LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE SPOLEČNOSTI TRIMBLE PRO SOFTWAROVÉ PRODUKTY TEKLA (ref. TRIMBLE-TEKLA-EULA-2021)

DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ:

SOFTWAROVÝ VÝROBEK TEKLA, SPOLEČNĚ S JEHO DOKUMENTACÍ, PRO KTEROU PLATÍ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA (DEFINOVÁNO NÍŽE), PŘÍPADNĚ VE KTERÉ JE TATO EULA ZAKOTVENA, JE CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM PRÁVEM A OSTATNÍMI ZÁKONY O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ A MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI. NEOPRÁVNĚNÁ REPRODUKCE, ZOBRAZOVÁNÍ, MODIFIKACE, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO DOKUMENTACE NEBO JAKÉKOLIV JEJICH ČÁSTI MOHOU ZAKLÁDAT PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÝCH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOHOU VÉST KE VZNIKU OBČANSKOPRÁVNÍ A TRESTNÍ ZODPOVĚDNOSTI.

PODMÍNKY SMLOUVY EULA ZAKLÁDAJÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI (DEFINOVÁNO NÍŽE) A SPOLEČNOSTÍ TRIMBLE (DEFINOVÁNO NÍŽE). POKUD SE VYSKYTNOU NESROVNALOSTI MEZI ANGLICKOU VERZÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A VERZÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO JAZYKA, PŘEDNOST MÁ ANGLICKÁ VERZE.

TATO SMLOUVA EULA STANOVÍ PODMÍNKY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH JE SPOLEČNOST TRIMBLE OCHOTNA VÁM POSKYTNOUT LICENCE K SOFTWARU (DEFINOVÁNO NÍŽE), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE VÁM TATO LICENCE POSKYTNUTA PŘÍMO SPOLEČNOSTÍ TRIMBLE NEBO AUTORIZOVANÝM DISTRIBUTOREM (DEFINOVÁNO NÍŽE).

ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY NEBO UZAVŘENÍM SMLOUVY, DO KTERÉ JE TATO EULA ZAPRACOVÁNA NEBO KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“:

1. PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA;

2. POTVRZUJETE, ŽE JSTE TUTO SMLOUVU EULA ČETLI,

3. POTVRZUJETE, ŽE TATO EULA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ POVINNOSTI A URČITÁ OMEZENÍ A RESTRIKCE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ SOFTWARU; A

4. POTVRZUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNÝ UŽIVATEL TOHOTO SOFTWARU A ŽE VAŠE INSTALACE SOFTWARU JE LEGÁLNÍ A POVOLENÁ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY EULA.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE TENTO SOFTWARE NASTAVIT, NAINSTALOVAT, UVÉST DO PROVOZU NEBO JINAK POUŽÍVAT.

1 Definice

1.1 V této smlouvě EULA budou mít následující slova a výrazy významy, které jsou jim zde přiřazeny, pokud kontext výslovně nestanoví něco jiného:

Pojem „Pobočka“ označuje jiný subjekt, který je řízen vámi nebo je s vámi pod společným řízením. Pro účely této definice pojem "řídit" znamená mít právo nominovat nebo propustit 50% nebo více členů představenstva subjektu nebo osob působících v ekvivalentních funkcích, ať už díky vlastnictví akcií opravňujících k 50% a více hlasům zastoupených na valné hromadě tohoto subjektu, nebo z jiného důvodů, a to po tak dlouhou dobu, dokud bude toto řízení, ať už přímé nebo nepřímé, existovat.

Pojem „Aplikace označuje jakýkoliv programovaný prvek nebo strojový kód, který interaguje se softwarem prostřednictvím softwarového rozhraní nebo Open API, jak je definováno v bodě 15.2 níže.

Pojem „Přidružená společnost“ označuje pobočku, která je oprávněná používat software v rámci licenčních parametrů, a leží v oblasti.

Pojem “Autorizovaný distributor” označuje přidruženou společnost společnosti Trimble, autorizovaného prodejce společnosti Trimble, nebo partnera třetí strany uznaného společností Trimble, jako je např. integrátor nebo poskytovatel hardwaru.

Pojem „Důvěrné informace“ označuje software, dokumentaci a veškeré informace a materiál v jakékoli podobě, které se týkají provozu, zaměstnanců a obchodních jednání, ať už společnosti Trimble nebo vás, a které jsou buď označeny jako důvěrné nebo které by měly být důvodně považovány za důvěrné vzhledem ke své povaze nebo k okolnostem, za jakých jsou tyto informace nebo materiály sdělovány.

Pojem „Partnerský program“ označuje program společnosti Trimble pro třetí strany, jak je definován v bodě 15 níže, do kterého se můžete vy nebo přidružená společnost přihlásit na základě uzavření samostatné smlouvy.

PojemPrávní předpisy o ochraně údajů označuje (i) Obecné nařízení o ochraně údajů ((EU) 2016/679) a veškeré vnitrostátní prováděcí zákony, nařízení a sekundární právní předpisy, které jsou čas od času změněny nebo aktualizovány, (ii) veškeré právní předpisy, které jsou nástupci GDPR.

Pojem „Dokumentace“ označuje uživatelskou a jinou dokumentaci týkající se softwaru, ať už tištěnou, online nebo v elektronické podobě.

Pojem „Zařízení“ označuje takové elektronické zařízení vaše, přidružené společnosti nebo odborného poradce, které splňuje minimální požadavky na konfiguraci stanovené v dokumentaci.

Pojem „Chyba“ označuje vadu nebo poruchu softwaru, která brání tomu, aby software fungoval řádně v souladu s dokumentací.

Pojem „EULA“ označuje Licenční smlouvu koncového uživatele k softwaru.

Pojem „Koncový uživatel“ znamená „Uživatel“, viz níže.

Pojem „Licence“ označuje licenci k softwaru vám poskytnutou v souladu se smlouvou EULA.

Pojem „Licenční poplatky“ označuje částky stanovené ve formuláři objednávky a splatné vámi jako protihodnota za poskytnutí licence.

Pojem „Licenční klíč označuje technické řešení (např. kód oprávnění / nebo digitální identita), které uživateli umožní přístup k softwaru.

Pojem „Licenční parametry označuje počet souběžných uživatelů, typ licence, území a licenční období definované v bodě 4.4 nebo 4.5, podle toho, který je relevantní, pokud není ve formuláři objednávky uvedeno něco jiného.

Pojem „Licenční období“ označuje období, během kterého je možné licenci používat, jak je definováno v bodě 4.4 nebo 4.5, podle toho, který je relevantní.

Pojem „Typ licence“ označuje typ licence, jak je dále definováno v bodě 4.4.

Pojem „Hlavní verze“ označuje hlavní verzi softwaru, kterou společnost Trimble učiní čas od času všeobecně komerčně dostupnou, které společnost Trimble přiřadí číslo verze, označující tuto novou hlavní verzi, a ke které je nutné si opatřit novou sadu licenčních klíčů.

Pojem „Služby údržby“ označuje služby údržby a podpory pro software, jak je specifikováno v bodě 5.2.

Pojem „Období údržby“ označuje období definované v bodě 5.3.

Pojem „Formulář objednávky“ označuje takový formulář objednávky nebo smlouvu, kterou získáte licenci nebo případně služby k softwaru, a která byla potvrzena společností Trimble nebo autorizovaným distributorem, podle toho, co je to relevantní.

Pojem „Strana označuje buď vás nebo společnost Trimble nebo autorizovaného distributora podle toho, co je relevantní.

Pojem „Odborný poradce“ označuje jakoukoliv třetí stranu – poradenskou společnost, která poskytuje služby s pomocí softwaru, např. inženýrské, projekční nebo rozkreslovací, a to vám nebo vaší přidružené společnosti.

Pojem „Software“ označuje softwarové produkty Tekla společnosti Trimble ve formě objektového kódu uvedené ve formuláři objednávky, včetně podverzí a hlavních verzí, které vám mohou být vydány jako součást případných služeb údržby.

Pojem „Podverze“ označuje aktualizace, případně servisní verze k softwaru vydaného společností Trimble , která může obsahovat opravy chyb a také může zajistit funkční a výkonnostní vylepšení, ale v žádném případě neznamená novou hlavní verzi.

Pojem „Předplacené období“ označuje dobu platnosti předplacené licence, která je v příslušných případech uvedená ve formuláři objednávky, jak je dále definováno v bodě 4.5.

Pojem „Území“ označuje zemi, odkud pochází vaše objednávka softwaru, pokud není ve formuláři objednávky uvedeno jinak.

Pojem „Trimble“ označuje společnost Trimble Solutions Corporation, což je finská společnost s ručením omezeným, která má identifikační číslo 0196634-1, a případně její pobočky.

Pojem „Trimble ID“ je digitální identita, která je vyžadována u každého uživatele, který přistupuje k softwaru nebo digitálním službám Trimble. Zpracováváme vaše kontaktní a přihlašovací údaje, jako je uživatelské jméno a heslo. Účelem tohoto zpracování je poskytnout vám přístup k našim produktům a službám, které jste vy nebo váš zaměstnavatel zakoupili nebo předplatili.

Pojem „Uživatel“ označuje fyzickou osobu zaměstnanou vámi, nebo přidruženou společností nebo odborným poradcem, které byl poskytnut platný licenční klíč k používání softwaru na zařízení. Pro účely této definice pojem „zaměstnanci“ zahrnuje samostatně výdělečně činné dodavatele, kteří používají software na základě dohody s vámi, s přidruženou společností nebo s odborným poradcem.

