nebo k předchozím verzím softwaru, a všechny
podmínky, které jsou obsaženy v právě platné a účinné dohodě, a které nejsou v souladu
podmínkami této smlouvy EULA, se tímto výslovně mění a stávají se shodnými s podmínkami
této EULA. Společnost Trimble si vyhrazuje právo aktualizovat a pozměnit tuto smlouvu
EULA, která bude poté, co ji odsouhlasíte, platit v upravené podobě od začátku následujícího
předplaceného období. Společnost Trimble může také vydat hlavní verzi podle aktualizované
smlouvy EULA. Pokud nebudete akceptovat upravenou smlouvu EULA, jakmile vás o ní bude
společnost Trimble informovat, nemůžete získat přístup k této hlavní verzi a kterákoliv ze stran
může ukončit vaši opakující se licenci založenou na předplatném po vypršení aktuálního
předplaceného období tím, že podá druhé straně písemnou výpověď této licence.
4.8 Software obsahuje cenná obchodní tajemství a důvěrné údaje společnost Trimble a případně
jejích poskytovatelů licence a vy musíte zajistit, aby ani vy, ani přidružené společnosti a odborní
poradci, ani jakákoliv jiná osoba, které jste umožnili přístup k softwaru, (i) nezpřístupnila žádnou
jeho část třetí straně, (ii) nebo neumožnila třetí straně používat tento software, nebo (iii)
neumožnila, aby se jakákoli kopie softwaru dostala mimo držení nebo kontrolu vás, nebo některé
vaší přidružené společnosti nebo odborného poradce s výjimkou rozsahu, který je výslovně
povolen touto smlouvou EULA.
4.9 Zákazník nebo podle licenčních parametrů přidružená společnost budou oprávněni vytvořit si
přiměřený počet záložních kopií tohoto softwaru pouze pro účely zálohování. Budete oprávněni
nakopírovat si dokumentaci v přiměřeném množství, potřebném pro licenční používání softwaru.
Každá tato kopie softwaru nebo dokumentace bude ve všech ohledech podléhat této smlouvě
EULA.
4.10 Zajistíte, aby všechny kopie softwaru vytvořené podle bodu 4.9, obsahovaly původní
označení práv společnosti Trimble k duševnímu vlastnictví (včetně označení o autorských
právech a podobně) a informaci, že tento software obsahuje důvěrné údaje společnosti Trimble.
Budete dodržovat pokyny společnosti Trimble, týkající se formy a obsahu těchto označení a
nápisů.
4.11 Nesmíte činit následující a musí zajistit, aby ani vaše přidružené společnosti a odborní
poradci tak nečinili:
a) kopírovat celý software nebo jakoukoliv jeho část, s výjimkou rozsahu povoleného podle bodu
4.9;
b) upravovat, vylepšovat nebo spojovat celý software nebo jakoukoliv jeho část s jiným
softwarem nebo dokumentací;
c) postoupit, převést (netýká se přidružených společností nebo odborných poradců v případech,
kde to povolují příslušné licenční parametry), distribuovat, prodávat, pronajímat, poskytovat
licenci, účtovat nebo jinak obchodovat s tímto softwarem, ani jej jakkoli zatížit nebo
poskytnout třetí straně nebo využívat tento software k poskytování softwaru jako služby,
provozování servisního střediska nebo poskytování podobných služeb třetím stranám;
d) přizpůsobovat, překládat, zpětně zjišťovat jeho stavbu, dekompilovat nebo rozebírat celý
software nebo jeho jakoukoliv část nebo vstoupit do zdrojového kódu softwaru;
e) umožnit používání softwaru duplikací prostřednictvím vizualizace nebo srovnatelné
technologie takovým způsobem, který by navýšil počet licencí vámi zakoupených;
f) používat software k vývoji jiného softwaru, s výjimkou aplikací v případě udělené partnerské
licence;
g) vyvíjet aplikace pro třetí osoby, pokud vám nebyl umožněn přístup do Partnerského programu
společnosti Trimble a pokud jste nezískali Partnerskou licenci společnosti Trimble (coby
partner společnosti Trimble nesmíte v žádném případě tuto licenci postoupit, převést,
distribuovat, prodávat, pronajímat, poskytovat nebo jinak software zpřístupnit uživatelům
aplikace nebo jiným třetím osobám, ani využívat software k poskytování vzdálených
softwarových služeb, softwaru jako služby, provozování servisního střediska nebo
poskytování podobných služeb uživatelům aplikace nebo jiným třetím osobám;
h) používat, ať už samostatně nebo v kombinaci s jinými značkami, registrovat nebo pokoušet se
zaregistrovat, ať už přímo nebo nepřímo, jakékoli obchodní známky, obchodní názvy,
logotypy nebo symboly společnosti Trimble nebo Tekla, ani žádné jiné matoucím způsobem
obdobné značky, názvy nebo symboly nebo adresy internetových domén obsahující tyto
obchodní známky, obchodní názvy nebo symboly. Veškeré adresy internetových domén,
obsahující výše uvedené, které byly registrované nebo rezervované vámi nebo vašimi
přidruženými společnostmi před uzavřením formuláře objednávky, budou na požádání
převedeny na společnost Trimble a vy se zavazujete, že bude jednat tak, jak bude potřeba, aby
byl tento převod úspěšně realizován.
i) odstraňovat ze softwaru nebo z jeho výstupů jakákoliv označení týkající se duševního
vlastnictví, nebo se pokoušet odstranit nebo obejít jakékoli mechanizmy chránící duševního
vlastnictví, které jsou obsaženy v softwaru nebo v jeho výstupech.
4.12 Rizika vyplývající z vlastnictví softwarového média a licenčních klíčů přechází na vás při
dodání softwaru. Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeže tohoto softwarového média nebo jakékoliv
zařízení, na kterém je tento software nainstalován, budete o tom společnost Trimble neprodleně
informovat. Pokud k takové situaci dojde, vaše licence nebo licence přidružené společnosti nebo
odborného konsultanta k používání tohoto softwaru, ať už ve formě záložních kopií nebo v jiné
podobě, bude pozastavena do té doby, dokud nebude zákazníkovi poskytovatelem licence
doručen náhradní licenční klíč. Společnost Trimble bude oprávněna vám naúčtovat poplatek za
dodání nového licenčního klíče podle svého ceníku.
4.13 V případě likvidace zařízení předem odinstalujete a odstraníte software z tohoto zařízení a
musíte zajistit, aby přidružené společnosti nebo odborní poradci učinili totéž, a zároveň
podniknete veškeré potřebné kroky, aby se zabránilo tomu, že software nebo jeho část padne do
rukou třetích stran. Pokud tak neučiníte, bude to považováno za porušení této smlouvy EULA.
4.14 Budete neprodleně informovat společnost Trimble, jestliže zjistíte (i) jakékoliv nedodržení
závazků důvěrnosti v souvislosti se softwarem nebo (ii) jakékoli porušení práva společnosti
Trimble na duševní vlastnictví k softwaru, ať už skutečné nebo domnělé, nebo jestliže zjistíte (iii)
jakékoli neoprávněné používání softwaru jakoukoli osobou a poskytnete společnosti Trimble
účinnou pomoc a ve spojitosti s jakýmkoliv soudním sporem nebo řízením, ke kterým by mohlo
dojít v souvislosti s těmito případy.