Pojem „Vy“ označuje stranu, která získala licenci, ať už představujete fyzickou osobu nebo podnikatelský subjekt /organizaci, nebo jakéhokoliv povoleného nabyvatele nebo právního nástupce podle toho, co je uvedeno ve formuláři objednávky.

2 Formulář objednávky a dodání softwaru

2.1 Vaši licenci a veškeré služby související se softwarem získáte na základě samostatného formuláře objednávky, která může být uzavřena mezi vámi a společností Trimble nebo mezi vámi a autorizovaným distributorem. Tento formulář objednávky upravuje obchodní vztahy mezi smluvními stranami v souvislosti s dohodnutým způsobem dodání licence (která podléhá této smlouvě EULA) a v souvislosti s dohodnutým způsobem dodání souvisejících služeb. Formulář objednávky stanoví parametry licence a může obsahovat další omezení vaší licence. Jakkoli takové omezení se týká vašeho používání softwaru a patří k nim i ta omezení, která vyplývají z této smlouvy EULA.

2.2 Software bude zpřístupněn buď (i) stažením softwaru z elektronické stránky poskytnuté společností Trimble nebo (ii) jako služba společností Trimble (Software jako služba) nebo (iii) nainstalováním softwaru z média vám dodaného společností Trimble nebo autorizovaným distributorem.

2.3 Před zahájením provozu softwaru musíte použít svá vlastní zkušební data a dostatečně otestovat kvalitu výsledků a provozu dodaného softwaru.

3 Platba

3.1 Částku za licenci v příslušném výši uhradíte společnosti Trimble – nebo přímo autorizovanému distributorovi společnosti Trimble, pokud jste vaši licenci získali jeho prostřednictvím – a to za podmínek dohodnutých v příslušném formuláři objednávky. Sjednaný licenční poplatek bude zaplacen před uvedením softwaru do provozu. Každý licenční klíč, který vám bude dodán po udělení licence, bude mít dočasný charakter do té doby, než společnost Trimble obdrží licenční poplatek v plné výši.

3.2 Částku za služby uhradíte společnosti Trimble – nebo přímo autorizovanému distributorovi společnosti Trimble, pokud vám byla jeho prostřednictvím poskytnuta dodávka, instalace, podpora, údržba, školení, poradenství nebo případně jiné služby - a to za podmínek dohodnutých v příslušném formuláři objednávky.

3.3 Pokud je platba poplatků po splatnosti a není uhrazena ani ve lhůtě uvedené v upomínce platby nebo na faktuře, společnost Trimble nebo autorizovaný distributor (v příslušných případech) si vyhrazuje právo pozastavit váš přístup k vašim získaným produktům založeným na předplatném, aniž by společnost Trimble a / nebo autorizovaný distributor byli vůči vám odpovědni, a to do té doby, dokud nebude příslušná částka zaplacena v plné výši .

4 Práva duševního vlastnictví a udělení licence

4.1 Veškerá práva duševního vlastnictví k (i) softwaru, (ii) dokumentaci, (iii) jakémukoli dílu vzniklému ze softwaru nebo z dokumentace a (iv) k jakýmkoliv jiným literárním dílům nebo jiným dílům vzniklým z autorství vytvořeného společností Trimble, jejích zaměstnanců, dodavatelů nebo poradců, budou nebo zůstanou propůjčena společnosti Trimble nebo jejím poskytovatelům licence, podle toho, co je relevantní, a žádné z těchto práv nepřejde na vás .

4.2 Po včasném zaplacení příslušných licenčních poplatků a v souladu s příslušnými licenčními parametry vám společnost Trimble tímto udělí nevýhradní, nepostupitelnou, nepřevoditelnou (s výjimkou případů povolených parametry licence) a třetí osobě neposkytnutelnou licenci umožňující, stahovat, instalovat a / nebo používat, zobrazovat a provozovat software na zařízení, které splňuje minimální konfigurační požadavky stanovené v dokumentaci. Každá licence, kterou jste získali, povoluje pouze jednoho plovoucího uživatele nebo jednoho jmenovaného uživatele softwaru, jak je uvedeno ve formuláři objednávky.

4.3 Typ vaší licence k softwaru, předplacené období a obchodní podmínky vašeho nákupu jsou specifikovány na formuláři objednávky. Na formuláři objednávky mohou být uvedeny také další podmínky platné pro vaši licenci k softwaru. Pokud není typ licence na formuláři objednávky uveden, jedná se o standardní uživatelskou licenci .

4.4 Plovoucí licence a uživatelské licence

■ Tak zvaná plovoucí licence znamená, že počet uživatelů, kteří software používají souběžně pro připojení k serveru společnosti Trimble, nesmí být vyšší než vámi zakoupený počet licencí.

■ Tak zvaná uživatelská licence znamená, že uživatel (i) musí být identifikován jedinečnou identifikací uživatele, Trimble ID a (ii) musí to být fyzická osoba, nikoli skupina spojená generickým login. Uživatel se pro přístup k Softwaru musí přihlásit pomocí svého Trimble ID a nikdo jiný nesmí přistupovat k softwaru současně pomocí stejného Trimble ID.

■ Pokud není na formuláři objednávky uvedeno jinak, licenční parametry pro každý typ plovoucí licence jsou takové, jak je uvedeno níže:

a) Komerční domácí licence

· Používání softwaru: pouze na území ke komerčním účelům vámi a vašimi přidruženými společnostmi, podle toho, co je relevantní.

· Licenční období: do vypršení předplaceného období. Po uzavření samostatné smlouvy se společností Trimble nebo s jejím autorizovaným distributorem a po zaplacení příslušných poplatků můžete získat také komerční domácí licenci s trvalým licenčním obdobím.

· Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených společností, podle toho, co je relevantní.

b) Komerční podnikatelská licence

· Používání softwaru: po celém světě ke komerčním účelům vámi a vašimi přidruženými společnostmi.

· Licenční období: do vypršení předplaceného období. Po uzavření samostatné smlouvy se společností Trimble nebo s jejím autorizovaným distributorem a po zaplacení příslušných poplatků můžete získat také komerční podnikatelskou licenci s trvalým licenčním obdobím.

· Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených společností a odborní poradci (s výjimkou licencí založených na využití) podle toho, co je relevantní.

c) Vzdělávací licence

· Používání softwaru: na pouze území pro vaše vzdělávací účely. Použití ke komerčním účelům je výslovně zakázáno.

· Licenční období: do konce předplaceného období.

· Uživatelé: vy, případně vaši přihlášení studenti podle toho, co je relevantní.

d) Evaluační licence

· Používání softwaru: pouze k účelům technické nebo komerční evaluace nebo k předvádění vámi a pouze na území. Použití ke komerčním účelům je výslovně zakázáno.

· Licenční období: devadesát (90) kalendářních dnů nebo takové, jaké je specifikováno na formuláři objednávky.

· Uživatelé: vy a vaši zaměstnanci podle toho, co je relevantní.

e) Partnerská licence (podléhá zvláštním podmínkám uvedeným v bodě 15 níže)

· Používání softwaru: pouze vámi v rámci Partnerského programu, po celém světě. Použití ke komerčním účelům je výslovně zakázáno.

· Licenční období: do konce předplaceného období.

· Uživatelé: vy, případně vaši zaměstnanci nebo zaměstnanci vašich přidružených společností, podle toho, co je relevantní.

f) Studentská licence

· Používání softwaru: po celém světě, pouze pro účely vašeho vlastního vzdělávaní. Použití ke komerčním účelům je výslovně zakázáno.

· Licenční období: sto dvacet (120) kalendářních dní.

 • Uživatelé: vy.

g) Zkušební licence

· Používání softwaru: pouze pro účely technické nebo komerční evaluace nebo předvádění vámi a pouze na území. Použití pro komerční účely je výslovně zakázáno.

· Licenční období: čtyřicet pět (45) kalendářních dnů.

· Uživatelé: Vy, případně vaši zaměstnanci podle toho, co je relevantní).

h) Uživatelská licence, která má specifikátory úrovní i) Standard, ii) Flex a iii) Worldwide (dále jen „úroveň“)

· Používání softwaru: v závislosti na příslušné úrovni, jak je specifikováno ve formuláři objednávky a / nebo v dokumentaci.

· Licenční období: do vypršení předplaceného období.

· Uživatel: Vy nebo váš zaměstnanec nebo zaměstnanec vaší přidružené(ných) společnosti(í) nebo vašeho odborného poradce (poradců) v závislosti na příslušné úrovni a specifikaci ve formuláři objednávky a / nebo v dokumentaci.

· Převoditelnost: Licence uživatele může být převedena (během licenčního období) jinému uživateli podle příslušné úrovni a podle specifikace ve formuláři objednávky a / nebo v dokumentaci.

4.5 Období předplatného licence je buď pevně stanoveno nebo se jedná o opakující se období, jak je specifikováno ve formuláři objednávky. Předplacené období bude buď i) tři (3) měsíce nebo ii) jakékoli období delší než tři (3) měsíce, s minimálním navýšením o jeden měsíc, jak je uvedeno ve formuláři objednávky. Smlouva začíná dnem zahájení uvedeným ve formuláři objednávky (pokud existuje) nebo dnem stanoveným jako den zpracování formuláře objednávky a bude platit po dobu počátečního období, které je uvedeno ve formuláři objednávky („počáteční období“). Pevné předplacené období skončí po počátečním období. Opakující se předplacené období, a tedy i smlouva, se automaticky obnoví v den následující po počátečním období („datum obnovení“) nebo při každém výročí data obnovení na dobu následujících dvanácti (12) měsíců, a to za aktuálně platné poplatky za toto obnovení (počáteční období a jakékoli období obnovení jsou dále společně zvány jako „období“), pokud není ukončeno podle bodu 12.

4.6 Licence na základě používání jsou komerční podnikatelské licence podle bodu 4.4.1 výše, pokud není uvedeno jinak ve formuláři objednávky, a nesmí být využívány odbornými konzultanty. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Trimble bude sledovat používání softwaru vámi a vašimi přidruženými společnostmi za účelem vykazování používání a fakturace. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Trimble může sdílet zprávy o používání se svými autorizovanými distributory, a že zprávy o používání budou představovat konečný a závazný doklad o vašem používání softwaru. Vaše konfigurace licencí, která není v souladu s pokyny dodanými se softwarem nebo je jinak chybná nebo nevhodná pro vaše používání, vás nezbavuje povinnosti zaplatit licenční poplatky podle zpráv o používání.

4.7 Tato smlouva EULA nahrazuje veškeré předchozí licenční dohody uzavřené mezi vámi a společností Trimble, které se vztahují k současné verzi nebo k předchozím verzím softwaru, a všechny podmínky, které jsou obsaženy v právě platné a účinné dohodě, a které nejsou v souladu podmínkami této smlouvy EULA, se tímto výslovně mění a stávají se shodnými s podmínkami této EULA. Společnost Trimble si vyhrazuje právo aktualizovat a pozměnit tuto smlouvu EULA, která bude poté, co ji odsouhlasíte, platit v upravené podobě od začátku následujícího předplaceného období. Společnost Trimble může také vydat hlavní verzi podle aktualizované smlouvy EULA. Vaše platba poplatků a / nebo obnovení vašeho předplatného - na základě oznámení vašeho autorizovaného distributora o změnách smlouvy EULA - bude považováno za váš souhlas s těmito změnami smlouvy. Pokud nebudete souhlasit s pozměněnou smlouvou EULA, jak bylo oznámeno, můžete smlouvu ukončit podle bodu 12 níže.

4.8 Software obsahuje cenná obchodní tajemství a důvěrné údaje společnost Trimble a případně jejích poskytovatelů licence a vy musíte zajistit, aby ani vy, ani přidružené společnosti a odborní poradci, ani jakákoliv jiná osoba, které jste umožnili přístup k softwaru, (i) nezpřístupnila žádnou jeho část třetí straně, (ii) nebo neumožnila třetí straně používat tento software, nebo (iii) neumožnila, aby se jakákoli kopie softwaru dostala mimo držení nebo kontrolu vás, nebo některé vaší přidružené společnosti nebo odborného poradce s výjimkou rozsahu, který je výslovně povolen touto smlouvou EULA.

4.9 Vy nebo vaše přidružená společnost, podle licenčních parametrů, budete oprávněni vytvořit si přiměřený počet záložních kopií tohoto softwaru pouze pro účely zálohování. Budete oprávněni nakopírovat si dokumentaci v přiměřeném množství, potřebném pro licenční používání softwaru. Každá tato kopie softwaru nebo dokumentace bude ve všech ohledech podléhat této smlouvě EULA .

4.10 Zajistíte, aby všechny kopie softwaru vytvořené podle bodu 4.9 , obsahovaly původní označení práv společnosti Trimble k duševnímu vlastnictví (včetně označení o autorských právech a podobně) a informaci, že tento software obsahuje důvěrné údaje společnosti Trimble. Budete dodržovat pokyny společnosti Trimble, týkající se formy a obsahu těchto označení a nápisů.

4.11 Nesmíte činit následující a musí zajistit, aby ani vaše přidružené společnosti a odborní poradci tak nečinili:

a) kopírovat celý software nebo jakoukoliv jeho část, s výjimkou rozsahu povoleného podle bodu 4.9;

b) upravovat, vylepšovat nebo spojovat celý software nebo jakoukoliv jeho část s jiným softwarem nebo dokumentací;

c) postoupit, převést (netýká se přidružených společností nebo odborných poradců v případech, kde to povolují příslušné licenční parametry), distribuovat, prodávat, pronajímat, poskytovat licenci, účtovat nebo jinak obchodovat s tímto softwarem, ani jej jakkoli zatížit nebo poskytnout třetí straně nebo využívat tento software k poskytování softwaru jako služby, provozování servisního střediska nebo poskytování podobných služeb třetím stranám;

d) přizpůsobovat, překládat, zpětně zjišťovat jeho stavbu, dekompilovat nebo rozebírat celý software nebo jeho jakoukoliv část nebo vstoupit do zdrojového kódu softwaru;

e) umožnit používání softwaru duplikací prostřednictvím vizualizace nebo srovnatelné technologie takovým způsobem, který by navýšil počet licencí vámi zakoupených;

f) používat software k vývoji jiného softwaru, s výjimkou aplikací;

g) vyvíjet aplikace pro třetí osoby, pokud vám nebyl umožněn přístup do Partnerského programu společnosti Trimble a pokud jste nezískali Partnerskou licenci společnosti Trimble (coby partner společnosti Trimble nesmíte v žádném případě tuto licenci postoupit, převést, distribuovat, prodávat, pronajímat, poskytovat nebo jinak software zpřístupnit uživatelům aplikace nebo jiným třetím osobám, ani využívat software k poskytování vzdálených softwarových služeb, softwaru jako služby, provozování servisního střediska nebo poskytování podobných služeb uživatelům aplikace nebo jiným třetím osobám);

h) používat, ať už samostatně nebo v kombinaci s jinými značkami, registrovat nebo pokoušet se zaregistrovat, ať už přímo nebo nepřímo, jakékoli obchodní známky, obchodní názvy, logotypy nebo symboly společnosti Trimble nebo Tekla, ani žádné jiné matoucím způsobem obdobné značky, názvy nebo symboly nebo adresy internetových domén obsahující tyto obchodní známky, obchodní názvy nebo symboly. Veškeré adresy internetových domén, obsahující výše uvedené, které byly registrované nebo rezervované vámi nebo vašimi přidruženými společnostmi před uzavřením formuláře objednávky, budou na požádání převedeny na společnost Trimble a vy se zavazujete, že bude jednat tak, jak bude potřeba, aby byl tento převod úspěšně realizován;

i) odstraňovat ze softwaru nebo z jeho výstupů jakákoliv označení týkající se duševního vlastnictví, nebo se pokoušet odstranit nebo obejít jakékoli mechanizmy chránící duševního vlastnictví, které jsou obsaženy v softwaru nebo v jeho výstupech.

4.12 Rizika vyplývající z vlastnictví softwarového média a licenčních klíčů přechází na vás při dodání softwaru. Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeže tohoto softwarového média nebo jakékoliv zařízení, na kterém je tento software nainstalován, budete o tom společnost Trimble neprodleně informovat. Pokud k takové situaci dojde, vaše licence nebo licence přidružené společnosti nebo odborného konsultanta k používání tohoto softwaru, ať už ve formě záložních kopií nebo v jiné podobě, bude pozastavena do té doby, dokud nebude zákazníkovi poskytovatelem licence doručen náhradní licenční klíč. Společnost Trimble bude oprávněna vám naúčtovat poplatek za dodání nového licenčního klíče podle svého ceníku.

4.13 V případě likvidace zařízení předem odinstalujete a odstraníte software z tohoto zařízení a musíte zajistit, aby přidružené společnosti nebo odborní poradci učinili totéž, a zároveň podniknete veškeré potřebné kroky, aby se zabránilo tomu, že software nebo jeho část padne do rukou třetích stran. Pokud tak neučiníte, bude to považováno za porušení této smlouvy EULA.

4.14 Budete neprodleně informovat společnost Trimble, jestliže zjistíte (i) jakékoliv nedodržení závazků důvěrnosti v souvislosti se softwarem nebo (ii) jakékoli porušení práva společnosti Trimble na duševní vlastnictví k softwaru, ať už skutečné nebo domnělé, nebo jestliže zjistíte (iii) jakékoli neoprávněné používání softwaru jakoukoli osobou a poskytnete společnosti Trimble účinnou pomoc a ve spojitosti s jakýmkoliv soudním sporem nebo řízením, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s těmito případy.

5 Služby údržby a jiné služby

5.1 Na základě formuláře objednávky a po zaplacení příslušných poplatků můžete od společnosti Trimble nebo od autorizovaného distributora společnosti Trimble získat služby údržby, předplacené služby (např. model sdílející licence), zaškolení nebo jiné služby. Poskytování těchto služeb se řídí zvláštními podmínkami .

5.2 Poté, co zaplatíte příslušné poplatky za údržbu za každou licenci softwaru, vám bude společnost Trimble poskytovat služby údržby v průběhu období údržby pro každou takovou hlavní verzi, která je všeobecně komerčně dostupná ke koupi. Služby údržby budou zahrnovat dodání nových podverzí a hlavních verzí softwaru, služby helpdesk a jiné dostupné elektronické služby, které vám mohou být poskytovány dle uvážení společnosti Trimble v průběhu období údržby. Aby nevznikly jakékoli pochybnosti, podverze (pokud existují) budou poskytovány společností Trimble čas od času pouze ke dvěma posledním dostupným hlavním verzím .

5.3 Pokud není ve formuláři objednávky stanoveno jinak, období údržby je shodné s pevným předplaceným obdobím. V případě trvalého licenčního období bude první období údržby trvat do konce kalendářního roku, ve kterém byla podána objednávka o poskytování služeb údržby, a po zaplacení aktuálních poplatků za údržbu společnosti Trimble, bude období údržby automaticky obnovováno v následujících obdobích kalendářního roku, pokud nebude ukončeno podle bodu 12.