5 Služby údržby a jiné služby

5.1 Na základě formuláře objednávky a po zaplacení příslušných poplatků můžete od společnosti
Trimble nebo od autorizovaného distributora společnosti Trimble získat služby údržby,
předplacené služby (např. licence založené na používání), zaškolení nebo jiné služby.
Poskytování těchto služeb se řídí zvláštními podmínkami.
5.2 Poté, co zaplatíte příslušné poplatky za údržbu za každou licenci softwaru, bude vám
společnost Trimble poskytovat služby údržby v průběhu období údržby pro každou takovou
hlavní verzi, která je všeobecně komerčně dostupná ke koupi. Služby údržby budou zahrnovat
dodání nových podverzí a hlavních verzí softwaru, služby helpdesk a jiné dostupné elektronické
služby, které vám mohou být poskytovány dle uvážení společnosti Trimble v průběhu období
údržby. Aby nevznikly jakékoli pochybnosti, podverze (pokud vůbec) budou poskytovány
společností Trimble čas od času pouze ke dvěma posledním dostupným hlavním verzím.
5.3 Pokud není ve formuláři objednávky stanoveno jinak, období údržby je shodné s pevným
licenčním obdobím. V případě trvalého licenčního období bude první období údržby trvat do
konce kalendářního roku, ve kterém byla podána objednávka o poskytování služeb údržby, a po
zaplacení aktuálních poplatků za údržbu společnosti Trimble, bude období údržby automaticky
obnovováno v následujících obdobích kalendářního roku, dokud nebude ukončeno písemnou
výpovědí některé ze stran podanou nejpozději tři měsíce před koncem aktuálního kalendářního
roku.
5.4 Nákup dalších služeb, jako je dodání, instalace, zaškolení nebo poradenství, v průběhu
licenčního období musí být dojednán mezi stranami samostatně. Informace o těchto službách,
jejich obsahu a dostupnosti i příslušných podmínkách poskytne společnost Trimble a její
autorizovaní distributoři.

6 Otevřený Software

6.1 Tento software může obsahovat nebo může být poskytován s komponenty, které podléhají
podmínkám licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem („Open Source Software“). Pokud
o to písemně požádáte, společnost Trimble identifikuje v příslušném rozsahu tento otevřený
software obsažený v softwaru. V rozsahu požadovaném licencí, která je součástí otevřeného
softwaru, podmínky této licence, týkající se otevřeného softwaru, nahradí podmínky této smlouvy
EULA, včetně všech ustanovení upravujících přístup ke zdrojovému kódu, modifikace nebo
reverzní inženýrství.