5.4 Nákup dalších služeb, jako je dodání, instalace, zaškolení nebo poradenství, v průběhu licenčního období musí být dojednán mezi stranami samostatně. Informace o těchto službách, jejich obsahu a dostupnosti i příslušných podmínkách poskytne společnost Trimble a její autorizovaní distributoři.

6 Otevřený Software

6.1 Tento software může obsahovat nebo může být poskytován s komponenty, které podléhají podmínkám licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem („ Otevřený software“). Pokud o to písemně požádáte, společnost Trimble identifikuje v příslušném rozsahu tento otevřený software obsažený v softwaru. V rozsahu požadovaném licencí, která je součástí otevřeného softwaru, podmínky této licence, týkající se otevřeného softwaru, nahradí podmínky této smlouvy EULA, včetně všech ustanovení upravujících přístup ke zdrojovému kódu, modifikace nebo reverzní inženýrství.

7 Porušení duševního vlastnictví

7.1 V případě, že vaše používání tohoto softwaru podle této smlouvy poruší nebo domněle poruší práva duševního vlastnictví třetí strany, společnost Trimble může dle vlastního rozhodnutí a na své náklady buď: (a) obstarat vám právo pokračovat v používání softwaru; (b) nahradit porušující software nebo jeho část funkčním ekvivalentem; nebo (c) ukončit tuto smlouvu EULA a licenci a vrátit vám licenční poplatek nebo jeho zůstatek, odpovídající buď celému softwaru nebo jeho porušující části. Tento bod 7.1 stanoví výhradní povinnosti společnosti Trimble a vaše výhradní nápravné prostředky v případě, že dojde ke skutečnému nebo domnělému narušení práva duševního vlastnictví třetích osob v důsledku používání tohoto softwaru.

8 Právo provést audit a využít údaje

8.1 Společnost Trimble a její autorizovaní distributoři mohou kdykoli provést audit nebo pověřit externího auditora, aby provedl audit (dále jen „Audit“) s cílem zjistit, zda dodržujete podmínky této smlouvy EULA. Společnost Trimble vás bude informovat alespoň pět (5) dní předem o konání takového auditu s výjimkou případu, kdy bude audit proveden elektronicky podle bodu 8.3 níže.

8.2 V souvislost s auditem poskytnete společnosti Trimble, jejímu autorizovanému distributorovi nebo pověřenému externímu auditorovi účinnou pomoc a spolupráci a zpřístupníte jim potřebné prostory, systémy a materiály, aby bylo možné zjistit, zda vy, přidružené společnosti a odborní poradci dodržujete tuto smlouvu EULA.

8.3 Aniž je dotčeno výše uvedené, audit může být proveden také elektronicky s využitím kontrolních funkcí softwaru, který byl navržen tak, aby umožnil společnosti Trimble automaticky sledovat, zda je používání softwaru v souladu s podmínkami licence, a také zjistit a informovat společnost Trimble o instalacích a používání neoprávněných nebo nelegálních kopiích softwaru . Rovněž berete na vědomí, že tento Software automaticky poskytne Trimble data související s vaší instalací a používáním Softwaru. Dáváte výslovný souhlas s tímto sledováním a poskytováním zpráv a dat společnosti Trimble. Aby nedošlo k pochybnostem, tyto údaje, které společnost Trimble získá, budou stále podléhat ustanovením bodů 14.1 a 14.6.

8.4 Pokud výsledky auditu ukáží, že vy nebo přidružená společnost nebo odborný poradce nedodržujete podmínky licence, neprodleně toto nedodržení podmínek napravíte, ať už tak, že si koupíte nebo zaplatíte další licence nebo jiným způsobem, a zároveň, aniž by tím byla dotčena jakákoliv práva nebo prostředky k nápravě, které má Trimble k dispozici, uhradíte společnosti Trimble přiměřené náklady na provedení auditu.

8.5 Budete si vést přesné záznamy, dokumentaci a zprávy, které budou dostatečně podrobné, a totéž budete vyžadovat od přidružených společností a odborných poradců, aby bylo umožněno společnosti Trimble účinně uplatnit svá práva podle tohoto bodu 8.

8.6 Bez ohledu na to, co je v tomto dokumentu uvedeno jinak, souhlasíte s tím, že společnost Trimble a její přidružené subjekty mohou používat, zpracovávat, manipulovat, upravovat, kopírovat a kompilovat, aby mohly vytvářet odvozená díla z vašich dat a jakýchkoli dalších dat souvisejících s používáním softwaru, včetně využití těchto údajů pro jakékoli interní obchodní účely společnosti Trimble a pro vylepšení Softwaru a / nebo vývoj dalších produktů nebo služeb. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Trimble a její přidružené subjekty mohou zpřístupnit třetím stranám souhrnná data odvozená z vašich dat nebo z jakýchkoli jiných údajů souvisejících s používáním softwaru, pokud takové souhrnné údaje nejsou vůči vám osobně identifikovatelné. Dále budou veškerá data o použití a jiná data, která vás neidentifikují, a veškerá data odvozená z vašich dat, sestav, odvozených děl, kompilací, úprav a dalších materiálů vytvořených společností Trimble z těchto dat nebo s jejich použitím, v každém případě výhradním majetkem Trimble; a vy tímto udělujete společnosti Trimble plná vlastnická práva a případné úroky z těchto položek, a to bezplatně a bez práv na budoucí licenční poplatky.

9 Požadavky na zaškolení a používání

9.1 Zajistíte, aby uživatelé softwaru byli dostatečně vyškoleni k jeho používání (nebo k vývoji aplikací, podle toho, co je relevantní). Jakékoliv školení, které má být zajištěno společností Trimble, bude stranami projednáno samostatně.

9.2 Vy (a) zajistíte, aby software provozovaly nebo na provoz softwaru (nebo na vývoj aplikací, podle toho, co je relevantní) dohlížely dostatečně kvalifikované osoby a (b) ověříte a vyzkoušíte, zda výsledky jakýchkoliv výpočtů, včetně veškerých položek navržených pomocí softwaru, a také zda zpracování dat provedené tímto softwarem (nebo vývoj aplikací, podle toho, co je relevantní) jsou správné a přesné, a zajistíte, aby správnost dat ověřila také patřičně kvalifikovaná osoba nebo tam, kde je to třeba, kvalifikovaný stavební inženýr.

10 Omezená záruka a odmítnutí záruk

10.1 Společnost Trimble zaručuje, že média, na kterých bude software dodán, nebudou mít po dobu třiceti (30) dní od data dodání vady materiálu ani provedení při normálním způsobu používání. Společnost Trimble, dle svého rozhodnutí, zdarma vymění nebo opraví všechna vadná média, na kterých je software poskytnut za předpokladu, že vy tuto vadu oznámíte společnosti Trimble písemně ve lhůtě do třiceti (30) dnů .

10.2 Společnost Trimble zaručuje, že software bude řádně pracovat v souladu s příslušnou dokumentací po dobu třiceti (30) dní od data dodání (dále jen „záruční lhůta”). Váš jediný a výhradní nápravný prostředek a jediná odpovědnost společnosti Trimble a jejích dodavatelů v případě porušení této záruky bude, že společnost Trimble dle svého uvážení a na své náklady buď opraví tuto chybu (tak, že vám poskytne pokyny k tomu, abyste tuto chybu obešli, nebo vám poskytne podverzi), vymění software nebo ukončí příslušnou licenci a vrátí vám licenční poplatky zaplacené za příslušný software. Tato výše uvedená omezená záruka vám bude poskytnuta pod podmínkou, že budete společnost Trimble o této chybě písemně informovat během záruční lhůty a na požádání předložíte společnost Trimble doklad o zakoupení produktu nebo o jeho registraci, který pochází z autorizovaného zdroje. Výše uvedené omezené záruky neplatí a společnost Trimble nebude odpovědná za žádnou chybu způsobenou nebo vzniklou v důsledku (i) zařízení; (ii) nedodržení požadavků na používání, které jsou uvedeny v dokumentaci, nebo jiného nesprávného používání software; (iii) jakékoli úpravy softwaru vámi nebo třetí stranou; a (iv) jakýmkoli jiným jednáním nebo opomenutím vámi nebo třetí osobou. Dále, výše uvedené omezené záruky neplatí pro žádnou licenci, která je poskytována bezplatně nebo pro účely posuzování.

10.3 KROMĚ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V BODĚ 10.2, TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAKOVÝ, JAKÝ JE“ A SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM NEBO DOKUMENTACÍ, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ (KROMĚ JINÝCH) ZÁRUK PRODEJNOSTI, VLASTNICKÉHO PRÁVA, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUK NENARUŠENÍ, ŘÁDNÉ KVALITY, NEVMĚŠOVÁNÍ, PŘESNOSTI INFORMAČNÍHO OBSAHU, NEBO ZÁRUK VZNIKLÝCH NA ZÁKLADĚ PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, PRÁVA, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE. MŮŽETE MÍT I JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, ALE DOBA TRVÁNÍ ZÁKONEM POŽADOVANÝCH ZÁRUK, AŤ UŽ JSOU JAKÉKOLIV, BUDE OMEZENÁ NA TO NEJKRATŠÍ OBDOBÍ POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST TRIMBLE ZEJMÉNA NERUČÍ ZA TO, ŽE SOFTWARE BUDE: (A) VHODNÝ K TAKOVÉMU POUŽITÍ, KTERÉ PLÁNUJE ZÁKAZNÍK; (B) BUDE PRACOVAT NEPŘETRŽITĚ NEBO BEZ CHYBY, NEBO ŽE SPOLEČNOST TRIMBLE NEBO TŘETÍ STRANA OPRAVÍ VŠECHNY CHYBY NEBO VYŘEŠÍ VŠECHNY POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO SOFTWAREM; (C) BUDE SPOLUPRACOVAT S JINÝMI SOFTWAROVÝMI PRODUKTY NEŽ S TĚMI, KTERÉ JSOU UVEDENY V DOKUMENTACI; NEBO ŽE (D) BUDE PRACOVAT S JINÝM HARDWAREM NEBO JINÝMI HARDWAROVÝMI KONFIGURACEMI, KTERÉ NESPLŇUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V DOKUMENTACI.

11 Omezená odpovědnost

11.1 SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA ZTRÁTU NA TRŽBÁCH, NA ZISKU, NA VÝROBĚ, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA NÁKLADY V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ, ZA ZTRÁTY VYUŽITÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZA NEPŘESNÁ DATA, ZE SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MECHANIZMU NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ČINNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, I KDYŽ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLI INFORMOVÁNI PŘEDEM. SPOLEČNOST TRIMBLE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NUKLEÁRNÍCH, VESMÍRNÝCH NEBO LETECKÝCH AKTIVIT. DÁLE SPOLEČNOST TRIMBLE NEBUDE NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z APLIKACÍ NEBO V SOUVISLOSTI S APLIKACEMI, VYVINUTÝMI VÁMI NEBO VAŠIMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI NEBO ODBORNÝMI PORADCI.

11.2 MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRIMBLE PODLE TÉTO SMLOUVY EULA BUDE OMEZENA A NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE DOHROMADY SKUTEČNĚ ZAPLATILI SPOLEČNOSTI TRIMBLE NEBO PRODEJCI BĚHEM PŘEDCHOZÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ NA ZÁKLADĚ PŘÍSLUŠNÉ OBJEDNÁVKY.

11.3 TENTO BOD 11 PŘETRVÁ I PO VYPRŠENÍ NEBO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY EULA, AŤ UŽ K NĚMU DOJDE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU.

12 Období a ukončení

12.1 Vaše licence na základě této smlouvy EULA nabývá účinnosti poté, co vyjádříte souhlas s touto smlouvou EULA a zaplatíte vaše licenční poplatky. Tato smlouva EULA a licence udělená podle této smlouvy zůstávají v platnosti až do uplynutí doby platnosti licence, pokud tato nebude ukončena dříve v souladu s tímto bodem 12.

12.2 V případě předplacených licencí (specifikovaných v bodě 4.5) a služeb údržby (specifikovaných v bodě 5.3), můžete smlouvu nebo jakoukoli objednávku dle svého uvážení ukončit tak, že svému autorizovanému distributorovi předáte písemnou výpověď alespoň třicet ( 30) dní před vypršením aktuálního období.

12.3 Pokud je platba poplatků po splatnosti a není uhrazena ani ve lhůtě uvedené v upomínce platby nebo na faktuře, kromě uplatnění jakéhokoli ze svých práv mají společnost Trimble nebo váš autorizovaný distributor (v příslušných případech) právo ukončit tuto smlouvu nebo příslušnou objednávku.

12.4 Pokud společnost Trimble aktualizuje nebo změní podmínky smlouvy EULA, máte právo ukončit smlouvu ke dni, kdy aktualizace nebo změny nabudou účinnosti.

12.5 Kterákoliv ze stran může s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu EULA a licenci udělenou podle ní, jestliže:

a) druhá strana závažným způsobem porušila některou ze svých povinností a nezajistila nápravu do třiceti (30) dní od obdržení písemné výzvy k zajištění této nápravy; nebo

b) pokud druhá strana (i) jde do likvidace nebo (ii) bylo zahájeno řízení za účelem vydání soudního rozhodnutí o bankrotu nebo insolvenci druhé strany nebo (iii) druhá strana má určeného konkurzního správce svého majetku, nebo (iv) v případě, kdy druhá strana má právní formu partnerství, kde na některého z partnerů bylo vydáno soudní rozhodnutí o bankrotu nebo tento partner provádí převody majetku ve prospěch svých věřitelů nebo se jinak vyrovnává se svými věřiteli nebo (v) je účastníkem nějakého jiného podobného soudního jednání nebo postupu v jiné jurisdikci nebo (vi) se stane celkově neschopný platit své dluhy, jakmile jsou splatné.

12.6 Neoprávněné používání softwaru v rozporu s touto smlouvou EULA je vždy považováno za závažné porušení a opravňuje společnost Trimble k okamžitému ukončení této smlouvy EULA a licence, která byla na základě smlouvy udělena.

12.7 Společnost Trimble vám nebo případně vašim přidruženým společnostem nebude refundovat žádné zálohy nebo poplatky na základě nebo v důsledku ukončení této dohody, s výjimkou ustanovení bodu 7.1.

12.8 Ukončení této smlouvy EULA nebude mít dopad na práva vzniklá některé ze stran nebo nápravné prostředky dostupné této straně. Po vypovězení této smlouvy EULA musíte neprodleně vrátit společnosti Trimble zpět veškerý software dodaný podle této smlouvy včetně jeho kopií, nebo musíte tento software odstranit a písemně společnosti Trimble potvrdit jeho odstranění .

12.9 Ukončení této smlouvy EULA nebude mít vliv na platnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy EULA, které má výslovně nebo implicitně platit i po jejím ukončení.

13 OCHRANA ÚDAJŮ

13.1 Tento bod 13 (Ochrana údajů) se použije v případě, že výkon služeb Trimble zahrnuje zpracování osobních údajů společností Trimble jménem zákazníka. Obě strany budou dodržovat všechny požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Tato smlouva doplňuje povinnosti stran vyplývající z ustanovení právních předpisů o ochraně údajů, a nezbavuje, neruší ani nenahrazuje povinnost stran tato ustanovení dodržovat.

13.2 Strany berou na vědomí, že pro účely právních předpisů o ochraně údajů zákazník je správce a Trimble je zpracovatel (kde správce a zpracovatel mají významy definované v právních předpisech o ochraně údajů). Smlouva a její dodatek stanoví rozsah, povahu a účel zpracování společností Trimble, dobu zpracování a druhy osobních údajů (jak jsou definovány v právních předpisech o ochraně údajů, „osobní údaje“) a kategorie subjektů údajů.

13.3 Aniž je dotčena obecnost ustanovení bodu 13.1, zákazník zajistí, že splní všechny nezbytné požadavky, aby umožnil zákonný přenos osobních údajů do Trimble po dobu a pro účely této smlouvy.

13.4 Aniž je dotčena obecnost ustanovení 13.1, společnost Trimble ve vztahu k veškerým osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s plněním svých povinností podle této dohody:

(a) bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze na základě písemných pokynů zákazníka, které podléhají čl. 28 (3) GDPR. Pokyny mohou být zpracovány jako žádost o změnu na náklady zákazníka. Poskytovatel bude neprodleně informovat zákazníka v případě, že instrukce podle jeho názoru porušují právní předpisy o ochraně údajů;

(b) zajistí, že budou zavedena vhodná technická a organizační opatření, zkontrolovaná a schválená zákazníkem (seznam opatření společnosti Trimble viz dodatek). Tato opatření zajistí úroveň bezpečnosti přiměřenou rizikům při zpracováním a tato opatření podléhají změnám v závislosti na opakovaných hodnoceních rizika poskytovatelem;

(c) zajistí, že všichni pracovníci nebo veškeré jiné osoby jednající jménem Trimble, kteří mají přístup k osobním údajům a / nebo zpracovávají osobní údaje, budou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů, a žádné fyzické osoby, které jednají na základě oprávnění společností Trimble a které mají přístup k osobním údajům, tyto údaje nebudou zpracovávat bez pokynu od zákazníka;

(d) může přenášet osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. V případě přenosu mimo Evropský hospodářský prostor společnost Trimble zajistí, že přenos je pouze (a) do zemí, u kterých Evropská komise rozhodla, že mají dostatečnou úroveň ochrany údajů, nebo (b) které používají standardní smluvní doložky Evropské komise 2010/87 / EU;

(e) bude pomáhat zákazníkovi, na náklady zákazníka, reagovat na každou žádost subjektu dat a zajišťovat dodržování jeho povinností podle právních předpisů o ochraně údajů, pokud půjde o bezpečnost, oznámení o porušení, posouzení dopadů a konzultace s orgány dohledu nebo regulačními orgány;

(f) pomáhat zákazníkovi tím, že zajistí vhodná technická a organizační opatření, pokud to bude možné, aby byla splněna povinnost zákazníka reagovat na žádosti subjektu dat o uplatnění práv v souladu s nařízením o ochraně údajů;

(g) bude neprodleně informovat zákazníka, pokud se dozví o porušení ochrany osobních údajů;

(h) na základě písemné žádosti zákazníka smaže nebo vrátí zákazníkovi osobní údaje a jejich kopie při ukončení smlouvy, pokud příslušné zákony nevyžadují uchování osobních údajů; a

(i) bude uchovávat úplné a přesné záznamy a informace, které prokáží dodržování ustanovení tohoto bodu a nařízení o ochraně údajů a umožní provedení kontroly zákazníkem nebo auditorem, kterého určí zákazník;

(j) bude oprávněna shromažďovat, používat, zpracovávat anonymní a souhrnná data o využívání služeb v souladu s touto smlouvou, která nejsou osobně identifikovatelná se zákazníkem nebo subjekty dat, a bude oprávněna je využívat pro interní obchodní účely Trimble a ke zlepšení a nebo k vývoji dalších produktů nebo služeb.