7 Porušení duševního vlastnictví

7.1 V případě, že vaše používání tohoto softwaru podle této smlouvy poruší nebo domněle poruší
práva duševního vlastnictví třetí strany, společnost Trimble může dle vlastního rozhodnutí a na
své náklady buď: (a) obstarat vám právo pokračovat v používání softwaru; (b) nahradit porušující

software nebo jeho část funkčním ekvivalentem; nebo (c) ukončit tuto smlouvu EULA a licenci a
vrátit vám licenční poplatek nebo jeho zůstatek, odpovídající buď celému softwaru nebo jeho
porušující části. Tento bod 7.1 stanoví výhradní povinnosti společnosti Trimble a vaše výhradní
nápravné prostředky v případě, že dojde ke skutečnému nebo domnělému narušení práva
duševního vlastnictví třetích osob v důsledku používání tohoto softwaru.

8 Právo provést audit

8.1 Společnost Trimble a její autorizovaní distributoři mohou kdykoli provést audit nebo pověřit
externího auditora, aby provedl audit (dále jen „audit“) s cílem zjistit, zda dodržujete podmínky
této smlouvy EULA. Společnost Trimble vás bude informovat alespoň pět (5) dní předem o
konání takového auditu s výjimkou případu, kdy bude audit proveden elektronicky podle bodu
8.3 níže.
8.2 V souvislost s auditem poskytnete společnosti Trimble, jejímu autorizovanému distributorovi
nebo pověřenému externímu auditorovi účinnou pomoc a spolupráci a zpřístupníte jim potřebné
prostory, systémy a materiály, aby bylo možné zjistit, zda vy, přidružené společnosti a odborní
poradci dodržujete tuto smlouvu EULA.
8.3 Aniž je dotčeno výše uvedené, audit může být proveden také elektronicky s využitím
kontrolních funkcí softwaru, který byl navržen tak, aby umožnil společnosti Trimble automaticky
sledovat, zda je používání softwaru v souladu s podmínkami licence, a také zjistit a informovat
společnost Trimble o instalacích a používání neoprávněných nebo nelegálních kopiích softwaru.
Vy dáváte společnosti Trimble výslovný souhlas s tímto sledováním a získáváním informací.
8.4 Pokud výsledky auditu ukáží, že vy nebo přidružená společnost nebo odborný poradce
nedodržujete podmínky licence, neprodleně toto nedodržení podmínek napravíte, ať už tak, že si
koupíte nebo zaplatíte další licence nebo jiným způsobem, a zároveň, aniž by tím byla dotčena
jakákoliv práva nebo prostředky k nápravě, které má Trimble k dispozici, uhradíte společnosti
Trimble přiměřené náklady na provedení auditu.
8.5 Budete vést přesné účty, dokumentaci a záznamy dostatečně podrobné a totéž budete
vyžadovat od přidružených společností a odborných poradců, aby bylo umožněno společnosti
Trimble účinně uplatnit svá práva podle tohoto bodu 8.

9 Požadavky na zaškolení a používání

9.1 Zajistíte, aby uživatelé softwaru byli dostatečně vyškoleni k jeho používání (nebo k vývoji
aplikací, podle toho, co je relevantní). Jakékoliv školení, které má být zajištěno společností
Trimble, bude stranami projednáno samostatně.
9.2 Vy: (a) Zajistíte, aby software provozovaly nebo na provoz softwaru (nebo na vývoj aplikací,
podle toho, co je relevantní) dohlížely dostatečně kvalifikované osoby a (b) ověříte a vyzkoušíte,
zda výsledky jakýchkoliv výpočtů, včetně veškerých položek navržených pomocí softwaru, a
také zda zpracování dat provedené tímto softwarem (nebo vývoj aplikací, podle toho, co je
relevantní) jsou správné a přesné, a zajistíte, aby správnost dat ověřila také patřičně kvalifikovaná
osoba nebo tam, kde je to třeba, kvalifikovaný stavební inženýr.