13.5 Společnost Trimble nesmí najmout třetí stranu jako zpracovatele bez předchozího výslovného nebo obecného písemného souhlasu zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Trimble jmenuje strany uvedené v dodatku jako zpracovatele osobních údajů třetích stran v souladu s touto smlouvou. Společnost Trimble potvrzuje, že uzavřela nebo (podle okolností) uzavře se zpracovatelem třetí strany písemnou dohodu, v níž uloží tomuto zpracovateli povinnosti stanovené v tomto bodě. Trimble bude informovat zákazníka o všech zamýšlených změnách týkajících se přibrání nebo obměny zpracovatelů. Zákazník má právo s těmito změnami nesouhlasit. Ve vztahu mezi zákazníkem a společností Trimble zůstává společnost Trimble plně odpovědná za veškeré činy nebo opomenutí jakéhokoli zpracovatele třetí strany, kterého společnost Trimble určí v souladu s tímto bodem.

13.6 Kterákoli strana může kdykoli, nejméně však 30 dnů předem, přepracovat tento bod tak, že jej nahradí jakýmikoli použitelnými standardními ustanoveními upravujícími správce a zpracovatele nebo podobnými podmínkami tvořícími stranu příslušného certifikačního schematu (které se použije, pokud bude nahrazeno přílohou této dohody).

13.7 Odpovědnost každé strany a jejích přidružených společností plynoucí z tohoto bodu nebo související s tímto bodem a zpracování osobních údajů zákazníka, ať už ve smlouvě, deliktu nebo na základě jiné teorie odpovědnosti, podléhá části této smlouvy o „Omezení odpovědnosti“ a jakýkoli odkaz v této části na odpovědnost strany představuje souhrnnou odpovědnost této strany a jejích přidružených osob podle této smlouvy. Aby nedošlo k pochybnostem, celková odpovědnost poskytovatele a jeho přidružených subjektů za všechny nároky zákazníka a jeho přidružených subjektů vyplývající nebo související s touto smlouvou a s tímto ustanovením se použijí souhrnně pro všechny nároky podle této smlouvy.

14 Všeobecná ustanovení

14.1 Každá ze stran se tímto zavazuje straně druhé, že bude udržovat v tajnosti veškeré informace, které si opatří nebo získá na základě uzavření této smlouvy EULA, a že tyto důvěrné informace nesdělí svým zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům, ani zaměstnancům, zástupcům a dodavatelům přidružených společností a odborným poradcům, s výjimkou naprosto nezbytných případů. Tento závazek neplatí, pokud půjde o takové důvěrné informace :

a) které strana získala již dříve, a to jiným způsobem, než v důsledku porušení tohoto bodu14.1; nebo

b) které jsou již veřejně známé, a to jiným způsobem než v důsledku porušení tohoto bodu 14.1.

14.2 Bez ohledu na to, co bylo výše uvedeno, každá ze stran je oprávněna sdělit důvěrné informace v případě, kdy budou tyto informace vyžadovány na základě zákona, rozhodnutí nebo nařízení vydaného oprávněnými úřady, nebo na základě soudního nařízení, a to za předpokladu, že tato strana (i) sdělí pouze tu část důvěrných informací, která je vyžádána, (ii) bude informovat příjemce důvěrných informací o tom, že sdělované informace jsou důvěrné a tam, kde to bude možné, se bude dostatečně snažit zajistit, aby i příjemce uchoval tuto informaci jako důvěrnou a (iii) ihned uvědomí druhou stranu o tom, že důvěrné informace byly sděleny, přičemž bude specifikovat tyto sdělené informace, příjemce těchto informací a okolnosti, za jakých byla strana povinna tyto informace sdělit.

14.3 Každá ze stran se tímto zavazuje straně druhé, že čas od času podnikne kroky nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení bodu 14.1 ze strany jejich zaměstnanců, zástupců a dodavatelů a případně i ze strany těchto osob z vašich přidružených společností nebo odborných poradců.

14.4 Společnost Trimble může využívat služby subdodavatelů a umožnit jim uplatňovat práva udělená společnosti Trimble za účelem poskytování softwaru nebo souvisejících služeb za předpokladu, že společnost Trimble zůstává odpovědná za to, že každý takový subdodavatel bude dodržovat podmínky této smlouvy EULA.

14.5 Software, dokumentace nebo jejich části mohou podléhat embargu a exportním omezením. Vy musíte dodržovat všechna příslušná embarga a zákony a předpisy regulující vývoz, které jsou čas od času uvedeny v platnost, zejména ty, které pochází ze Spojených států a Evropské unie. Aniž jsou dotčeny výše uvedené skutečnosti (i) vy prohlašujete a zaručujete, že nejste uvedeni na žádném seznamu americké vlády zakázaných nebo omezených stran nebo nemáte sídlo v zemi (nebo nejste státním příslušníkem země), která podléhá americkému embargu nebo která byla označena vládou USA za zemi podporující "teroristy" a (ii ) vy nesmíte (a nesmíte povolit žádnému ze svých uživatelů) získat přístup nebo používat software v rozporu s jakýmkoli vývozním embargem USA, zákazem nebo omezením.

14.6 Politika ochrany osobních údajů společnosti Trimble je zveřejněna na internetové adrese https://www.tekla.com/privacy-notice a prostřednictvím tohoto odkazu je i součástí tohoto dokumentu. Vy tímto dáváte výslovný souhlas s tímto zpracováním osobních údajů společností Trimble.

14.7 Tato smlouva EULA je vykládána, interpretována a řídí se výlučně podle právních předpisů Finska, bez ohledu na pravidla volby práva. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je vyloučeno. Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vzniklý z této smlouvy EULA nebo s ní související, nebo související s jejím porušením, ukončením nebo platností, bude s konečnou platností vyřešen podle rozhodnutí společnosti Trimble i) příslušnými veřejnými soudy ve vašem sídle; nebo (ii) v arbitrážním řízení v souladu s arbitrážními předpisy Finské obchodní komory. Počet rozhodců v arbitrážním řízení bude jeden. Sídlem arbitrážního řízení jsou Helsinki ve Finsku. Jazykem arbitrážního řízení je angličtina. Rozhodnutí je pro strany konečné a závazné a strany se zavazují, že arbitrážní řízení a veškeré související materiály a informace budou považovány za důvěrné v souladu s tímto bodem 14.1. Tento bod nebrání tomu, aby některé straně bylo vydáno prozatímní bezodkladné nápravné opatření soudem příslušné jurisdikce, kdy je takové soudní nařízení nezbytné k ochraně zájmů této strany až do ukončení soudního řízení. Dále, společnost Trimble se navíc může rozhodnout, zda uplatní nárok na nesporné, splatné a nesplacené pohledávky u okresního soudu ve městě Espoo ve Finsku.

14.8 Pokud některý soud nebo administrativní orgán příslušné jurisdikce zjistí, že některé ustanovení této smlouvy EULA je neplatné nebo nevymahatelné, potom neplatnost a nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na jiná ustanovení této smlouvy EULA a veškerá ustanovení, nedotčená touto neplatností a nevymahatelností, zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Strany se tímto zavazují, že se pokusí nahradit každé výše uvedené neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným platným nebo vymahatelným ustanovením, které bude v co největším možném rozsahu zohledňovat ekonomické, právní a obchodní cíle onoho neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. Pokud strany se nebudou schopny dohodnout o náhradním ustanovení uvedeném výše a toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení připraví některou ze stran o významnou výhodu, kterou tato strana původně očekávala, poškozená strana bude mít právo tuto smlouvu EULA s okamžitou platností ukončit .

14.9 Tuto smlouvu EULA nebo jakákoli vaše práva a povinnosti podle této smlouvy není možno postupovat, převádět nebo k nim udělit licenci nebo sub-licenci, s výjimkou vašeho práva umožnit svým přidruženým společnostem nebo odborným poradcům používat software v rámci příslušných licenčních parametrů.

14.10 Žádná ze stran nebude zodpovědná za jakékoliv zpoždění nebo za nesplnění závazků podle této smlouvy EULA (s výjimkou nezaplacení poplatků), pokud toto zpoždění nebo nesplnění je způsobeno nepředvídanými událostmi, ke kterým došlo poté, co tato smlouva EULA vstoupila v platnost, a které jsou mimo přiměřenou kontrolu této strany, a mezi které patří stávky, blokády, válka, teroristický čin, povstání, výtržnosti, požár, exploze, přírodní katastrofa, výpadek nebo snížení dodávky elektřiny nebo telekomunikačních nebo datových sítí nebo služeb, odmítnutí služby, embargo nebo odmítnutí licence vládní agenturou (zásah „vyšší moci“). V případě vyšší moci druhá strana musí být neprodleně informována o této události a předpokládané době trvání. Pokud je plnění smlouvy EULA zpožděno o více než tři (3) měsíce v důsledku události vyšší moci, smluvní strana může smlouvu EULA vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně.

14.11 Zřekneli se některá ze stran práva na náhradu v případě porušení nebo neplnění některých ustanovení této smlouvy EULA, nesmí to druhá strana považovat za zřeknutí se práva na náhradu v případě následných porušení nebo neplnění těchto ustanovení. Stejně tak pokud se některá ze stran zpozdí nebo opomene uplatnit nebo využít nějaké své právo, pravomoc nebo privilegium, které má nebo může mít podle této smlouvy EULA, nesmí to druhá strana považovat za zřeknutí se práva na náhradu v případě porušení nebo neplnění.