10 Omezená záruka a odmítnutí záruk

10.1 Společnost Trimble zaručuje, že média, na kterých bude software dodán, nebudou mít po
dobu třiceti (30) dní od data dodání vady materiálu ani provedení při normálním způsobu
používání. Společnost Trimble, dle svého rozhodnutí, zdarma vymění nebo opraví všechna vadná
média, na kterých je software poskytnut za předpokladu, že vy tuto vadu oznámíte společnosti
Trimble písemně ve lhůtě do třiceti (30) dnů.
10.2 Společnost Trimble zaručuje, že software bude řádně pracovat v souladu s příslušnou
dokumentací po dobu devadesáti (90) dní od data dodání (dále jen „záruční lhůta”). Váš jediný a
výhradní nápravný prostředek a jediná odpovědnost společnosti Trimble a jejích dodavatelů v
případě porušení této záruky bude, že společnost Trimble dle svého uvážení a na své náklady buď
opraví tuto chybu (tak, že vám poskytne pokyny k tomu, abyste tuto chybu obešli, nebo vám
poskytne podverzi), vymění software nebo ukončí příslušnou licenci a vrátí vám licenční
poplatky zaplacené za příslušný software. Tato výše uvedená omezená záruka vám bude
poskytnuta pod podmínkou, že budete společnost Trimble o této chybě písemně informovat
během záruční lhůty a na požádání předložíte společnost Trimble doklad o zakoupení produktu
nebo o jeho registraci, který pochází z autorizovaného zdroje. Výše uvedené omezené záruky
neplatí a společnost Trimble nebude odpovědná za žádnou chybu způsobenou nebo vzniklou v
důsledku (i) zařízení; (ii) nedodržení požadavků na používání, které jsou uvedeny v dokumentaci,
nebo jiného nesprávného používání software; (iii) jakékoli úpravy softwaru vámi nebo třetí
stranou; a (iv) jakýmkoli jiným jednáním nebo opomenutím vámi nebo třetí osobou. Dále, výše
uvedené omezené záruky neplatí pro žádnou licenci, která je poskytována bezplatně nebo na
základě posuzování.
10.3 KROMĚ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V BODĚ 10.2, TENTO SOFTWARE JE
POSKYTOVÁN „TAKOVÝ, JAKÝ JE“ A SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ
DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI SE
SOFTWAREM NEBO DOKUMENTACÍ, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ
NEBO JINÉ, VČETNĚ (KROMĚ JINÉHO) ZÁRUK PRODEJNOSTI, VLASTNICKÉHO
PRÁVA, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUK NENARUŠENÍ, ŘÁDNÉ
KVALITY, NEVMĚŠOVÁNÍ, PŘESNOSTI INFORMAČNÍHO OBSAHU, NEBO ZÁRUK
VZNIKLÝCH NA ZÁKLADĚ PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, PRÁVA, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍ
PRAXE. MŮŽETE MÍT JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, ALE DOBA TRVÁNÍ ZÁKONEM
POŽADOVANÝCH ZÁRUK, AŤ UŽ JSOU JAKÉKOLIV, BUDE OMEZENÁ NA TO
NEJKRATŠÍ OBDOBÍ POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST TRIMBLE ZEJMÉNA
NERUČÍ ZA TO, ŽE SOFTWARE BUDE: (A) VHODNÝ K TAKOVÉMU POUŽITÍ, KTERÉ
PLÁNUJE ZÁKAZNÍK; (B) BUDE PRACOVAT NEPŘETRŽITĚ NEBO BEZ CHYBY, NEBO
ŽE SPOLEČNOST TRIMBLE NEBO TŘETÍ STRANA OPRAVÍ JAKOUKOLI CHYBU
NEBO VYŘEŠÍ JAKÝKOLI POŽADAVEK V SOUVISLOSTI S TÍMTO SOFTWAREM; (C)
BUDE SPOLUPRACOVAT S JINÝMI SOFTWAROVÝMI PRODUKTY NEŽ S TĚMI,
KTERÉ JSOU UVEDENY V DOKUMENTACI; NEBO ŽE (D) BUDE PRACOVAT S JINÝM
HARDWAREM NEBO JINÝMI HARDWAROVÝMI KONFIGURACEMI, KTERÉ
NESPLŇUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V DOKUMENTACI.

11 Omezená odpovědnost

11.1 SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA
ZTRÁTU NA TRŽBÁCH, NA ZISKU, NA VÝROBĚ, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA
NÁKLADY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ, ZA ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZA
NEPŘESNÁ DATA, ZE SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MECHANIZMU NEBO ZA
JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ
NÁHRADY ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY, AŤ
JIŽ V RÁMCI SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODŠKODNĚNÍ,
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ BYLA O TAKOVÉM
ODŠKODNĚNÍ PŘEDEM INFORMOVÁNA. SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ
DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ
V DŮSLEDKU NUKLEÁRNÍCH, VESMÍRNÝCH NEBO LETECKÝCH AKTIVIT. DÁLE
SPOLEČNOST TRIMBLE NEBUDE NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY
VZNIKLÉ Z APLIKACÍ NEBO V SOUVISLOSTI S APLIKACEMI, VYVINUTÝMI VÁMI
NEBO VAŠIMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI NEBO ODBORNÝMI PORADCI.
11.2 MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRIMBLE PODLE TÉTO
SMLOUVY EULA BUDE OMEZENA A NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ CELKOVÉ
VÝŠI LICENČNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI SPOLEČNOSTI
TRIMBLE ZA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE PODLE FORMULÁŘE OBJEDNÁVKY.
11.3 TENTO BOD 11 PŘETRVÁ I PO VYPRŠENÍ NEBO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY
EULA Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU.