14.12 Každá výzva, žádost, pokyn nebo jiný dokument, který má být předán v souvislosti s touto smlouvou, bude doručen nebo zaslán předplacenou poštou, faxem nebo jinými elektronickými prostředky na adresu přijímající strany, a každá takováto výzva nebo jiný dokument budou považovány za doručené v okamžiku doručení, pokud byly doručeny kurýrem, a pokud byly poslány poštou, budou považovány za doručené dva (2) dny po odeslání. Jakákoliv výzva nebo jiný dokument zaslaný faxem nebo jinými elektronickými prostředky budou považovány za doručené poté, co odesílatel obdrží elektronické potvrzení.

15 Zvláštní podmínky pro partnerské licence

15.1 Prostředí a účel

Tyto Zvláštní podmínky pro partnerské licence uvedené v bodě 15 této smlouvy EULA (dále jen „Partnerské podmínky") upravují podmínky platné pro vaše případné členství v partnerském programu společnosti Trimble, související partnerskou licenci a váš vývoj aplikací pro použití třetích stran (podle bodu e) uvedeného výše). Tyto partnerské podmínky doplňují ostatní podmínky této smlouvy EULA, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti v případě partnerské licence, pokud není v těchto partnerských podmínkách výslovně uvedeno jinak.

15.2 Definice

Kromě definicí uvedených v bodě 1 této smlouvy EULA, platí také následující definice:
Roční poplatek označují poplatek, který musíte zaplatit jako protihodnotu za právo vyvíjet a dodávat aplikace a / nebo BIM obsah k partnerským službám poskytnutým společností Trimble;

BIM obsah’ označuje digitální 3D vyobrazení stavebních produktů a komponentů, které mohou být umístěny do Informačního modelu stavby (BIM).

Základní patenty držitelů licence’ označují patentové nároky, které při neexistenci licence, jsou nezbytně a nevyhnutelně porušeny (z technických ale nikoli z komerčních důvodů) používáním rozhraní společností Trimble nebo členem partnerského programu společnosti Trimble;

Rozhraní’ nebo ‘Open API’ označuje technologii, která umožňuje aplikacím pracovat se softwarem.

Partnerské služby společnosti Trimble’ označují služby, které má společnost Trimble poskytovat v souladu s těmito Partnerskými podmínkami a za které musíte uhradit roční poplatek;

Stránky ’ se rozumí buď internetové stránky zpřístupněné vámi pro účely stahování aplikací, nebo online služba Tekla;

Držitelem licence třetí strany’ se rozumí jakákoli třetí osoba, která má licenci k používání rozhraní pro vývoj, použití a distribuci aplikací v souladu se smlouvou o partnerském programu uzavřenou se společností Trimble.

15.3 Jmenování

Společnost Trimble vás může na základě samostatného písemného oznámení jmenovat členem partnerského programu a udělit vám partnerskou licenci. Vaše účast v partnerském programu bude podléhat samostatné žádosti o účast v takovém programu, kterou podáte vy a kterou může společnost Trimble schválit nebo zamítnout. Dále, vaše účast v partnerském programu je podmíněna uhrazením ročního poplatku podle objednávky nebo aktuálně platného ceníku společnosti Trimble. Vy a společnost Trimble budete samostatnými dodavateli a žádné ustanovení obsažené v této smlouvě EULA nesmí být vykládáno tak, že strany představují partnery, společné podniky, spoluvlastníky, zaměstnavatele, zaměstnance nebo jiné účastníky spojeného nebo společného podnikání; ani jako možnost, že některá ze stran vytvořila nebo převzala nějaké závazky jménem druhé strany, ať už by to bylo z jakéhokoli důvodu.

15.4 Aplikace, a/nebo obsah BIM

Po předchozím písemném oznámení společnosti Trimble a po zaplacení ročních poplatků máte nárok, ať už bezplatně nebo za úplatu, (a) zpřístupnit aplikace a/nebo BIM obsah, které jste vyvinuli, veřejně k dispozici ke stažení na stránkách; a (b) zpřístupnit vaše aplikace a/nebo BIM obsah přímo vašim zákazníkům.

Výše uvedená práva, které vám byla udělena, budou podmíněna tím, že vy udělíte nevýhradní licenci podle některého nebo podle všech základních patentů držitelů licence nebo jakýchkoliv patentů, o kterých uvádíte, že jsou základními patenty držitelů licence, které vy nebo některá z vašich přidružených společností vlastníte nebo které máte právo sublicencovat (i) společnosti Trimble nebo (ii) jakémukoli držiteli licence třetí strany, který si takovou licenci žádá za účelem vývoje, používání a distribuce aplikací a/nebo BIM obsahu, ať už pro komerční nebo jiné účely, a to za spravedlivých a přiměřených podmínek, které nejsou v žádném případě výhodnější než podmínky této smlouvy EULA. Dále souhlasíte s tím, že patentová licence udělená v souladu s tímto bodem bude osvobozena od veškerých nároků vzniklých z porušení jakéhokoli ze základních patentů držitelů licence. Aby nedošlo k pochybnostem, jakékoli nedodržení tohoto ustanovení bude znamenat porušení této smlouvy EULA. Společnost Trimble bude mít právo ukončit tyto Partnerské podmínky, případně tuto smlouvu EULA, jestliže (a) jste vy nebo vaše přidružená společnost uplatnili jakýkoli základní patent držitele licence nebo jakýkoli patent, který je údajně základním patentem držitele licence, způsobem, který zahrnuje, mimo jiné, nároky z porušení nebo žalobu podanou proti softwaru nebo řízení nebo tvrzení u soudu, arbitrážního tribunálu nebo jiného podobného fóra, že vývoj, používání nebo distribuce aplikací a/nebo BIM obsahu porušují některý ze základních patentů držitelů licence, kterou vlastníte nebo ovládáte vy nebo vaše přidružené společnosti nebo která je sublicencovatelná vámi nebo některou z vašich přidružených společností, nebo jestliže (b) vy nebo vaše přidružená společnost odmítnete udělit společnosti Trimble nebo přidruženým společnostem licenci za podmínek, které společnost Trimble nebo její přidružená společnost považují za přijatelné a přiměřené podle základních patentů držitelů licence vašich nebo vaší přidružené společnosti, ale v žádném případě za podmínek méně výhodných, než jsou podmínky této smlouvy EULA.

Budete obhajovat, zbavíte odpovědnosti a odškodníte společnost Trimble, její přidružené společnosti a jejich příslušné zaměstnance a ředitele vůči jakýmkoli nárokům, odpovědnostem (včetně vypořádání a rozsudků) nebo vůči výdajům (včetně přiměřených advokátních poplatků, výdajů a soudních nákladů) vzniklých na základě nároků nebo požadavků třetí strany v souvislost s aplikacemi a/nebo BIM obsahem, včetně, avšak nejen to, nároků kvůli údajnému porušení práv duševního vlastnictví. Společnost Trimble je dle vlastního uvážení oprávněna požadovat, abyste odstranili z vašich stránek veškeré aplikace a/nebo BIM obsah, které podle společnosti Trimble porušují tyto partnerské podmínky, tuto smlouvu EULA nebo práva duševního vlastnictví společnosti Trimble nebo jakékoli třetí strany, nebo jsou nebezpečné nebo jinak škodlivé.

15.5 Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k aplikacím a/nebo BIM obsahu, jakož i k veškeré související dokumentaci vytvořené vámi nebo vaším jménem, budou patřit vám nebo takové třetí osobě, kterou zastupujete. Tímto udělujete společnosti Trimble nevýlučnou, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k používání, reprodukci, vytváření odvozených děl, distribuci, úpravě, veřejnému provozování a veřejné prezentaci všech aplikací a/nebo BIM obsahu dostupných na těchto stránkách za účelem zpřístupnění, zobrazování, šíření a propagace těchto stránek a za účelem dalšího vývoje těchto stránek a jiných softwarových produktů Trimble a souvisejících služeb.

Všechna práva duševního vlastnictví k softwaru, dokumentaci a všem jejich částem zůstávají v držení společnosti Trimble a jejích poskytovatelů licencí třetích stran, avšak žádná taková práva nepřejdou na vás.

15.6 Prohlášení

Nesmíte prohlašovat, že existuje jakýkoliv váš svazek se společností Trimble, včetně prohlášení, že společnost Trimble sponzoruje, podporuje nebo garantuje vaše aplikace a / nebo obsah BIM, s výjimkou integračního vztahu rozhraní výslovně popsaného v této smlouvě EULA. Nesmíte činit žádná prohlášení, záruky ani závazky týkající se společnosti Trimble nebo produktů nebo služeb společnosti Trimble nebo jménem společnosti Trimble.

15.7 Vyloučení a omezení odpovědnosti

ABY NEDOŠLO K POCHYBNOSTEM, ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI STANOVENÉ V BODĚ 11 TÉTO SMLOUVY EULA BUDE PLATNÉ TAKÉ PRO TYTO PARTNERSKÉ PODMÍNKY. MAXIMÁLNÍ PENĚŽNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TRIMBLE PODLE TĚCHTO PARTNERSKÝCH PODMÍNEK BUDE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ OMEZENÁ A NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI ROČNÍCH LICENČNÍCH POPLATKŮ. TENTO BOD 15.7 PŘETRVÁ V PLATNOSTI I PO VYPRŠENÍ NEBO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY, AŤ UŽ SE TAK STANE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU.

 

 

 

Dodatek k bodu o zpracování dat obsaženém v Podmínkách poskytování služeb Tekla online

Přílohy 1-3

Příloha 1: Formulář 1 Specifikace zpracování

Typ dat

Typ a účel (předmět) zpracování dat

Kategorie dotčených subjektů dat

 • Jméno
 • Telefon
 • E-mail
 • Země
 • Zobrazovaný název
 • Organizace
 • Název pracovní funkce
 • Obrázek
 • Preferovaný jazyk

· Případné preferované specifické služby

 • Ověření uživatele
 • Řízení nároků
 • Poskytování služeb

· Zákaznická podpora a údržba

 • Komunikace s uživateli

· Zaměstnanci podnikových zákazníků

· Dodavatelé a partneři podnikových zákazníků

· Koncoví uživatelé aplikace

Příloha 2: Technická a organizační opatření

Tento dodatek popisuje technická a organizační bezpečnostní opatření a postupy, které musí zpracovatel údajů minimálně dodržet za účelem ochrany osobních údajů vytvořených, shromážděných, obdržených nebo jinak získaných. Zpracovatel údajů bude uchovávat dokumentaci níže uvedených technických a organizačních opatření, aby usnadnil audity a zachoval důkazy.

Řízení přístupu do prostoru zpracování

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření tak, aby zabránil neoprávněným osobám v přístupu k zařízení pro zpracování údajů, kde jsou osobní údaje zpracovávány nebo používány. Toho se dosáhne pomocí následujícího:

● vytvoření bezpečnostních zón;

● ochrana a omezení přístupových cest;

● zabezpečení zařízení pro zpracování dat;

● vytvoření povolení vstupu pro zaměstnance a třetí strany, včetně příslušné dokumentace;

● veškerý přístup k datovému centru, kde jsou osobní údaje shromažďovány, je zaznamenán, monitorován a sledován; a

● datové centrum, kde jsou osobní údaje shromažďovány, je chráněno zabezpečovacím systémem a dalšími vhodnými bezpečnostními opatřeními.

Řízení přístupu k systémům zpracování dat

 

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření, aby zabránil tomu, že by jeho systémy zpracování dat používaly neoprávněné osoby. Tomu napomůže:

 

● automatické vypršení časového limitu uživatelského terminálu, je-li ponechán nečinný; pro opětovné otevření je vyžadována identifikace a heslo;

 

● automatické vypnutí uživatelského účtu AD při zadání několika chybných hesel, soubor protokolu událostí, vyhrazení jednotlivých terminálů a / nebo uživatelů terminálů,

● personální politika týkající se přístupových práv každého zaměstnance k osobním údajům (pokud existují), informování zaměstnanců o jejich povinnostech a důsledcích jakéhokoli porušení těchto povinností, aby se zajistilo, že zaměstnanci budou mít přístup pouze k osobním údajům a zdrojům potřebným k plnění jejich pracovních povinností, a školení zaměstnanců o příslušných povinnostech a odpovědnosti v oblasti ochrany údajů;

● veškerý přístup k datovému obsahu je protokolován, monitorován a sledován; a

 

● používání nejmodernějších šifrovacích technologií.

Řízení přístupu ke specifickým oblastem systémů zpracování dat

 

Zpracovatel údajů se zavazuje, že osoby oprávněné používat systém zpracování dat mají přístup k údajům pouze v tom rozsahu a v míře, ke kterému jsou oprávněni, a že osobní údaje nemohou být neoprávněně přečteny, kopírovány, měněny nebo odstraněny. Toho bude dosaženo prostřednictvím:

● personální politiky týkající se přístupových práv každého zaměstnance k osobním údajům;

● přiřazení individuálních terminálů a / nebo uživatele terminálu;

● monitoringu osob, které smazávají, přidávají nebo upravují osobní údaje, pokud to bude možné, a pravidelné aktualizace autorizace profilů;

 

● zpřístupnění údajů pouze oprávněným osobám;

 

● zásad řízení uchovávání záložních kopií; a

● použití nejmodernějších šifrovacích technologií, pokud to bude možné.

 

Řízení přenosu

 

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření, aby zabránil přečtení, kopírování, pozměňování nebo vymazání osobních údajů neoprávněnými stranami během jejich přenosu nebo během přenosu datového média. Toho bude dosaženo pomocí:

● použití nejmodernějších firewallů a šifrovacích technologií k ochraně bran a tras, kterými data prochází;

● protokolování, monitorování a sledování všech datových přenosů, pokud to bude možné.

Řízení vstupu

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření, aby bylo možné zkontrolovat a zjistit, zda a kým byly osobní údaje vloženy do systémů zpracování dat nebo odstraněny. Toho bude dosaženo pomocí:

● autentizace oprávněných pracovníků; jednotlivých autentizačních oprávnění, jako jsou ID uživatele, která po přiřazení nemohou být znovu přiřazena jiné osobě (ani dodatečně);

● využití uživatelských kódů (hesel) s nejméně 8 znaky nebo s maximálním povoleným počtem znaků a modifikace systému při prvním použití;

 

● dodržování zásady, podle které všichni zaměstnanci zpracovatele údajů, kteří mají přístup k osobním údajům zpracovávaným pro zákazníka, resetují svá AD hesla minimálně jednou za rok;

 

● možnosti zamknout vstupy do prostorů pro zpracování dat (místnosti, ve kterých je umístěn počítačový hardware a související zařízení);

● automatického odhlášení uživatelských ID, které nebyly po dlouhou dobu používány (požadavek na opětovné zadání hesla pro použití příslušné pracovní stanice); a

 

● elektronických záznamů o vstupech.

 

Řízení plnění úloh

 

Zpracovatel údajů zajistí, že osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v souladu s písemnými pokyny vydanými vývozcem. Toho bude dosaženo pomocí:

● závazných zásad a postupů pro zaměstnance zpracovatele dat, které podléhají kontrole a schválení vývozců dat.

Zpracovatel údajů zajistí, že v případě, kdy bezpečnostní opatření jsou přijata prostřednictvím externích subjektů, získá písemný popis prováděných činností, který zaručí soulad přijatých opatření s tímto dokumentem. Zpracovatel údajů dále přijme vhodná opatření ke sledování správců systému a k zajištění toho, aby jednali v souladu s přijatými pokyny. Toho se dosáhne pomocí:

● individuálního jmenování správců systému;

 

● přijetím vhodných opatření při registraci přístupových protokolů správců systému a zajištěním, aby byly bezpečné, přesné a nemodifikované po dobu nejméně šesti měsíců;

● vedením aktualizovaného seznamu s přiřazenými identifikačními údaji příslušných administrátorů systému a jeho okamžitým poskytnutím vývozcům dat na požádání.

Řízení dostupnosti

Zpracovatel údajů přijme vhodná opatření k zajištění ochrany osobních údajů před náhodným zničením nebo ztrátou. Toho je dosaženo pomocí následujícího:

● redundance infrastruktury, čímž se zajistí, že přístup k datům je obnovován v průběhu sedmi dnů a zálohování je prováděno nejméně jednou za týden;

● pravidelné kontroly všech implementovaných a zde popsaných bezpečnostních opatření;

● zaznamená se každý zjištěný bezpečnostní incident i následné postupy obnovy dat a identifikace osoby, která je provedla; a

● pomocí plánu obnovy v případě havárie.

Správci systému zpracovatele dat (pokud existují) :

Zpracovatel dat přijme vhodná opatření ke sledování svých správců systému a k zajištění toho, aby jednali v souladu s přijatými pokyny. Toho se dosáhne pomocí:

● individuálního jmenování správců systému;

● přijetí vhodných opatření pro registraci přístupových protokolů správců systému a jejich bezpečné, přesné a nemodifikované uložení po dobu nejméně šesti měsíců; a

● vedení aktualizovaného seznamu s identifikačními údaji administrátorů systému (např. jméno, příjmení, funkce nebo organizační oblast) a zadanými úkoly a jejich okamžité poskytnutí vývozci dat v případě vyžádání.

 

Dodatek 3: Seznam dílčích zpracovatelů

Jméno dílčího zpracovatele

Adresa

Záruky podle čl.

44 - 50 GDPR

10Duke Software Ltd.

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, Finland

Smlouva o zpracování dat, Standardní smluvní doložky Evropské komise 2010/87/EU

Amazon Web Services, Inc.

440 Terry Avenue N., Seattle, WA 98109, USA

Smlouva o zpracování dat

Atlassian Pty Ltd

1098 Harrison Street, San Francisco, CA94103, USA

Smlouva o zpracování dat

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki, Finland

Smlouva o zpracování dat

eCraft Oy Ab

Säterinportti, Linnoitustie 6B, 02600 Espoo, Finland

Smlouva o zpracování dat

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Smlouva o zpracování dat

Marketo, Inc.

901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA, 94055, USA

Smlouva o zpracování dat

Microsoft Inc.

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Smlouva o zpracování dat

Nixu Corporation

Keilaranta 15, 02151 Espoo, Finland

Smlouva o zpracování dat

Siili Solutions Oyj

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

Smlouva o zpracování dat

Sumo Logic, Inc

305 Main Street, Redwood City, CA 94063, USA

Smlouva o zpracování dat

Trimble Inc

935 Stewart Drive Sunnyvale, CA 94085 USA

Smlouva o zpracování dat, Standardní smluvní doložky Evropské komise 2010/87/EU

Trimble Solutions Oy

Metsänpojankuja 1 02130 ESPOO, Finland

Smlouva o zpracování dat

Wunder Oy

Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Smlouva o zpracování dat

KONEC PODMÍNEK „TRIMBLE-TEKLA-EULA-2021“, aktualizováno 17. března 2021.

Older versions