12 Podmínky a ukončení

12.1 Vaše licence na základě této smlouvy EULA nabývá účinnosti poté, co vyjádříte souhlas s
touto smlouvou EULA a zaplatíte vaše licenční poplatky. Tato smlouva EULA a licence udělená
podle této smlouvy zůstávají v platnosti až do uplynutí doby platnosti licence, pokud tato nebude
dříve ukončena v souladu s tímto článkem 12.
12.2 Není-li v příslušném formuláři objednávky uvedeno jinak, počáteční licenční období a
předplacené období opakující se licence založené na předplatném, stejně jako v případě licence
založené na využití nebo partnerské licence, i dohodnuté služby údržby vyprší na konci právě
probíhajícího kalendářního roku, a poté se předplacené období automaticky obnoví v
následujícím kalendářním roce za aktuálně platné ceny společnosti Trimble, pokud některá ze
stran nepodá písemnou výpověď alespoň (30) dní před vypršením aktuálního předplaceného
období nebo pokud tato EULA není ukončena v souladu s tímto bodem 12.
12.3 Kterákoliv ze stran může s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu EULA a licenci
udělenou podle ní, jestliže:
a) druhá strana závažným způsobem porušila některou ze svých povinností a nezajistila nápravu
do třiceti (30) dní od obdržení písemné výzvy k zajištění této nápravy; nebo
b) pokud druhá strana (i) jde do likvidace nebo (ii) bylo zahájeno řízení za účelem vydání
soudního rozhodnutí o bankrotu nebo insolvenci druhé strany nebo (iii) druhá strana má určeného
konkurzního správce svého majetku, nebo (iv) v případě, kdy druhá strana má právní formu
partnerství, kde na některého z partnerů bylo vydáno soudní rozhodnutí o bankrotu nebo tento
partner provádí převody majetku ve prospěch svých věřitelů nebo se jinak vyrovnává se svými
věřiteli nebo (v) se účastní jakéhokoliv jiného podobného soudního jednání nebo postupu v jiné
jurisdikci nebo (vi) se stane celkově neschopný platit své dluhy, jakmile jsou splatné.
12.4 Neoprávněné používání softwaru v rozporu s touto smlouvou EULA je vždy považováno za
závažné porušení a opravňuje společnost Trimble k okamžitému ukončení této smlouvy EULA a
licence, která byla na základě smlouvy udělena.
12.5 Společnost Trimble vám nebo případně vašim přidruženým společnostem nevrátí žádné
zálohy nebo poplatky na základě nebo v důsledku ukončení této dohody, s výjimkou ustanovení
bodu 7.1.
12.6 Vypovězení této smlouvy EULA nebude mít dopad na práva vzniklá některé ze stran nebo
nápravné prostředky dostupné této straně. Po vypovězení této smlouvy EULA musíte neprodleně
vrátit společnosti Trimble zpět veškerý software dodaný podle této smlouvy včetně jeho kopií,
nebo je odstranit a písemně společnosti Trimble potvrdit jejich odstranění.
12.7 Ukončení této smlouvy EULA nebude mít vliv na platnost kteréhokoli ustanovení této
smlouvy EULA, které má výslovně nebo implicitně platit i po jejím ukončení.

13 Všeobecná ustanovení

13.1 Každá ze stran se tímto zavazuje straně druhé, že bude udržovat v tajnosti veškeré
informace, které si opatří nebo získá v důsledku uzavření této smlouvy EULA, a že tyto důvěrné
informace nesdělí svým zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům, ani zaměstnancům, zástupcům
a dodavatelům přidružených společností a odborným poradcům, s výjimkou naprosto nezbytných
případů. Tento závazek neplatí, pokud půjde o takové důvěrné informace:
(a) které strana získala již dříve, a to jiným způsobem, než v důsledku porušení tohoto bodu
13.10; nebo
(a) které jsou již veřejně známé, a to jiným způsobem než v důsledku porušení tohoto bodu13.1.
13.2 Bez ohledu na to, co bylo výše uvedeno, každá ze stran je oprávněna sdělit důvěrné
informace v případě, kdy budou tyto informace vyžadovány na základě zákona, rozhodnutí nebo
nařízení vydaného oprávněnými úřady, nebo na základě soudního nařízení, a to za předpokladu,
že tato strana (i) sdělí pouze tu část důvěrných informací, která je vyžádána, (ii) bude informovat
příjemce důvěrných informací o tom, že sdělované informace jsou důvěrné a tam, kde to bude
možné, se bude dostatečně snažit zajistit, aby i příjemce uchoval tuto informaci jako důvěrnou a
(iii) ihned uvědomí druhou stranu o tom, že důvěrné informace byly zveřejněny, přičemž bude
specifikovat tyto sdělené informace, příjemce těchto informací a okolnosti, za jakých byla strana
povinna tyto informace sdělit.
13.3 Každá ze stran se tímto zavazuje straně druhé, že čas od času podnikne kroky nezbytné
k tomu, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení bodu 0 ze strany jejich zaměstnanců, zástupců
a dodavatelů a ve vašem případě i ze strany jeho přidružených společností nebo odborných
poradců.
13.4 Společnost Trimble může využívat služby subdodavatelů a umožnit jim uplatňovat práva
udělená společnosti Trimble za účelem poskytování softwaru nebo souvisejících služeb za
předpokladu, že společnost Trimble zůstává odpovědná za to, že každý takový subdodavatel bude
dodržovat podmínky této smlouvy EULA.
13.5 Software, dokumentace nebo jejich části mohou podléhat embargu a exportním omezením.
Vy musíte dodržovat všechna příslušná embarga a zákony a předpisy regulující vývoz, které jsou
čas od času v platnosti, zejména ty, které pochází ze Spojených států a Evropské unie. Aniž jsou
dotčeny výše uvedené skutečnosti (i) vy prohlašujete a zaručujete, že nejste uvedeni na žádném
seznamu americké vlády zakázaných nebo omezených stran nebo nemáte sídlo v zemi (nebo
nejste státním příslušníkem země), která podléhá americkému embargu nebo která byla označena
vládou USA za zemi podporující "teroristy" a (ii )vy nesmíte (a nesmíte povolit žádnému ze
svých uživatelů) získat přístup nebo používat softwaru v rozporu s jakýmkoli vývozním
embargem USA, zákazem nebo omezením.
13.6 Politika ochrany osobních údajů společnosti Trimble je zveřejněna na adrese
https://www.tekla.com/privacy-policy a tímto odkazem je i součástí tohoto dokumentu. Vy
dáváte výslovný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů společností Trimble.
13.7 Tato smlouva EULA je vykládána, interpretována a řídí se výlučně podle právních předpisů
Finska, bez ohledu na pravidla volby práva. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním
prodeji zboží je vyloučeno. Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vzniklý z této smlouvy EULA
nebo s ní související, nebo její porušení, ukončení nebo platnost bude s konečnou platností
vyřešen dle rozhodnutí společnosti Trimble i) příslušnými veřejnými soudy ve vašem sídle; nebo
(ii) v arbitrážním řízení v souladu s arbitrážními předpisy Finské obchodní komory. Počet
rozhodců v arbitrážním řízení bude jeden. Sídlem arbitrážního řízení jsou Helsinki ve Finsku.
Jazykem arbitrážního řízení je angličtina. Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné a strany se
zavazují, že arbitrážní řízení a veškeré související materiály a informace budou považovány za
důvěrné v souladu s tímto bodem 13. Tento bod nebrání tomu, aby některé straně bylo vydáno
prozatímní bezodkladné nápravné opatření soudem příslušné jurisdikce, kdy je takové soudní
nařízení nezbytné k ochraně zájmů této strany až do ukončení soudního řízení. Dále, společnost
Trimble se navíc může rozhodnout, zda uplatní nárok na nesporné, splatné a nesplacené
pohledávky u okresního soudu ve městě Espoo ve Finsku.
13.8 Pokud některý soud nebo administrativní orgán příslušné jurisdikce zjistí, že některé
ustanovení této smlouvy EULA je neplatné nebo nevymahatelné, potom neplatnost a
nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na jiná ustanovení této smlouvy EULA a
veškerá ustanovení, nedotčená touto neplatností a nevymahatelností, zůstanou v plné platnosti a
účinnosti. Strany se tímto zavazují, že se pokusí nahradit jakékoliv výše uvedené neplatné nebo
nevymahatelné ustanovení jiným platným nebo vymahatelným ustanovením, které bude v co
největším možném rozsahu zohledňovat ekonomické, právní a obchodní cíle onoho neplatného
nebo nevymahatelného ustanovení. Pokud strany se nebudou schopny dohodnout o náhradním
ustanovení uvedeném výše a toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení připraví některou ze
stran o významnou výhodu, kterou tato strana původně očekávala, poškozená strana bude mít
právo tuto smlouvu EULA s okamžitou platností vypovědět.
13.9 Tuto smlouvu EULA nebo jakákoli vaše práva a povinnosti podle této smlouvy není možno
postupovat, převádět nebo k nim udělit licenci nebo sub-licenci, s výjimkou vašeho práva
umožnit svým přidruženým společnostem nebo odborným poradcům používat software v rámci
příslušných licenčních parametrů.
13.10 Žádná ze stran nebude zodpovědná za jakékoliv zpoždění nebo za nesplnění závazků podle
této smlouvy EULA (s výjimkou nezaplacení poplatků), pokud toto zpoždění nebo nesplnění je
způsobeno nepředvídanými událostmi, ke kterým došlo poté, co tato smlouva EULA vstoupila
v platnost, a které jsou mimo přiměřenou kontrolu této strany, a mezi které patří stávky, blokády,
válka, teroristický čin, povstání, výtržnosti, požár, exploze, přírodní katastrofa, výpadek nebo
snížení dodávky elektřiny nebo telekomunikačních nebo datových sítí nebo služeb, odmítnutí
služby, embargo nebo odmítnutí licence vládní agenturou (zásah „vyšší moci“). V případě vyšší
moci druhá strana musí být neprodleně informována o této události a předpokládané době trvání.
Pokud je plnění smlouvy EULA zpožděno o více než tři (3) měsíce v důsledku události vyšší
moci, smluvní strana může smlouvu EULA vypovědět písemným oznámením druhé smluvní
straně.
13.11 Zřeknutí se práva na náhradu jednou ze stran v případě porušení nebo nedodržení
některých ustanovení této smlouvy EULA druhou stranou nesmí být považováno za zřeknutí se
práva na náhradu v případě následných porušení nebo neplnění těchto ustanovení. Stejně tak
pokud se některá ze stran zpozdí nebo opomene uplatnit nebo využít nějaké své právo, pravomoc
nebo privilegium, které má nebo může mít podle této EULA, nebude to považováno za zřeknutí
se práva na náhradu v případě, kdy dojde k porušení nebo nedodržení druhou stranou.
13.12 Jakákoliv výzva, žádost, pokyn nebo jiný dokument, který má být předán v souvislosti s
touto smlouvou, bude doručen nebo zaslán předplacenou poštou, faxem nebo jinými
elektronickými prostředky na adresu přijímající strany, a jakákoliv takováto výzva nebo jiný
dokument budou považovány za doručené v okamžiku doručení, pokud byly doručeny kurýrem, a
pokud byly poslány poštou, budou považovány za doručené dva (2) dny po odeslání. Jakákoliv
výzva nebo jiný dokument zaslaný faxem nebo jinými elektronickými prostředky budou
považovány za doručené poté, co odesílatel obdrží elektronické potvrzení.

14 Zvláštní podmínky pro partnerské licence

14.1 Prostředí a účel
Tyto Zvláštní podmínky pro partnerské licence uvedené v bodě 14 této smlouvy EULA (dále jen
„Partnerské podmínky ") upravují podmínky platné pro vaše možné členství v partnerském
programu společnosti Trimble, související partnerskou licenci a váš vývoj aplikací pro použití
třetích stran (podle bodu 4.4 výše). Tyto partnerské podmínky doplňují ostatní podmínky této
smlouvy EULA, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti s ohledem na partnerské licence,
pokud není v těchto partnerských podmínkách výslovně uvedeno jinak.
14.2 Definice
Kromě definicí uvedených v bodě 1 této smlouvy EULA, platí také následující definice:
"Roční poplatek" označují poplatek, který musíte zaplatit jako protihodnotu za právo vyvíjet a
dodávat aplikace a za partnerské služby poskytnuté společností Trimble;
"Základní patenty držitelů licence" označují patentové nároky, které při neexistenci licence,
jsou nezbytně a nevyhnutelně porušeny (z technických ale nikoli z komerčních důvodů)
používáním rozhraní společností Trimble nebo členem partnerského programu společnosti
Trimble;
Rozhraní "nebo" Open API "označuje technologii, která umožňuje aplikacím pracovat se
softwarem Tekla Structures.
"Partnerské služby společnosti Trimble" označují služby, které má společnost Trimble
poskytovat v souladu s těmito Partnerskými podmínkami a za které musíte uhradit roční poplatek;
"Stránkou" se rozumí buď internetová stránka zpřístupněná vámi pro účely stahování aplikací,
nebo online služba Tekla;
"Držitelem licence třetí strany" se rozumí jakákoli třetí osoba, která má licenci k používání
rozhraní pro vývoj, použití a distribuci aplikací v souladu se smlouvou o partnerském programu
uzavřenou se společností Trimble.
14.3 Jmenování
Společnost Trimble vás může na základě samostatného písemného oznámení jmenovat členem
partnerského programu a udělit vám partnerskou licenci. Vaše účast v partnerském programu
bude podléhat samostatné žádosti o účast v takovém programu, kterou podáte vy a kterou může
společnost Trimble schválit nebo zamítnout. Dále, vaše účast v partnerském programu je
podmíněna uhrazení ročního poplatku v souladu s formulářem objednávky nebo s aktuálním
platným ceníkem společnosti Trimble. Vy a společnost Trimble budete samostatnými dodavateli
a žádné ustanovení obsažené v této smlouvě EULA nebude vykládáno tak, že strany představují
partnery, společné podniky, spoluvlastníky, zaměstnavatele, zaměstnance nebo jiné účastníky
spojeného nebo společného podnikání; nebo že je možné, aby některá ze stran vytvořila nebo
převzala nějaké závazky jménem druhé strany, ať už by to bylo z jakéhokoli důvodu.
14.4 Aplikace
Po předchozím písemném oznámení společnosti Trimble a po zaplacení ročních poplatků máte
nárok, ať už bezplatně nebo za úplatu, (a) zpřístupnit aplikace, které jste vyvinuli, veřejně k
dispozici ke stažení na stránkách; a (b) zpřístupnit vaše aplikace přímo vašim zákazníkům. Výše
uvedená práva, které vám byla udělena, budou podmíněna tím, že vy udělíte nevýhradní licenci
podle některého nebo podle všech základních patentů držitelů licence nebo jakýchkoliv patentů,
o kterých uvádíte, že jsou základními patenty držitelů licence, které vy nebo některá z vašich
přidružených společností vlastníte nebo které máte právo je sublicencovat (i) společnosti Trimble
nebo (ii) jakémukoli držiteli licence třetí strany, který si takovou licenci žádá za účelem vývoje,
používání a distribuce aplikací, ať už pro komerční nebo jiné účely, a to za spravedlivých a
přiměřených podmínek, které nejsou v žádném případě výhodnější než podmínky této smlouvy
EULA. Dále souhlasíte s tím, že patentová licence udělená v souladu s tímto bodem bude
osvobozena od veškerých nároků vzniklých z porušení jakéhokoli ze základních patentů držitelů
licence. Aby nedošlo k pochybnostem, jakékoli nedodržení tohoto ustanovení bude znamenat
porušení této smlouvy EULA. Společnost Trimble bude mít právo ukončit tyto Partnerské
podmínky, případně tuto smlouvu EULA, jestliže (a) jste vy nebo vaše přidružená společnost jste
uplatnili jakýkoli základní patent držitele licence nebo jakýkoli patent, který je údajně základním
patentem držitele licence, způsobem, který zahrnuje, mimo jiné, nároky z porušení nebo žalobu
podanou proti software nebo řízení nebo tvrzení u soudu, arbitrážního tribunálu nebo jiného
podobného fóra, že vývoj, používání nebo distribuce aplikací porušují některý ze základních
patentů držitelů licence, kterou vlastníte nebo ovládáte vy nebo vaše přidružené společnosti nebo
která je sublicencovatelná vámi nebo některou z vašich přidružených společností, nebo jestliže
(b) vy nebo vaše přidružená společnost odmítnete udělit společnosti Trimble nebo přidruženým
společnostem licenci za podmínek, které společnost Trimble nebo její přidružená společnost
považují za přijatelné a přiměřené podle základních patentů držitelů licence vašich nebo vaší
přidružené společnosti, ale v žádném případě za podmínek méně výhodných, než jsou podmínky
této smlouvy EULA. Budete obhajovat, zbavíte odpovědnosti a odškodníte společnost Trimble,
její přidružené společnosti a jejich příslušné zaměstnance a ředitele vůči jakýmkoli nárokům,
odpovědnostem (včetně vypořádání a rozsudků) nebo vůči výdajům (včetně přiměřených
advokátních poplatků, výdajů a soudních nákladů) vzniklých na základě nároků nebo požadavků
třetí strany v souvislost s aplikacemi, včetně, avšak nejen to, nároků kvůli údajnému porušení
práv duševního vlastnictví. Společnost Trimble je dle vlastního uvážení oprávněna požadovat,
abyste odstranili z vašich stránek jakékoli aplikace, které podle společnosti Trimble porušují tyto
partnerské podmínky, tuto smlouvu EULA nebo práva duševního vlastnictví společnosti Trimble
nebo jakékoli třetí strany, nebo jsou nebezpečné nebo jinak škodlivé.
14.5 Práva duševního vlastnictví
Vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví k aplikacím, jakož i k veškeré související
dokumentaci vytvořené vámi nebo vaším jménem, bude patřit vám nebo takové třetí osobě,
kterou zastupujete. Tímto udělujete společnosti Trimble nevýlučnou, trvalou, neodvolatelnou,
celosvětovou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k používání, reprodukci,
vytváření odvozených děl, distribuci, úpravě, veřejnému provozování a veřejné prezentaci všech
aplikací dostupných na těchto stránkách nebo online služby Tekla za účelem zpřístupnění,
zobrazování, šíření a propagace online služby Tekla a za účelem dalšího vývoje online služby
Tekla a dalších softwarových produktů Tekla a souvisejících služeb. Všechna práva duševního
vlastnictví k softwaru, dokumentaci a všem jejich částem zůstávají v držení společnosti Trimble a
jejích poskytovatelů licencí třetích stran, avšak žádná taková práva nepřejdou na vás.
14.6 Vyloučení a omezení odpovědnosti
ABY NEDOŠLO K POCHYBNOSTEM, ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI STANOVENÉ V BODĚ 11 TÉTO SMLOUVY EULA BUDE PLATNÉ
TAKÉ PRO TYTO PARTNERSKÉ PODMÍNKY. MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST
SPOLEČNOSTI TRIMBLE PODLE TĚCHTO PARTNERSKÝCH PODMÍNEK BUDE
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ OMEZENÁ A NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI
ROČNÍCH LICENČNÍCH POPLATKŮ. TENTO BOD 14.6 PŘETRVÁ V PLATNOSTI I PO
VYPRŠENÍ NEBO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU.

Konec podmínek (TRIMBLE-EULA-TEKLA- 2018), 11. října 2017.